Katalog

Aleksandra Ferenc, 2018-06-01
Człuchów

Język angielski, Program nauczania

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z J.ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

- n +

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z J.ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI


CELE PROGRAMU
Cele ogólne:
· Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
· Wzbogacenie słownictwa
· Przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych
· Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego
· Zwiększenie pewności siebie u ucznia posługującego się językiem angielskim

Cele szczegółowe:
· Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim
· Rozwijanie sprawności mówienia i słuchania
· Rozpoznawanie w zdaniach odpowiednich struktur gramatycznych
· Kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych
· Doskonalenie czytania ze zrozumieniem
· Skuteczne używanie języka w codziennych sytuacjach
· Wyrabianie umiejętności pracy z pomocami dydaktycznymi ( słowniki, filmy)
· Kształcenie umiejętności pracy w parach i grupach

Metody pracy:
· Metoda audiolingwalna (wspólne recytowanie, śpiewanie, powtarzanie)
· TPR
· Metoda komunikacyjna
· Historyjki
· Prace projektowe (plakat, album)
· Gry językowe i piosenki
Formy pracy:
· Praca indywidualna
· Praca grupowa
· Praca w parach

TEMATYKA ZAJĘĆ:
- czasownik BE w czasie present simple i past simple
- czas present simple, present continuous i past simple
- przysłówki częstotliwości,
- czasownik HAVE GOT,
- czasownik CAN,
- przyimki miejsca,
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
- podawanie czasu wyrażanie przyszłości przy użyciu WILL i GOING TO

Przewidywane efekty:
· Wzbogacenie słownictwa
· Zdobycie umiejętności samodzielnego tworzenia prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych
· Rozpoznawanie czasów gramatycznych
· Poprawne czytanie krótkich tekstów
· Znajomość kultury krajów anglojęzycznych
· Sprawne posługiwanie się słownikami językowymi
· Zdobycie pewności siebie w posługiwaniu się językiem
· Poznanie różnorodnych technik uczenia się


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.