Katalog

Elżbieta Szczepańska, 2018-05-22
Wrocław

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

- n +

Program pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

Dane ucznia :
Imię i nazwisko: Staś
Data urodzenia: 00.00.2000
Data badania w poradni : 00. 00.2000r.
Rozpoznanie:
Dobre strony:
Prawidłowy rozwój intelektualny. Sprawność procesów myślowych w oparciu o materiał obrazkowy na poziomie powyżej przeciętnej. Poziom wiedzy ogólnej, dotyczącej najbliższego środowiska adekwatny do wieku. Dobrze opanowana technika głośnego czytania. Uczeń czyta całościowo, w przeciętnym tempie, z dużą poprawnością. Rozumie ogólny sens czytanego tekstu.
Słabe strony:
Osłabiona koordynacja wzrokowo-ruchowa, na tle skrzyżowanej lateralizacji ( lewooczność, praworęczność). Wolne tempo uczenia się wzrokowo- ruchowego. Słaba koncentracja na bodźcach słuchowych. Mało dojrzały słuch fonemowy. Chłopiec pisząc popełnia wiele błędów ortograficznych i słuchowych.

Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
• Udział w zespole korekcyjno-kompensacujnym
• Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• Usprawnianie grafomotoryki
• Pogłębianie wiedzy ortograficznej metodą wielozmysłową
• Ćwiczenia orientacji przestrzennej
Sfera rozwoju Cele terapii ogólne Cele szczegółowe Forma zajęć
Sfera społeczna Rozwijanie relacji rówieśniczych Wita, żegna z się kolegami. Współpracuje w grupie. Pyta jakie zadanie ma wykonać. Powtarzalność pozytywnych zachowań. Gry planszowe. Zabawy konstrukcyjne. Odgrywanie ról.
Sfera emocjonalno-motywacyjna Rozumienie i stosowanie reguł zachowania w kontaktach społecznych. Rozróżnia i nazywa emocje.
Rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych.
Opracowanie systemu motywacyjnego. Podejmuje i wykonuje zadania do końca.
Radzi sobie z porażką.
Potrafi ocenić swoją pracę i wyciągnąć wnioski. Nazywa emocje swoje i innych. Potrafi się zmotywować i wykonać prace z pomocą terapeuty, samodzielnie. Potrafi pracować w oparciu o system punktowy, nagrodowy. Bieżąca rozmowa terapeuty na każdych zajęciach, wyjaśnianie zachowań własnych i innych.
Bajkoterapia. Odgrywanie ról. Omawianie emocji. Układnie historyjek obrazkowych.
Buźki z naklejkami.

Motoryka mała Usprawnianie umiejętności grafomotorycznych.
Regulacja napięcia mięśniowego.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Kształtowanie i kontrolowanie ruchów rąk, palców. Ćwiczenia dłoni, palców. Uczenie poprawnego trzymania i posługiwania się narzędziem pisarskim. Ćwiczenia koordynacji obu rąk. Odwzorowuje kształty figur. Stosowanie nakładki ergonomicznej. Ćwiczenia w chwytaniu przedmiotów palcami.
Wyklejanie obrazka plasteliną. Obrysowywanie konturów. Kalkowanie. Praca z wzorami Tymichowej. Malowanie ręka dużych powierzchni. Dotykanie przedmiotów o różnej fakturze.
Motoryka duża Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
Kształtowanie ogólnej koordynacji ruchów. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała- dbam o plecy. Ćwiczenia w chodzeniu i bieganiu. Ćwiczenia równoważne. Ćwiczenia na czworakach. Ćwiczenia w toczeniu i rzucaniu. Ćwiczenia rąk. Chodzenie po niskiej ławeczce. Skakanie przez skakankę. Skakanie na jednej nodze, obunóż. Ćwiczenia na torze przeszkód. Ćwiczenia w rzucaniu, łapaniu, toczeniu piłki, woreczka. Zabawy w naśladowanie ruchów np. zwierząt.
Doskonalenie percepcji wzrokowej Umiejętność analizy i syntezy wzrokowej prezentowanego materiału. Układanie obrazka z części. Porównywanie dwóch podobnych obrazków, wyszukiwanie różnic. Porównywanie, zabawy pamięciowe typu: Co tu się zmieniło? Odróżnianie lustrzanego odbicia. Układanie wzorów. Klasyfikowanie przedmiotów. Odwzorowywanie symboli, znaczków, figur. Memory.
Puzzle.
Układanki.
Dobieranki.
Klocki Pus.
Paleta.


Percepcja słuchowa Rozwijanie analizy, syntezy słuchowej. Ćwiczenia słuchu fonematycznego. Ćwiczenia pamięci słuchowej. Ćwiczenia w różnicowaniu dźwięków. Ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość słuchową i koordynację słuchowo-ruchową. Ćwiczenia analizy i syntezy: głoskowej, sylabowej, wyrazowej. Ćwiczenia doskonalące pamięć słuchową i słowną. Metoda Dobrego Startu.
Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, naturalnych, brzmienia instrumentów. Naśladowanie różnorodnych dźwięków. Wyklaskiwanie rytmu. Układanie, tworzenie szeregów rytmicznych. Rozpoznawanie głosek w nagłosie, wygłosie. Domino obrazkowe. Różnicowanie samogłosek, spółgłosek- ćwiczenia w czytaniu. Zabawy typu : Zgadnij, co słyszysz?. Zapamiętywanie ciągu wyrazów. Suchanie opowiadań.
Orientacja przestrzenna Ćwiczenia w orientacji przestrzennej Ćwiczenia orientacji przestrzennej w schemacie własnego ciała, względem drugiej osoby stojącej naprzeciwko. Ćwiczenia w rozpoznawaniu kierunków w przestrzeni. Kształtowanie umiejętności stosowania i rozumienia określeń słownych dotyczących stosunków przestrzennych. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherbone.
Układanki geometryczne.
Zabawy w określaniu kierunków, położenia przedmiotów w przestrzeni. Segregowanie przedmiotów według podanych zasad.
Stosowanie ćwiczeń naprzemiennych.
Mowa i posługiwanie się słowem Rozwijanie kompetencji słownych Ćwiczenia artykulacyjne. Ćwiczenia w kształceniu umiejętności słuchania.
Wzbogacanie słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się z zastosowaniem reguł gramatycznych.
Wdrażanie do stosowania poprawnych konstrukcji składniowych. Rozwijanie myślenia krytycznego.
Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji. Ćwiczenia buzi i języka.
Dobranie obrazków do słuchanego opowiadania.
Klocki Pus.
Historyjki obrazkowe.
Paleta. Puzzle.

Rozwój poznawczy Klasyfikowanie
Szeregowanie
segregowanie
Porównywanie
Rozwijanie logicznego myślenia
Rozwijanie umiejętności matematycznych. Klasyfikowanie zbiorów.
Szeregowanie, segregowanie elementów według podanych cech.
Rozwiązywanie, układanie zadań tekstowych. Ćwiczenia rachunkowe na dodawanie i odejmowanie. Kształtowanie umiejętności praktycznych. Domino arytmetyczne.
Klocki Pus.
Paleta
Karty matematyczne Grabowskiego.
Waga. Zegar. Kalendarz.
Rozwijanie koncentracji uwagi, samodzielności Koncentracja na zadaniu.
Rozwijanie umiejętności samodzielności. Ćwiczenia w koncentracji uwagi na zadaniu, doprowadzenie czynności do końca. Samodzielne wykonywanie zadań. Nagradzanie prawidłowych form zachowań.
Rozwijanie umiejętności czytania i pisania Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
Utrwalenie poznanych zasad ortografii. Ćwiczenia w głośnym czytaniu z intonacją. Ćwiczenia w cichym czytaniu ze zrozumieniem. Przepisywanie zdań. Pisanie z pamięci. Pisanie ze słuchu. Układanie i zapisywanie zdań z rozsypani wyrazowej, sylabowej. Powtórzenie i utrwalenie poznanych zasad ortografii. Czytanie i pisanie zadań prostych, rozwiniętych. Dobieranie podpisów do obrazków. Porządkowanie zdań opisujących akcję jednego obrazka. Wykorzystanie materiałów „Ortografitti z Bratkiem” dla kl. 2.Karty ortograficzne
Program komputerowy: Gry ortomagiczne”, Karty orotmagiczne. Pus. Paleta. Kolorowa ortografia, Piramidy ortograficzne. Memory


Wskazania do pracy w domu z dzieckiem:
Rozwijanie sprawności ruchowych na zajęciach sportowych, na placu zabaw.
Systematyczne codzienne czytanie.
Rozmowa z dzieckiem na bliskie mu tematu.
Wspólne zabaw, gry planszowe.
Wprowadzenie systemu motywacji, nagród.
Rozwijanie zainteresowań dziecka.Data -Podpis nauczyciela terapeuty – Podpis Rodziców
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.