AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Przybyła, 2018-04-17
Zbąszyń

Inne języki obce, WSO

Przedmiotowy zakres oceniania

- n +

PRZEDMIOTOWY ZAKRES OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA TECHNIKUM


Poniższy przedmiotowy system oceniania przedstawia jasne zasady, którymi kieruje się nauczyciel podczas oceniania oraz jakimi powinien kierować się uczeń w celu podnoszenia swoich umiejętności.
Podczas zajęć oceniane są wiedza i umiejętności uczniów, które nabywane asą przez nich podczas nauki j. angielskiego i j. niemieckiego. Ponadto, nauczyciel ocenia również aktywność ucznia na lekcji, jak również jego zaangażowanie we własny proces uczenia się, który odzwierciedlany jest w przygotowanie na lekcję, np. w postaci odrobionego zadania domowego lub też uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach z j. obcych, konkursach przedmiotowych, wymianie szkolnej i innych formach aktywności.

Zakres wiedzy i umiejętności ucznia ocenia się według następującej skali stopni:
Celujący - cel ( 6 ); 100%
Bardzo dobry - bdb ( 5 ); powyżej 90
Dobry - db ( 4 ); powyżej 75
Dostateczny - dst ( 3 ); powyżej 55
Dopuszczający - dop ( 2 ); powyżej 40
Niedostateczny - ndst ( l); do 40
1. Stopień celujący:
a) wiedza i umiejętności zostały opanowane w pełni według zakresu materiału
b) biegłe posługiwanie się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, propozycje rozwiązań nietypowych
c) uczeń w klasie technikum samodzielnie i bezbłędnie potrafi rozwiązać zadania przygotowujące do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, natomiast uczeń klasy zawodowej samodzielnie potrafi rozwiązać zadania na lekcji bez jakiekolwiek pomocy nauczyciela, nawet jeśli podobne przykłady zadań nie były omawiane na lekcji wcześniej.
2. Stopień bardzo dobry:
a) opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie
b) sprawne posługiwanie się zdobytymi umiejętnościami, samodzielne rozwiązywanie
problemów teoretycznych i praktycznych ujętych programem nauczania i zastosowanie
posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
3. Stopień dobry:
a) wiadomości określone programem nauczania w danej klasie nie są w pełni opanowane, ale
pozwalają na dalszą kontynuację nauki języka
b) poprawne stosowanie wiadomości, rozwiązywanie samodzielnie typowych zadań
teoretycznych lub praktycznych
4. Stopień dostateczny;.
a) Wiadomości określone programem nauczania w danej klasie opanowane są w stopniu średnim, tzn., braki które z tego wynikają, powodują niemożność zrozumienia, a tym samym wykonania zadań nawet przy pomocy nauczyciela
b) rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności, często z pomocą nauczyciela
5. Stopień dopuszczający:
a) braki w opanowaniu podstawowych umiejętności komunikacyjnych, zasobów gramatycznych i leksykalnych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z języka angielskiego w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązanie zadań teoretycznych i praktycznych typowych, o niewielkim stopniu trudności
6. Stopień niedostateczny:
a) nieopanowanie wiadomości i umiejętności jakie były nabywane przez uczniów w danej klasie oraz braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka angielskiego/niemieckiego
b) niemożność rozwiązywania zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności

Wiedza uczniów we wszystkich klasach technikum i szkoły zawodowej jest sprawdzana za pomocą następujących form:

• Odpowiedzi ( skala ocen 1—6) waga 3
Uczniowie mogą być pytani co lekcję ( odpowiedz może obejmować zakres materiału przerobiony na trzech lekcjach wstecz).
• Zadania domowe: pisemne i ustne ( skala 1-6) waga2
Uczniowie maja prawo zgłosić dwukrotne nieodrobienie zadania domowego w jednym semestrze, gdy wykorzystają te możliwości każde następne nie odrobienie zadania domowego jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
• Wypracowania ( skala ocen 1- 6) waga 3
Są to dłuższe lub krótsze formy wypowiedzi, które są zawsze zadawane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nieoddanie wypracowania w terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Ocena uzyskana z wypracowania podlega poprawie w przeciągu kolejnego tygodnia od terminu jej nieoddania.
• Kartkówki ( skala ocen 1- 6) waga 2 lub 3
Mogą być zapowiedziane lub nie. W przypadku nieobecności ucznia, jest on zobowiązany je napisać. Oceny uzyskane z kartkówek podlegają tylko jednej poprawie.
• Sprawdziany - Testy ( skala ocen 1- 6 ) waga 5
Są pisane po przerobieniu określonej partii materiału (przeważnie jeden rozdział w podręczniku) i zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej uczeń ma miesiąc, od daty zapisania oceny niedostatecznej w dzienniku, na poprawienie swojej oceny.
W przypadku nieobecności podczas pisania testu, uczeń ma miesiąc od daty oddania sprawdzianu, na jego napisanie.
Ocena niedostateczna musi być poprawiona na co najmniej ocenę dopuszczającą.
Uczeń może wielokrotnie poprawiać ocenę ndst ze sprawdzianu.
Zadania dodatkowe ( skala ocen 4 – 6), w wypadku przedstawienia pracy na poziomie niższym niż ocena 4, uczeń otrzymuje stosowną ilość „+" do poziomu przedstawionego zadania. Trzy „+" z zadania dodatkowego jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej z rozwiązywania zadań dodatkowych).
Ponadto:
W przypadkach losowych, nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem warunki nadrabiania braków.
Na lekcjach języków obcych uczniowie korzystają z tzw. nieprzygotowania 1 raz w roku szkolnym ,fakt ten zgłaszają przed rozpoczęciem sprawdzania obecności.
Nieprzygotowanie nie zwalnia z form sprawdzania wiedzy wcześniej zapowiedzianych
Jeżeli uczeń został złapany na ściąganiu otrzymuje jedynkę/ ocenę niedostateczną.
Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy własnej i uzyskania zwięzłej motywacji uzyskanej oceny.
Uczniowie są zobowiązani do przynoszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu na każdą lekcję

Przy wystawianiu oceny semestralnej jest brana pod uwagę również aktywność ucznia, która jest systematycznie odnotowywana przez nauczyciela w systemie „+" i „ - ".
Otrzymanie trzech „+" jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej z aktywności, a otrzymanie trzech „-" jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z aktywności.

W przypadku promocji warunkowej do następnej klasy z j. niemieckiego, uczeń zostaje zobowiązany do zaliczenia braków jakie posiada w opanowanym materiale w pierwszym semestrze kolejnej klasy, po wcześniejszym ustaleniu terminu i zakresu materiału z nauczycielem uczącym. W przypadku nie zaliczenia materiału w terminie uczeń taki otrzymuję ocenę niedostateczną oraz ma obowiązek zaliczyć podany materiał w kolejnych terminach wyznaczonych przez nauczyciela.

7.
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
Przedmiotem oceny są: wiadomości (wiedza), umiejętności (wykorzystanie wiedzy),aktywność(różne jej formy).
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się na podstawie ocen cząstkowych.
Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym.
Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen cząstkowych. Oceny z testów, sprawdzianów i kartkówek (z zakresu słownictwa, gramatyki i inne) mają większą wartość niż oceny z pozostałych prac ustnych albo pisemnych.
W przypadku, gdy uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną, musi uzupełnić materiał programowy i zaliczyć go w terminie uzgodnionym wcześniej z nauczycielem.
Jeżeli uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną nie przystąpi do zaliczenia zaległego materiału w odpowiednim terminie, może w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskać ocenę niedostateczną mimo pozytywnych ocen za drugi semestr.
Uczeń może być nieklasyfikowany z języka obcego, jeżeli opuści ponad 50% godzin lekcyjnych w semestrze.
Opracował nauczyciel języka niemieckiego


1.09.2017r.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.