Katalog

Agnieszka Oczeretko, 2018-06-21
Kolbuszowa

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plam Rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Oczeretko
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maj 2018
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. A. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PERZYJĘTYCH
DO REALIZACJ ZADAŃ TERMIN
REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

• Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
• Śledzenia zmian w prawie oświatowym. • Wyznaczenie
kierunku rozwoju
zawodowego
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na
nauczyciela
dyplomowanego Sierpień 2015r.


Sierpień/
wrzesień 2015r.

02 wrzesień 2015r.
Wrzesień 2015r.

Na bieżąco
Autorefleksja
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Systematyczne
gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań Dokumenty zaświadczające realizacje zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Przez cały okres stażu Zgromadzona dokumentacja
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Czerwiec 2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu
zawodowego
Ocena dorobku
zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Doskonalenie własnego warsztatu pracy • Powiększanie zaplecza
samodzielnie przygotowanych
trwałych środków
dydaktycznych.
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej. • Podniesienie jakości nauczania
• Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych Przez cały okres stażu • Zbiór pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć
• Teczki tematyczne

Doskonalenie zawodowe- kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego
- doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanych przedmiotów
-podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze • Udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu nauczycieli – rady
szkoleniowe.
• Uczestnictwo w
pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy doskonalące, konferencje, warsztaty, szkolenia) • Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń
• Wzbogacenie warsztatu pracy W trakcie całego stażu Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia
Systematyczna współpraca z rodzicami
• Nawiązanie ścisłej
• i systematycznej współpracy z rodzicami –zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, uroczystości klasowe.
• Przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. • Nawiązanie prawidłowych relacji z rodzicami służących wspomaganiu w wychowaniu i nauczaniu młodzieży z niepełnosprawnością umysłową.
• Dogłębne poznanie ucznia i jego potrzeb
Na bieżąco
w trakcie stażu
• Konspekty spotkań z rodzicami

Pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek • Prelekcje i pogadanki z rodzicami na tematy związane
z trudnościami wychowawczymi
i dydaktycznymi młodego pokolenia • Wzrost świadomości rodziców na temat problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych Przynajmniej raz w roku szkolnym • Scenariusze spotkań
Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej • Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora Szkoły do tworzenia i modyfikacji dokumentacji szkolnej • Podniesienie jakości pracy szkoły W trakcie stażu Dokumentacja szkolna
Współtworzenie procedur wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. • Praca w zespole do spraw mierzenia jakości pracy szkoły w tym opracowanie kwestionariuszy ankiet oraz ich wyników • Podniesienie jakości pracy szkoły W trakcie stażu przynajmniej raz Raport z prac zespołu
Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań Samoocena
Rozmowy z
Dyrektorem
Rozmowy z uczniami
Przeprowadzenie ankiet
ewaluacyjnych wśród uczniów Wnioski do dalszej pracy Koniec pierwszego i drugiego półrocza w każdym roku szkolnym Autorefleksja
Ankiety ewaluacyjne


§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną • Uczestniczenie w różnych formach doskonalących z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej • Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w praktyce W trakcie stażu • Zaświadczenia
Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej • Prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystywanie programów multimedialnych.
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów • Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych przez uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
Na bieżąco trakcie stażu • Dokumentacja szkolna
• Prace uczniów
Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych • Opracowanie dokumentacji szkolnej
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (testów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów)
• samodzielne tworzenie pomocy naukowych
• opracowywanie sprawdzianów, testów, kartkówek dla uczniów
• pisanie sprawozdań, planów pracy, itp.
• Prowadzenie strony internetowej szkoły
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
• Wzbogacenie własnego warsztatu pracy Na bieżąco trakcie stażu • Dokumentacja szkolna
• Materiały dydaktyczne
Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej • Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet • Pozyskiwanie nowych wiadomości przydatnych w pracy
• Znajomość przepisów i aktów prawa oświatowego Na bieżąco trakcie stażu
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela języka angielskiego.
• Wykorzystanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, powielania i udostępniania uczniom materiałów zaczerpniętych z Internetu.
• Zamieszczanie prac projektowych uczniów oraz wypracowań na stronie internetowej szkoły • Wzbogacenie własnego warsztatu pracy Cały okres stażu
• Dokumentacja szkolna

§ 8 ust.2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACI DOWODY REALIZACJI
Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych • Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły
• Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych Wykorzystanie Internetu w praktyceRok szkolny
2015/2016


W trakcie stażu Strona internetowa szkoły


Lista stron z publikacjami
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami • Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
• Prowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
• Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom • Podniesienia jakości nauczania Przez cały okres stażu
• Lista udostępnionych materiałów
• Scenariusze lekcji
• Dokumentacja szkolna
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
• Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom,
Przez cały okres stażu • Publikacje na portalu internetowym, spis stron internetowych
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych • Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem • Wymiana doświadczeń W trakcie stażu • Notatki własne

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. a opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie programu własnego • Opracowanie programu nauczania dla oddziału „0”
• .Praca z uczniem zdolnym i słabym • Wzrost efektywności kształcenia
• Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych.
• Dostosowanie programu zajęć do możliwości i zainteresowań uczniów

W każdym roku szkolnym Opracowany program
Opracowany program
Opracowywanie zadań egzaminacyjnych na sprawdziany próbne Opracowanie zadań do egzaminu próbnego
• Przygotowanie uczniów do sprawdzianu z języka angielskiego W każdym roku szkolnym Testy
Arkusze egzaminacyjne
Promocja zdrowego trybu życia • Prelekcje na temat zdrowego odżywiania
• Ankiety wśród młodzieży
• Spotkania z dietetykiem
• Przeprowadzanie lekcji dotyczących zdrowego odżywiania
• Konkursy plastyczne • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat prawidłowego odżywiania W trakcie stażu • Sprawozdania
z realizacji programu profilaktycznego
• Ankiety
• Scenariusze prelekcji i lekcji wychowawczych

§ 8 ust 2 pkt. 4 lit. c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Organizowanie
i współorganizowanie imprez szkolnych - okolicznościowych • Współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych (wynikających z kalendarza szkolnego)
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim • Integracja uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu nauczania Według kalendarza imprez szkolnych Scenariusze imprez

Organizowanie
i współorganizowanie wycieczek szkolnych • Organizowanie wycieczek dydaktycznych
i wyjść klasowych
• Wzrost poziomu wiedzy u uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
• Wyrobienie wśród uczniów właściwych postaw społecznych W trakcie stażu Sprawozdania z wycieczek
Organizacja konkursów szkolnych • Organizacja Konkursu Piosenki Anglojęzycznej
• Organizacja konkursów przedmiotowych z języka angielskiego
• Organizacja konkursu plastycznego dotyczącego zdrowego sposobu odżywiania się
• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Majdanie Królewskim w organizacji Konkursu Piosenki Anglojęzycznej
• Organizacja Dnia Anglojęzycznego w szkole • Aktywizacja młodzieży do doskonalenia językowego
• Rozwijanie współzawodnictwa między uczniami szkoły
• Pozytywne wzmocnienie uczniów
• Wzrost świadomości uczniów temat zdrowego odżywiania
• Wzrost świadomości językowej uczniów W każdym roku szkolnym w trakcie stażu Sprawozdania z konkursów
Zdjęcia z konkursów
Aktywny udział w promocji szkoły • Udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych
• Udział w organizacji Święta Szkoły i innych uroczystości pozaszkolnych • Pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku
W trakcie stażu Sprawozdania z uroczystości
Zdjęcia
Praca z uczniem mającym trudności w nauce • Prowadzenie konsultacji, zajęć wyrównawczych i powtórkowych dla słabych uczniów • Poprawa wyników w nauce Na bieżąca w trakcie stażu Dokumentacja
szkolne

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. e wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Współpraca
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną • Obserwacja uczniów
• Konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb)
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej • Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów Na bieżąco w trakcie stażu Dokumentacja szkolna

Współpraca
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie • Współpraca związana z uzyskiwaniem pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji. • Poprawa jakości życia uczniów W zależności od potrzeb Dokumentacja szkolna
Współpraca z kuratorem sądowym
• Utrzymywanie kontaktu w celu poprawnej analizy sytuacji domowej uczniów. • Rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych uczniów W zależności od potrzeb Dokumentacja szkolna
Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Kolbuszowej • Organizacja pogadanek edukacyjnych dotyczących współczesnych problemów i zagrożeń wśród dzieci i młodzieży • Uświadomienie uczniom zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych W trakcie stażu
W zależności od potrzeb Podziękowania
Dokumentacja szkolna
Zdjęcia
Współpraca z przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami • Zdobycie środków finansowych lub rzeczowych dla wzbogacenia zaplecza dydaktycznego szkoły • Doposażenie pracowni
• Nagrody na konkurs W trakcie stażu Podziękowania


§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Z ADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży • Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki Rozwiązywanie problemów młodzieży Cały okres stażu Zaświadczenia ze szkoleńWykaz literatury


Wdrożenie programu profilaktycznego związanego
z aktualnymi problemami
i potrzebami klasy • Rozpoznanie problemu wychowawczego w klasie ( np. niska frekwencja, agresja) i wdrożenie odpowiedniego programu profilaktycznego • Rozwiązanie problemu wychowawczego w klasie
(np. podniesienie frekwencji, zmniejszenie agresji) W trakcie stażu w zależności od rozpoznanych problemów
i potrzeb • Scenariusze zajęć
• Dokumentacja szkolna
Diagnoza wybranych problemów
edukacyjnych lub wychowawczych
Rozpoznanie, opis i analiza dwóch przypadków problemu edukacyjnego lub wychowawczego
Znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go Rozwiązanie problemu okres stażu (zgodnie z
rzeczywistą sytuacją i
potrzebami) Opis przypadków
Wnioski i analiza podjętych działań


Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi...................................................
Opracowała

Zatwierdzam do realizacji:


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.