AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Protasiewicz, 2018-06-22
Katowice

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: ..………………………………………………………………………..

WYKSZTAŁCENIE: wyższe - magister z przygotowaniem pedagogicznym

MIEJSCE ZATRUDNIENIA: ……………………………………………………………………..

OKRES STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy – 01.09.15 – 31.05.18

Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. )
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. 2013, poz. 393 )

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Cele szczegółowe:
 podniesienie jakości pracy szkoły
 podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych
 własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji
 dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 wspieranie rozwoju szkoły

$ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

LP.
ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

TERMIN REALIZACJI
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza dokumentów prawa oświatowego, dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
WRZESIEŃ 2015
2.
Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
• szkoleniowe Rady Pedagogiczne w SP nr 32 w Chorzowie,
• warsztaty, kursy, spotkania metodyczne, organizowane w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach,
• udział w dniach otwartych, organizowanych przez wydawnictwa OXFORD, MACMILLAN, PEARSON,
• studia podyplomowe na kierunku SURDOPEDAGOGIKA w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” w Katowicach.


Gromadzenie zaświadczeń o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
OKRES STAŻU

OKRES STAŻU
OKRES STAŻU
KWIECIEŃ 2015-KWIECIEŃ 2016
3.
Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Czytam, więc jestem”, mającej na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań czytelnictwem.

Innowacja pedagogiczna i jej ewaluacja.
OKRES STAŻU
4.
Stworzenie i realizacja programu autorskiego „Spacerem po regionie”, promującego „małą ojczyznę” -organizacja dodatkowych wyjść i wycieczek do interesujących miejsc na Śląsku.
Program autorski i jego ewaluacja.
OKRES STAŻU
5.
Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć:
• prowadzenie zajęć metodami aktywnymi: z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, za pomocą dramy.
• wzbogacanie warsztatu pracy oraz klasopracowni w nowe środki dydaktyczne: plakaty, płyty z programami multimedialnymi, słowniki, podręczniki.
Przykładowe scenariusze lekcji, sprawozdania z ich przeprowadzenia.
OKRES STAŻU
6.
Organizowanie lub współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych według planu pracy wychowawcy klasowego i planu imprez szkolnych: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, dyskoteka halloweenowa, Wszystkich Świętych, andrzejki, mikołajki, Wigilia, Dzień Unii Europejskiej, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego.
Gromadzenie podziękowań za współpracę z Samorządem Uczniowskim, zbieranie scenariuszy imprez klasowych i szkolnych.


WG PLANU IMPREZ SZKOLNYCH
7.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:
• kółko języka angielskiego,
• przygotowanie szóstych klas do sprawdzianu szóstoklasisty,
• kółko teatralne.
Systematyczne prowadzenie wpisów do dzienników kółek, gromadzenie biblioteczki scenariuszów zajęć dodatkowych i przykładowych testów.
OKRES STAŻU

WRZESIEŃ 2015-KWIECIEŃ 2016

ROK SZKOLNY 2016/17 I 2017/18
8.
Przygotowywanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach:
• z języka angielskiego FOX,
• recytatorskiego MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ,
• z języka angielskiego OLIMPUS.
Gromadzenie podziękowań w formie pisemnej i ewentualnych dyplomów.
WG TERMINARZA KONKURSÓW
9.
Organizowanie wycieczek klasowych, wyjść do teatru, kina, muzeów.
Sprawozdania, potwierdzenia dyrektora.
OKRES STAŻU$ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


LP.
ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

TERMIN REALIZACJI
1.
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera i Internetu. Udział w różnych, dostępnych formach doskonalenia informatycznego.
Zaświadczenia z odbytych szkoleń.
OKRES STAŻU
2.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych Power Point).
Systematyczne gromadzenie zbiorów prezentacji multimedialnych, kart pracy wykonanych w programach Word, Paint itp.

OKRES STAŻU3.

Wykorzystanie na lekcjach i zajęciach dodatkowych urządzeń multimedialnych – tablica interaktywna, laptop – do prezentacji nowego materiału, a także do utrwalenia wiedzy na lekcjach powtórkowych.
Scenariusze lekcji, pisemne potwierdzenia hospitacji przeprowadzonych przeze mnie lekcji.
OKRES STAŻU
4.
Śledzenie aktualności na portalach internetowych, serwisach edukacyjnych i wykorzystanie w pracy informacji tam zdobytych.
Gromadzenie biblioteczki z notatkami dotyczącymi wykorzystania metod technologii informatycznej podczas lekcji.

OKRES STAŻU
5.
Publikacja zdjęć z życia szkoły i klasy na stronie internetowej naszej szkoły.
Wzbogacona o nowe fotografie strona internetowa naszej szkoły.
OKRES STAŻU


6.
Współtworzenie z uczniami bloga klasowego.
Blog klas 4 i 5.
ROK SZKOLNY 2016/17 i 2017/18
7.
Utrzymywanie ścisłej współpracy z instytucjami zaprzyjaźnionymi ze szkołą: z Domem Opieki Dziennej ŚW. FLORIAN, z chorzowskim hospicjum. Wymiana informacji osobiście i drogą mailową.
Zaświadczenia z przeprowadzonych akcji na rzecz zaprzyjaźnionych instytucji, gromadzenie podziękowań.
OKRES STAŻU$ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

LP.
ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

TERMIN REALIZACJI
1.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Scenariusze lekcji, potwierdzenia hospitacji.
OKRES STAŻU
2.
Przygotowywanie referatów na spotkania Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli i nauczycieli humanistów.

Gromadzenie przygotowanych referatów, notatek ze spotkań.
OKRES STAŻU
3.
Organizacja – wespół z nauczycielem biblioteki szkolnej – konkursu na temat znajomości lektur szkolnych.

Potwierdzenia, pytania konkursowe.

OKRES STAŻU
4.
Opieka nad młodym nauczycielem anglistą i współpraca z nim.
Zbieranie i wymiana konspektów lekcji, pomysłów, rozwiązań metodycznych.
OKRES STAŻU
5.
Współpraca i wymiana doświadczeń z nauczycielami anglistami, polonistami oraz nauczycielami pozostałych przedmiotów humanistycznych.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych.
OKRES STAŻU
5.
Publikacje na stronach portali edukacyjnych : PROFESOR, EDU.PL i innych, np. scenariuszy zajęć.

Potwierdzenia osoby prowadzącej szkolną stronę internetową.
ROK SZKOLNY 2017/2018
6.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (działania interdyscyplinarne), m.in. wspólna organizacja imprez szkolnych:
• Dzień z życia patrona szkoły (współpraca z katechetą szkolnym)
• Dzień Św. Patryka (współpraca z katechetą szkolnym)
• Dzień Witamin (dzień promujący zasady zdrowego żywienia – współpraca z nauczycielem przyrodnikiem).
Potwierdzenia dyrekcji, sprawozdania z imprez.


CZERWIEC 2016MARZEC 2016


LISTOPAD 2015
7.
Ścisła współpraca z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunami - dzielenie się doświadczeniem bycia opiekunem Samorządu.
Gromadzenie podziękowań w formie pisemnej od opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

OKRES STAŻU$ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

LP.
ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

TERMIN REALIZACJI
1.
Opracowanie planów pracy:
• kółka języka angielskiego,
• kółka teatralnego.
Plan pracy kółek w formie pisemnej dołączony do dziennika kółek.

WRZESIEŃ 2015


WRZESIEŃ 2016
2.
Opracowanie wespół z uczniami tematyki godzin wychowawczych, nadzorowanie lekcji wychowawczych prowadzonych przez uczniów.

Scenariusze zajęć, wpisy do kroniki klasowej z przeprowadzonych przez uczniów zajęć.
OKRES STAŻU
3.
Stworzenie IPET-ów dla uczniów z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i współtworzenie z innymi nauczycielami indywidualnych programów nauczania, realizowanych na zajęciach rewalidacyjnych.

Teczka wychowawcy z IPETami oraz orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
WRZESIEŃ 2015 i WG POTRZEB W OKRESIE STAŻU
4.
Wdrażanie zasad zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki – organizacja w szkole imprezy pt. ZASADY SAVOIR-VIVRE’U, promującej kulturę osobistą i zasady dobrego wychowania.
Notatki wychowawcy z obserwacji uczniów.
OKRES STAŻU

GRUDZIEŃ 2015


$ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

LP.
ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

TERMIN REALIZACJI
1.
Współpraca ze Strażą Miejską – przeprowadzanie na terenie szkoły kampanii PŁYTKA WYOBRAŹNIA TO KALECTWO.
Podziękowania od Straży Miejskiej, gromadzenie plastycznych prac dzieci, związanych z tematyką kampanii.
CZERWIEC W OKRESIE STAŻU
2.
Promowanie szkoły poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół im. ks. Józefa Czempiela – przygotowanie „Popołudnia z poezją” – występu słowno-muzycznego uczniów klas czwartych, związanego z tematyką bożonarodzeniową.

Scenariusz imprezy, podziękowanie.
STYCZEŃ 2015
4.
Uczestnictwo – wraz z uczniami – w dniach otwartych gimnazjów nr 7 i nr 8 w Chorzowie. Umożliwienie uczniom bezpośredniego zapoznania się z ofertą edukacyjną chorzowskich szkół.
Poświadczenie uczestnictwa.
MAJ/CZERWIEC 2016
5.
Organizacja „wieczorków z Dynastią Miziołków” – przygotowanie wraz z uczniami opartych na tekście lektury szkolnej kabaretowych scenek dla rodziców w czasie dni otwartych w naszej szkole.

Scenariusz imprez, podziękowania rodziców.
ROK SZKOLNY 2016/17 i 2017/18
6.
Współpraca z harcerzami i zuchami – czynny udział uczniów prowadzonej klasy w świątecznych kiermaszach z wypiekami ciast.

Poświadczenie opiekuna harcerzy i druhów.
OKRES STAŻU WG POTRZEB
7.
Współpraca z MDK „Batory” i MDK na ul. Lompy – udział w warsztatach teatralnych w ramach Dni Teatru oraz uczestnictwo w MŁODZIEŻOWYCH WARSZTATACH HUMANISTYCZNYCH. Umożliwienie uczniom bliższego zapoznania się z poezją i dramatopisarstwem polskim.
Zaświadczenie uczestnictwa, podziękowanie.
KWIECIEŃ W OKRESIE STAŻU$ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

LP.
ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

TERMIN REALIZACJI
1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Obserwacja uczniów i diagnozowanie ich potrzeb.
Notatki z obserwacji uczniów, gromadzenie dokumentacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat wychowanków.

OKRES STAŻU
2.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, zgłaszanie ewentualnych problemów, rozwiązywanie trudnych sytuacji na bieżąco.

Potwierdzenie pedagoga szkolnego.
OKRES STAŻU
3.
Zapraszanie psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do poprowadzenia zajęć na godzinie wychowawczej. Współtworzenie tych zajęć.

Scenariusz lekcji wychowawczej.
OKRES STAŻU
4.
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z nauczycielami świetlicy i biblioteki szkolnej – udział wraz z uczniami w lekcjach bibliotecznych w Bibliotece Pedagogicznej w Chorzowie.
Podziękowania pisemne oraz potwierdzenia.
W OKRESIE STAŻU
$ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

LP.
ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
1.
Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych (np. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach).

Potwierdzenia udziału w szkoleniach.
OKRES STAŻU WG OFERTY SZKOLEŃ
2.
Samodzielne studiowanie literatury dotyczącej w/w tematyki.

Zgromadzona bibliografia dotycząca w/w tematyki.
OKRES STAŻU
3.
Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
Opis i analiza tych przypadków, opracowana ankieta na temat sytuacji rodzinnej uczniów.
OKRES STAŻU


Opracowała: ……………………………………
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.