AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maciej Adamowicz, 2018-06-01
Koszalin

Historia, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
___________________________________________________________

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOImię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Maciej Adamowicz
Imię i nazwisko opiekuna stażu :
mgr Kamila Figielska

Szkoła:
Szkoła Podstawowa w Mielnie im. Leonida Teligi

Okres stażu:2 lata i 9 miesięcy łącznie

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.

Przewidywana data zakończenia:07 lipca 2018 r.*

*Okres stażu został wydłużony o okres nieobecności w pierwszym miejscu pracy. Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela staż na stopień nauczyciela dyplomowanego wynosi 2 lata i 9 miesięcy. Natomiast przepis artykułu 9d ust. 5 przywołanej regulacji stanowi, że w wypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Całkowity czas trwania stażu : 01 września 2015 r.-07 lipca 2018 r.


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r.)

1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.Formy realizacji:

1. Współpraca z opiekunem stażu:
 Zawarcie kontraktu;
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
 Coroczna aktualizacja planu nauczania z historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie;
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
 Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, pokazy multimedialne, itp;
 Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
 Przystąpienie do projektów edukacyjnych;
 Analiza sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego (historia, wiedza o społeczeństwie).
 We współpracy z dyrektorem szkoły, nauczycielami i samorządem uczniowskim aktywnie uczestniczyć w „Szkolnym Klubie Wolontariatu”;
3. Publikacje własnych prac:
 Publikacja scenariuszy lekcji;
 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udostępnienie swoich prac i artykułów
4. Prowadzenie lekcji otwartych z historii oraz „Żywych lekcji historii”.
5. Organizowanie akcji społecznych oraz upamiętnianie wydarzeń historycznych.
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne (LIBRUS), dzienniki zajęć pozalekcyjnych.


2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.1. Promowanie szkoły poprzez:
 Przygotowanie uczniów do konkursów z historii oraz wiedzy o społeczeństwie;
 Organizowanie konkursów z historii.
 Organizowanie akademii i obchodów z okazji świąt narodowych oraz przedstawienie relacji z ww. inicjatyw;

2. Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych z wiedzy o społeczeństwie (przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego);
 Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z historii;
 Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach.

3. Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce historycznej, patriotycznej oraz społecznej.

4. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
 Coroczna ewaluacja planu wychowawczego;
 Organizowanie wycieczek szkolnych połączonych z profilaktyką;
 Integrowanie uczniów klasy poprzez nowatorskie strategie dydaktyczne oraz środki dydaktyczne;


3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.1. Wykorzystanie Internetu na lekcji historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych oraz programów multimedialnych).


4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
 Na różnego rodzaju formach doskonalenia (CEN Koszalin, Rady szkoleniowe itd.);
 Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleć w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
 Wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych;
 Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: rajdy, wycieczki, imprezy klasowe, lekcje w plenerze.

4. Stosowanie na lekcjach historii zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem m.in.: Ocenianie Kształtujące.


5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
 Zespół Humanistyczny;
 Zespół ds. planu pracy szkoły (kalendarz imprez);
 Koordynator projektów edukacyjnych;
 Komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
 Inne.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5. Współpraca z Radą Rodziców.

6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
 Karta nauczyciela;
 Ustawa o systemie Oświaty;
 Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może podlegać zmianom i modyfikacjom.


Maciej Adamowicz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.