Katalog

Ilona Kuik, 2018-05-30
Toruń

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Ilona Kuik
nauczyciel matematyki i informatyki
Szkoła Podstawowa Nr 15
Gimnazjum Nr 15 w Toruniu
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: 01.09.2015r. - 31.05.2018r.

W związku z przekształceniem Zespołu Szkól Nr 15 w Toruniu z mocy prawa oświatowego w Szkołę Podstawową Nr 15 w Toruniu z dniem 1 września 2017r. awans zawodowy jest kontynuowany w Szkole Podstawowej Nr 15 w Toruniu.
W roku 2016 ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, w zakresie "Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli". W związku z poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych i rozpoczęciem nauczania informatyki na III poziomie edukacyjnym, kontynuując nauczanie matematyki, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.09.2015r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.
Niniejszy aneks zawiera niezrealizowane oraz nowe zadania wynikające ze zmian na zajmowanym stanowisku, dołączone do w/w Planu rozwoju zawodowego .


Wymagania kwalifikacyjne:

§ 8. ust.2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania:
•Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej określającej zasady funkcjonowania szkoły i ewaluacja.
•Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, uzyski¬wanie kwalifikacji, uprawnień, umiejętności, które umożliwią uzyskanie pozytywnych efektów pracy, doskonalenie warsztatu pracy o nowoczesne, efektywne metody i formy pracy oraz samokształcenie.

Forma realizacji:
Praca w zespole opracowującym statut szkoły, opracowywanie WSO, w szczególności wewnątrzprzedmiotowy system oceniania z matematyki i informatyki;
Udział w rządowym programie „Aktywna Tablica”;
Udział w projekcie „ Zaprogramowani – czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki”, którego liderem jest UMK w Toruniu

Wymagania kwalifikacyjne:

§ 8. ust.2. pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania:
•Wzbogacanie swojego warsztatu pracy przy wykorzystaniu i doskonaleniu umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Forma realizacji:
W ramach programu „Aktywna Tablica” wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki i informatyki.

Wymagania kwalifikacyjne:

§ 8. ust.2. pkt 4
a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania:
•Program pracy koła informatycznego.

Forma realizacji:
Realizacja opracowanego programu na zajęciach koła mającego na celu kształcenie umiejętności informatycznych zainteresowanych uczniów.

Wymagania kwalifikacyjne:

§ 8. ust.2. pkt 4
b) Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,..

Zadania:
Zdobycie uprawnień egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
W związku z brakiem przyjęcia na kurs na egzaminatora mimo złożonego wniosku do OKE w pierwszym roku stażu, zadanie nie zostanie zrealizowane.

Forma realizacji:
Ukończenie kursu na egzaminatora.
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej;

Nie zrealizowane.

Wymagania kwalifikacyjne:

§ 8. ust.2. pkt 4
c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania:
•Wspieranie uczniów zdolnych w ich rozwoju
•Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy z wykorzystaniem multimediów i Internetu.

Forma realizacji:
Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy z matematyki i informatyki.
Wykorzystanie zaprojektowanej własnej strony internetowej do celów edukacyjnych uczniów oraz promowanie szkoły.

Wymagania kwalifikacyjne:

§ 8. ust.2. pkt 4
e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania:
•Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną i innymi instytucjami.

Forma realizacji:
Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez specjalistę do spraw uzależnień lub innych problemów rozwojowych dzieci i młodzieży.
Dostosowanie metod, wymagań, form pracy, bieżące wsparcie ucznia.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.