AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Jurkiewicz, 2018-07-03
Syców

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego Zespół Szkół Nr 2 Ostrzeszów

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego Tomasza Jurkiewicza
nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Cele główne:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
– z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy
szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub
pełnioną funkcją;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć;
4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach
nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania
przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół
artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim
językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp. Sfera rozwoju zawodowego Lp. Cele operacyjne Zadania Formy realizacji
Dokumentacja realizacji
Uwagi, termin
I. Organizacyjna 1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Ustawy MEN).
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach Udział w radach, zaświadczenia Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, przedstawienie planu rozwoju zawodowego 09 2013


2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa, ustalenie zasad współpracy Przejrzyste zasady współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć


3. Funkcjonowanie szkoły Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania regulaminów, itp., udział w radach pedagogicznych Kserokopie dokumentów, zaświadczenie 09/10 2013
4. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. Realizacja zadań wykraczających poza obowiązki służbowe Realizacja zadań wynikająca z wykonywanych obowiązków służbowych i pozasłużbowych Współpraca z rodzicami, udział w różnych pracach komisji, przedsięwzięciach, spotkaniach Odpowiednia dokumentacja Na bieżąco
5. Przygotowanie pisemnego sprawozdania z realizacji zadań podjętych w czasie trwania stażu. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Analiza realizacji podjętych zadań, sformułowanie wniosków i przemyśleń, opracowanie sprawozdania Gromadzenie dokumentów, programów, scenariuszy zajęć, zaświadczeń i itp. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju, sprawozdanie Okres stażu
II. Osobista 1. Opracowywanie publikacji, referatów i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą. Wymiana doświadczeń Publikacja artykułów na temat mojej pracy dydaktycznej, uczestniczenie w konferencjach metodycznych, współpraca z ośrodkami edukacyjnymi Publikacje, referaty,
materiały związane z pracą zawodową, zaświadczenia Okres stażu
2. Wstępna ocena
własnych
umiejętności
Doskonalenie samooceny Analiza dokumentacji
potwierdzającej spełnienie
wymagań kwalifikacyjnych
Posiadane
kwalifikacje
09/10 2013
3. Obserwacja i analiza możliwości ucznia Zbieranie informacji na podstawie wyników uzyskiwanych przez uczniów i według przygotowanych narzędzi, tj. sporządzenie i zastosowanie odpowiednich
ankiet dla uczniów w klasach Przygotowanie ankiet, opracowanie analiza Ankieta, notatki z analizy Okres stażu
4. Doskonalenie się zawodowo Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz – i zewnątrzszkolnym doskonaleniu Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, udział w pracach zespołu matematyczno – przyrodniczego, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego Notatki, zaświadczenia Na bieżąco
5. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Kształcenie na kierunku studiów podyplomowych i kursach Dyplom, świadectwa Okres stażu
6. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem Prowadzenie zajęć otwartych zwłaszcza dla nauczycieli stażystów. Udzielanie porad metodycznych. Scenariusze i karta zajęć Na bieżąco

7. Określenie dalszej drogi rozwoju Ewaluacja zdobytych doświadczeń Wnioski do dalszej pracy, sporządzenie planu rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu Plan rozwoju zawodowego Koniec stażu
III. Opiekuńczo - wychowawcza 1. Wspieranie ucznia zdolnego Udział w konkursach przedmiotowych i Olimpiadach Praca z uczniem zdolnym Prace uczniów Okres stażu
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami, psychologiem i ośrodkami prewencyjno pomocowymi.
Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych Kontakty z pedagogiem szkolnym, rodzicami Pomoc uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie korzystania z pomocy „zewnętrznej” Potwierdzenie współpracy Okres stażu, na bieżąco
3. Wdrażanie oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej. Udział w formach doskonalenia, kursy szkolenia Prowadzenie dziennika lektur Dziennik lektur Według potrzeb
4. Współtworzenie planu rozwoju szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki, wdrażanie i ewaluacja działań Podnoszenie jakości pracy szkoły,
spójny i efektywny program profilaktyki Uczestnictwo w odpowiednich formach doskonalących.
Studiowanie odpowiednio dobranej literatury fachowej, praca w odpowiednio powołanych zespołach Potwierdzenie dyrektora szkoły. Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia. Okres stażu

IV. Dydaktyczna 1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna Opracowanie zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja, hospitacja, omówienie zajęć Wnioski z hospitacji, scenariusze zajęć Według harmonogramu
2. Zaplanowanie udziału w formach doskonalenia zawodowego doskonalących mój warsztat pracy w zakresie przedmiotów chemia, biologia, bhp. Doskonalenie się w zakresie przedmiotowo-metodycznym. Analiza potrzeb, przegląd ofert, wybór odpowiedniej formy - uczestnictwo Ukończenie kursów doskonalących Zaświadczenie scenariusze lekcji Okres stażu
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej Korzystanie z encyklopedii multimedialnej.
Podejmowanie odpowiednich form doskonalących. Tworzenie strony WWW, publikowanie na stronach WWW.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
Korzystanie z zasobów Internetu, środków audio-video Metoda projektów Odpowiednia dokumentacja,
scenariusze lekcji,
publikacje w Internecie Na bieżąco
4. Analiza i określenie mocnych stron własnej działalności Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, badań, analiz i procesu ewaluacji Odpowiednia dokumentacja,
ankieta, wnioski z analizy Opracowanie ankiety skierowanej do ucznia, opracowanie ankiety skierowanej do rodzica Okres stażu
5. Praca z uczniem na zajęciach dodatkowych Rozwijanie wśród uczniów sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań na zajęciach powtórzeniowych, samokształcenie Praca z uczniem zdolnym na zajęciach powtórzeniowych, dodatkowe zadania domowe Dziennik tematów powtórzeniowych, testy, notatki, prace uczniów Raz w tygodniu
6. Wspieranie i udział w imprezach wewnątrzszkol-
nych, wycieczkach klasowych Współpraca z wychowawcami Wyjazdy na wycieczki szkolne, zadania wynikające z uczestnictwa w określonych imprezach szkolnych Odpowiednia dokumentacja Okres stażu
7. Aktywizacja uczniów w procesie nauczania. Stosowanie metod aktywnych. Efektywność nauczania Scenariusze lekcji Według potrzeb
8. Skuteczne wdrażanie uczniom odpowiedzialności za siebie i otaczającą przyrodę i pracy człowieka. Uświadomienie uczniom ważności biologii - to zdrowie człowieka, wskazanie pozytywów chemizacji środowiska z jednoczesnym zwróceniem uwagi na jego ochronę i ochrony pracy. Organizowanie wycieczek tematycznych z przedmiotu biologia, chemia, bhp i zajęć pozaszkolnych w terenie. Zapraszanie specjalistów na lekcje.
9. Potwierdzenie odbytych wycieczek i zajęć.
Na bieżąco

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.