AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Sasal, 2018-06-26
Jastrząb

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Z UWZGLĘDNIONYMI ANEKSAMI NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Katarzyna Sasal
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2018 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Jastrząb, dn. 03.10.2016 r.

Cele główne awansu:

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której odbywam staż.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt 1
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
• Napisanie aneksu do planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2015
Wrzesień 2016 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
- plan rozwoju zawodowego,
-aneks do planu rozwoju zawodowego,
2. Współpraca z opiekunem stażu. • Zawarcie kontraktu.
• Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć według harmonogramu obserwacji. Według harmonogramu - kontrakt,
- konspekty zajęć,
- wnioski z obserwacji zajęć,
3. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy pedagogicznej. • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.).
• Opracowanie indywidualnych programów nauczania.
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
• Dostosowywanie działań do możliwości uczniów; modyfikacja
i realizacja planów wynikowych.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych: gazetki, testy, karty pracy, itp.
• Uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu przedmiotowego.
• Studiowanie literatury z zakresu metodyki i dydaktyki języka polskiego, i teatrologii.
• Opracowanie programu innowacji pedagogicznej Bliżej teatru.
• Napisanie sprawozdania
z przeprowadzonej innowacji. 2015/2018 - zaświadczenia ukończenia kursów,
- pomoce dydaktyczne,
- dokumentacja innowacji,
-sprawozdanie z innowacji,
4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. • Udział w szkoleniach w ramach WDN.
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Według harmonogramu
- listy obecności,
5. Publikacja własnych prac. • Publikacje sprawozdań, notatek
z przeprowadzonych działań
na stronie internetowej szkoły. 2015/2018 - www.jastrab.edu.pl

6. Samoocena własnej pracy. • Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach. Okres trwania stażu - notatka, ankiety,
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek, itp.
• Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Okres trwania stażu - dokumentacja,
- sprawozdanie,
8. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. • Współpraca z rodzicami.
• Współpraca z Samorządem
Uczniowskim.
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
• Aktywny udział w imprezach
i spotkaniach okolicznościowych.
• Integralny rozwój ucznia- kształcenie, wychowanie, wycieczki
• Akcja doposażenia świetlicy szkolnej:
- Drugie życie zabawki
Okres trwania stażu
Wrzesień- grudzień
2015 - sprawozdania ze spotkań,
-współpraca z Samorządem Uczniowskim
i Mini Samorządem Uczniowskim,
9. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. • Testy diagnozujące osiągnięcia szkolne ucznia „na wejście”
i „na wyjście”.
• Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów. Okres trwania stażu
- testy, sprawdziany, kartkówki,
- notatki,
- dokumentacja szkolna,

10. Współpraca z instytucjami
na rzecz rozwoju i promocji szkoły. • Współpraca z lokalną prasą.
• Publikacje internetowe.
• Współpraca z sąsiednimi szkołami.
• Współpraca z Urzędem Gminy
w Jastrzębiu.
• Współpraca z biblioteką szkolną. Pomoc w realizacji programu: Kto czyta, nie błądzi.
• Współpraca z grupą wokalną
z OKiSz Resursa Obywatelska
oraz wokalistami niezależnymi.

• Współpraca z jastrzębskim Stowarzyszeniem Pogodni Seniorzy. Okres trwania stażu


2015/2018


2015/2018

2015/2016
2016/20172016/2017 - artykuły prasowe,
- notatki,
- sprawozdania,

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2
1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych
i wychowawczych
z innymi zaangażowanymi w to osobami. • Systematyczny kontakt
z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, rodzicami.
• Prowadzenie zajęć teatralnych.
• Przygotowanie przedstawienia
dla rodziców.
• Przygotowanie przedstawienia
dla środowiska lokalnego.
• Pomoc w organizacji festynu.
• Zainteresowanie uczniów aktualnymi problemami społecznymi-udział
w akcjach charytatywnych.
• Prezentacja osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym:
- występ uczniów na festynie szkolnym,

- występ uczniów na festynie gminnym,

- sztuka teatralna pt. Na Arce o ósmej,

- udział w przygotowaniu 70-lecia szkoły.

• Przeprowadzenie działań
w ramach innowacji pedagogicznej.

• Przygotowanie przedstawienia pt. Mały Książę.
Okres trwania stażu

2015/2018
2015/2016

2016/2017

2015/2018

2016/2017


2015/2016


2016/2017
2016/2017


2017/2018 - udział w spotkaniach,
- pisemna dokumentacja,
- sprawozdania,
- scenariusze,
- zdjęcia,
2. Przygotowywanie uczniów
do konkursów polonistycznych. • Zainteresowanie uczniów tematem, zachęcanie i przygotowywanie
do udziału w konkursach.
• Organizacja konkursów szkolnych:
-Konkurs Pięknego Czytania
IV- VI,
- Konkurs Recytatorski IV- VI,


-Polonistyczno-plastyczny konkurs filozoficzny.

• Prowadzenie i przygotowanie działań na rzecz szkoły.

• Organizacja wycieczek szkolnych. Okres trwania stażu


2015/2018

2015/2018


Etap szkolny:
2015/2016

Według harmonogramu

Według potrzeb - zdjęcia,
- dyplomy
i podziękowania,
- notatki prasowe,
- współpraca z innymi nauczycielami,
3. Inicjatywy uczniów w organizowaniu imprez szkolnych. • Zachęcanie uczniów do pracy
na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad pracą uczniów.
• Angażowanie uczniów mniej zdolnych w przygotowanie imprez
i ich realizację.
• Wspólna organizacja imprez szkolnych i klasowych.
• Opieka nad projektem: Uczeń na medal oraz Uczniowskie przedsięwzięcia.
• Innowacja pedagogiczna.
• Sprzedaż produktów przetworzonych termicznie na cele klasy. Według
kalendarza imprezOkres trwania stażu


2015/2018


2016/2017


2016/2018 - zdjęcia,
- notatki,
- sprawozdania,
- zatwierdzony projekt innowacji,
4. Współpraca z biblioteką szkolną. • Przekazanie do biblioteki książek
i lektur szkolnych.
• Systematyczne przekazywanie materiałów z posiedzeń zespołu przedmiotowego.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki.
• Wprowadzanie elementów biblioterapii na lekcjach języka polskiego.
• Współpraca w projekcie: Kto czyta, nie błądzi.
• Współpraca w projekcie:
W przyjaźni z książką. Okres trwania stażu
2015/2016

2016/2018 - potwierdzenia
- scenariusze zajęć
- zdjęcia
- sprawozdania
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. • Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera.
• Opracowanie dokumentacji szkolnej.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Promocja szkoły w prasie lokalnej,
na stronie internetowej szkoły.
• Utworzenie grupy na znanym portalu Facebook.
• Komunikacja za pomocą portalu. Okres trwania stażu2015/2018


2016/2018 - testy, gazetki, przygotowywanie dyplomów i wyróżnień itp.,
- dokumentacja szkolna,
- dokumentacja dorobku zawodowego,
- notatki na stronie internetowej,
-notatki do prasy,

2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie. • Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych.
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
• Publikacja notatek
z przeprowadzonych działań.

Maj 2018


2015/2018 - strony internetowe,
3. Strona internetowa szkoły. • Sporządzanie notatek dla opiekuna strony.
Okres trwania stażu - www.jastrzab.edu.pl,
4. Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów. • Lekcje języka polskiego z wykorzystaniem komputera i technik multimedialnych. Według potrzeb - scenariusze zajęć,
5. Publikacja własnych prac. • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. Maj 2018 - strony internetowe,.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4
1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej. • Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Okres trwania stażu - zaświadczenia,
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych. • Udział w Radach Pedagogicznych.
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej.
• Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych.
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów. Okres trwania stażu - lista obecności,
- dokumentacja szkolna,
3. Analiza opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, • Opracowanie notatek o uczniu i wykorzystanie zaleceń poradni
w pracy pedagogicznej. Okres trwania stażu - notatki,
- opinie z poradni,
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym. • Poszukiwanie rozwiązań
i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi. Okres trwania stażu - notatki ze spotkań i opis zaistniałych problemów,

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5
1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. • Zapoznanie się z:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej oraz ustawami. Na bieżąco - notatki,
2. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły.
• Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich: GOPS, Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp. Okres trwania stażu - sprawozdania,
- notatki,


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.