Katalog

Sylwia Jurasz, 2018-05-23
Tresna

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Awans Zawodowy

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Sylwia Tyryłło
Przedmiot nauczania: język angielski
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa w Szarem
Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
Czynności organizacyjne
1.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.)

Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych.

Śledzenie ewentualnych zmian na stronach internetowych MEN.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny Szkoły
• PSO VIII 2015IX 2015


IX 2015
V 2018


VI 2018Okres stażu Zgromadzone materiały


Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu

Ocena dorobku zawodowego

Sporządzenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego


Zgromadzone materiały
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1).
1.

2.
3.
4.

5.6.7.


8.9.10. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.


Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych.
Podnoszenie atrakcyjności prowadzonych zajęć poprzez poszukiwanie i wdrażanie nowych metod aktywizujących proces nauczania.

Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego.

Przygotowanie sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego klas IV, V, VI i opracowanie raportu.


Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Organizowanie konkursów z języka angielskiego.


Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.


Rozwijanie bazy dydaktyczno- przedmiotowej.Współpraca z rodzicami.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych.

Uczestnictwo szkolnych posiedzeniach Rad Pedagogicznych i pracach organów szkoły.

Pełnienie funkcji lidera WDN.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z doradcą metodycznym.

Uczestnictwo w pracach zespołów przedmiotowych.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową.

Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

Korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych.


Poznanie nowych metod aktywizujących i stosowanie ich w pracy z uczniami.

Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania.

Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi.


Przygotowanie sprawdzianu badającego wiadomości i umiejętności z języka angielskiego ucznia klasy IV, V, oraz VI.
Opracowanie raportu.
Różne formy pracy z uczniem zdolnym i słabym. Praca z uczniem słabym na zajęciach wyrównawczych. Praca z uczniem zdolnym, np. przygotowanie do konkursów.


Udział uczniów w konkursach.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Gromadzenie plansz z treściami dydaktycznymi.

Wzbogacanie biblioteki szkolnej o literaturę angielską.Kontakt z rodzicami podczas zebrań i spotkań indywidualnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu


Okres stażuOkres stażu

Okres stażu


IX 2015
IX 2016
IX 2017
Okres stażuOkres stażuOkres stażu


Okres stażuOkres stażuOkres stażu Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, kursów


Protokoły posiedzeń


Potwierdzenie pedagoga


Potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego

Listy obecności


Lektura publikacji zamieszczonych w fachowej prasie oraz w Internecie

Scenariusze lekcji

Kryteria oceniania
Sprawdzian, raport


Dzienniki zajęć, notatki, informacja w sprawozdaniu.

Zaświadczenia, wyniki

Dziennik zajęć

Zgromadzone materiały
Potwierdzenie z biblioteki szkolnej
Notatki w dziennikach
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2).
1.


2.

3.
4.5.6.7. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.


Przeprowadzenie konkursu językowo- informatycznego „Ikar” z wykorzystaniem techniki komputerowej i Internetu.
Korzystanie z możliwości komunikacji, jaką daje współczesna technologia komunikacyjna.

Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Opracowywanie sprawdzianów, pomocy naukowych. Pisanie sprawozdań, planów pracy, planu rozwoju zawodowego, itp.
Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania. Publikowanie planu rozwoju, scenariuszy lekcji na stronach portali edukacyjnych.
Korzystanie ze stron MEN.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Opracowanie scenariuszy zajęć, kart pracy, sprawdzianów, testów itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.

Korzystanie z portali edukacyjnych w Internecie.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
Wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

Samodzielna praca ucznia z wykorzystaniem Internetu.Wykorzystanie poczty elektronicznej, telefonu do kontaktów z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami, wydawnictwami, organizatorami konkursów.

Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażuOkres stażuOkres stażuRok szkolny
2017/2018 Dokumentacja


Dokumentacja

Zgromadzone materiały


Wykaz wybranych stron internetowych


Wykazy wybranych portali
Przykładowe pomoce
Wykaz wydawnictw

Zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych


Zaświadczenie
Notatki
Scenariusze lekcji, zapisy tematów w dziennikach
Wydruk ze strony Internetowej
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust.2 pkt.3)
1.
2.3.4.


5.


6.7.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów oraz z pedagogiem szkolnym.


Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z praktykantami.Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego dla nauczycieli, rodziców.

Opracowanie autorskich pomocy dydaktycznych.
Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych. Współpraca podczas przygotowania konkursów przedmiotowych. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Opublikowanie w portalu Internetowym swojego planu rozwoju zawodowego.
Przygotowywanie materiałów do publikacji.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez praktykantów.
Prowadzenie zajęć dla praktykantów.
Przygotowanie zajęć otwartych, zaproszenie zainteresowanych osób.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez.
Podjęcie się wyszkolenia nauczycieli z określonych zagadnień jako lider WDN. Okres stażu
Okres stażuOkres stażuOkres stażuOkres stażu


Okres stażu


Okres stażu Udostępnianie własnych środków dydaktycznych, opracowanych scenariuszy, materiałów, itp.
Scenariusze uroczystości szkolnych, protokoły
Zaświadczenia, materiały

Plan praktyki
Scenariusze zajęćScenariusze zajęć, testy, karty pracy i inne materiały dydaktyczne

Protokoły spotkań

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a)
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z języka angielskiego. Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć. Okres stażu Informacja w sprawozdaniu
2.
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie planu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego poświęconych przygotowaniu uczniów do sprawdzianu dla klasy 6 z języka angielskiego.
Opracowanie regulaminów i materiałów konkursowych: Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej, Konkurs na kartkę okolicznościową, Konkurs z Wiedzy o krajach Anglojęzycznych.
Opracowanie i wdrożenie programu: „Uczeń z dysleksją na lekcjach języka angielskiego- motywowanie do nauki”.

Okres stażu


Okres stażuOkres stażu Plan zajęć wyrównawczych


Regulaminy, materiałyProgram
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt.4 c)
1. Organizowanie konkursów szkolnych z języka angielskiego.

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat kultury krajów anglojęzycznych oraz popularyzacja nauki języka angielskiego.

Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury.
Działania profilaktyczne.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych. Zapewnienie materiałów dydaktycznych.
Prezentowanie informacji i filmów dotyczących kultury krajów anglojęzycznych.Przygotowanie materiałów, scenariuszy, wystaw, dekoracji oraz imprez szkolnych zgodnie z przydziałem obowiązków.
Wyjścia do kina i teatru, na wystawy itp.

Pogadanki profilaktyczne (używki, dopalacze, agresja, itp.)
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Okres stażu

Okres stażuOkres stażu


Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Dyplomy, sprawozdania

Notatki
Zdjęcia z imprez, uroczystości

Potwierdzenie dyrektora

Opis działań


Zaświadczenia, certyfikaty
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( § 8 ust.2 pkt.4 e)
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Współpraca z biblioteką szkolną.

Współpraca z rodzicami.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej, relacji w klasie.
Współpraca z instytucjami kulturalnymi. Spotkania, konsultacje.

Dostosowanie wymagań do orzeczeń poradni.
Udzielanie pomocy w sposób zalecany przez psychologów i pedagogów.

Zachęcanie uczniów do czytania książek, poszerzania wiedzy dzięki literaturze, wykorzystywanie zasobów biblioteki w czasie zajęć.

Rozmowy indywidualne, telefoniczne.

Uczestniczenie w zebraniach dla rodziców.

Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki.


Uczestnictwo uczniów w wycieczkach, wystawach, pokazach. Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu Notatki

Informacja w sprawozdaniu

Dokumentacja


Informacja w sprawozdaniu

Notatki


Zdjęcia, informacja w sprawozdaniu
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust.2 pkt.5)
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków

Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych
(§ 9 ust.3)
1. Inne osiągnięcia zawodowe. Dokumentowanie osiągnięć zawodowych. Okres stażu Zgodnie z rozporządzeniemSporządziła: Zatwierdził:

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.