Katalog

Katarzyna Spichalska, 2018-07-03
Toszek

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Mój plan rozwoju zawodowego kacha 1984

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Katarzyna Spichalska

Gimnazjum im. Ireny Sendler
w Toszku
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2015
Data zakończenia stażu – 31.05.2018WYMAGANIA NIEZBĘDNE
DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MENIS Z 1 MARCA 2013
W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (…) (§8 ust.1 pkt 1)

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Doskonalenie kompetencji zawodowych. - udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach i warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, radach pedagogicznych.Okres stażu
Zaświadczenia, listy obecności na radach pedagogicznych
2.Studiowanie literatury pedagogicznej - studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- wprowadzenie nowych rozwiązań dydaktycznych
- wykorzystanie w pracy codziennej proponowanych rozwiązań w literaturze fachowej. Okres stażu
Zapisy w scenariuszach lekcji
3. Doskonalenie form i metod pracy dydaktycznej
i wychowawczej. - stosowanie metod aktywizujących.
- indywidualizacja procesu nauczania - praca z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym problemy w nauce
- zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. Cały okres stażu. Zgodnie z harmonogramem konkursów . Listy obecności na zajęciach dodatkowych

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. - prowadzenie zapisów w dzienniku elektronicznym
-opracowanie różnego typu pomocy dydaktycznych sprawdzianów, testów, scenariuszy lekcji, prezentacji multimedialnych, gier językowych, plakatów
-prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów internetowych oraz Internetu
-wykorzystanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych
Wykorzystanie różnorodnych stron internetowych w celu gromadzenia materiałów dydaktycznych okres stażu
Scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne, filmy, prezentacje Power Point, zapisy w dzienniku elektronicznym.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom. - prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
- konsultacje z innymi nauczycielami oraz udostępnianie im różnego typu pomocy dydaktycznych oraz scenariuszy zajęć
-opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego. Okres stażu
Scenariusze zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. - opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem słabym na zajęciach. Plan pracy z uczniem słabym§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Przygotowanie Dnia Języka Niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych
- przygotowywanie
i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych z języka niemieckiego
-praca z uczniami przygotowującymi się do udziału w konkursach z j. niemieckiego
-zapoznanie z obyczajami oraz historią krajów niemieckojęzycznych – prezentacja prac uczniów oraz przygotowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
-zorganizowanie nagród dla zwycięzców. Okres stażu
zgodnie z harmonogramem konkursów
rok szkolny
2016/2017
Testy, pytania konkursowe, regulaminy
Scenariusze zajęć, karty pracy, prace uczniów, dyplomy
2.Rozwijanie zainteresowań uczniów. - organizowanie wyjść oraz wyjazdów dydaktyczno – wychowawczych

- przeprowadzenie lekcji i zajęć dodatkowych związanych z zainteresowaniami uczniów okres stażu
Zdjęcia, listy obecności. Scenariusze lekcji, zapisy w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. - Organizowanie uroczystości szkolnych i apeli.okres stażu
wg kalendarza uroczystości szkolnych Zdjęcia, scenariusze, zapisy w dzienniku
2. Zdobywanie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. - współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą
- zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów okres stażu

3. Współpraca
z instytucjami samorządowymi. - Nawiązanie współpracy
z Opieką Społeczną, samorządem szkolnym, biblioteką szkolną, pedagogiem i psychologiem
okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.. - diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- identyfikacja problemu
- analiza zjawiska
- współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym
- rozmowy z rodzicami
- wyciągnięcie wniosków. okres stażu. opis przypadku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulec modyfikacji.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.