AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jerzy Sowa, 2018-05-14
Zduńska Wola

Muzyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - muzyka, plastyka

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji
1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu;
Spotkania z opiekunem stażu;
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
Coroczna aktualizacja rozkładu nauczania z muzyki i plastyki;
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, pokazy multimedialne, itp;
Udział w szkoleniach,
3. Publikacje własnych prac:
Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronach WEB;

4. Prowadzenie lekcji otwartych z muzyki lub plastyki.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dziennik wychowawcy.


IX 2015
IX 2015
W ciągu całego stażu

2 razy w semestrze

W ciągu całego stażu
W ciągu całego stażu

W ciągu każdego roku szkolnego
W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu
Jeden raz w ciągu całego stażu
W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu
2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Promowanie szkoły poprzez:
Przygotowanie uczniów do konkursów z muzyki i plastyki;
Organizowanie konkursów z muzyki lub plastyki o zasięgu wewnątrzszkolnym.

2. Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z muzyki lub plastyki (koła zainteresowań);
Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach.

3. Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce muzycznej i plastycznej.

Wg potrzeb
W ciągu całego stażu
Wg harmonogramu szkoły

Wg potrzeb


W ciągu całego stażu


3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie komputera i internetu na lekcji muzyki i plastyki.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).
Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb


Wg potrzeb
4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleć w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami.
Stosowanie na lekcjach muzyki i plastyki zróżnicowanych form pracy z uczniem.

W ciągu całego stażu
W ciągu całego stażu


Wg potrzeb

W ciągu całego stażu
W ciągu całego stażu
5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
Przedmiotowy zespół przedmiotów artystyczno-sportowych
Zespół prowadzący ewaluację wewnętrzną, analizujący problem badawczy: Diagnoza postaw etycznych i wybranych wartości, które kierują postępowaniem ucznia.
Komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
Inne.

3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5. Współpraca z Radą Rodziców.


6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
Karta nauczyciela;
Ustawa o systemie Oświaty;
Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Wg planu pracy komisji


Wg potrzeb

Wg harmonogramu pracy szkoły

Wg harmonogramu pracy szkoły
Wg potrzeb


Systematycznie w ciągu całego stażu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.