Katalog

Mikołaj Butryn, 2018-07-05
Włodawa

Muzyka, Program nauczania

Programu nauczania Zespołu Wokalnego w Młodzieżowym Domu Kultury

- n +

Programu nauczania Zespołu Wokalnego
w Młodzieżowym Domu Kultury

     Program jest propozycją realizowania edukacji muzycznej wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w formie zajęć pozalekcyjnych. Daje możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Młodzież, swoje umiejętności i wiedzę, zaprezentuje w formie występów w uroczystościach organizowanych przez MDK i konkursach muzycznych.
     Realizacja programu przyczyni się do rozwijania umiejętności muzykowania w zespole, rozbudzi twórcze postawy oraz wpłynie na wrażliwość estetyczną, uczestników zajęć, kształtując ich jako świadomych odbiorców sztuki. Ważny też jest aspekt wychowawczy zajęć, gdzie członkowie grupy kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie.
     Cele programu zostały dobrane z myślą o spełnieniu trzech podstawowych funkcji zespołu wokalnego w placówce kulturalno-oświatowej; poznawczo-kształcącej, wychowawczej, użytkowej.
     Zajęcia zespołu wokalnego przeznaczone są dla pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych. Do zespołu może należeć każdy uczeń z dobrym słuchem muzycznym i głosem. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a zadaniem prowadzącego jest starać się utrzymać zainteresowanie uczniów zespołowym śpiewem między innymi poprzez:
ciekawy sposób prowadzenia zajęć z zastosowaniem integracji form – nie tylko śpiew,
atrakcyjny i zarazem wartościowy repertuar,
unikanie schematycznego sposobu prowadzenia zajęć,
organizowanie występów zespołu w festiwalach, przeglądach, konkursach,
organizowanie wyjazdów z zespołem, np. na koncerty, imprezy muzyczne środowiskowe itp.


Cele ogólne:
Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.
Umożliwienie uczestnikom zajęć przeżycia różnych doświadczeń muzycznych.
Kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączania sztuki we własne, osobiste życie).
Ukazanie wielkiego bogactwa świata sztuki.
Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, kontemplacji a także autorefleksji.
Ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno – terapeutycznej, religijnej.

Szczegółowe cele edukacyjne:
kształtowanie zainteresowań i upodobań muzycznych,
kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim,
kształtowanie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej,
wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne,
wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania swojego wolnego czasu,
opanowanie różnorodnego repertuaru piosenek związanych z kalendarzem imprez,
kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie,
dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania a także pozytywnych przeżyć związanych z występami oraz możliwością wykazania się własnymi umiejętnościami,
wytwarzanie trwałych i wartościowych estetycznie nawyków kontaktu z muzyką różnego typu,
kształcenie umiejętności współżycia w grupie zjednoczonej wspólnymi zainteresowaniami,
wartościowe, w sensie poznawczym i wychowawczym, wypełnienie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych,
ułatwienie kontaktu z muzyką oraz podniesienie kultury muzycznej środowiska.

Treści nauczania (kształcenia):

     Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego kształcenia i rozwoju głosu:
Nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu,
Stopniowe rozszerzanie skali głosu (a-f2),
Systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych,
Kształcenie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną dykcję,
Doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową na wysokość dźwięku,
Stosowanie zmian dynamiki, tempa i różnorodnej artykulacji w śpiewie,
Przygotowanie do śpiewu wielogłosowego poprze kanony, proste układy dwu- i trzy głosowe,
Śpiewanie ćwiczeń harmonicznych w różnych skalach i tonacjach ( w zależności od opracowanego repertuaru),
Śpiewanie pieśni i piosenek w układzie dwu- i trzygłosowym,
Posługiwanie się zapisem nutowym podczas nauki piosenek.

Repertuar utworów:
Pieśni patriotyczne i okolicznościowe.
Piosenki popularne i młodzieżowe.
Pieśni artystyczne i ludowe.


Przewidywane osiągnięcia uczniów:

     Program skupia się na kształtowaniu praktycznych umiejętności ucznia i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu.

UCZEŃ:
potrafi zaśpiewać w grupie z poprawną dykcją, czystą intonacją, dobrym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą i prawidłową artykulacją:
pieśni artystyczne
pieśni ludowe polskie i obcych krajów
pieśni młodzieżowe, popularne
wybrane tematy z literatury muzycznej,
wybrane piosenki z akompaniamentem instrumentów,
ćwiczenia emisyjne przygotowujące do prawidłowego śpiewu,
wykonuje ćwiczenia kształtujące: oddech, słuch wysokościowy, barwowy, harmoniczny, rozszerzające skale głosu, poczucie rytmu, wrażliwość na tempo, dynamikę, artykulację,
nabiera umiejętności interpretacji piosenek,
potrafi współżyć w grupie zjednoczonej wspólnymi zainteresowaniami,
potrafi akceptować wszelkie zasady i reguły obowiązujące w zespole.

Formy i metody pracy:

FORMY:
śpiewanie
tworzenie muzyki
realizacja ruchowa muzykiMETODY:
analityczno-percepcyjna - stosuje się przy pracy nad piosenką (zapamiętanie utworu ze słuchu).Istotą tej metody jest zaprezentowanie pewnego wzoru wykonania oraz przeprowadzenia z uczniem analizy słuchowej w celu świadomego zapamiętania,
ekspresji - jest to metoda zapewniająca uczniowi zetknięcie się z dziełem artystycznym
( np. Wysłuchanie utworu, filmu, teledysku, fragmentu baletu itp.),
organizowania i rozwijania działalności muzycznej uczniów - jest postępowaniem służącym integrowaniu różnych metod (występy muzyczne, prezentowanie osiągnięć).

Warunki realizacji programu:

     Realizacja programu wymaga przeznaczenia dwóch godzin tygodniowo dla każdego ucznia.
W sali prób zespołu wokalnego powinno znajdować się następujące wyposażenie:
pianino lub inny instrument klawiszowy
sprzęt audio-video
płyty, kasety, video kasety, płyty kompaktowe
tablica z pięciolinią
sprzęt nagłaśniający: wzmacniacz wokalny z odpowiednimi mikrofonami.

Ewaluacja.
  Wdrażając ten program, w zamierzeniu miałem prowadzenie ewaluacji wspierającej do momentu przystąpienia do jego wdrażania. Zadaniem takiej ewaluacji będzie ulepszenie tego programu poprzez zmiany w trakcie wdrażania.
     Na koniec zostanie dokonana ewaluacja całościowa pozwalająca:
ostatecznie ocenić program
określić aspekty programu, które warto zmienić
zbierać dane i wprowadzać je w czasie trwania programu i obserwować efekty
     Aby przekonać się , czy program ma pożądany wpływ na uczniów, w jakim stopniu osiągane cele, czy metody i formy aktywności są skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Ewaluacja jest prowadzona na bieżąco. Opiera się na obserwacji:
zaangażowania uczniów na zajęciach,
samodzielności i umiejętności współpracy,
ważnym elementem ewaluacji będzie,
udział w konkursach wokalnych,
prezentacja uczniów podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
karty oceny zajęć zespołu wokalnego-ankieta.

Opracował: mgr Mikołaj Butryn
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.