AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Magdalena Malinowska, 2018-06-07
Starachowice

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

- n +

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
W STARACHOWICACH
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO: mgr Magdalena Malinowska
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel geografii
WYKSZTAŁCENIE: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZECIA STAŻU: 01.09.2015 r.
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2018 r.
STAŻ PRACY: 7 lat
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania rozwojowe:
1.Organizacja własnego doskonalenia zawodowego.
Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia); Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju; Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego; Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych m.in. w Internecie; Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju; Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Dowody realizacji: Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu; Rejestr przeanalizowanych przepisów; Zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Plan rozwoju zawodowego; Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju; Ocena dorobku zawodowego.
2. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu.
Formy realizacji: Organizowanie konkursów szkolnych; Przygotowanie prezentacji multimedialnych o tematyce geograficznej; Opieka nad pracownią geograficzną, wzbogacanie wyposażenia; Urządzanie wystaw prac uczniów z geografii; Praca z uczniem zdolnym i słabym (przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach przedmiotowych z geografii, pomoc w nauce przedmiotu uczniom słabym podczas konsultacji, zajęcia przygotowujące do matury z geografii.
Dowody realizacji: Potwierdzenie Dyrektora Szkoły; Zbiór fotografii; Płyty CD z wybranymi prezentacjami; Zbiór materiałów z zajęć dodatkowych.
3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych związanych z zadaniami szkoły.
Formy realizacji: Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Dowody realizacji: Zaświadczenia uczestnictwa.
4.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Formy realizacji: Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody; Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym; Studiowanie czasopism i literatury z zakresu metodyki i psychologii. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzenia lekcji geografii; Wykorzystanie publikacji z Internetu; Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi.
Dowody realizacji: Zbiór scenariuszy zajęć; Bibliografia; Zaświadczenia.

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania rozwojowe:
1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Formy realizacji: Gromadzenie materiałów, przechowywanie i przetwarzanie danych, wypełnianie i opracowywanie kart pracy, testów, sprawdzianów, ilustracji; Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami; Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. Wykorzystywanie tablicy interaktywnej.
Dowody realizacji: Zbiór opracowanych materiałów; Scenariusze zajęć.
2. Wykorzystywanie Internetu.
Formy realizacji: Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach oświatowego; Korzystanie ze stron MEN; Opublikowanie w Internecie materiałów dotyczących awansu zawodowego.
Dowody realizacji: Wydruki stron internetowych; Zaświadczenia.
3. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Formy realizacji: Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.
Dowody realizacji: Teczka „Awans zawodowy”.§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania rozwojowe:
1. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Formy realizacji: Przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji na stronie internetowej.
Dowody realizacji: Zaświadczenia.
2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Formy realizacji: Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli; Praca w komisjach szkolnych i konkursowych.
Dowody realizacji: Scenariusze zajęć; Protokoły.
3. Podejmowanie działań w ramach WDN.
Formy realizacji: Przygotowania szkolenia Rady Pedagogicznej.
Dowody realizacji: Referat.


§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania rozwojowe:
1. Kształtowanie umiejętności opracowywania i wdrażania programów działań edukacyjnych.
Formy realizacji: Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych; Analiza literatury naukowej.
Dowody realizacji: Zestawienie bibliografii, notatki, adresy stron www.
2. Wspomaganie rozwoju ucznia.
Formy realizacji: Praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; Praca z uczniem zdolnym lub szczególnie zainteresowanym geografią (konkursy przedmiotowe z geografii, zajęcia przygotowujące do matury).
Dowody realizacji: Notatki.
3. Poznanie potrzeb wychowawczych uczniów.
Formy realizacji: Opracowanie i przeprowadzenie ankiety na temat oczekiwań wychowawczych uczniów; Uwzględnienie wniosków w programie wychowawczym klasy.
Dowody realizacji: Ankieta oraz jej analiza; Program wychowawczy klasy.


§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania rozwojowe:
1.Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Formy realizacji: Organizowanie wyjść do kina; Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
Dowody realizacji: Potwierdzenia Dyrektora szkoły; Karty wycieczek.
2. Organizowanie, przeprowadzanie i przygotowanie konkursów szkolnych.
Formy realizacji: Opracowanie scenariuszy, regulaminów konkursów, quizów z geografii. Powołanie komisji konkursowej; Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursów; Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach.
Dowody realizacji: Scenariusze i regulaminy konkursów; zdjęcia.
3. Diagnozowanie potrzeb uczniów.
Formy realizacji: Ankietowanie. Rozmowy z rodzicami.
Dowody realizacji: Raporty z ankiet. Notatki.
4. Kształcenie postawy zdrowego stylu życia.
Formy realizacji: Projekcja filmów edukacyjnych na godzinach wychowawczych: Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych.
Dowody realizacji: Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
5. Organizowanie uroczystości szkolnych.
Formy realizacji: Zachęcanie uczniów do zaangażowania się w organizację imprez szkolnych ( Wigilia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Walentynki itp. )
Dowody realizacji: Wpisy w dzienniku.
6. Udział w akcjach charytatywnych.
Forma realizacji: Zaangażowanie się wraz z uczniami do świątecznych zbiórek żywności, zbieranie „ góry grosza”, kapsli dla potrzebujących.
Dowody realizacji: Potwierdzenia.


§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania rozwojowe:
1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
Formy realizacji; Rozmowy prowadzone z uczniami, spotkania indywidualne z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb uczniów: Integracja zespołu klasowego; Imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.
Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku.
2. Współpraca z Rada rodziców i Samorządem Uczniowskim.
Formy realizacji: Udział w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski; Kontakty z przedstawicielami Rady Rodziców w sprawach wychowawczych i organizacyjnych.
Dowody realizacji: Potwierdzenia.
3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
Formy realizacji: Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, akademii.
Dowody realizacji: Potwierdzenia.

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania rozwojowe:
1. Opisanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
Forma realizacji: Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych; Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych; Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu; Podsumowanie i wnioski.
Dowody realizacji: Opis i analiza przypadku.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.