Katalog

Katarzyna Rak, 2018-06-21
Księginice

Informatyka, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna " Moja przygodz z Baltim"

- n +

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
„ Moja przygoda z Baltim”

Cel główny

Głównym celem opracowanej innowacji jest sprawienie, aby uczniowie zdobyli umiejętności swobodnego poruszaniu się w środowisku Baltie w zakresie trybów: budowania, czarowania oraz przede wszystkim programowania

Cele szczegółowe:
Umiejętność planowania swojej pracy i współdziałania w zespole, a także znajdowanie różnych dróg rozwiązań tego samego problemu.
Uczniowie będą nabywać umiejętności planowania własnej pracy, tworzenia algorytmów postępowania, animacji, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w grupie.

Zapoznanie się z pracą z serwerem („automatycznym sędzią”) za pośrednictwem Internetu
Uczniowie będą sprawnie korzystać z systemu „automatycznego sędziego” na serwerze: uczeń odczytuje zadania z serwera, wysyła zadania na serwer, dokonuje korekty zadań i ponownie wysyła do sprawdzenia.
W sposób niekonwencjonalny zdobywanie wiedzy z zakresu zajęć komputerowych i rozwijanie zainteresowań przedmiotem.
Głównym założeniem innowacji jest nauka podstaw programowania i kreatywnego rozwiązywania problemów z pomocą komputerów oraz z zastosowaniem metod i dostępnych narzędzi wywodzących się z informatyki.
Uświadomienie konieczności stosowania wiedzy informatycznej w logicznym rozwiązywaniu problemów.
Uczestnicy zajęć poznają podstawy programowania, które uczy i rozwija. Nabędą umiejętności myślenia strategicznego, rozwiązywania sytuacji problemowych (tworząc samodzielnie programy lub wykonując czynności w innych programach), rozwiną myślenie algorytmiczne oraz zdolność wyrażania własnych pomysłów i sposób ich prezentacji.
Sprawne posługiwanie się językiem programowania.
Uczniowie przekonają się, iż programowanie może być świetną zabawą, a zaprojektowanie i zbudowanie własnej animacji, aplikacji czy gry może sprawić wielką przyjemność.
Sprawne korzystanie z różnych źródeł informacji.
Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne
stworzenie działającego programu, gry, aplikacji);

3. Realizacja innowacji
1. We wrześniu 2017 roku przeprowadzona będzie ankieta, dzięki której zostaną wyłonione chętne dzieci na zajęcia koła informatycznego. Zostanie również ustalony termin zajęć komputerowych.
2. W miesiącach wrześniu październiku i listopadzie 2017 roku uczniowie zostaną zapoznani z Programem Baltie ( tryb budowanie)
3. W grudniu 2017r, i w styczniu 2018 roku uczniowie poznają kolejny tryb Baltiego: czarowanie.
4.W lutym i marcu 2018 roku dzieci rozpoczną programowanie w Baltim ( dla początkujących)
5. W kwietniu i maju 2018 roku uczniowie przejdą na poziom programowania w Baltim dla zaawansowanych
6. W czerwcu 2018 roku zostanie zorganizowany konkurs wśród uczestników zajęć na najciekawszy projekt w Baltim
7. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła przystąpi do sieci szkół Baltiego. Dzięki temu każdy uczeń będzie mógł tworzyć własne programy w Baltim, będzie mógł brać udział w zawodach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich – zadania będą dostępne na stronie www.baltie.net . Uczeń otrzyma swój login i hasło i będzie mógł przesyłać zadania na serwer i w tym momencie skorzysta z systemu „ automatycznego sędziego”, zostanie oceniona jego praca i będzie możliwa korekta zadań i ponowne wysłanie zadania do sprawdzenia
.8. Zajęcia zostaną zakończone ewaluacją.

4. Na czym polega innowacja
Innowacja będzie realizowana dla chętnych uczniów klas 4-6 na zajęciach dodatkowych rozszerzających nauczanie programowania z wykorzystaniem środowiska programistycznego: Baltie. Odbywać się będzie w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia będą uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy z zakresu zajęć komputerowych. Głównym celem zajęć jest rozbudzenie w uczniach zamiłowania do programowania. Dzięki programowaniu człowiek uczy się rozumieć otaczający go świat. Programowanie kształtuje logiczne myślenie. W pierwszym roku innowacji pedagogicznej uczniowie będą poszerzali swoją wiedzę w zakresie trybów budowania, czarowania oraz programowania. Uczniowie oprócz zadań przydzielonych przez nauczyciela również sami będą tworzyć zadania dla kolegów. W roku szkolnym 2018/2019 również zostanie zaplanowana 1 godzina dodatkowych zajęć komputerowych. Szkoła przystąpi do sieci szkół Baltiego, wówczas uczniowie będą przygotowywali się do konkursów Baltiego na poziomie szkolnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, nauczą się modyfikować swoje pomysły, zapisywać je, będą mieli możliwość korzystania z systemu” automatycznego sędziego” na serwerze za pośrednictwem internetu.

5. Komu służy, kto będzie mógł ją wykorzystywać w przyszłości (grupy docelowe)

W wymiarze docelowym to uczniowie klas 4-6. W przyszłości produkt będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów klas 4-6 na poziomie szkoły podstawowej, a także przez nauczycieli różnych przedmiotów.

6. Spodziewane efekty innowacji
Uczeń będzie potrafił:
rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia przy wykorzystaniu programu Baltie
planować i rozwiązywać różnorodne sytuacje życiowe w sposób algorytmiczny (od pomysłu do rozwiązania) kształcenie umiejętności logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowanie pomysłów.
wprowadzenie elementów programowania, jako kluczowej kompetencji XXI wieku, oraz umiejętności pracy w zespole przy wykorzystaniu m.in. sieci komputerowych.
Ewaluacja wprowadzonej innowacji zostanie zlecona nauczycielowi prowadzącemu zajęcia Ewaluacja będzie służyła ustaleniu, czy zostały osiągnięte zamierzone cele, a także poprawie istniejącego stanu rzeczy oraz produktu. Ewaluacja zewnętrzna zostanie przeprowadzona w następujących etapach:
• określenie tematu ewaluacji
• sformułowanie pytań kluczowych
• sformułowanie kryteriów wartościowania
• zidentyfikowanie źródeł potrzebnych informacji
• wybranie metod pracy (m.in. badania ankietowe, analiza dokumentów)
• opracowanie narzędzi (np. formularze ankiet)
• realizacja badania
Formułowanie wniosków i rekomendacji • przygotowanie raportu, który będzie zawierał kryteria badawcze opis wyników badania, wnioski i rekomendacje odnoszące się do zmian w produkcie finalnym również działań upowszechniających i włączających do głównego nurtu polityki • dyskusja Beneficjenta z ewaluatorem nad wynikami i rekomendacjami
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.