Katalog

Katarzyna Stellmach, 2018-05-14
Milicz

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - dyplomowanie (języki obce)

- n +

PLAN
ROZWOJU
ZAWODOWEGO


mgr Katarzyny Stellmach
nauczyciela mianowanego
Zespołu Szkół im. E. Bojanowskiego
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Kuźnicy Czeszyckiej
ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanegoData rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2018

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

a)Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów).

b)Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach.

c)Dyskusje na temat awansu z nauczycielami.

d)Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

a)Udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i szkoły (szkolenia, warsztaty, konferencje).

b)Studiowanie literatury pedagogicznej.

3. Udział w komisjach wewnętrznego mierzenia pracy szkoły.

a)Udział w pracach szkolnych komisji ewaluacyjnych.

b)Opracowanie wniosków oraz ich wdrożenie do pracy własnej.

4. Praca z uczniem zdolnym.

a)Przygotowanie uczniów do konkursów

5. Wykorzystanie w procesie nauczania multimediów: tablicy interaktywnej, projektorów multimedialnych…

a)Zajęcia z wykorzystaniem multimediów.

6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

a)Praca z uczniem zdolnym/słabym.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

a)Opracowywanie materiałów do zajęć oraz dokumentacji szkolnej.

b)Opracowywanie dyplomów

c)Wykorzystanie technologii komputerowej w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.

d)Wykorzystanie internetu jako źródła wiedzy.

e)Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, słowników multimedialnych, stron internetowych wydawnictw językowych itd. w przygotowywaniu zajęć.

f)Wykorzystanie internetu do kontaktu z przedstawicielami wydawnictw.


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania
1. Prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

a)Prowadzenie zajęć według przygotowanego scenariusza.

2. Opracowanie wzorcowych scenariuszy zajęć i udostępnienie innym nauczycielom.

a)Udostępnianie scenariuszy innym nauczycielom.

3. Współpraca z nauczycielami języków obcych z innych szkół.

a)Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

b)Udział w Festiwalu Języków Obcych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno-Pedagogiczne w Miliczu.


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych.

Zadania
1. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania języka angielskiego w przedszkolu.

a)Opracowanie programu.

b)Wdrożenie i ewaluacja.


§8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub innych środków dydaktycznych.

Zadania
1. Praca w komisji egzaminacyjnej.

a)Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu z języka niemieckiego w gimnazjum.


§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
1. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.

a)Wdrożenie programu autorskiego.

2. Organizacja klasowych, szkolnych oraz powiatowych konkursów.

a)Opracowanie regulaminów konkursów.

b)Opracowanie zadań konkursowych.

c)Przygotowanie dyplomów.

d)Przygotowanie powiatowego konkursu.

3. Samorząd Szkolny.

a)Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego.

b)Organizacja zebrań, wyborów.

4. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.

a)Pomoc w organizacji Festynu rodzinnego.

5. Przedstawienie niemieckojęzyczne

a)Przygotowanie scenariusza przedstawienia niemieckojęzycznego.

b)Prezentacja przedstawienia dla uczniów Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej.

6. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.

a)Przygotowanie gazetki ściennej dla uczniów na temat pomocy dydaktycznych do samodzielnego wykorzystania.

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
1. Współpraca z Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym w Miliczu.

a)Udział w konkursach koordynowanych przez PCEiPP.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

a)Diagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.

3. Współpraca w wydawnictwami edukacyjnymi.

a)Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych dla pracowni, nagród w konkursach szkolnych oraz najnowszej wiedzy i publikacji z zakresu metodyki.

4. Współpraca z instytucjami promującymi języki obce.

a)Podjęcie współpracy z instytucjami, które promują język niemiecki i angielski.
§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
1. Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.

a)Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
b)Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.

Opracowała
Katarzyna Stellmach
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.