Katalog

Katarzyna xxxxx, 2018-04-18
Cżestochowa

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
2017/2018


1. Dane osobowe:
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Katarzyna Dróżdż
Nazwa i adres placówki: Niepubliczna Szkoła Podstawowa XXXX
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej .
Wykształcenie:
XXXX
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz.1189)
• 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz.393).
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) z późniejszymi zmianami z 1 marca 2013 r.

2. Staż:

Data rozpoczęcia stażu: 5.09.2017 r.
Opiekun stażu: mgr Joanna Ogórek
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia: 05.06.2018 r.

3. Cele stażu:

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły, w tym:

• przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły;
• sposobów wypełniania dokumentacji obowiązującej w szkole;
• przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki pracy;

2. Udoskonalenie swojej pracy poprzez hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu bądź innych nauczycieli w wymiarze minimum jednej godziny zajęć w miesiącu, zajęcia te omawianie są z prowadzącym;
3. Prowadzenie zajęć z uczniami odbywa się podczas obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie zajęć z opiekunem stażu lub Dyrektorem;
4. Podniesienie kwalifikacji oraz poszerzanie i pozyskiwanie nowych umiejętności wykorzystywanych w pracy zawodowej za pomocą uczestniczenia w formach doskonalenia zawodowego;
5. Uczestniczenie w planowanych wewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego;
6. Pogłębianie kontaktów z uczniami i rodzicami;
7. Podniesienie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrz placówki;
• poza placówką;
• samokształcenie.
8. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

4. Plan rozwoju zawodowego

§ 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.


A- Zadania cele do realizacji B - Formy realizacji C- Termin D - Sposoby dokumentowania postępów

1.A
Zapoznanie się procedurą
awansu zawodowego oraz zaplanowanie indywidualnej ścieżki
swojej kariery.

2.B

Formy realizacji Analiza przepisów prawa oświatowego,
dotyczącego awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
• Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7
września 1991 r.
• Najnowsze rozporządzenie MEN dotyczące Awansu zawodowego
Nauczycieli z 1 marca 2013 r
1.C
IX
1.D
Opanowanie przepisów prawnych. Stworzenie krótkiej
notatki z ich analizy. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

2.A
Rozpoczęcie współpracy między stażystą a opiekunem
stażu.
2.B
Konsultacje związane Z określeniem sposobu
Realizowania obowiązków stażowych oraz zawarcie
pisemnego porozumienia między stażystą a opiekunem stażu
2.C
IX -
2.D
Konsultacja planu
rozwoju zawodowego oraz jego akceptacja przez opiekuna stażu.
Ponadto podpisanie umowy
Regulującej zasady współpracy.

3.A
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. przepisów powiązanych z funkcjonowaniem szkoły
b. sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
3.B
Analiza dokumentacji :
• Statut szkoły
• Roczny plan pracy
Szkoły, koncepcja pracy Szkoły.
• Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
Szkolny program wdrożeniowo-profilaktyczny WSP. Oraz program profilaktyki w gimnazjum.
• Regulamin wycieczek. Zapoznanie się ze
sposobami organizacji, tworzenia i gromadzenia dokumentacji
szkoły poprzez: Analizę prowadzenia dziennika lekcyjnego i dzienników zajęć.

• Opracowanie konspektów zajęć
• Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
• Analizę Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych (IPET)
• Opracowywania
konspektów zajęć terapeutycznych.
3.C
IX - V
3.D
Uczciwe i regularne prowadzenie dokumentacji własnej.
4.A
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym przepisów dotyczących
Zapewnienia o bezpiecznych
i higienicznych warunkach nauki i pracy
4.B
Poprzez: Znajomość przepisów porządkowych obowiązujących nauczycieli np. .plan dyżurów, obowiązki wychowawcy, opiekuna wycieczki.
• Inne wewnętrzne regulaminy;
• Znajomość
• Obowiązujących aktualnie
• przepisów BHP
• Praktyczne s stosowanie zasad
• BHP podczas
• realizacji zajęć w szkole
• Szkolenie BHP
4.C
IX - V
4.D

Krótkie notatki z Interpretacji dokumentacji.
Potwierdzenie pisemne opiekuna stażu.
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
5.A
Dokumentowanie realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.
5.B
Poprzez:
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń
i potwierdzeń, konspektów zajęć, notatek, opracowań
5.C
IX - V
5.D
Prowadzenie oraz zbieranie wszystkich dokumentów ze stażu w postaci tzw. Teczki stażysty.
6.A
Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu
Rozwoju Zawodowego
6.B
Poprzez:
• Podsumowanie w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego
6.C
V
6.D
Dokumentacja podsumowująca z realizowanego stażu.

7.A
Złożenie wniosku o podjęcie czynności kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela
kontraktowego.
7.B
Poprzez: Przygotowanie
wniosku oraz sporządzenie dokumentacji ze stażu.
7.C
V
7.D
Wniosek wraz z dokumentacją przeprowadzenia stażu.

§ 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
a-Zadania cele do realizacji b- Formy realizacji c-Termin -Sposoby dokumentowania postępów


1.a Hospitowanie lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu albo innego nauczyciela
1.b
Poprzez:
• Obserwowanie zajęć minimum w wymiarze jednej godziny w miesiącu zgodnie w wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu.
Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela
(metody, formy,środki dydaktyczne
• Rozmowa z opiekunem stażu lub innym nauczycielem.

1.c
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
1.d
Własnoręcznie sporządzony protokół z hospitowanych
zajęć. Własna notatka wraz wnioskami, prowadzenie
rozmowy z opiekunem stażu lub innym nauczycielem
2.a
Przeprowadzenie zajęć z osobą z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu przy udziale
opiekuna stażu albo dyrektora szkoły.
2.b
Poprzez:
• Konstruowanie konspektów zajęć z uwzględnieniem
zasad dydaktyki specjalnej.
• Konsultacje merytoryczne z
opiekunem stażu dotyczące analizy prowadzonych zajęć
z uwzględnieniem ewaluacji celów
ogólnych operacyjnych
2.c

IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
2.d
Konspekty zajęć. Własna notatka wnioskami z rozmowy z opiekunem stażu
3.a
Podwyższenie własnych kwalifikacji pedagogicznych
3.b Poprzez:
• Udział w studiach podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób z
niepełnosprawnością intelektualną(Oligofrenopedagogika)
• Uczestnictwo w studiach podyplomowych z zakresu wspomagania osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji
• Udział w innych kursach, szkoleniach lub warsztatach
• Udział w Wewnątrz szkolnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracowników.
• Lekturę książek z zakresu wychowania dzieci z autyzmem m.in.
• Prowadzenie koła informatycznego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
3.c
Według terminarza studiów, kursów, szkoleń i warsztatów.
3.d
Formalne potwierdzenie o ukończeniu jednostki szkoleniowej
4.a
Dzielenie się, własną wiedzą a także doświadczeniem z innymi nauczycielami
4.b
Poprzez:
• Publikację Planu Stażu Zawodowego w sieci
• Prowadzenie profilu edukacyjno –popularyzatorskiego na jednym z stron internetowych.
• Tworzenie artykułów naukowych związanych z zajęciami z osobami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opublikowanie ich na stronach internetowych poświęconych powyższej tematyce.

4.c
XII -V
4.d
Dokumentowanie swojej działalności przez tworzenie plików internetowych w postaci [zrzutów ekranu]będących dowodem na podjęte aktywności
§ 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracyze środowiskiem uczniów.
a- Zadania cele do realizacji b- Formy realizacji c-Termin d-Sposoby dokumentowania postępów


1a.
Analiza otoczenia rodzinnego dziecka
1b.
Poprzez:
• Zrealizowanie wywiadu środowiskowego z rodzicami albo
Opiekunami prawnymi dziecka z użyciem metod i technik z zakresu pedagogiki (np. metoda
sondażu diagnostycznego tj. kwestionariusz wywiadu ustrukturyzowanego,
wywiadu poufnego, metoda dialogowa tj. rozmowa indywidualna i bezpośrednia) dokumentacji np.
dokumentacji np. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub innych pism
wystawionych przez poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną
1c.
IX – V
1d.
Realizacja dokumentacji w formie notatek
służbowych ze spotkań z rodzicami. Respektowanie zasad codziennego pisania informacji o postępach dziecka w Dzienniku kontaktowym. Rzeczowe konsultacje z opiekunem stażu zapisane w postaci notatki.

2a.
Analiza środowiska szkolnego, w którym pracuje dziecko.
2b.
Poprzez:
• Stałą współpracę ze specjalistami pracującymi z dzieckiem (użycie
Kwestionariusza wywiadu ustrukturyzowanego,
metoda dialogowa tj. rozmowa indywidualna i
bezpośrednia).
2c.
IX – V
2d. Wykonywanie dokumentacji w
postaci notatek służbowych.
Rzeczowe konsultacje z opiekunem stażu.
3a
Stworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego napostawie
Wielospecjalistycznej diagnozy.
3b.
Poprzez:
• Prowadzenie specjalistycznej diagnozy dziecka
• Opisanie celów ogólnych oraz operacyjnych skierowanych i dostosowanych na potrzebę
dziecka oraz obszar jego najbliższego rozwoju;
3c.
IX - X
3d.
Opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny oceniony oraz zaakceptowany przez dyrekcję jak również przez opiekuna stażu.

§ 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

a-Zadania cele do realizacji, b-Formy realizacji c-Termin d-Sposoby dokumentowania postępów

1a.
Ocena umiejętności omawiania obserwowanych zajęć
1b.
Poprzez:
• Konsultację z opiekunem stażu oraz recenzowanie podejścia i umiejętności
obserwowania zajęć.
1c.
I - V
1d.
Sporządzanie notatek służbowych z konsultacji
2a.
Ocena umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
2b.
Poprzez:
• Konsultację z opiekunem stażu lub
Dyrektorem szkoły oraz krytyczne podejście do umiejętności omawiania prowadzonych zajęć.

2c.
I - V
2d.
Sporządzanie notatek służbowych z konsultacji.................................................................................
(podpis nauczyciela stażysty)
......................................................................................
(podpis opiekuna stażu)


.......................................................................................
(data i podpis dyrektora placówki)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.