Katalog

Joanna Juszczuk, 2018-06-21
Chotyłów

Język rosyjski, Scenariusze

Scenariusz języka rosyjskiego

- n +

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego
Klasa : IV
Temat : Która godzina? – określanie czasu zegarowego.
Podstawa programowa:
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych
wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
-życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia
codziennego, formy spędzania czasu wolnego);
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
- reaguje na polecenia;
- rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;
Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:
- przedstawia siebie i członków swojej rodziny;
- podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;
Cel ogólny :
Cele operacyjne :
1. wiedza
Uczeń :
- prawidłowo wymawia liczebniki od 1do 12,
- zna formy gramatyczne stosowane podczas określania czasu ,
zegarowego,
- pamięta wyrażenia stosowane podczas przedstawiania siebie oraz
kolegi/koleżanki,
- pamięta formy grzecznościowe, stosowane podczas powitania oraz pożegnania.
b) umiejętności
Uczeń
- potrafi wymienić liczebniki od 1 do 12,
- potrafi zastosować właściwą formę gramatyczną podczas określania
czasu zegarowego,
- właściwie stosuje wyrażenia podczas przedstawiania się ,
- poprawnie opowiada o koleżance lub koledze,
- stosuje zwroty grzecznościowe, powitanie i pożegnanie,
c) postawa
- rozumie potrzebę nauki języków obcych.
Metoda pracy : aktywizująca.
Technika pracy : praca z podręcznikiem, praca z ilustracją, film animowany,
Formy pracy : praca w parach, w grupie.
Środki dydaktyczne : podręcznik, ilustracje, płyta z nagraniem , zegar, maskotka
strona internetowa TEREMOK TV – film animowany.
Przebieg lekcji
1.Powitanie i sprawdzenie listy obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Zapisanie tematu , podanie celu lekcji: umiejętność określania czasu zegarowego.
4.Wprowadzenie do tematu. Uczniowie wysłuchują nagrania ćw. 11.Str.15.
w celu przypomnienia właściwej wymowy liczebników od 1 do 12.
5. Uczniowie powtarzają liczebniki pamiętając o właściwej wymowie.
Praca na podstawie plansz.
6. Nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami określania czasu zegarowego,
ze szczególnym uwzględnieniem form : 1 час , 2,3,4 часа, 5…10 часов.
Nauczyciel wyjaśnia nowe słowa np. час –godzina.
7. Uczniowie wysłuchują ćw. 13.str.15 i powtarzają, zwracając szczególną uwagę na wymowę liczebników.
8. Uczniowie utrwalają wiedzę związaną z określaniem czasu zegarowego. Nauczyciel wskazuje godzinę na zegarze, wybrani uczniowie udzielają odpowiedzi.
9. Zapisanie pracy domowej na tablicy i w zeszytach : utrwalenie ćw. 13str.15.
10. Uczniowie oglądają krótki film – źródło: strona internetowa TEREMOK TV.
w celu utrwalenia określania czasu zegarowego.
11. Uczniowie ustawiają się w kółku . Podając do siebie maskotkę , wymyślają polecenie związane z tematyką lekcji zrealizowanych , np. a)przedstaw siebie, kolegę, b) wymień 10 słów po rosyjsku, c)powiedz dzień dobry, c) odpowiedz na pytanie twierdząco lub przecząco.
12. Ocena uczniów.
13. Podsumowanie.
14. Ewaluacja.
15.Zakończenie lekcji.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.