AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Skowroński, 2018-07-03
Toruń

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy dyplomowanie

- n +§ 8 ust. 1 pkt. 1 DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy. Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza przepisów prawa oświatowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów. Sprawozdania cząstkowe. Opracowanie i wdrożenie własnych narzędzi pracy służących do ewaluacji własnych działań (pomoce dydaktyczne, testy, ankiety itp.). Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i zawodowej, poszerzanie wiedzy. Udział w posiedzeniach i szkoleniach Rad Pedagogicznych. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Toruńskiej. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Poznawanie nowych metod pracy z książek i czasopism. Okres stażu Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Zgromadzone dokumenty Opracowane ankiety, testy, sprawdziany, notatki, sprawozdania, zaświadczenia
2. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej. Zbieranie informacji, przepisów prawnych, pomysłów, konspektów, planów na stronach internetowych. Zastosowanie technologii komputerowej, programów edukacyjnych z Internetu. Tworzenie scenariuszy zajęć, dyplomów, zaproszeń, itp. Okres stażu Notatki, opracowane materiały, scenariusze lekcji. Materiały zamieszczone na stronach internetowych. Plan rozwoju zamieszczony w Internecie.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli hospitowanie zajęć, omówienie jej wyników Okres stażu Wnioski z obserwacji
§ 8 ust. 1 pkt. 2 ZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
1. Zadania duszpastersko – wychowawcze na terenie szkoły i parafii.
Współudział w przygotowaniu młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. Pomoc w przygotowaniu rekolekcji parafialnych. Przygotowywanie oprawy liturgicznej Mszy świętych i nabożeństw. Wdrażanie uczniów do czytania czasopism religijnych. Zorganizowanie szkolnego konkursu. Okres stażu Potwierdzenie księdza proboszcza i dyrekcji szkoły
2. Dodatkowe działania na rzecz edukacji i wychowania Zorganizowanie pomocy dla uczniów, zbiórek, akcji charytatywnych. Organizowanie konkursów. Wykazanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych (w formie opisu i analizy przypadku). Okres stażu Potwierdzenie dyrekcji szkoły, scenariusze, zdjęcia.
3. Udział w pracach dotyczących podniesienia jakości pracy szkoły Prowadzenie zajęć otwartych. Opracowanie programu przygotowania uczniów do konkursu, olimpiady. Okres stażu Konspekty, scenariusze, zdjęcia
4. Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole.
Np. montaże słowno-muzyczne Okres stażu Scenariusz, zdjęcia
5. Promocja szkoły, opieka nad salą lekcyjną.
Opieka nad salą lekcyjną. Przygotowanie gazetek, dbałość o wystrój i estetykę sali Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia.

§ 8 ust. 1 pkt. 3 POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCEJ WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych. Okres stażu Protokoły
2. Udział w innych formach doskonalenia. Ukończenie kursów i warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze lub inne. Udział w wykładach i konferencjach katechetycznych. Uczestniczenie w spotkaniach duszpasterskich, formacyjnych dla katechetów. Studiowanie literatury – czasopism i książek dotyczących pracy. Okres stażu Zaświadczenia
3. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów. Przygotowanie uczniów do konkursów religijnych. Przeprowadzenie biblijnego konkursu na etapie szkolnym. Zaangażowanie uczniów do wspólnej pracy nad przygotowaniem uroczystości w ramach roku liturgicznego. Okres stażu Zgłoszenia do konkursów, Potwierdzenie dyrektora. Scenariusz, zdjęcia
4. Współpraca z rodzicami Przeprowadzenie spotkań z rodzicami uczniów, którzy sprawiają problemy wychowawcze Okres stażu Notatki

§ 8 ust. 2 pkt. 1. UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego Okres stażu Wniosek o wszczęcie procedury, złożenie planu rozwoju zawodowego u dyrektora szkoły.
2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Zespołu Szkół, WSO, Planu Wychowawczego szkoły Okres stażu Notatka
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Analiza własnych osiągnięć Okres stażu Konspekt zajęć, arkusz hospitacji.
4. Udział w formach doskonalenia zawodowego Udział w konferencjach, warsztatach i rekolekcjach dla katechetów świeckich i zakonnych organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych organizowanych przez szkołę Okres stażu Potwierdzenia Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej. Potwierdzenie dyrekcji szkoły.
5. Opracowanie i realizacja projektu konkursów, imprez i uroczystości szkolnych i parafialnych z udziałem młodzieży Harmonogram konkursów, imprez i uroczystości szkolnych oraz parafialnych z udziałem młodzieży Okres stażu Potwierdzenie księdza proboszcza i dyrekcji szkoły
6. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach religijnych
Przeprowadzanie konkursów Okres stażu Potwierdzenie księdza proboszcza i dyrekcji szkoły
7. Opieka nad salką katechetyczną
Przygotowywanie gazetek związanych z rokiem liturgicznym. Dbałość o wystrój i estetykę w salce Okres stażu Potwierdzenie dyrekcji szkoły
8. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy. Odwiedzanie stron ewangelizacyjnych jako źródła informacji w pracy katechetycznej. Przetwarzanie informacji na potrzeby katechezy. Pozyskiwanie informacji z Internetu dotyczących spraw oświaty i wychowania na stronach MEN. Wykorzystanie komputera do wykonywania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów itp. Wykorzystanie edytora tekstu do pisania niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, a także awansem zawodowym. Okres stażu Przykładowe wydruki, notatki, wykaz stron katolickich. Wykaz wykorzystanych pomocy.

§ 8 ust. 2 pkt. 2. WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu komputera Przygotowywanie scenariuszy katechez. Przygotowanie scenariuszy uroczystości szkolnych. Przygotowanie opraw liturgii Mszy św. z udziałem młodzieży Okres stażu Konspekty katechez. Scenariusze uroczystości. Potwierdzenie ks. proboszcza.
2. Wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu technologii komputerowej Przygotowanie materiałów na gazetki tematycznie związane z rokiem liturgicznym. Wykonanie pomocy używanych w metodach aktywizujących. Przygotowanie materiałów do lekcji, ankiet, konkursów, testów itp. Okres stażu Wykonane materiały. Wykonane pomoce. Ankiety, testy i inne pomoce wg potrzeb
3. Doskonalenie znajomości programów komputerowych przydatnych w procesie katechizacji Wyszukiwanie i weryfikacja programów przydatnych w katechezie, obsługa programów Okres stażu Wykaz programów używanych katechezie
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji w pracy katechetycznej Poznanie ewangelizacyjnych stron internetowych Okres stażu Spis stron Internetowych
5. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego Przedstawienie wymaganej dokumentacji Okres stażu Załączona dokumentacja w okresie stażu
6. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy. Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby katechezy. Zapisy planów, sprawozdań, ogłoszeń itp. Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów. Okres stażu Spis wykorzystanych programów, konspekty, dyplomy
7. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych , pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły. Przygotowywanie scenariuszy katechez. Przygotowanie opraw liturgii Mszy św.z udziałem młodzieży. Okres stażu Zaświadczenia, scenariusze lekcji. Konspekty katechez. Potwierdzenie ks. proboszcza.
8. Wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu technologii komputerowej Przygotowanie materiałów na gazetki tematycznie związane z rokiem liturgicznym. Przygotowanie materiałów do lekcji, ankiet, konkursów, testów itp. Okres stażu Wykonane materiały. Ankiety, testy i inne pomoce wg potrzeb
9. Wykorzystywanie Internetu.
Prace domowe dla uczniów polegające na wyszukiwaniu wiadomości w Internecie Okres stażu Wypracowane materiały

§ 8 ust. 2 pkt. 3. UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ , W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

1. Prowadzenie zajęć otwartych głównie dla katechetów pracujących na terenie parafii oraz innych zainteresowanych tematem nauczycieli Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji religii w klasach gimnazjalnych. Przeprowadzenie szkolnych uroczystości związanych z rokiem liturgicznym (Boże Narodzenie, itp.). Prowadzenie nabożeństwa różańcowego Okres stażu Konspekty przeprowadzonych katechez, potwierdzenie dyrekcji i księdza proboszcza. Scenariusze apeli. Scenariusze rozważań różańcowych oraz potwierdzenie księdza proboszcza
2. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Umieszczenie artykułu w Internecie Okres stażu Umieszczenie planu na stronie internetowej
3. Zgromadzenie bazy pomocy katechetycznych i dzielenie się zakupionymi i samodzielnie opracowanymi pomocami z innymi nauczycielami Założenie teczek tematycznych do praktycznego wykorzystania na katechezie przez nauczycieli religii Okres stażu Potwierdzenie księdza i dyrekcji
4. Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli religii Poznawanie ciekawych metod pracy katechetycznej, doskonalenie wg potrzeb Okres stażu Potwierdzenie ks. proboszcza
5. Współuczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania Bezpośrednie spotkania z rodzicami w kościele parafialnym przy udziale księdza przygotowującego do sakramentu Bierzmowania. Okres stażu Potwierdzenie ks. proboszcza
6. Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów. Opracowywanie i przekazywanie materiałów Okres stażu Potwierdzenie nauczycieli o korzystaniu z materiałów
7. Udział w radach szkoleniowych. Rady szkoleniowe. Okres stażu Protokoły rad szkoleniowych..
8. Współpraca z rekolekcjonistą przy organizowaniu rekolekcji wielkopostnych Dobór właściwej tematyki rekolekcji i sposobu ich przeprowadzenia Okres stażu Potwierdzenie ks. proboszcza

§ 8 ust. 2 pkt. 4a. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH , WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

1. Opracowanie i wdrożenie
programu Koła Biblijnego Przygotowanie dokumentacji
Prowadzenie zajęć Okres stażu program Koła Biblijnego
2. Współudział w opracowaniu programu uroczystości Bierzmowania w parafii Scenariusz uroczystości Okres stażu Potwierdzenie ks. proboszcza
3. Opracowanie i wdrożenie programu i scenariuszy Opracowanie scenariuszy. Opracowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy religijnej. Okres stażu Scenariusz, zdjęcia, test wiedzy religijnej. Nagranie, scenariusz. Program konkursu, dyplomy
4. Współpraca przy opracowaniu i realizacji rocznego planu pracy zespołu katechetycznego Razem z zespołem katechetów - podział zadań i ich realizacja Okres stażu Potwierdzenie ks. proboszcza

§ 8 ust. 2 pkt. 4e. WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

1. Stała współpraca z Wydziałem Katechetycznym Kurii Biskupiej Przeprowadzanie zleconych przez wydział zadań wychowawczych, katechetycznych, dydaktycznych m.in. konkursów. Udział w formach ustawicznego doskonalenia katechetów Okres stażu Potwierdzenia Wydziału Katechetycznego
2. Współpraca z Parafią św. Jakuba Apostoła w Toruniu Udział w spotkaniach katechetów z księdzem proboszczem. Przygotowanie rozważań tajemnic Różańca Świętego w czasie nabożeństw październikowych, prowadzonych przez młodzież. Okres stażu Potwierdzenie ks. proboszcza
3. Udział w szkolnych akcjach. Zachęcanie i motywowanie młodzieży do udziału w akcjach. Okres stażu Potwierdzenie dyrekcji.
4. Współpraca z Wydziałem Teologii UMK w Toruniu. udział w wykładach otwartych i akcjach zorganizowanych przez Wydział teologiczny. Okres stażu potwierdzenia, zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt. 5. UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych Uważna obserwacja uczniów. Poznanie środowiska domowego wychowanków. Analiza opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej przedstawiona w formie pisemnej Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków dołączona do dokumentacji
2. Wszechstronna pomoc uczniowi, jako osobie i podmiotowi - w osiągnięciu dojrzałej osobowości. Stała obserwacja młodzieży, rozmowy i porady, konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz przekazywanie spostrzeżeń wychowawcom i rodzicom Okres stażu Notatka
3. Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych Systematyczna współpraca z wychowawcami klas w zakresie udzielania pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Podejmowanie działań wychowawczych na rzecz kultury osobistej uczniów Okres stażu Analiza i opis przypadku
W związku z okresem stażu, który będzie trwał 2 lata i 9 miesięcy może wystąpić potrzeba realizowania zadań nieuwzględnionych w niniejszym planie, a które będą wypływały z potrzeb duszpastersko-wychowawczych na terenie szkoły i/lub parafii. Plan rozwoju zawodowego jest, zatem otwarty i może ulec zmianom.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.