Katalog

Edyta Kosińska, 2018-07-03
Dąbrówka

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegajacego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Edyta Kosińska
Status nauczyciela: nauczyciel mianowany
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce
Nauczany przedmiot: język angielski
Posiadane kwalifikacje zawodowe: magister edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z zakresu dydaktyki języka angielskiego, kurs kwalifikacyjny z wczesnego nauczania języka angielskiego, certyfikaty: FCE, PTE General level 3 potwierdzające znajomość języka obcego
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Zatwierdzenie planu do realizacji przez dyrektora szkoły:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na
celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Zadanie/Forma realizacji/Termin realizacji/Sposób dokumentacji
1. Doskonalenie zasad i narzędzi pracy.
• Analiza zajęć i wyników pracy własnej.
• Ustalenie i weryfikacja wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny oraz kryteriów oceniania.
• Dobór odpowiednich programów, podręczników i pomocy naukowych.
Okres stażu/Zapisy PSO.
2. Współtworzenie dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły.
• Analiza przepisów prawa oświatowego.
• Praca nad aktualizacją: Statutu Szkoły, WSO, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki, Regulaminu wycieczek szkolnych.
Na bieżąco/Dokumentacja szkolna.

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

• Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniowe rady pedagogiczne, szkoleniowe posiedzenia zespołu samokształceniowego, konferencje metodyczne).
• Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego (kursy organizowane przez ODN w Poznaniu, np. „Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych”, „Mind Mapping – efektywność notowania i zapamiętywania”, „Obsługa platformy e- learningowej Moodle”; konferencje metodyczne prowadzone przez wydawnictwa językowe.
• Studia Podyplomowe z zakresu nauczania informatyki i zajęć komputerowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu.
Okres stażu/ Potwierdzenia, zaświadczenia, dyplomy.
4.Rozwijanie bazy dydaktycznej.

• Studiowanie literatury metodycznej.
• Systematyczne wzbogacanie biblioteki anglisty.
• Opracowanie plansz tematycznych, tablic gramatycznych do nauki języka angielskiego.
• Gromadzenie materiałów autentycznych do nauki języka angielskiego.
• Stosowanie metod i technik podnoszących efektywność prowadzonych zajęć – m.in. metoda WebQuest, jigsaw, metody programowane.
Na bieżąco/ Wykaz literatury, spis pomocy dydaktycznych.

5. Różnicowanie metod pracy.

• Stosowanie metod i technik podnoszących efektywność prowadzonych zajęć – m.in. metoda WebQuest, jigsaw, metody programowane.
Okres stażu/ Scenariusze lekcji.

6. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego.

• Badanie wyników nauczania języka angielskiego (przeprowadzenie testów kompetencji i analiza wyników).
Rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020/ Przykłady testów, analiza.

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.

• Opracowywanie testów i sprawdzianów online oraz scenariuszy lekcji.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego przy użyciu technik komputerowych.
• Przygotowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia.
• Przygotowywanie dokumentów szkolnych, dyplomów, zaproszeń.
• Korzystanie z dziennika internetowego do konstruowania ocen semestralnych i rocznych oraz w kontaktach z uczniami i rodzicami.
Okres stażu/ Przykładowe pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany i scenariusze lekcji, zaproszenia.


2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

• Wykorzystywanie na lekcji smartfonów, tabletów, tablicy interaktywnej, komputera.
• Praca z komputerowymi programami językowymi oraz słownikami multimedialnymi.
• Przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych w różnych programach komputerowych.
• Tworzenie interaktywnych aplikacji językowych dla uczniów.
Okres stażu/ Wykaz przeprowadzonych lekcji, przykładowe scenariusze lekcji, prezentacje.

3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

• Udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich.
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych z zakresu języka angielskiego.
Okres stażu/Adresy www.

4. Prowadzenie strony internetowej dla rodziców i uczniów.

• Zamieszczanie informacji dla rodziców.
• Zamieszczanie ćwiczeń, zadań i informacji przydatnych w nauce języka angielskiego dla uczniów.
Okres stażu/Strona internetowa: www.ekosinska15.pl.

5. Przygotowywanie szkoleń e-learningowych dla uczniów.

• Opracowanie Strategicznych Kart Szkoleniowych, osadzenie ich w programie iSpring i na platformie edukacyjnej („Prawa i obowiązki ucznia:, „Zdrowe odżywianie”, „Otwartość na innych - niepełnosprawni są wśród nas”).
Okres stażu/ Szkolenia e-learningowe.

6. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.

• Opracowywanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi do umieszczenia na stronie szkoły.
• Przekazywanie do umieszczenia na stronie dodatkowych materiałów do nauki języka angielskiego.
Na bieżąco/ Poświadczenie administratora strony, wykaz umieszczonych materiałów informacyjnych oraz materiałów do nauki języka angielskiego.§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

• Udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego koleżankom anglistkom – pełnienie funkcji opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Opracowanie i udostępnianie w szkole konspektów, scenariuszy i planów działań.
Na bieżąco według potrzeb/Scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne, potwierdzenia.

2. Udostępnianie własnych materiałów do wykorzystania w bibliotece szkolnej.

• Opracowanie materiałów (scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości szkolnych, konkursów, testów itp.) i przekazanie ich bibliotece szkolnej.
Okres stażu/ Wykaz udostępnionych materiałów, poświadczenie bibliotekarza.

3. Współpraca z innymi nauczycielami.

• Udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli i wymiana doświadczeń.
• Współpraca przy organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i międzyszkolnych.
• Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego, wymiana poglądów.
• Współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
Okres stażu/Scenariusze lekcji, scenariusze imprez, poświadczenia współpracujących nauczycieli.

4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

• Opublikowanie na edukacyjnych portalach internetowych swoich planów rozwojów oraz sprawozdań z ich realizacji
• Zamieszczanie w Internecie własnych opracowań i materiałów.
• Dzielenie się swoją wiedzą poprzez fora internetowe.
Okres stażu/ Wykaz adresów stron www z zamieszczonymi materiałami.


§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i realizacja autorskiego programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III.

• Prowadzenie zajęć języka angielskiego w klasach I-III według programu.
Okres stażu/Program nauczania.

2. Opracowanie i wdrożenie programu pracy dla koła miłośników języka angielskiego i zajęć komputerowych – „Programowanie w języku Scratch”.

• Prowadzenie zajęć językowo-informatycznych dla uczniów zdolnych klas II-III.
Okres stażu, według potrzeb/ Program pracy koła językowego.

3. Opracowanie i realizacja programu innowacji pedagogicznej: „Poznajemy Wielką Brytanię” dla uczniów klas II.

• Zapoznanie się z podstawą prawną i literaturą fachową.
• Opracowanie założeń innowacji i przedstawienie ich radzie pedagogicznej.
• Wdrożenie założeń innowacji poprzez prowadzenie raz w miesiącu zajęć poszerzających wiedzę uczniów dotyczącą Wielkiej Brytanii według zagadnień zawartych w innowacji.
Od 1 X 2017r do 30 IV 2019r/ Program innowacji, zdjęcia.§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.


1. Opracowanie i wdrożenie WebQuest’ów i projektów edukacyjnych.

• Realizacja WebQuest’ów i projektów edukacyjnych:
WebQuest - „Angielsko-polski słownik pojęć matematycznych”; projekt edukacyjny - „Święta, zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii”.
WebQuest – rok szkolny 2017/2018, Projekt edukacyjny – rok szkolny 2018/2019/ Potwierdzenia, zdjęcia, prace uczniowskie.
2. Organizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach językowych.

• Przeprowadzenie międzyszkolnych konkursów językowych: „Międzyszkolny Przegląd Piosenki Anglojęzycznej”, „Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych” oraz konkursów szkolnych: „Przegląd prozy i poezji amerykańskiej i brytyjskiej”, „Dyktando językowe dla uczniów klas III”, „Mistrz języka angielskiego”.
• Przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach językowych.
Zgodnie z harmonogramami konkursów - rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020/ Spis przeprowadzonych i zorganizowanych konkursów, regulaminy konkursów, zdjęcia.

3. Organizacja Dnia Języków Obcych.

• Przygotowanie uroczystości szkolnej.
Rok szkolny 2019/2020/ Scenariusz, zdjęcia.

4. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych.

• Przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych.
Okres stażu 2017-2019, według harmonogramu/ Scenariusze imprez, zdjęcia.

5. Współorganizacja wycieczek szkolnych.

• Wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc.
Okres stażu, według harmonogramu wycieczek/ Dokumentacja wycieczek.

§ 8 ust.2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Wspomaganie działań Szkolnego Koła Wolontariatu.

• Współorganizowanie akcji promujących działania na rzecz innych ludzi.
Na bieżąco/ Potwierdzenia.

2. Współpraca z rodzicami.

• Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowaniu.
Na bieżąco/Notatki.

3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

• Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły.
• Udział w festynie szkolnym.
Na bieżąco/Potwierdzenia.

4. Współpraca z wydawnictwami i doradcami metodycznymi.

• Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych dla pracowni, biblioteki szkolnej, nagród w konkursach szkolnych oraz najnowszej wiedzy i publikacji z zakresu metodyki języka angielskiego.
Na bieżąco, według potrzeb/ Zaświadczenia..

5. Współpraca z nauczycielami z innych szkół.

• Wymiana wiedzy i doświadczeń, dzielenie się projektami.
Okres stażu/ Notatki, zdjęcia..

6. Współpraca z biblioteką szkolną.

• Rozbudzanie potrzeb czytelniczych dzieci w ramach lekcji.
• Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu czytelniczego z języka angielskiego na podstawie zasobów biblioteki szkolnej.
Okres stażu/ Poświadczenie o współpracy, regulamin konkursu.


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Opracowanie opisu i analizy przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi.

Opracowanie i wdrożenie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu.
Okres stażu, według potrzeb/ Opis i analiza przypadku.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.