Katalog

Anna Wawrzyniak, 2018-07-05
Żelazków

Język niemiecki, Sprawozdania

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego

- n +

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGOData rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010r.
Data ukończenia stażu: 19. 10. 2013r.
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Nauczane przedmioty: język niemiecki i angielski oraz nauczyciel wychowawca.
Podstawa prawna awansu:
• Rozdział 3a, art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 r. z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393).
Posiadane kwalifikacje:
• 29 lipca 2008 r. uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wydany przez Dyrek-tora Gimnazjum w Brzezinach, akt nadania Nr G 147-10/2008;
• dyplom ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz uzyskanie tytułu zawodowego licencjata – dyplom Nr 3300/2006 z dnia 13.06.2006 r.;
• dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie oraz uzyskanie tytułu zawodowego magistra – dyplom Nr 2704 z dnia 17.07.200 r.;
• dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - dyplom Nr 1228 z dnia 20.09.2012 r.;
• dyplom ukończenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz uzyskanie tytułu zawodowego licencjata – dyplom Nr 111904 z dnia 3 marca 2013r.;

Jestem nauczycielem języka niemieckiego oraz nauczycielem wychowawcą zatrud-nionym w Gimnazjum w …………. od 2007 r. i pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy rozpoczęłam w dniu 1 września 2010 r. Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego, napisałam plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły. Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Statutu Gimnazjum w …………….., Programu Rozwoju Gimnazjum, Programu Wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców, jak również całego Grona Pedagogicz-nego.
Poniższe sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awan-su zawodowego przez nauczycieli (ze zmianą w 2013 roku) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393) i zawiera opis realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego służących spełnieniu wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela określonych w §7 w/w rozporządzenia.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z reali-zacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Gim-nazjum w …………… uwzględniających potrzeby szkoły i środowiska lokalnego, pogłębia-łam wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funk-cjonowania szkoły oraz realizowałam postawione sobie w planie rozwoju zawodowego zada-nia, przypisane poniższym wymaganiom:


W ramach wymagań zawartych w § 7.2.1 i zgodnie z planem rozwoju zawodowego zapozna-łam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli analizując odpowiednie przepisy prawne tj. Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dn. 01.12.2004 roku z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r oraz rozdział 3 artykuł 9 Karty Nauczyciela. Na podstawie tych doku-mentów oraz założeń Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników sporządzi-łam wniosek o podjęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego. Dodatkowo starałam się two-rzyć własną biblioteczkę aktów prawnych dotyczących awansu, a także korzystałam ze wska-zówek zamieszczonych przez portale edukacyjne, takie jak www.eduforum.pl, www.interklasa.pl, www.edunews.pl, www.literka.pl czy www.profesor.pl. Uczestniczyłam również w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela. Jak zostać nauczycielem mianowa-nym?” Wiadomości zdobyte na tym szkoleniu także okazały się pomocne przy napisaniu wspomnianego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z przebiegu stażu. Ułatwiły mi w znacznym stopniu prowadzenie dokumentacji, a także pozwoliły zrozumieć ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela. Dzięki dobrze zaplanowanej pracy zrealizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele.

We wrześniu 2010 roku, pani dyrektor szkoły …………… przydzieliła mi opiekuna stażu w osobie pani mgr ………………………. (nauczyciela jęz. niemieckiego), z którą omówiłam zasady współpracy, wzajemnej obserwacji zajęć i podpisałam kontrakt. W kontrakcie obie strony zobowiązały się obserwować wzajemnie prowadzone zajęcia lekcyjne, prowadzić dla siebie nawzajem lekcje oraz omawiać lekcje zarówno opiekuna jak i stażysty. Obie strony umowy przyjęły jako obowiązującą formę kontraktu spotkania dyskusyjne, wymianę opinii, doświadczeń i uwag. Po podpisaniu kontraktu opracowałam wraz z opiekunem harmono-gram naszych spotkań, który w kolejnych latach stażu był systematycznie uzupełniany. Pro-wadziłam zajęcia lekcyjne z języka niemieckiego w obecności opiekuna i dyrektora szkoły według wcześniej przygotowanych scenariuszy lekcji oraz obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna. Każde zajęcia były omawiane na bieżąco, pod kątem osiągniętych celów, doboru metod nauczania i ich efektywności. Obserwowanie moich zajęć przez osobę o większym doświadczeniu zawodowym oraz stażu pracy dawały mi możliwość obiektywnej oceny mojej pracy. Obserwując lekcje prowadzone przez mojego opiekuna sporządzałam no-tatki na temat własnych spostrzeżeń. W trudnych sytuacjach wychowawczych, bądź proble-mach organizacyjnych konsultowałam się z moim opiekunem mogąc liczyć na jego pomoc i wiedzę dydaktyczną wypływającą z większego doświadczenia i dłuższego stażu pracy. Uwagi pohospitacyjne pomogły mi określić zarówno słabe jak i mocne strony mojej działalności dydaktyczno – wychowawczej. W czasie konsultacji dzieliłyśmy się wiedzą na temat literatu-ry pedagogicznej. Jednym z tekstów była publikacja Edyty Bru¬dnik: „Ja i mój uczeń pracu-jemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących.”. Dzięki analizie w/w przewodnika poznałam przekrój różnorodnych metod aktywizujących w teorii, natomiast praktycznemu zastosowaniu niektórych z nich mogłam przyjrzeć się w czasie obserwacji zajęć u opiekana stażu. Powyższe elementy były podwaliną zajęć przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu z zastosowaniem metody „Rybi szkielet” na języku niemieckim (na tablicy lub planszy przygotowujemy model rybiego szkieletu, w głowie zapisujemy problem. Następnie uczniowie ustalają przyczyny, wpisują je w „duże ości”. Ile powstanie „dużych ości” na tyle grup dzielimy klasę. Każda grupa otrzymuje jedną „dużą ość” i ustala przyczyny szczegółowe i wpisuje je w „małe ości”. Z zebranej listy przyczyn na rybim szkielecie uczniowie wybierają te, które są ich zdaniem najistotniejsze. Wyciągają wnioski.) oraz „Cztery kąty” na godzinie wychowawczej (uczniowie stoją pośrodku sali. Prowadzący zadaje pytanie i ukazuje cztery możliwości odpowiedzi. Wybór polega na udaniu się do odpowiedniego kąta, np. co najbar-dziej cenisz w przyjaźni? Prawdę, wierność, zrozumienie czy akceptację ? Następnie powstałe grupy pracują nad uzasadnieniem swego wyboru. Przedstawiciel grupy referuje uzasadnienie na forum klasy). Ewaluacja lekcji oraz rozmowa pohospitacyjna pozwoliły ustalić, że metody zostały zastosowane prawidłowo i znalazły uznanie wśród uczniów. Powyższe działania przy-czyniły się do doskonalenia mojego warsztatu pracy, a tym samym polepszenia jakości pracy szkoły.

W okresie trwania stażu poszerzyłam wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i zewnętrznych oraz szkoleniach Rady Pedagogicznej. W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyłam w szkoleniu: „Jak wykorzystać wyniki egzaminów gimnazjalnych w pracy szkoły?”. Dzięki temu szkoleniu nabyłam wiadomości dotyczących ewaluacji wyników egzaminów, pogłębiłam wiedzę na temat narzędzi badawczych oraz wykorzystywania interpretacji wyników w toku dalszego uczenia się. Po zapoznaniu się z wnioskami po analizie egzaminu, pogłębiam refleksje nad skutecznością pracy z uczniami. Wypracowane wnioski skłaniają mnie do podjęcia konkretnych działań np. przeznaczenia godzin „karcianych” na powtórzenie wiadomości i kształcenie kluczowych umiejętności. Zdobytą wiedzę dotyczącą ewaluacji egzaminów wy-korzystuję również do konstruowania testów diagnozujących lub sprawdzianów. Powyższe działania przyczyniły się do lepszej organizacji mojej pracy, co wiąże się z uzyskiwaniem przez uczniów wyższych wyników oraz podniesieniem jakości pracy szkoły. Co roku wraz z moim opiekunem stażu panią mgr Mirosławą Magnuszewską opracowuję raporty z egzaminów próbnych i testów diagnozujących. Dzięki temu wiem, które umiejętności uczniowie opanowali w dobrym stopniu, a w których mają jeszcze braki i mogę większy nacisk kłaść na te umiejętności, ćwiczyć je na lekcjach powtórzeniowych przed końcowym egzaminem gimnazjalnym.
W listopadzie 2010 roku brałam udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej „Planowanie, realizacja i ewaluacja uczniowskich projektów edukacyjnych”, które było związane z wprowadzeniem obowiązku realizacji projektów uczniowskich wykonywanych podczas cyklu edukacyjnego w gimnazjum. Ta forma doskonalenia dała mi możliwość poznania szczegółów pracy metodą projektu, poznania form pracy podczas wspierania uczniów w realizacji projektów oraz zapoznania się z obowiązującą dokumentacją. Ponadto zgłębiłam wiedzę dotyczącą zalet tej metody i zaczęłam intensywniej ją stosować podczas zajęć języka niemieckiego. W roku szkolnym 2010/2011 we współpracy z nauczycielem biologii uczniowie klas drugich wykonali projekty zdrowego odżywiania w naszej szkole pt. „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”, a klasy trzecie projekt pt. „Trzymaj formę” dotyczący uprawiania sportu przez uczniów naszego gimnazjum. Na początku uczniowie stworzyli ankiety w języku niemieckim, przeprowadzili je w swoich klasach, a następnie dokonali ich analizy w programie Excel oraz zaprezentowali wyniki i wnioski tworząc prezentację multimedialną. Uczniowie chętnie pracowali tą metodą, mieli możliwość nie tylko wykazać się znajomością języka niemieckiego, ale także wiedzy z zakresu informatyki i matematyki. Zgłębili słownictwo dotyczące analizy wykresów i diagramów w języku niemieckim, co wykracza poza podstawę programową gimnazjum. W roku szkolnym 2011/2012 zachęciłam 4 uczennice klas drugich do realizacji projektu z języka niemieckiego. Moje podopieczne samodzielnie wybrały temat pt.: „Od wiedźmy do królewny, czyli jak obchodzimy karnawał w Niemczech?” Z ankiety, którą przeprowadziły, dowiedziały się, że wiedza naszych gimnazjalistów na temat karnawału jest znikoma, dlatego głównym celem projektu było przybliżenie tradycji karnawału w Niemczech. Uczennice przygotowały stroje karnawałowe, wykonały album ze zdjęciami z karnawału w Düsseldorf oraz na jego podstawie zrobiły prezentacje w Power Point. Dzięki współpracy i zaangażowaniu udało im się osiągnąć zadowalające efekty, czego dowodem było uzyskanie maksymalnej ilości punktów podczas Dnia Projektów.

W roku szkolnym 2010/2011 we wrześniu brałam udział w szkoleniu „W jaki sposób poprawić wyniki egzaminu gimnazjalnego?” Ciekawe pomysły ze szkolenia wykorzysty-wałam w pracy z uczniami, stosując nowatorskie rozwiązania w celu zachęcenia uczniów do rozwijania strategii egzaminacyjnych. Na podstawie autentycznych materiałów uczniowie mieli możliwość tworzyć we współpracy ze mną zadania egzaminacyjne, tworząc bazę mate-riałów, z których później korzystałam przy układaniu sprawdzianów wiedzy i umiejętności. Dzięki takim zadaniom uczniowie nauczyli się, na co zwracać później uwagę przy rozwiązy-waniu testów egzaminacyjnych, co zaowocowało wyższymi wynikami z egzaminu.Przykładowy wykres prezentuje znaczny przyrost wiedzy i umiejętności moich uczniów (gr. II) na poziomie podstawowym.


Z wykresu wynika, że średnia wyników uczniów naszego Gimnazjum z egzaminu gim-nazjalnego w części z języka niemieckiego (kwiecień 2013) jest wyższa od średniej powiatu, kraju, okręgu, województwa i Kalisza.
Kolejnym zadaniem, wynikającym z mojego planu rozwoju, była praca z uczniem zdol-nym. Prowadzę kółko języka niemieckiego, na którym stwarzam okazje do prezentacji osią-gnięć, wskazuję drogę dodatkowych źródeł wiedzy i informacji oraz zachęcam uczniów do nawiązania korespondencji z rówieśnikami z Niemiec i czytania zarówno poezji jak i prozy niemieckiej. Ponadto wprowadzam elementy wiedzy na temat kultury krajów niemieckoję-zycznych. Głównym moim zamierzeniem jest wzbudzenie wśród uczniów ciekawości, otwar-tości i tolerancji wobec innych kultur, a także kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Sądzę, że prowadzone przeze mnie koło miłośników języka niemieckiego nie tylko poszerza umiejętności uczniów, ale również wzbogaca szkołę w oferty dla uczniów na organizację czasu wolnego. Zdobytą na kółku języka niemieckiego wiedzę uczniowie mogli wykorzystać podczas ponadprogramowego konkursu „Multitest” ogłoszonego przez Centrum Edukacji Szkolnej. W roku szkolnym 2010/2011 dwie uczennice zdobyły wyróżnienie. W 2012 r. w III Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Niemieckoję-zycznej „Du bist toll” …………………….również zdobyła wyróżnienie, a 2013 r. …………………….. uplasowała się na 3. miejscu w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej, który odbył się w V LO w Kaliszu.
Punktem wyjściowym do pracy z uczniem zdolnym jest identyfikacja zdolności czyli jak od-kryć ucznia zdolnego. W tym celu przy współpracy z panią ………………..zorganizowałyśmy szkolenie dla Rady Pedagogicznej pt. „Jak pracować z uczniem zdolnym?”. Podczas tego szkolenia przedstawiłyśmy w formie prezentacji multi-medialnej, czym odznaczają się uczniowie zdolni pod względem intelektu i charakteru, jakie są typy uczniów zdolnych, jakie są czynniki niechęci uczniów zdolnych do nauki szkolnej, które wpływają na ich zaniżone wyniki, jak powinien pracować nauczyciel ze zdolną grupą uczniów (metody i formy pracy) itd. Inne szkolenie, które przeprowadziłam podczas Rady Pedagogicznej dotyczyło mediacji. Celem szkolenia pt. „Doskonalenie kompetencji wy-chowawczych – mediacje i konferencje sprawiedliwości jako metoda reagowania w sytu-acjach kryzysowych” było zapoznanie nauczycieli z rolą i zadaniami mediatora. Po kolei omówiłam poszczególne etapy mediacji oraz korzyści z niej wynikające. Podczas szkolenia moi współpracownicy opierając się na zadaniu przygotowanym przeze mnie, mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w roli mediatora. Na zebraniu zespołu nauczycieli języków obcych dzieliłam się wiedzą z warsztatów dotyczących zmian w podstawie programowej, mianowicie „Grunt to dobra podstawa! Aha! Neu w kontekście aktualnych zmian programowych”. W roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyłam w seminarium na temat: „Trening wymowy – jego rola i miejsce na lekcji języka niemieckiego” zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Goethego w Warszawie, na którym zapoznałam się z typologią ćwiczeń fonetycznych. Przykłady ćwiczeń, gier i zabaw doskonalące wymowę urozmaicają lekcje i motywują uczniów do nauki języka niemieckiego. Identyfikowanie długich i krótkich głosek, akcent i melodia zdaniowa, jak również poprawna wymowa umlautów jest niezbędna do wzajemnej komunikacji. Zdobytą wiedzę wykorzystuję przy planowaniu moich lekcji, inte-grując ćwiczenia wymowy z nauką pozostałych sprawności językowych. Przy wyborze pod-ręczników zwracam uwagę, aby ćwiczenia doskonalące wymowę były różnorodne, motywu-jące i interesujące dla młodzieży w gimnazjum. Ważne jest, aby uczniowie mogli również wykonywać je samodzielnie w domu w celu jeszcze sprawniejszej komunikacji. Podczas szkolenia Rady Pedagogicznej mogłam nie tylko przekazywać swoją wiedzę innym nauczy-cielom, ale także pracować nad swoją autoprezentacją. Wiadomości zdobyte w trakcie po-wyższych warsztatów wykorzystałam w bieżącej pracy z uczniami, przygotowując ich do egzaminu gimnazjalnego oraz różnicując materiał pod względem treści, stopnia trudności i zainteresowań uczniów.
W ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy opiekowałam się także pracownią języka niemieckiego. Dbając o estetykę sali lekcyjnej, samodzielnie wykonałam różne pomoce naukowe: plansze, tablice i plakaty, które niejednokrotnie wykorzystywałam w czasie zajęć. Wspólnie z uczniami wykonałam także gazetki ścienne dotyczące Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych. Na tablicach korkowych na bieżąco staram się prezen-tować pracę uczniów np. przesłane drogą mailową przepisy w języku niemieckim czy też własnoręcznie wykonane kartki bożonarodzeniowe, wielkanocne oraz urodzinowe. Jako nau-czyciel języka niemieckiego i wychowawca eksponuję zarówno dyplomy, które uczniowie zdobyli w konkursach z języka niemieckiego, jak również osiągnięcia moich wychowanków w olimpiadach, zawodach sportowych i innych konkursach przedmiotowych. W ten sposób nagradzam uczniów zdolnych, a słabszych mobilizuję do nauki, ponieważ „Jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka jedynie takim, jaki jest, sprawimy, że już taki zostanie. Jeśli zaś będziemy wyobrażać go sobie takim, jakim mógłby się stać, pomożemy mu stać się tym, KIM NA-PRAWDĘ MOŻE ZOSTAĆ.” P. Pellegrino.
Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej – książki, pod-ręczniki, plakaty, scenariusze zajęć, testy, zestawy ćwiczeń, materiały autentyczne, czasopisma do nauki języka niemieckiego: miesięcznik „Juma”, dwumiesięcznik „Deutsch Aktuell”
i kwartalnik „Vitamin.de”. Tworzone są one specjalnie dla wszystkich zainteresowanych na-uką języka niemieckiego. Ich treść stanowią różnorodne artykuły ilustrowane kolorowym materiałem zdjęciowym. Magazyny są ciekawym urozmaiceniem nauki języka niemieckiego. Uczniowie nie muszą korzystać ze słownika, ponieważ trudniejsze słówka i zwroty zostały przetłumaczone na język polski. Artykuły dotyczą bieżących wydarzeń i aktualnych tematów. W ten sposób uczą się języka niemieckiego, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę dotyczącą nie tylko krajów niemieckojęzycznych, ale także wielu innych dziedzin takich jak technika, psychologia, polityka, muzyka czy sport. Oprócz bieżących tematów, w czasopismach znaj-dują się tematy uniwersalne, niezależne od pory roku czy też aktualnych wydarzeń. Są to za-gadnienia często poruszane podczas różnego rodzaju egzaminów, takie jak: życie szkolne, rodzina, czas wolny, zdrowie, ochrona środowiska, media, środki transportu, a wszystko to w odniesieniu do współczesnego świata. Na moich lekcjach często wykorzystywałam auten-tyczne piosenki niemieckojęzyczne.

Przeprowadziłam także lekcję otwartą dla nauczycieli mojej szkoły pt. „Steh auf, wenn du am Boden bist” von Toten Hosen – wykorzystanie autentycznej piosenki w celu udo-skonalenia sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu”. W dzisiejszych czasach przed nauczycielami języków obcych stoi wiele wyzwań. Do najważniejszych należy m.in. urozma-icenie lekcji w celu podniesienia zarówno poziomu wszystkich sprawności językowych tj. słuchania, mówienia, pisania, czytania oraz wzbogacenia zasobu słownictwa jak i zmotywo-wania uczniów do nauki. Dzięki nowoczesnej technice i kreatywności nauczyciela, lekcje języka niemieckiego mogą być dla uczniów fascynujące i absorbujące. Włączenie piosenek do procesu nauczania sprawia nauczycielom z pewnością dużo trudu, gdyż przygotowanie zadań na ich bazie wymaga odpowiednich umiejętności i pomysłowości. Przedstawienie uczniom piosenek w atrakcyjny, urozmaicony sposób pozwala jednak połączyć przyjemne z po-żytecznym – nasi uczniowie robią, to co lubią a przy okazji zdobywają nową wiedzę. Istnieje wiele powodów, dla których nauczyciele powinni wykorzystywać autentyczne piosenki na lekcjach języków obcych. Piosenka obcojęzyczna, prawdopodobnie skuteczniej niż jakikol-wiek inny rodzaj materiału, potrafi korzystnie wpłynąć na atmosferę w klasie. Wspólny śpiew bądź słuchanie muzyki zbliża ludzi, przełamuje bariery i zahamowania, wprowadza swobodny nastrój i poczucie przyjemności, obniżając poziom napięcia, stwarza atmosferę sprzyjającą nauce. Uczniowie bez trudu zapamiętują frazy, wersy i całe zwrotki słuchanych piosenek. Piosenki uatrakcyjniają lekcje, a także rozwijają i wzmacniają motywację.

Brałam również udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez moje – starsze stażem i bogatsze doświadczeniem – koleżanki. Miałam okazje przyjrzeć się dwóm lekcjom prowa-dzonym przez moją opiekunkę pani mgr …………………………: „Wo ist der Schmetter-ling?” (Gdzie jest motyl?) oraz „Die Vorbereitungen auf die Ausflug nach Frankreich” (Przygotowania do podróży do Francji) - które miały na celu doskonalenie sprawności mó-wienia. Wiele pomysłów na reagowanie językowe i zagadnienia z gramatyki czerpałam z lekcji przygotowanych przez panią mgr ………………….. „Travelling and tourism – Communi-cations games” (Podróżowanie i turystyka- gry komunikacyjne) oraz „Why do we learn Shakespeare although he died hundreds of years ago? “ (Dlaczego uczymy się Szekspira, chociaż zmarł setki lat temu?), podczas których wykorzystała innowacyjne metody pracy. Uczniowie wykonali manekin pisarza. Mogli również wcielić się w rolę dziennikarzy i „prze-prowadzić wywiad” w studio z pisarzem. Inne lekcje otwarte to m.in. „Happy Hallowe-en.”(Wesołego Halloween) - prowadząca ……………….(doskonalenie sprawności rozumie-nia tekstu czytanego poprzez zastosowanie metody aktywnej TBL), „Przypominamy prawa i obowiązki uczniów Gimnazjum w ………………” - lekcja otwarta prowadzona przez p. ……………oraz „Społeczeństwo średniowieczne- prezentacja i podsumowania”- prowadzą-ca……………….. Posłużyły mi one do zaczerpnięcia ciekawych pomysłów oraz porównania sposobu prowadzenia własnych zajęć. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów.

Aby bardziej zmobilizować uczniów do nauki (szczególnie tych przeciętnych i słabych), wprowadziłam elementy Oceniania Kształtującego na zajęciach z języka niemieckiego. Liczne badania i raporty dowodzą, że Ocenianie Kształtujące jest bardzo efektywnym sposo-bem podnoszenia osiągnięć uczniów. Dowiedziawszy się wiele na temat tej metody nauczania, postanowiłam wprowadzić jej elementy do swoich zajęć. Stosując ocenianie kształtujące:
• określałam cele lekcji i formułowałam je w języku zrozumiałym dla ucznia,
• ustalałam wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będę brała pod uwagę przy ocenie pracy ucznia,
• wprowadziłam ocenę sumującą i kształtującą,
• poprzez informację zwrotną dawałam uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoją pracę i w jaki sposób mogą się rozwijać
• budowałam atmosferę uczenia się, wpływałam na motywację ucznia,
• wprowadzałam samoocenę i ocenę koleżeńską.
Powyższa metoda jest skuteczna, ponieważ unikamy elementu zaskoczenia. Uczniowie wie-dzą, jakie zagadnienia muszą opanować, by uzyskać dobre wyniki na sprawdzianie.
Ponadto przed końcem roku szkolnego przeprowadzam opracowany przeze mnie test przesiewowy z języka niemieckiego dla klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum. Po przeprowadzonej diagnozie osiągnięć uczniów wiem, z czym uczniowie sobie dobrze radzą, a nad czym muszą jeszcze popracować. Te wyniki, które również porównuję z oceną śródroczną lub końcową pozwalają mi przydzielić uczniów do odpowiednich poziomów nauczania języka niemieckiego.
Podjęłam także studia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Kaliszu pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia angielska. Dzięki temu udoskonaliłam warsztat pracy, zdobyłam nową wiedzę i umiejętności. Nauczając języka niemieckiego wykorzystywałam fakt, że moi ucz-niowie uczą się języka angielskiego. Często odwołuję się do tego języka uświadamiając ucz-niom podobieństwo języka niemieckiego i angielskiego w zakresie niektórych zasad gramatyki lub słownictwa. Ponadto na moich lekcjach często wykorzystuję autentyczne piosenki, które były tematem wiodącym mojej pracy licencjackiej. Piosenki dostarczają uczniom takie ćwiczenia językowe, które odzwierciedlają użycie autentycznego, żywego języka. Uczą one uczniów rozumienia ze słuchu, poprawnej wymowy, rytmu, akcentu i intonacji. Poza tym, tekst każdej piosenki jest źródłem nowego słownictwa, które zostaje przekazane w określo-nym kontekście. Tak wprowadzane wyrażenia leksykalne stają się łatwiejsze do zapamiętania i lepiej utrwalają się w pamięci uczniów.
W ramach wymagań zawartych w § 7.2.2 i zgodnie z planem rozwoju zawodowego prowadzi-łam spotkania z rodzicami oraz utrzymywałam z nimi indywidualne kontakty. Obejmując w roku szkolnym 2010/2011 wychowawstwo w klasie Id, przeprowadziłam ankietę dotyczącą sytuacji ucznia oraz ankietę „Niedokończone zdania”, które następnie zdiagnozowałam. Dzięki tym ankietom mogłam poznać dokładnie swoich wychowanków, ich potrzeby, zainte-resowania, środowisko rodzinne i panujące w nim zwyczaje. Mając odpowiednią wiedzę, mo-głam stworzyć plany pracy wychowawcy, które uwzględniają zarówno potrzeby rozwojowe uczniów, jak i współczesne problemy cywilizacyjne i społeczne. Przeprowadziłam szereg lekcji, na których zostały omówione zagadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiej-szej cywilizacji.
Jako wychowawca starałam się uwrażliwić wychowanków na współczesne problemy spo-łeczne, kładąc szczególny nacisk na te, które pojawiają się w środowisku szkolnym i klaso-wym. Priorytetem stało się zatem dla mnie utrwalanie w uczniach postawy tolerancji i zrozu-mienia drugiego człowieka oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie ze skutkami emo-cjonalnego zachowania i rozwiązywania konfliktów. Problematykę społeczną i cywilizacyjną mogłam również w niewielkim stopniu realizować w ramach zajęć języka niemieckiego, omawiając zagadnienia związane z uprawianiem sportu, zdrowym odżywianiem czy też ochroną środowiska naturalnego. W klasie koncentrowałam się przede wszystkim na organi-zacji zespołu klasowego, normach i zasadach panujących w szkole oraz na integracji zespołu klasowego. Ponadto przeprowadziłam lekcje dotyczące rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego człowieka, zanieczyszczenia środowiska, a także kultywowania tradycji szkoły, regionu i narodu. W klasie drugiej zgodnie z potrzebami i rozwojem uczniów organizowałam lekcje dotyczące promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i bezpieczeństwa, edukacji ekologicznej i regionalnej oraz rozwoju intelektualnego i społecznego z naciskiem na kształtowanie woli człowieka (asertywność).
Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym uczniów chętnie stwarzałam lub współtwo-rzyłam sytuacje, w których wychowankowie mogli dzielić się swoimi zainteresowaniami, wykazać umiejętnościami organizacyjnymi lub też zdolnościami artystycznymi i kulinarnymi. były to m.in.: wycieczki, apele, imprezy szkolne i klasowe np.: Dzień Europejczyka, Dzień Języków Obcych, Dzień Mamy połączony z dniem projektów, Dzień Wiosny, dzień chłopaka, dzień kobiet, spotkanie opłatkowe czy też śniadanie wielkanocne w naszej klasie.

Motywowałam i pomagałam uczniom w poszerzaniu ich zainteresowań poprzez przygotowa-nie ich do corocznie odbywającego się Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego Poe-zji i Prozy Niemieckojęzycznej „Du bist toll” oraz Konkursu Recytatorskiego Poezji Nie-mieckojęzycznej w V LO w Kaliszu. Moi uczniowie brali również udział w konkursie „Tak to leciało – so ging es weiter”, podczas którego musieli wykazać się znajomością piosenki nie-mieckiej. Przygotowywałam ich także do ogólnopolskich konkursów „Multitest” lub „Młody Europejczyk”, oraz szkolnego konkursu z języka niemieckiego „Deutsch ist prima”, którego sama byłam organizatorem. Niektórym z uczniów udało się odnieść duże sukcesy: w konkursie piosenki niemieckiej ………………..– II miejsce; w konkursach recytatorskich ………………….– III miejsce oraz……………………….– wyróżnienie, w konkursie „Deu-tsch ist prima”………………….– I miejsce, w Multiteście…………………………– dyplom wyróżnienia. Przygotowałam uczennice chórku szkolnego do wykonania piosenek w języku niemieckim. Zaprezentowały one swoje umiejętności podczas Dnia Języków Obcych oraz uatrakcyjniły przebieg I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Niemiecko-języcznej „Du bist toll”.
W czasie trwania stażu współpracowałam z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Na bieżąco monitorowałam zachowania uczniów, wymieniałam się spostrzeżeniami dotyczącymi postępów w nauce i zachowaniu. Przyczyniło się to do znacznej poprawy i lepszych osiągnięć uczniów, którzy przestali być aroganccy wobec nauczycieli i pracowników szkoły oraz zaczęli przykładać większą wagę do nauki. Podczas rozwiązywania problemów moich podopiecznych zastosowałam także umiejętności zdobyte podczas szkolenia „Doskonalenie kompetencji wychowawczych – mediacje i konferencje sprawiedliwości jako metoda reagowania w sytuacjach kryzysowych”. Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas warsztatów, wiedziałam, że w roli mediatora muszę być bezstronna i wysłuchać obu stron, oraz tak prowadzić rozmowę, aby doprowadzić do kompromisu. Niektóre elementy udanych mediacji staram się wykorzystywać także przy rozwiązywaniu mniej skomplikowanych konfliktów klasowych i międzyklasowych. Wiedzą z tego szkolenia podzieliłam się także z pozostałymi wychowaw-cami w mojej szkole, prowadząc szkolenie o tej tematyce w marcu 2011 r. w ramach zebrania zespołu nauczycieli wychowawców.
Uwzględniając w swojej pracy współczesne problemy cywilizacyjne i społeczne, brałam udział w różnych szkoleniach, m.in. szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez podkomisarza p. Szeląga dotyczące narkotyków i innych używek, „Przygotowanie ucznia do roli obywatela, klienta urzędu, konsumenta” w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, „Nauczyciel – pierwszy doradca edukacyjno-zawodowy ucznia”, przeprowadzone przez panią…………………………. Podczas tych form doskonalenia wzbogaciłam swoją wiedzę w powyższych obszarach pracy z uczniem. Niektórymi spostrzeżeniami podzieliłam się z rodzicami na spotkaniu z wychowawcą, dzięki czemu przyczyniłam się do odpowiedniego kształtowania postaw uczniowskich, co ma też wpływ na respektowanie norm społecznych w szkole.

Podczas szkolenia z Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pt. „Społeczne organy w szkole” zapoznałam się z innowacyjnymi metodami współpracy z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, czego efektem było zaangażowanie się w roku 2012/2013 do pracy na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu. Opiekunka SU zaprosiła mnie do współpracy. Zebrała fundusze, dzięki którym mogłyśmy zakupić słodycze i drobne upominki dla tych dzieci. Spotkanie młodzieży gimnazjalnej z dziećmi z Domu Dziecka zorganizowałyśmy w gospodarstwie agroturystycznym w………………………. Pobyt na terenie gospodarstwa, obcowanie z przyrodą, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne oraz integracja z uczniami naszego gimnazjum były dla nich oderwaniem się od szarej rzeczywistości. Podjęte działania miały na celu uwrażliwić moich wychowanków na problemy innych, a także nauczyć ich współpracy koleżeńskiej i zaangażowania społecznego. Moim zdaniem cel został osiągnięty, gdyż niektó-rzy moi wychowankowie do dziś utrzymują kontakt z dziećmi z Domu Dziecka.

Uwzględniając w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego, współczesne problemy cywilizacyjne i otwierając się na problemy innych ludzi, w kwietniu 2012 r. wraz z innymi nauczycielami, w szczególności z panią …………………………..zaangażowałam się w ak-cję „Nakręteczka dla Franeczka”, mającej na celu niesienie pomocy konkretnemu chłopcu z niewydolnością oddechową. W wyniku tej akcji przeprowadziliśmy na terenie szkoły zbiórkę korków z przeznaczeniem na leczenie Franka. Dzięki tym działaniom, przy współudziale rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkoły udało się zebrać 97 kg korków. Na lek-cjach godziny wychowawczej również informowałam o akcji, a moi uczniowie mieli okazję obejrzeć filmiki dotyczące zbiórki korków. W ten sposób wykształtowałam w moich uczniach zarówno postawę pomagania osobom chorym i potrzebującym jak również dbania o ochronę środowiska, uwrażliwiając w ten sposób młodzież na otoczenie oraz na to, aby nie przecho-dzili obok trudnych spraw obojętnie.
Przeprowadziłam ankietę pt. „Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?”. Po wnikliwej analizie wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy wychowawczej i podjęłam działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska agresji i nietolerancji (różnorodności religijnej) wśród uczniów. W związku z powyższych wykorzystałam na lekcjach wychowawczych różne zabawy i ćwiczenia związane z niwelowaniem agresji słownej i fizycznej, np. „Mowa ciała” – każde dziecko otrzymuje kartkę, na której zapisany został jakiś stan emocjonalny – wystraszony, obrażony, wściekły, wesoły, smutny itd. – który musi pokazać. Po demonstracji dzieci próbują odgadnąć, jakie uczucie zostało wyrażone. Na koniec dyskutujemy: Jakie uczucia są łatwiejsze do pokazywania i do rozpoznawania? Po czym można rozpoznać różne stany emocjonalne? Inne przykłady zabaw to m.in. „Kiedy jestem wściekły” – dzieci wypowiadają po kolei swoje imię i pokazują, co robią jak są wściekłe lub „Denerwuje mnie u ciebie”- dzięki temu ćwiczeniu każde dziecko ma okazję, aby szczerze wyrazić swoje zdanie na temat danej osoby. Gra zaczyna się od słów: „Jesteś naprawdę w porządku, ale denerwuje mnie u ciebie…”. Oso-ba, do której skierowana jest ta wypowiedź musi do końca wysłuchać opinii, nie może się usprawiedliwiać, lecz za każdym razem odpowiedzieć: „Dziękuję ci bardzo, że mi to powiedziałeś”. Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie mają możliwość porozmawiania na temat swoich uczuć i doświadczeń: co czują, kiedy muszą powiedzieć osobie, która ich irytuje najpierw coś miłego? Co czują, gdy są atakowani, a nie wolno im się bronić? Gry i zabawy interakcyjne po¬zwalają na odreagowanie napięcia oraz kontrolowania i konstruktywnego przezwyciężenia agresywnych zachowań, a co za tym idzie redukują liczbę konfliktów w gru-pie.
Na bieżąco dbałam o partnerstwo pomiędzy mną a uczniami, starałam się tworzyć atmosferę życzliwości i przychylności dążąc tym samym do integracji klasy. Przeprowadziłam również kilka lekcji wychowawczych dotyczących tolerancji wobec osób o innym wyznaniu religij-nym. W realizacji tego zadania współpracowałam z psychologiem szkolnym, pa-nią……………………, która wspomagała mnie w przeprowadzeniu rozmowy z uczniami na ten temat. Zwróciłam się również z prośbą do księdza, aby na lekcjach religii przeprowadził dyskusję dotyczącą różnorodności wyznaniowej. Sądzę, że podjęte działania w znacznej mie-rze przyczyniły się do zmniejszenia liczby zachowań agresywnych w stosunku do tych dwóch uczennic oraz w ostateczności doprowadziły do zaakceptowania ich takich, jakie są.
Pisząc plan rozwoju, założyłam, że będę organizować konkursy przedmiotowe dla uczniów na terenie szkoły. W celu rozbudzenia wśród uczniów zainteresowań językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckojęzycznych organizuję co roku Gimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch ist prima”. W ten sposób zachęcam moich uczniów do samodziel-nego korzystania ze źródeł informacji, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Współpracując z opiekunem Klubu Europejskiego „EuroEcho”, panią mgr………………………….., przygotowywałam uczniów do ponadprogramowego konkursu pt. „Młody Europejczyk” dotyczącego wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Spotykaliśmy się co tydzień, aby omówić najważniejsze kwestie, rozwiązywaliśmy przykładowe testy z ubie-głych lat i wymienialiśmy się spostrzeżeniami i nowościami. Za udział w konkursie niektórzy uczniowie np. ……………………………………..otrzymały dyplomy wyróżnienia, a ja jako szkolny koordynator tego konkursu zyskałam materiały dydaktyczne, które w kolejnych latach posłużyły zarówno do zdobycia nowych wiadomości jak i utrwalenia informacji. Myślę, że konkursy są ciekawą metodą nauki, rozwijają aktywną postawę uczniów oraz uświadamiają im, że można się uczyć poprzez zabawę. Poza tym przyczyniają się do wzrostu zaintereso-wania przedmiotem, wzbudzają chęć samodzielnej pracy i zdrowej rywalizacji nie tylko wśród najlepszych, ale także wszystkich uczniów podczas konkursów ogólnokrajowych.
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, brałam wspólnie z moimi wy-chowankami aktywny udział w uroczystościach szkolnych. Uczniowie pod moim kierunkiem włączyli się w przygotowanie okolicznościowych imprez szkolnych. Podtrzymując tradycje szkolne, po objęciu wychowawstwa w pierwszej klasie, zorganizowałam wyjazd integracyjny do……………………………. Od początku kładłam nacisk na współpracę z rodzicami, dlatego w tym wyjeździe uczestniczyły mamy niektórych uczniów i uczennic, które upiekły ciasta oraz przygotowały ognisko. Ponadto wraz z moimi wychowankami byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Matki, który połączony został z dniem projektów. Na początku wypisaliśmy zaproszenia dla wszystkich mam, a następnie zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy, dzięki którym mogliśmy zakupić kwiaty, ciasto i kawę. Zaakcentowaliśmy ich święto przepięknymi piosenkami i wierszami oraz humorystycznymi scenkami, a wszystko po to, aby ten dzień przebiegał w miłej, serdecznej atmosferze. Przygotowanie tych imprez stało się ważnym czynnikiem integrującym zespół klasowy. Ucz-niowie nabyli umiejętność starannej recytacji i autoprezentacji przed szerszym gronem od-biorców, odpowiedniego zachowania się w sytuacjach oficjalnych. Uczyli się odpowiedzial-ności i współdziałania, pracując nad wykonaniem określonego zadania. Przygotowując apele i okolicznościowe gazetki tematyczne w klasie, wykazali się sumiennością i zaangażowaniem, co przyczyniło się do integracji klasy.
Zdobyte przeze mnie uprawnienia kierownika wycieczek wykorzystuję w praktyce, organizu-jąc wycieczki szkolne, których byłam kierownikiem lub opiekunem. Przydatne w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i w codziennej pracy nauczyciela okazało się również zapoznanie z prze-pisami z zakresu Bezpieczeństwa Higieny Pracy (BHP). Pełnienie roli kierownika wycieczek i opiekuna młodzieży realizowałam, opiekując się uczniami podczas szkolnej wycieczki edukacyjno-rekreacyjnej, w ramach której uczestnicy zwiedzili Muzeum Czekolady Belgijskiej Hornow, Park Mużakowski (największy park stylu angielskiego w Polsce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polsko-niemiecką, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), Pałac w Żaganiu, mieli okazję skorzystać z bogatej oferty sztucznej „Wyspy Tropikalnej” w pobliżu Berlina (największy Las Tropikalny świata pod dachem, największa w Europie egzotyczna Strefa Saun, Morze Południowe z piaszczystą plażą o długości 200 metrów, zjeż-dżalnie wieżowe i wiele innych atrakcji). Uczniowie zobaczyli również Międzyrzecki Teren Umocniony (bunkry) w Pniewie i zwiedzili Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956.

Z okazji Dnia Chłopaka zorganizowałam ognisko integracyjne w ……………………. Dziewczyny poczęstowały chłopców własnymi wypiekami i umiliły czas śpiewając piosenki. Zimą organizuję wyjazdy integracyjno-rekreacyjne na lodowisko do Manufaktury Łódzkiej. Ponadto organizowałam ogniska klasowe na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Mu-rowańcu i……………….., gdzie uczniowie spędzali ze sobą czas oraz grali w różne za-bawy rekreacyjne. Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałam również poprzez opiekę nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych, dyskotek, imprez szkolnych. Wszystkie zorgani-zowane wycieczki umocniły integrację klasy, a także wpłynęły na poprawę relacji między wychowankami. Były formą wzajemnego budowania zaufania i bycia razem ze sobą w przy-jaznej atmosferze. Ponadto pozwoliły mi jako wychowawcy lepiej poznać swoich uczniów, ich poglądy i problemy. Uczniowie w sytuacjach pozaszkolnych są bardziej otwarci i szczerzy, łatwiej integrują się z grupą i nauczycielami.

W ramach wymagań zawartych w § 7.2.3 i zgodnie z planem rozwoju zawodowego dzięki autoedukacji biegle opanowałam obsługę komputera, zwłaszcza posługiwanie się programami do edycji tekstów, arkuszami kalkulacyjnymi, a także sprawne posługiwanie się Internetem, portalami edukacyjnymi, czy też obsługą poczty elektronicznej. Komputer stał się nieodzow-nym elementem mojej pracy pozwalającym na zwiększenie efektywności i skrócenie czasu wykonywania rutynowych czynności. Wykorzystywanie takich urządzeń jak skaner, kamera, aparat fotograficzny i Internet znacząco wpływa na jakość moich materiałów dydaktycznych, a przez to podniesienie jakości pracy szkoły. Osobiście należę do osób chętnie wykorzystują-cych te technologie. Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Stosowałam ją zawsze zgodnie z moimi potrzebami.
Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową w pracy dydaktycznej. Samodzielnie tworzę sprawdziany, testy, kartkówki, materiały konkursowe, dyplomy, referaty, testy prze-siewowe dla klas pierwszych i drugich oraz wszystkie dokumenty szkolne (sprawozdania, podania, wnioski) przy użyciu edytora tekstów, jak i innych odpowiednich programów. Na swoich zajęciach często korzystam ze scenariuszy lekcyjnych oraz dodatkowych materiałów do nauki języka niemieckiego, które są dostępne na portalach internetowych takich jak np. www.wsip.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.interklasa.pl. Przy diagnozowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów (próbne egzaminy gimnazjalne z języka niemieckiego oraz testy przesiewowe dla pierwszych i drugich klas) także korzystam z programów komputero-wych, jak Excel i edytor tekstów. Dzięki temu opracowane przeze mnie raporty są przejrzyste, czytelne i w sposób wizualny odzwierciedlają wyniki uczniów.
Komputer i Internet wykorzystywałam także do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Korzystając z portali wymienionych powyżej lub serwisów po-święconych wyłącznie kwestiom związanym z awansem takich jak np. www.awans.net, www.oswiata.org.pl. zdobyłam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu, również aktualizowałam poprzez Internet. Odwiedzając fora internetowe różnych portali edukacyjnych bardzo często konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż. Kilkakrotnie korzystałam także z rad ekspertów odpowiadających online na pytania związane z awansem zawodowym.
Technologię komputerową staram się wykorzystywać również w procesie dydaktycznym, wdrażając uczniów do korzystania z komputera i Internetu. Za pośrednictwem wydawnictwa WSiP zaprosiłam moich uczniów do wirtualnych klas. Po zalogowaniu się uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia powtórzeniowe przed sprawdzianem, kartkówką oraz odrabiać pracę domową. Wykorzystanie multibooków na moich lekcjach również przyczyniło się do wzrostu zainteresowania językiem niemieckim. Kilka zajęć przeprowadziłam w pracowni informa-tycznej, podczas których uczniowie szukali ciekawostek na temat krajów niemieckojęzycz-nych, tworzyli przepisy kulinarne, zaproszenia, kartki bożonarodzeniowe lub wielkanocne w Power Point korzystając ze słownika internetowego www.pons.de. Również na zajęciach koła języka niemieckiego oraz zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego wykorzy-stywałam komputer, rzutnik i Internet. Dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość zoba-czyć najpiękniejsze zabytki krajów niemieckojęzycznych. Poza tym wykorzystywałam rzutnik multimedialny do analizy testów lub próbnych egzaminów gimnazjalnych. Sądzę, że wy-korzystanie technologii komputerowej znacznie uatrakcyjnia tok lekcyjny, co powoduje większą aktywność i zaangażowanie uczniów. W pracy z uczniami także korzystałam z kom-putera i różnorodnych programów. Uczniowie stworzyli ankiety w języku niemieckim i pol-skim dotyczącą zdrowego odżywiania się oraz uprawiania sportu przez naszych gimnazjali-stów. Następnie przeprowadzili je w swoich klasach, po czym dokonali ich analizy w progra-mie Excel oraz zaprezentowali wyniki i wnioski tworząc prezentacje multimedialne, które zaprezentowali i omówili podczas zajęć z całą grupą.
Ponadto korzystałam z komputera i Internetu w celu komunikowania się i wymianie informacji z innymi osobami poprzez e-mail (np. z członkami Rady Pedagogicznej, różnymi instytucjami, np. ODN w Kaliszu) oraz w celu poszukiwania ciekawych scenariuszy zajęć. Za po-średnictwem przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Explorer wyszukiwałam niezbędne informacje i grafikę, gromadziłam i archiwizowałam informacje na dyskach stacjonarnych i przenośnych.
W tym roku szkolnym zaczęłam współpracować z naszą gazetką szkolną „Pauza”. Na jej stronach dzielę się z uczniami wiadomościami o krajach niemieckojęzycznych, sławnych po-staciach, miejscach, które warto zwiedzić. Uczniowie mają również okazję poćwiczyć swój umysł poprzez rozwiązywanie różnorodnych krzyżówek i rebusów, a dla lubiących się śmiać zamieściłam proste, aczkolwiek wyszukane żarty.
Reasumując, stwierdzam, że zarówno komputer, jak i inne technologie komunikacyjne i in-formacyjne stały się dla mnie nieodzownym elementem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu. Miałam okazję wymienić doświadczenia z nauczycielami z całej Polski, co wpłynęło na wzbogacenie mojego warsztatu pracy oraz na poszerzenie wiedzy metodycznej i mery-torycznej. Efektem końcowym jest uzyskiwanie wyższych wyników w nauce przez moich uczniów i polepszenie jakości pracy szkoły.

W ramach wymagań zawartych w § 7.2.4 i zgodnie z planem rozwoju zawodowego jako wy-chowawca starałam się na bieżąco prowadzić ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. Stały kontakt z opiekunami uczniów to istotny element pracy nauczyciela. W zależności od sytuacji spotykałam się z nimi na zebraniach klasowych lub indywidualnych konsultacjach. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania dziecka i jego postępów w nauce oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Bio-rąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla rodziców wartością nad-rzędną, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wy-chowawcze. Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych znaj-duję jeszcze czas na pogadankę z rodzicami, podnosząc ich świadomość pedagogiczną. Spo-tkania z rodzicami wzbogacam wiadomościami z literatury pedagogicznej, kursów i ciekawych stron z Internetu, m. in.: uwzględniam tematykę właściwych postaw rodzicielskich, agresji wśród uczniów oraz zagrożeń, które na nich czyhają we współczesnym świecie. Tematy, które dotychczas omówiłam z rodzicami moich wychowanków to m.in.: „Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów”, „Jak motywować swoje dziecko do nauki?”, „Czy umiemy rozma-wiać z własnymi dziećmi?” czy też „Młodzież a zagrożenia XXI wieku”. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic- dziecko- nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie czyhają na ich dzieci. Poleciłam rodzicom lekturę niektórych pozycji metodycznych np. „Sztuka motywacji” Mcginnis Alan Loy. Lektura obowiązkowa każdego rodzica, nauczyciela, która uczy, jak wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze. Formułuje 12 zasad, które mają to umożliwić, m.in.: zauważaj potrzeby drugiego człowieka, wysoko ustawiaj poprzeczkę doskonałości, okazuj uznanie i chwal osią-gnięcia, potrzebę współzawodnictwa wykorzystuj w sposób umiarkowany. Książka przekazuje prostą, praktyczną wiedzę o tym, jak wydobywać tkwiące w każdym człowieku zasoby twór-cze, jak uwierzyć w siebie i w innych, jak kierować ludźmi, a także jak ich wychowywać, by unikali frustracji, lecz przeciwnie — by byli zadowoleni ze swych dokonań. Każda z pro-ponowanych zasad jest przez autora niezwykle bogato i starannie rozwinięta. Inna godna po-lecenia lektura to: Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawaiły. Adele Faber i Elaine Mazlish. Autorki radzą czytelnikom, jak rozwiązywać problemy wychowawcze typowe dla trudnego okresu dojrzewania. W swojej nowej książce Adele Faber i Elaine Mazlish piszą o zagubieniu w okresie dorastania, pragnieniu akceptacji, młodzieńczym buncie i potrzebie decydowania o sobie, którą odczuwają prawie wszystkie nastolatki. Poruszają także kwestie związane z przedwczesnym zainteresowaniem seksem oraz z niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą łatwy dostęp do narkotyków i wszelkiego rodzaju mediów.
Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Pomagałam uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bie-żąco współpracowałam.

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Motywowałam moich uczniów do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji. Podczas godzin wy-chowawczych wraz z moimi wychowankami systematycznie analizowaliśmy wyniki w nauce, ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty między nimi. Jako wychowawca opracowywałam co roku plan wychowawczy. Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobra współpraca z innym nauczycielami oraz ro-dzicami wspomagała rozwiązywanie zarówno problemów dydaktycznych jak i wychowaw-czych. Praca na rzecz klasy natomiast posłużyła stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję. Przez cały okres stażu starałam się kształtować wśród uczniów właściwe postawy wobec śro-dowiska a także drugiego człowieka.

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu Rady Pedagogicznej pt. „W jaki sposób zmo-tywować rodziców do współpracy?” przeprowadzonym przez pedagoga szkolnego panią ………………………..uzmysłowił mi, w jaki sposób mogę zaangażować rodziców w pracę na rzecz klasy. Dzięki innowacyjnym formom współpracy mogłam wpłynąć na postawy rodziców i akty¬wniej zaangażować ich w pracę na rzecz klasy i szkoły poprzez organizowanie nie tylko procesu dydaktyczno-wychowawczego, ale także różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych,
mających istotny wpływ na rozwój emocjonalny uczniów. Rodzice często wykazywali chęć pomocy i wspierali mnie w moich przedsięwzięciach na rzecz klasy. Wspólnie z rodzicami przygotowałam dla uczniów ognisko integracyjne w……………….., w gospodarstwie agrotu-rystycznym w ……………………. Kilkakrotnie rodzice oferowali swoją pomoc, piekąc ciasta z okazji różnych klasowych i szkolnych uroczystości.
Jednym z zadań, które ujęłam w planie rozwoju zawodowego, była współpraca ze szkolnym pedagogiem i psychologiem. Jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam się z panią pe-dagog …………………..oraz panią psycholog ………………………… w celu rozwiązania zaistniałych problemów dydaktycznych lub wychowawczych. Widząc problemy w nauce nie-których moich wychowanków i zasięgając opinii pedagoga szkolnego, sugerowałam rodzicom o występujących dysfunkcjach i informowałam ich o możliwości wykonania badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu.W ramach wymagań zawartych w § 7.2.5 i zgodnie z planem rozwoju zawodowego zapozna-łam się z obowiązującą dokumentacją szkolną tj. Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Ocenianie, Program Wychowawczy i Profilaktyczny oraz przepisami oświatowymi i umiejętnie się nimi posługuję. Wielokrotnie brałam udział w ewaluacji dokumentacji regulującej pracę szkoły, m. in. Wewnątrzszkolnego Oceniania. Celem tych działań było przede wszystkim podniesienie jakości funkcjonowania szkoły, a także zadowolenia ze strony Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów. Jako wychowawca zawsze dbałam o to, aby zarówno rodzice jak i moi podopieczni dobrze znali dokumentację szkolną. Na bieżąco przekazywałam informacje dotyczące zmian w tych dokumentach. Kierując się zapisami Statutu Gimnazjum w ……………………………i Wewnątrzszkolnego Oceniania stawiam uczniom wymagania zgodne z ich prawami i obowiązkami budując w ten sposób jasne i czytelne zasady współpra-cy. W oparciu o stosowne przepisy właściwie prowadzę dokumentację szkolną, przygotowuję wycieczki, reaguję na niebezpieczne sytuacje w szkole.
Podstawą mojego stażu stały się także wszelkie przepisy prawne związane z awansem zawo-dowym nauczyciela i systemem oświaty. Ustawy i rozporządzenia regulujące prawo oświato-we oraz kwestie awansu zawodowego zgłębiłam i przeanalizowałam jeszcze przed sporzą-dzeniem planu rozwoju zawodowego, a te związane z oświatą aktualizuję na bieżąco. Odwie-dzam strony: www.men.gov.pl, www.ko.poznan.pl, www.odn.kalisz.pl, www.codn.edu.pl, dzięki czemu natychmiast zapoznaję się z opublikowanymi tam zmianami w prawie oświato-wym, co aktualizuje stan mojej wiedzy na temat nowych rozwiązań edukacyjnych, wdraża-nych programach, projektach czy też oferowanych formach doskonalenia zawodowego. Zgromadziłam w formie elektronicznej niezbędne akty prawne, co zapewnia mi szybki dostęp do nich, gdy zachodzi taka potrzeba. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. i Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Przeanalizowałam dokładnie Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego z dnia 1 marca 2013 r. Na bieżąco stu-diowałam obowiązujące rozporządzenia MENiS, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Na godzinie z wychowawcą przeprowadziłam ankiety o bezpieczeństwie w szkole. Wnikliwa analiza tych ankiet pozwoliła mi lepiej zagłębić się w problematykę środowiska i respektowa-nia norm społecznych i poznać opinie moich wychowanków na temat naszego gimnazjum. Miałam także możliwość zastanowić się, co trzeba jeszcze zrobić, jakie działania podjąć, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i byli świadomi konsekwencji nieprzestrzegania norm spo-łecznych w szkole.Okres stażu był dla mnie czasem pracy skupionej na rzetelnym wypełnianiu postawio-nych sobie w planie rozwoju zawodowego zadań. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. Podejmowane działania, współpraca z nauczycielami, rodzicami i przede wszystkim uczniami przyczyniły się do rozwinięcia lub wykształcenia umiejętności niezbędnych nauczycielowi z kilkuletnim stażem pracy.
Stałam się nauczycielem systematycznie doskonalącym swoje umiejętności, twórczym, aktywnym, samodzielnym i konsekwentnie realizującym podjęte działania. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy, oceniam skuteczność podejmowanych działań i modyfikuję je, jeśli zachodzi taka potrzeba. Skuteczność działań zawdzięczam umiejętności stosowania w praktyce wiedzy zdobytej w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki. W swoich wyborach kieruję się zawsze potrzebami rozwojowymi uczniów, nierzadko zwią-zanymi ze środowiskiem, z którego się wywodzą.
Ciągłe dążenie do wzbogacania i uaktualniania metod pracy dydaktycznej i wycho-wawczej realizuję uczestnicząc w licznych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystu-jąc zdobytą tam wiedzę i umiejętności w praktyce.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły. Dużą pomocą w szybkim docieraniu do potrzebnych norm jest biegła znajomość obsługi komputera i narzędzi technologii informacyjnej.
Uważam, że w ciągu trwania stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczy-cielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Za-planowane przeze mnie zadania zrealizowałam, a z efektów, które osiągnęłam, jestem zado-wolona. Szczególnie ważnym doświadczeniem stała się dla mnie praca metodą projektu, która rozwija w uczniach aktywność, samodzielność, przedsiębiorczość i kreatywność. Młodzi lu-dzie sami szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dokonują wyborów, podejmują decy-zje. Czują się jak badacze i odkrywcy, odnajdują radość w nauce. Projekt wiąże się ze zdo-bywaniem wiedzy i z kształtowaniem umiejętności poprzez działanie. Realizacja danego przedsięwzięcia pokazuje też, jak ważna jest współpraca w trakcie wykonywania różnych zadań. Okazuje się ona najefektywniejszym sposobem pokonywania trudności i rozwiązywa-nia problemów. Praca tą metodą uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdol-nienia uczniów, dlatego daje możliwość wykazania się nie tylko uczniom zdolnym, ale tym słabszym również. Niezwykle ważne stało się dla mnie również pełnienie funkcji wychowaw-cy klasowego. Potrafię uszanować godność osobistą uczniów, nie naruszam prywatności ich uczuć, jednocześnie pozwalam na wyrażanie własnych poglądów. Nauczyłam się patrzeć na młodzież z innej perspektywy, bardziej ją doceniać, ufać jej i dostrzegać w niej ukryte walory.
Sądzę, że zadania, których się podjęłam dostatnio wpłynęły na funkcjonowanie i pracę szkoły. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie równie owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.Opracowała:
………………………….., nauczyciel Gimnazjum w …………………….


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.