Katalog

Barbara Żak, 2018-07-03
Elbląg

Geografia, Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej

- n +

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej
w roku szkolnym 2016/2017

Imię i nazwisko: BARBARA ŻAK
Nauczany przedmiot: GEOGRAFIA¬
Łączna liczba godzin: 1
1. Podnoszenie umiejętności zawodowych (kursy, szkolenia, warsztaty):
Warsztaty komputerowe W-M Biblioteka Pedagogiczna w E-gu Wspomnienia z podróży w aplikacji TripWow
Warsztaty komputerowe W-M Biblioteka Pedagogiczna w E-gu Plickers- sposób na szybką sondę, test, głosowanie
Warsztaty W-M Biblioteka Pedagogiczna w E-gu W czasie i przestrzeni – podróż do wnętrza Ziemi
Warsztaty W-M Biblioteka Pedagogiczna w E-gu W czasie i przestrzeni – przyrodnicze apki.
Szkolenie rady pedagogicznej W-M ODN w Elblągu Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania
Warsztaty metodyczne W-M ODN w Elblągu Nauczanie geografii i przyrody w ośmioletniej szkole podstawowej w oparciu o nową podstawę programową
Wyjazd edukacyjny W-M ODN w Elblągu Poznanie technologii produkcji asortymentów meblowych IKEA. Poznanie osobliwości Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
Regularnie doskonaliłam własny warsztat pracy. Samo¬dzielne tworzyłam różnorodne formy sprawdzania wiedzy (sprawdziany, kartkówki, karty pracy), w których zwracałam uwagę na odpowiednie formułowanie pytań, tak, by spraw¬dzały nie tylko wiedzę uczniów, ale np. umiejętności wyko¬rzystania lub tworzenia informacji. Analiza osiągnięć uczniów na pracach pisemnych dała mi pogląd na możliwości uczniów, pomogła w odpowiednim doborze treści i metod pracy.
Zastosowanie IT na lekcjach geografii (prezentacje, filmy, e-podręczniki, animacje) okazały się być nieodzownym elementem prawie każdej lekcji – pobudzały one wyobraźnię uczniów.
Swoją pracę pedagogiczną poddawałam regularnej ewaluacji. Starałam się dostosowywać metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, poznać przyczyny ewentualnych trudności w nauce. Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących uczniowie chętnie brali udział w lekcji, a przejrzyste kryteria oceniania ułatwiały współpracę.
3. Osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
I miejsce uczennic klas I i II w rywalizacji drużynowej Olimpiady Wiedzy o Powiecie.
III miejsce za model zabytku architektonicznego tejże Olimpiady.
4. Praca z uczniem słabym.
Dostosowywałam wymagania do możliwości uczniów, starałam się indywidualizować proces nauczania, zwracałam uwagę, czy uczeń radzi sobie podczas pracy w grupie, czy też wymaga opieki nauczyciela. Zachęcałam również uczniów do systematycznej pracy.
5. Zajęcia pozalekcyjne.
- Przygotowywałam młodzież do Olimpiady Wiedzy o Powiecie Elbląskim.
6. Realizacja podstawy programowej.
Podstawa programowa z geografii została zrealizowana.
W klasie I zrealizowano 35 jednostek lekcyjnych w ramach podstawy programowej

7. Realizacja dodatkowych czynności:
- prace w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły
- prace w zespole ds. regulaminu rad pedagogicznych

8. Wnioski/plany do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej
- stosować IT w geografii i podwyższać swoje umiejętności w tym zakresie
- przygotować uczennicę do Olimpiady Geograficznej
- przygotowywać uczniów do Olimpiady Wiedzy o Powiecie oraz do innych konkursów geograficznych
- opracować jeszcze bardziej przejrzyste kryteria oceniania z przedmiotu, a zwłaszcza kryteriów uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana.
- organizować zajęcia w terenie/wycieczki edukacyjne/akcje tematyczne/konkursy szkolne
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.