AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Jańczak, 2018-06-22
Kaszczor

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego Logopedy - Mianowanie

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Nauczyciel kontraktowy:
Opiekun stażu:
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2018r.


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393):
I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt.1)

Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

analiza aktów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela),
zapoznanie się z powinnościami i zadaniami nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego,
zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi umożliwiającymi uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

kopie aktów prawnych,
wniosek o rozpoczęcie stażu.

wrzesień 2015r.
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
zawarcie kontraktu z opiekunem stażu,
przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
poprawnie skonstruowany plan rozwoju zawodowego.
do dnia 15.09.2015r.
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
wprowadzenie nowych metod stosowanych w badaniach i terapii mowy dzieci (m.in. metoda werbotonalna, ćwiczenia sensomotoryczne na bazie metodyki integracji sensorycznej
opracowanie narzędzi diagnostycznych (karta do badania motoryki artykulacyjnej, karta do badania słuchu fonematycznego, kwestionariusz badania mowy),
opracowanie ankiety ewaluacyjnej dla rodziców.
nabyte testy, kwestionariusze badań logopedycznych,
opracowany scenariusz zajęć,
własne kwestionariusze, karty badań, ankiety.
przez cały okres stażu
4. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (kursach, warsztatach, konferencjach) mających na celu pogłębienie wiedzy z zakresu: diagnostyki logopedycznej, wpływu uszkodzeń mózgu na zaburzenia komunikatywne, opóźnionego rozwoju mowy oraz rozwoju terapii logopedycznej.
zaświadczenia, certyfikaty,
opracowane materiały szkoleniowe,
notatki, recenzje.
wg oferty szkoleniowej


5. Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań zawodowych.

analizowanie i omawianie z opiekunem stażu przeprowadzonych badań, diagnoz, opinii logopedycznych, bezpośrednich form pracy terapeutycznej oraz działalności profilaktycznej,
dokonywanie stosownych korekt,
przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
formułowanie wniosków do dalszej pracy.

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
ocena pracy sporządzona przez opiekuna stażu.
na bieżąco


maj 2018r.
6. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
- omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności dyrektora szkoły
scenariusze zajęć
- wnioski z obserwowanych zajęć
wg harmonogramu hospitacji dyrektora szkoły
7. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, omówienie obserwowanych zajęć.
scenariusze zajęć
- wnioski z obserwowanych zajęć
cały okres stażu


II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt.2)

Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci.analiza materiałów diagnostycznych,
wymiana istotnych informacji dotyczących dzieci z wychowawcami i pedagogiem,
konsultacje ze specjalistami dotyczące potrzeb zdrowotnych pacjentów,
udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów terapii mowy,
ukierunkowywanie i modyfikowanie oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec pacjentów logopedycznych.
adnotacje w kartach logopedycznych oraz w dzienniku pracy.


na bieżąco

2. Prowadzenie działalności z zakresu zapobiegania wadom wymowy.

opracowanie ankiety badającej poziom wiedzy rodziców i opiekunów w zakresie wad wymowy,
przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników badań,
spotkania z rodzicami dotyczące zapobieganiu wad wymowy,
formularz ankiety,
protokół z posiedzenia Rady.

maj 2016r.
3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły.
współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie
nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Logopedów.
notatki.
wg potrzeb
4. Udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją.
zachęcanie uczniów do brania udziału w akcjach: „Cała Polska czyta dzieciom”,
udział w Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych z okazji Europejskiego Dnia Logopedy obchodzonego 6 marca.
sprawozdania z akcji.
w trakcie trwania stażu
marzec 2016, 2017, 2018
5. Motywowanie do działania i wspieranie zainteresowań uczniów.
organizacja konkursów językowych, ortograficznych,
zachęcanie do uczestnictwa w plastycznych konkursach logopedycznych,
współpraca podczas uroczystości szkolnych i różnych imprez środowiskowych.
sprawozdania z konkursów.
w trakcie trwania stażuIII. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt.3)

Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
opracowywanie opinii, indywidualnych planów terapeutycznych, dokumentacji, scenariuszy zajęć,
tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących m.in. zapobieganiu wad wymowy, higieny głosu,
korzystanie z poczty elektronicznej jako środka komunikacji,
prowadzenie terapii logopedycznej z pomocą programów komputerowych,
rejestrowanie postępów terapii mowy na nośnikach cyfrowych (za zgodą rodzica)
dokumenty zapisane na twardym dysku.


na bieżąco

2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

przygotowanie artykułów do umieszczenia na stronie internetowej szkoły oraz innych stronach o tematyce edukacyjnej (terapeutycznej),
publikacja scenariuszy zajęć logopedycznych.

materiały na stronach internetowych.

wg potrzeb
3. Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej.
korzystnie z informacji znajdujących się na stronach internetowych i przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego,
udział w portalach edukacyjnych celem konsultacji poprzez fora internetowe.
strony WWW.
na bieżąco


IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt.4)


Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
1. Doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozy logopedycznej dzieci.

diagnozowanie wymowy,
przeprowadzanie uzupełniających badań logopedycznych,
opracowywanie indywidualnych planów terapeutycznych oraz ich okresowa modyfikacja,
formułowanie zaleceń do pracy logopedycznej z dziećmi.
arkusze badań,
kopie opinii logopedycznych,
indywidualne programy terapeutyczne.

wg potrzeb
2. Realizowanie działalności z zakresu pomocy logopedycznej.

udzielanie pomocy logopedycznej w postaci terapii, konsultacji, porad,
stałe obserwowanie postępów w zakresie terapii mowy,
terapia głosu,
pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z komunikowaniem się,
udzielanie wsparcia emocjonalnego dzieciom uczestniczącym w terapii,
motywowanie do aktywnego udziału w zajęciach logopedycznych.

adnotacje w indywidualnych kartach pracy logopedycznej, dzienniku pracy.

na bieżąco

3. Organizacja i doskonalenie metod pracy terapeutycznej.
opracowanie programu terapii logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy,
doskonalenie stosowanych technik terapeutycznych,
realizowanie oddziaływań terapeutycznych podczas indywidualnych zajęć z dziećmi i ich rodzicami (opiekunami).
wpisy w indywidualnych kartach pracy, dzienniku pracy logopedycznej.
przez cały okres stażu4. Aktualizacja wiedzy poprzez aktywne samokształcenie.
samodzielne studiowanie literatury fachowej z dziedziny logopedii ogólnej, neurologopedii, pedagogiki i psychologii.
wykaz lektur, notatki.
przez cały okres stażuV. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż (§7 ust.2 pkt.5)

Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


analiza aktów prawnych, dzienników urzędowych, dzienników ustaw,
śledzenie zmian w przepisach prawnych.
kserokopie wybranych aktów prawnych.
przez cały okres stażu
2. Analizowanie znajomości przepisów prawnych i rozporządzeń dotyczących funkcjonowania szkoły.
samodzielne studiowanie dokumentów prawnych dotyczących systemu oświaty i funkcjonowania szkoły,
konsultacje z opiekunem stażu oraz dyrektorem szkoły,
analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej
kserokopie wybranych aktów prawnych.
przez cały okres stażu


3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkolnych.
udział w Radach Pedagogicznych,
udział w pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
lista obecności.
przez cały okres stażu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.