Katalog

Aleksandra Ferenc, 2018-06-01
Człuchów

Język angielski, Program nauczania

AUTORSKI PROGRAM KÓŁKA ROZWIJAJĄCEGO UZDOLNIENIA Z J.ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

- n +

AUTORSKI PROGRAM KÓŁKA ROZWIJAJĄCEGO UZDOLNIENIA Z J.ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI


1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program jest przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas VI którzy, chcieliby rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności dotyczące znajomości języka angielskiego oraz zainteresowania kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych.
2. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
2.1. Odbiorcy programu.
W zajęciach mogą brać udział uczniowie zdolni z klas VI szkoły podstawowej, którzy chcą doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim, rozszerzyć wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa oraz kultury krajów anglojęzycznych.
2.2. Czas realizacji programu.
Program zakłada naukę w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2.3. Metody pracy.
Na zajęciach dodatkowych, które objęte zostaną w/w programem, realizowane będą następujące metody:
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa;
- metoda audiowizualna;
- metoda komunikacyjna;
- praca indywidualna i w parach z komputerem;
- wyszukiwanie informacji w Internecie
- praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim
2.4. Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
2.5. Techniki nauczania:
- pytania i odpowiedzi
- aktywizujące;
- ćwiczenia typu prawda / fałsz;
- uzupełnianie luk w tekście;
- dopasowywanie tytułów, nagłówków do tekstów;
- test wielokrotnego wyboru;
- rozsypanki wyrazowe;
- uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej;
- wykonywanie czynności zgodnie z usłyszanym poleceniem;
- układanie ilustracji według kolejności;
- kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie;
- opis ilustracji;
- rozmowa na podstawie ilustracji;
- powtarzanie za wzorem;
- odtwarzanie wypowiedzi po wysłuchaniu tekstu
2.6. Pomoce dydaktyczne:
W realizacji niniejszego programu niezbędne będą:
- komputery z dostępem do Internetu
- odtwarzacz płyt CD;
- słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie;
- pomoce dydaktyczne samodzielnie przygotowane przez nauczyciela; adekwatne do realizowanych treści
- plansze tematyczne, flashcards, plakaty tematyczne, mapy;
3. CELE NAUCZANIA
3.1. Cele ogólne
Głównym celem koła językowego jest pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów, przygotowywanie się do udziału w różnorodnych konkursach z języka angielskiego jak również rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
3.2. Cele szczegółowe
Celem szczegółowym jest:
- dalszy rozwój wymagań ogólnych i integracja sprawności językowych nabytych przez uczniów;
- wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników, poszukiwanie informacji w
materiałach źródłowych;
- uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów gramatycznych (odkrywanie własnych sposobów
dochodzenia do ich rozwiązania);
- wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień;
- przyswajanie nowych zagadnień gramatycznych;
- poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych
(patronowie, symbole, flagi, itp.);
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki, tradycji i obyczajów krajów anglojęzycznych;
- umiejętność samodzielnej pracy;
- reprezentowanie szkoły w konkursach.
4. TREŚCI NAUCZANIA
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym
realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących
tematów:
- człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru,
uczucia i emocje, zainteresowania);
- dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich
wyposażenia);
- szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły, przybory szkolne);
- praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce
pracy);
- życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności
życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i
problemy);
- żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie,);
- zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług,);
- podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie)
- kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
- sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe);
- zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia);
- świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
- elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka
- święta obchodzone w Anglii, obyczaje związane z Halloween, Świętami Bożego Narodzenia i
Wielkanocą;
2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje,
komunikaty, ogłoszenia, rozmowy)
- reaguje na polecenia;
- określa główną myśl tekstu;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa intencję nadawcy/autora tekstu;
- określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);
3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki
reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi)
- określa główną myśl tekstu;
- określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa intencje nadawcy/autora tekstu;
- określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
- rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.
4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
- opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
- relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
- przedstawia opinie innych osób;
- przedstawia plany na przyszłość;
5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, opis)
- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
- opisuje wydarzenia życia codziennego;
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
- wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia;
6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:
- nawiązuje kontakty towarzyskie , np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
- rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
- prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
- wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, np. e-mail, wiadomość w typowych sytuacjach:
- nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela pod stawowych
informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób).
8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
- przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym;
- przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.
9. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z
tekstów kultury w języku obcym)

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:
• Czasownik ‘to be’ w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących
• ‘Have got’ – wyrażanie posiadania; w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących
• Czas Present Simple;
• Czas Present Continuous;
• Przedimki określone i nieokreślone
• Zaimki wskazujące i dzierżawcze;
• Konstrukcja there is, there are z określeniami some i any
• Przyimki czasu i miejsca;
• Czasownik ‘to be’ w czasie Past Simple;
• Czas Past Simple – czasowniki regularne i nieregularne;
• Stopniowanie przymiotników;
• Wyrażanie przyszłości – going to, Present Continuous, will;
• Can, could – wyrażanie umiejętności, możliwości, przyzwolenia, próśb;
• Must, mustn’t – wyrażanie obowiązku i zakazu;
• Have to – wyrażanie obowiązku, w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących
• Should – wyrażanie powinności, sugestii i rad;
• Tryb rozkazujący, wyrażanie propozycji i sugestii;
• Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.