AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Merończyk, 2018-04-17
Strzelin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego wychowawcy MOS

- n +

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Strzelinie


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko: mgr Joanna Merończyk
Stanowisko: wychowawca w MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W STRZELINIE
Nazwa szkoły: Zespół Placówek Oświatowych
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31.05.2018r.

Cel główny stażu: uzyskanie w wyniku postępowania klasyfikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Cele szczegółowe realizowanego stażu:
• uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
• wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
• opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
• poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
• wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
• umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


Zgodnie z § 8 ust.1 w planie rozwoju uwzględniłam następujące treści:


• podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki;
• pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy placówki, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


Planowanie rozwoju zawodowego

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poszerzenie wiedzy na temat awansu zawodowego. Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.


Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia). Lektura publikacji MEN, serwisów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli. Opracowanie i wdrażanie planu awansu zawodowego. Wrzesień 2015

Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń, itp.
Przygotowanie sprawozdania z odbytego stażu. Okres stażu


Czerwiec 2018
Gromadzenie dokumentów.

Napisanie sprawozdania z odbytego stażu.

§8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
1. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podnoszenie jakości pracy szkoły. • Analiza dokumentów (Statut Szkoły, WO, program wychowawczy, profilaktyczny)
• Aktualizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem placówki: np. Program wychowawczy, regulaminy, itp
• Aktywny udział w procesie ewaluacji pracy szkoły. Okres stażu Właściwe wykorzystywanie
przepisów w codziennej
pracy. Wypracowane
dokumenty szkolne.
2. Poszerzenie wiedzy i
umiejętności poprzez aktywny
udział w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z kształceniem z doskonaleniem umiejętności wychowawczych adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Wykorzystanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych.
• Samodzielne pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych oraz publikacji okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu
różnorodnych form
doskonalenia zawodowego.
3. Podnoszenie efektywności
prowadzonych zajęć • Stosownie metod aktywizujących.
• Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej
okres stażu
Pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć
4. Rozwijanie i doskonalenie
warsztatu pracy własnej. • Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych.
• Gromadzenie literatury metodycznej, pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych
• Troska o wystrój i estetykę świetlicy MOS okres stażu Przykładowe dokumenty i
pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć
5. Dbanie o estetyczny wygląd
szkoły • Przygotowanie wraz z wychowankami gazetek ściennych o różnej tematyce: rocznice, ważne wydarzenia, święta, profilaktyka uzależnień.. Wystrój placówki z okazji świąt.
• Prezentacja zdjęć na stronie internetowej. okres stażu Zdjęcia i wpisy na stronie internetowej
6. Promocja osiągnięć szkoły
i własnych w szerszym
środowisku • Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na szkolnej stronie internetowej. Organizowanie wystawy prac wychowanków w Starostwie Powiatowym. okres stażu Publikacje na stronie
internetowej placówki.

§ 8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii
komputerowej w
opracowywaniu dokumentacji,
narzędzi badawczych
i przygotowaniu pomocy
dydaktycznych do pracy
z uczniami. • Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, dyplomów, scenariuszy, gazetek
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej- korzystanie z sali informatycznej.
• Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
• Wykonywanie prezentacji PowerPoint i wykorzystanie ich jako pomocy dydaktycznych. okres stażu Przykładowe dokumenty i
pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć,
prezentacje multimedialne,
potwierdzenie dyrektora
szkoły
Wykonane pomoce, karty
pracy
2. Wykorzystywanie Internetu jako źródła cennych informacji. • Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno – oświatowej.
• Gromadzenie informacji
• Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego okres stażu Notatki, wydruki
internetowe
3. Wykorzystanie w pracy
technologii komunikacyjnych. • Korzystanie z poczty elektronicznej w pracy wychowawczej.
• Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych . Rozmowy z rodzicami osobiste i telefoniczne.
• Prowadzenie spotkań indywidualnych z rodzicami. okres stażu Notatki, zapisy w dzienniku
i zeszycie obserwacji

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

1. Prowadzenie zajęć otwartych
dla zainteresowanych
nauczycieli w tym stażystów • Opracowanie scenariuszy zajęć z socjoterapii, kulturalno-artystycznych, przygotowanie pomocy dydaktycznych
• Omówienie zajęć. okres stażu
Scenariusze, arkusze
obserwacji
2. Opublikowanie w Internecie
Planu Rozwoju Zawodowego Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i jego publikacja na stronach portalu edukacyjnego. okres stażu Publikacja w Internecie adres
strony
3. Pełnienie obowiązków
opiekuna stażu Pełnienie funkcji opiekuna stażu- prezentacja metod i form prowadzenia zajęć, udzielanie wskazówek i rad. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu nauczyciela stażysty. okres stażu Projekt oceny dorobku
zawodowego nauczyciela
stażysty.
4. Opracowanie i udostępnienie
do wykorzystania przez
innych nauczycieli materiałów
dydaktycznych Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy uroczystości szkolnych. okres stażu Przykłady opracowanych
scenariuszy, programów itp.
5. Podejmowanie działań
w ramach dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi
nauczycielami Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla rady - tematyka po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.
Dzielenie się wiedzą z członkami Rady Pedagogicznej po odbytych szkoleniach.
Aktywny udział w zespole wychowawczym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itp. okres stażu Potwierdzenie dyrektora
placówki
6. Współpraca z psychologiem i
pedagogiem szkolnym Ciągła współpraca dotycząca uczniów sprawiających problemy wychowawcze, potrzebujących wsparcia psychologicznego pedagogicznego, itp. okres stażu Notatki, opis działań

§ 8 ust.2 pkt. 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie
programu działań wychowawczych • Opracowanie programu zajęć socjoterapeutycznych..
• Opracowanie i wdrożenie programów autorskich - zgodnie z potrzebami placówki. okres stażu
Programy . Opis działań, sprawozdanie
z realizacji programu, ewaluacja.
2. Wspieranie rodziców
zależnie od aktualnych potrzeb Indywidualne rozmowy z rodzicami na temat problemów wychowawczych, frekwencji, postępów w nauce. okres stażu Zapis w dzienniku
lekcyjnym, zeszycie
obserwacji
3. Propagowanie czytelnictwa • Rozbudzenie u uczniów zainteresowania książką jako źródłem informacji.
• Zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych. okres stażu Opis działań

§ 8 ust. 2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zdolności i
zainteresowań uczniów. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach: udział w konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim.
Według
kalendarza
konkursów Zdjęcia, potwierdzenia udziału, dyplomy uczniów,
Prezentacja prac w prasie lokalnej oraz stronie internetowej placówki
2. Organizacja wycieczek
Krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru lub muzeów Oglądanie spektakli teatralnych i filmów.
Zwiedzanie muzeów i wystaw. Wyjazdy na wycieczki do Zoo i Ogrodu Botanicznego, itp. okres trwania stażu Karty wycieczki,
Potwierdzenia wyjazdów
3. Organizowanie apeli,
uroczystości i imprez. Organizacja i współpraca przy organizowaniu różnych uroczystości szkolnych związanych z obchodami świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń.
Opracowanie scenariuszy- przygotowanie uczniów do udziału w uroczystych apelach. okres stażu Scenariusze, zdjęcia
4.Dokumentowanie imprez
i życia placówki poprzez
prowadzenie strony WWW. Udział w apelach, uroczystościach i imprezach organizowanych w placówce- prowadzenie kroniki szkolnej i jej prezentacja na stronie internetowej. okres stażu Zdjęcia i wpisy
na stronie WWW.

§ 8 ust.2 pkt. 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z innymi
nauczycielami przy tworzeniu
dokumentów szkolnych Praca w zespołach opracowujących i nowelizujących prawo wewnątrzszkolne.
Tworzenie programów profilaktycznych z psychologiem, będącym podopiecznym - stażystą. okres stażu Wypracowane dokumenty,
potwierdzenie dyrektora
2. Pogłębianie wiedzy na temat
problemów uczniów, ich
sytuacji rodzinnej i stosunków
interpersonalnych Spotkania indywidualne z rodzicami.
Integracja grupy wychowawczej: imprezy, wycieczki, pomoc koleżeńska. Diagnozowanie potrzeb uczniów.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych. okres stażu Wpisy w dzienniku,
zeszycie obserwacji, karty
wycieczki, wpisy w kronice
szkolnej
3. Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną Opracowanie notatek o uczniu i wykorzystanie zaleceń poradni w pracy wychowawczej okres stażu notatki
4.Współpraca ze:
- Służbą zdrowia
- Policją
- Sądem
- Starostwem Powiatowym Propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyka uzależnień.
Udział w przesłuchaniach wychowanków
Sporządzanie opinii o wychowankach
okres stażu Potwierdzenia udziału, opis
działań

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza przypadków
rozpoznania i rozwiązania
problemów wychowawczych Zdiagnozowanie problemu wychowawczego. Ustalenie metod pracy z wychowankami i
oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Okres stażu zgodnie
z sytuacją
i potrzebami Opis i analiza przypadku.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.