Katalog

Dorota Skakovska, 2018-05-14
Gdynia

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego


mgr Dorota Skakovska


stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolnaData rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.


Pogórze, 1 września 2015 roku
Planu Rozwoju Zawodowego opracowany został zgodnie z Rozporządzenia MENiS
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli.


O R G A N I Z A C J A

ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.


Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Śledzenie bieżących informacji w Internecie.
IX 2015


Wniosek o rozpoczęcie stażu

Znajomość obowiązujących dokumentów

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego IX 2015

Plan rozwoju zawodowego
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów
i dokumentów. Cały okres stażu Zebrana dokumentacja – potwierdzenia , zaświadczenia
5. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Analiza. , opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
V / VI 2018 Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Stosowanie w szkolnej praktyce zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Analiza dokumentacji :
• statutu szkoły
• wewnątrzszkolnego oceniania
• programu wychowawczego
• programu profilaktycznego
• regulaminów

Okres stażu

Orientacja
w zmianach,
właściwe wykorzystanie przepisów
w codziennej pracy.

2. Udział
w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. Uczestniczenie
w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego , szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. Okres stażu
Zaświadczenia


3. Sprawowanie opieki nad salą dydaktyczną.


Troska o estetykę oraz wyposażenie sali lekcyjnej
Włączanie uczniów do opieki nad salą ( prace porządkowe , estetyczny wygląd, gazetki ).
Wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych :
• plansze
• gazetki Okres stażu

. Sprawozdanie
4. Rozwijanie
i doskonalenie warsztatu pracy własnej, stosowanych metod, podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć. Przygotowywanie się do lekcji i zajęć pozalekcyjnych Okres stażu
Sprawozdanie
5. Integracja zespołu klasowego poprzez organizowanie uczniom czasu wolnego. Organizowanie imprez klasowych, szkolnych :
• Dzień Chłopaka
• Andrzejki
• Wigilia klasowa
• Wyjazdy do muzeów, do kina
i teatru.
• Święto Pieczonego Ziemniaka
• Święto Szkoły
• Wycieczki szkolne
Kształtowanie pozytywnych postaw.Udział w akcjach wynikających z planu pracy szkoły. Okres stażu. Program wychowawczy klasy , poświadczenie
w dzienniku zajęć lekcyjnych
6. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych. Rozmowy z uczniami,
współpraca z rodzicami
i specjalistami.
Okres stażu Poświadczenie
w dzienniku lekcyjnym

7. Diagnozowanie
i śledzenie na bieżąco sytuacji rodzinnej wychowanków
oraz zapewnienie im w razie potrzeby opieki pedagogiczno – psychologicznej. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.
Okres stażu notatki
8. Współpraca
z rodzicami Zorganizowanie spotkania integracyjnego, systematyczny kontakt
z rodzicami i opiekunami uczniów - zebrania, konsultacje , kontakt telefoniczny i e-mailowy .
Okres stażu Sprawozdanie
9.Studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej Zapoznanie z nowymi podręcznikami, pogłębianie
kompetencji zawodowych poprzez studiowanie fachowej literatury i wymianę doświadczeń zawodowych
z innymi nauczycielami. Okres stażu Sprawozdanie
10.Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających
z nich zadań. Udział w zespole samokształceniowym klas młodszych oraz innych zespołach, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Okres stażu Listy obecności, protokoły


§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.ZADANIA DO REALIZACJI

FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Organizacja warsztatu pracy dydaktycznej
i wychowawczej przy pomocy technik komputerowych.
Przygotowanie dokumentacji; tworzenie materiałów i pomocy do zajęć; opracowanie dokumentacji do awansu zawodowego. Okres stażu karty pracy, świadectwa, dyplomy , testy, sprawdziany

2. Praca z uczniami
z wykorzystaniem komputera oraz tablicy interaktywnej. Opracowanie
i prowadzenie zajęć dla dzieci klas I-III
z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej. Okres stażu sprawozdanie
3. Korzystanie z Internetu w codziennej pracy. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Korzystanie ze stron MEN.
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i scenariuszy w Internecie. Okres stażu Sprawozdanie
Adres strony internetowej.
5. Wykorzystywanie szkolnej strony internetowej i facebooka Umieszczenie informacji o konkursach i sprawozdań z wycieczek.
Okres stażu. Strona internetowa
facebook

6. Wykorzystanie w codziennej pracy tablicy interaktywnej,
Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla uczniów Umożliwianie uczniom poznawania i rozwijania technologii informacyjnej, multimedialnej.
Wyszukiwanie materiałów w Internecie.
Stworzenie prezentacji. Na bieżąco Multibooki
Przygotowane prezentacje
7. Prowadzenie dziennika elektronicznego Wpisy tematów, ocen, weryfikacja kartoteki uczniów, przesyłanie wiadomości. Okres stażu Zapisy w dzienniku


§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Pomoc nauczycielom stażystom i kontraktowym Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego.
Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
Udzielanie wskazówek i rad dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej.

W zależności od potrzeb
sprawozdanie
2. Współpraca
z nauczycielami innych przedmiotów, pedagogiem, logopedą, nauczycielem świetlicy, biblioteki, religii,
j. angielskiego Podejmowanie działań interdyscyplinarnych, opracowywanie scenariuszy, uroczystości szkolnych i konkursów.
Bieżąca wymiana uwag na temat postępów w nauce moich wychowanków. Okres stażu. Sprawozdanie,
Wpisy w dzienniku lekcyjnym
3. Czynny udział
w Radach Pedagogicznych Udział w szkoleniach Rad Pedagogicznych, włączanie się w obrady Na bieżąco protokoły
5. Udział w WDN Opis i analiza podejmowanych działań oraz przebiegu ich realizacji, ze wskazaniem uzyskanych efektów dla własnego rozwoju zawodowego oraz jakości pracy szkoły
Dzielenie się na co dzień umiejętnościami i zdobyta wiedzą. Na bieżąco zaświadczenia, dyplomy, protokoły


§ 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA DO REALIZACJI

FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA
1. Pomoc uczniom
z deficytami rozwojowymi oraz uczniom mającym trudności
w nauce. Opracowanie programu pracy z uczniem słabym.
Opracowanie planu zajęć wyrównawczych dla dzieci klas młodszych (pomoc uczniom słabym).
Realizacja planu zajęć wyrównawczych. Okres stażu Plan zajęć wyrównawczych , zapisy w dziennikach wyrównawczych, sprawozdanie.

2. Rozwijanie logicznego myślenia. Opracowanie programu do zajęć „Łamigłówki mądrej główki” rozwijającego umiejętność logicznego myślenia. Stawianie przed uczniem wyzwań i zadań do samodzielnego wyjaśnienia. Okres stażu Program, zapisy
w dzienniku.
3. Opracowanie programu wychowawczego dla klas I- III
Opracowanie programu wychowawczego obejmującego zagadnienia zgodne z programem wychowawczym szkoły.

Na każdy rok szkolny Program wychowawczy
4. Wdrożenie programu propagującego akcję,, Cała Polska czyta dzieciom” Wdrażanie programu rozwijania zainteresowań czytelniczych w klasach I-III Okres stażu. karty
5. Zmodyfikowanie i wdrożenie Wewnątrzszkolnego Oceniania


Zapoznanie się z WO.
Zmodyfikowanie WO dla uczniów z opiniami z PPP Okres stażu Wewnątrzszkolne Ocenianie, zapisy
w dzienniku


§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


ZADANIA DO REALIZACJI

FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA
1. Organizowanie i współorganizowanie akademii, imprez, akcji szkolnych i pozaszkolnych.

Przygotowanie spotkania integracyjnego, pasowania na ucznia, współorganizacja Dnia Patrona dla klas 1-6; przygotowanie i współprowadzenie Dnia Babci i Dziadka, współorganizowanie festynów szkolnych – Święto Pieczonego Ziemniaka, święto szkoły. Okres stażu Scenariusze, wpisy w kronice
2. Udział w realizacji projektu :
- Ocenianie kształtujące w szkole uczącej się
-Szkoła promująca zdrowie:
-Owoce i warzywa
w szkole
- Mleko i kakao
- Cała Polska czyta dzieciom
-„Odnaleźć Zgubka”
-„Kicia i Rufi”
Stosowanie elementów oceniania kształtującego
na zajęciach.
Udział w konkursach
o zdrowiu, profilaktyka, wyrabianie wśród uczniów nawyku zdrowego odżywiania.
Codzienne czytanie dzieciom książek.
Zachęcanie do samodzielnego czytania.
Propagowanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Okres stażu sprawozdanie
3. Udział
w ogólnopolskich akcjach
Aktywny udział
w działaniach proekologicznych-
- Zbieranie surowców wtórnych
- Uczestniczenie w biegu ekologicznym
- Udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
Okres stażu Karty potwierdzające codzienne czytanie dzieciom książek
4. Współpraca
z rodzicami Przeprowadzenie zajęć integracyjnych z udziałem rodziców.
Wspólna wigilia klasowa. Pomoc w realizacji zadań Edukacji Europejskiej.
Działania rodziców na rzecz klasy w ciągu całego roku szkolnego. Okres stażu Sprawozdanie,
lista działań rodziców
5. Realizacja całorocznego programu Edukacji Europejskiej-Dania
Przygotowanie zadań dla uczniów klas I-III. Zdobywanie informacji
o Danii, o obyczajach
i kulturze. Podnoszenie poziomu wiedzy wychowanków o Unii Europejskiej.
Rok szkolny 2015/2016 projekt
6. Uczestniczenie
w pracach zespołu samokształceniowego klas młodszych. Aktywny udział
w zebraniach zespołu, protokołowanie Okres stażu Protokoły

7. Integracja szkoły
ze środowiskiem lokalnym -Współpraca z pobliskim przedszkolem, zapraszanie grup przedszkolnych
w ramach dni otwartych szkoły
- Nawiązanie współpracy z IPN. Zapraszanie przedstawicieli na warsztaty historyczne do szkoły. Okres stażu sprawozdanie


§ 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


ZADANIA DO REALIZACJI

FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Pisanie opinii o uczniach,
kierowanie na badania do PPP, wdrażanie zaleceń poradni w pracy
dydaktycznej
i wychowawczej.
Okres stażu sprawozdanie
2. Współpraca
ze służbą zdrowia Udział pielęgniarki
w zajęciach, pogadanka na temat zdrowia i higieny osobistej, fluoryzacja, Okres stażu sprawozdanie
3. Współpraca
z pedagogiem szkolnym.Monitorowanie bieżących problemów.
Kierowanie uczniów
z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce
na badania do PPP. Okres stażu sprawozdanie
4. Współpraca
z Komendą Policji
w Kosakowie Spotkania z policjantem -
pogadanki na temat bezpieczeństwa. Według potrzeby adnotacje w dzienniku
5. Współpraca
z Biblioteką szkolną i Publiczną.

Udział uczniów w uroczystości pasowania na czytelnika, w lekcjach bibliotecznych.
Organizowanie wycieczek do Biblioteki Publicznej.
Zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki. Okres stażu. sprawozdanie
6. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Otoczenie opieką wychowanków potrzebujących pomocy materialnej.
Interwencja w sytuacjach trudnych. Według potrzeb. sprawozdanie
7. Współpraca z wydawnictwem WSiP Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa.
Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo.
Korzystanie i internetowych zasobów materiałów WSiP Okres stażu sprawozdanie


§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.ZADANIA DO REALIZACJI

FORMY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA
1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych Opis i analiza problemów natury dydaktycznej oraz wychowawczej. Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemów. Okres stażu Karty diagnostyczne, notatki
2. Objęcie specjalistyczną opieką dzieci
z problemami. Kierowanie dzieci
z problemami na badania w PPP
Korzystanie z zaleceń specjalistów podczas planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej. Okres stażu Opinie z poradni,
zapisy w dziennikach.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i zakłada możliwość wprowadzenia modyfikacji w czasie odbywania stażu.Dorota Skakovska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.