AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Klimaszewska, 2018-07-03
Koszalin

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Projekt Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

- n +

Nauczyciel kontraktowy
Beata KlimaszewskaPROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. poz. 393)

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) IX 2015r. • przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu,
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Współpraca
z opiekunem stażu. Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram) IX 2015r. • kontrakt,
• harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. • obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli,
• omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu • wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. • przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące),
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna cały okres stażu • scenariusze zajęć,
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. • udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej),
• uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego,
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych,
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
cały okres stażu• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach,
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach
6.
7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej,
• uzupełnianie zaplecza środków dydaktycznych
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej,
• wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych systematycznie w okresie całego stażucały okres stażu • zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć,
• notatka

• dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne,


8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. • gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.),
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
• złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym cały okres stażu

V 2018r.

VI 2018r. • wpisy w dokumentacji przebiegu stażu,
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji,
• treść sprawozdania,
• wniosek wraz z dokumentacją formalną
[
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. • diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• obserwacja i analiza możliwości uczniów cały okres stażu • wzór ankiety,
• bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych), notatki
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. • współpraca z różnego typu organizacjami,
• udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę oraz Caritas
• współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym,
• rozmowy indywidualne z uczniami cały okres stażu (według potrzeb) • notatki,

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce,
• planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie,
• zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata (realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi),
• współpraca z pedagogiem szkolnym (rozmowy indywidualne)
• współpraca z parafią, organizowanie spotkań pozalekcyjnych w parafii cały okres stażu
(według potrzeb) • program profilaktyczny szkoły,
• scenariusze zajęć,
• notatki własne,
• zapisy w dzienniku
4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów.
• udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach,
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
• współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki),
• organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)

cały okres stażu • sprawozdania, potwierdzenia
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym,
• notatki, fotografie

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. • nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera,
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej),
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze,
• przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów,
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową,
• dokumentowanie przebiegu stażu cały okres stażu• scenariusze, dyplomy,
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera,
• zapisy w dzienniku
2.


Publikacje w Internecie.
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu • strona internetowa (wydruki)

3.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.


• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu,
• korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innychcały okres stażu


• wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. • udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki,
• samodzielne studiowanie literatury fachowej,
cały okres stażu • potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki,
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek,
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej
cały okres stażu
(na bieżąco)• notatki (ksero) z literatury,
• potwierdzenie opiekuna stażu
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. Znajomość i analiza podstawowych aktów prawa oświatowego.
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły wraz z WSO,
• programu wychowawczego szkoły,
• regulaminu Rady Pedagogicznej,
• zarządzeń Dyrektora Szkoły,
• szkolnego programu profilaktycznego i innych cały okres stażu

• potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów,
• znajomość przepisów,
• dokumentacja szkolna


2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych oraz w komisjach powoływanych w szkole,
• organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych cały okres stażu • listy obecności,
• potwierdzenia
• sprawozdania

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.