AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Leśniak-Nowak, 2018-04-09
Zdzieszowice

Taniec, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna Taneczny Falochron

- n +

Innowacja pedagogiczna
w ramach zajęć pozalekcyjnych

o charakterze programowo-organizacyjnym
II etap kształcenia (kl. IV-VII)
„ TANECZNY FALOCHRON”
2017-2018

Opracowała: Agnieszka Leśniak-Nowak
( nauczyciel języka angielskiego, trener tańca nowoczesnego)

„Taniec to najwznioślejsza, najbardziej poruszająca
i najpiękniejsza ze sztuk, bo nie jest tylko wyobrażeniem czy interpretacją życia. Jest samym życiem.”
Havelock Ellis, lekarz, psycholog,pisarz

Taniec jest swoistą mową ciała. W połączeniu z rytmem
i muzyką tworzy niezwykłe zjawisko, które na przestrzeni wielu lat przeszło wielka metamorfozę, rozwijając się
w rozmaitych stylach i formach. Taniec to sposób na życie pozwalający nam na twórcze wypowiadanie się. Jest to ruch, który jest charakterystyczną i naturalną cechą każdego człowieka. Wyzwala pozytywne emocje, zaczynając od radości zabawy, poczucie bezpieczeństwa, wspólnoty działania
i poznawania siebie samego w procesie tworzenia, do wyjątkowo kształcących przeżyć związanych z uczestnictwem
w wszelkiego rodzaju imprezach artystycznych, turniejach, pokazach. Według Bożeny Siedleckiej „ te pozytywne przeżycia w ręku dobrego nauczyciela mogą stać się cudownym kluczem, który otworzy ludzką duszę, czyniąc ją wrażliwą na piękno
w ruchu i muzyce. Od postawy otwarcia już tylko krok do budzących się zainteresowań, a stąd długa droga w dążeniu do perfekcji w ruchu i geście. Droga, na której zmagać się będziemy ze słabością ciała i charakteru wychowanków. Taniec jednak, niezależnie od formy, jest w samej swojej istocie doskonałym instrumentem kształtującym i wychowującym.
W wyniku prawidłowo prowadzonych działań dydaktycznych mamy więc szansę przekształcić zainteresowania w bardziej trwały czynnik samorozwoju dziecka, tj. w zamiłowania.”

Ze względu na to jak silne pozytywne oddziaływanie wychowawcze potrafi taniec wywrzeć na życie młodego człowieka, zrodził się pomysł by opracować i wdrożyć innowacje pt.” Taneczny falochron”. Innowacja obejmować będzie uczniów w wieku od 10-15 lat. Są to uczniowie wchodzący w burzliwy okres dojrzewania. Silne emocje powodowane dojrzewaniem są jak fale na oceanie. Potrafią być spokojne i rytmiczne, jednakże wystarczy mały podmuch wiatru by z małej fali powstała ogromna fala, która nie wyhamowana w porę doprowadzić może do wielkiego sztormu, tornada który z niszczycielką siłą atakuje życie młodego, niedoświadczonego człowieka. Stąd propozycja „Tanecznego falochronu”, programu profilaktycznego, którego zadaniem będzie chronienie młodych uczniów przed pułapkami młodzieńczego buntowniczego wieku. Innowacja będzie spójna z programem wychowawczymi i statutem szkoły oraz programem Kółka Tanecznego „Super Stars” działającego od sześciu lat
w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach. Innowacja realizowana będzie na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1-2 godz. tygodniowo. Na zajęciach tanecznych oprócz nauki różnych stylów tańca, uczniowie będą edukowani jak radzić sobie
w trudnych konfliktowych sytuacjach, jak aktywnie spędzać czas, jak destrukcyjny wpływ na ludzkie ciało mają wszelkiego rodzaju używki począwszy od papierosów, alkoholu, aż po narkotyki i dopalacze, jakie niebezpieczeństwa czyhają na młodych ludzi w internecie, jak bardzo uzależnia korzystanie z telefonów komórkowych i portali społecznościowych (akcja Wyloguj się do życia), jak zła dieta może wyniszczać ludzkie ciało (Stop anoreksji, Stop otyłości), jak używanie wulgaryzmów może zmienić duszę
osobowość młodego człowieka oraz jak radzić sobie z agresją, autoagresją, przełamywaniem strachu. Dodatkowo wprowadzone zostanie szereg działań silnie motywujących do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu. Podjęta zostanie współpraca z Zespołem Tańca Nowoczesnego Junipax ze Zdzieszowic oraz Klubem Tańca Nowoczesnego Siera z Krapkowic. Na zajęcia będą zapraszani instruktorzy zumby, akrobatyki, jogi, crafmagi oraz trenerzy fitness. Zorganizowane zostanie spotkanie z dietetykiem, a uczniowie dodatkowo zostaną zapoznani z aplikacjami komórkowymi pozwalającymi samemu sobie kontrolowanie wagi i pilnowanie zbilansowanej i zdrowej diety. W soboty uczniowie zachęcani będą do wspólnego biegania i jazdy na rowerze.


W realizacji innowacji szczególną rolę odgrywać będą ćwiczenia fizyczne prowadzone na pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Szkoła, w której pracuję ma bardzo dobre warunki i sprzyja wdrożeniu innowacji.
Uwieńczeniem działań innowacyjnych będzie prezentacja dorobku tanecznego na różnego rodzaju pokazach i imprezach środowiskowych oraz liczne akcje prozdrowotne, wystawy i ulotki propagujące zdrowy tryb życia.CELE INNOWACJI :
- zwiększenie ilości działań profilaktycznych w obszarze zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
- kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym, jak i zespołowym; wpajanie takich wartości jak przyjaźń, koleżeństwo, współpraca w grupie, szacunek dla innych ludzi i kultur, systematyczność
- zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
- wszechstronny rozwój fizyczny; rozwijanie koordynacji
i sprawności oraz płynności i estetyki ruchu
- aktywny udział w życiu szkoły i promowanie jej na zewnątrz

Cele szczegółowe :
- zwiększenie świadomości szkodliwości działania środków psychoaktywnych oraz alkoholu i papierosów w środowisku szkolnym i około-szkolnym
- zmniejszenie ilości młodzieży sięgających po alkohol, papierosy lub inne środki psychoaktywne w tym dopalacze
- zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży używających wulgaryzmów
- zmniejszenie ilości dzieci stale uzależnionych od stałego korzystania
z telefonów komórkowych i internetu (akcja „Wyloguj się do życia”)
- podniesienie kompetencji u dzieci i młodzieży m.in.
w obszarze kształtowania właściwych postaw, komunikacji interpersonalnej, asertywności, współpracy
w grupie, radzenia sobie ze stresem oraz agresją ( w tym autoagresją)
- kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej
- zwiększenie świadomości na temat zdrowego, racjonalnego odżywiania
(zapobieganie anoreksji, otyłości; zapoznanie z aplikacjami Fitatu, My fitness pal )
- podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji rodziców, nauczycieli
i pracowników instytucji około-szkolnych w zakresie pracy
w obszarze pracy
z dzieckiem narażonym na zachowania ryzykowne, oraz sposobów właściwego reagowania i postępowania
- rozwijanie zainteresowań dziecka różnymi formami aktywności fizycznej
( taniec, biegi, gimnastyka, zumba, akrobatyka, jazda na rowerze, crafmaga itd.)
- rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka,
jego inicjatywy i samodzielności myślenia
- rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata; kształtowanie wrażliwości, aktywności intelektualnej
i samodzielności podczas działań twórczych
- zapoznanie z wybranymi tańcami z różnych krajów; zapoznanie z ich historią (tańce latyno-amerykańskie, standardowe, hip-hop, breakdance, modern jazz, cheer dance, tańce ludowe, zumba)
-rozwijanie postawy tolerancji wobec innych ludzi („Inny nie znaczy gorszy”)- nawiązanie współpracy z innymi zespołami tanecznymi m.in. Siera, Junipax, poznanie innych tancerzy; wspólne treningi
- przygotowanie dzieci do turniejów i pokazów
- poznanie zasad bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych, korzystania z Sali gimnastycznej, zasad bezpiecznego zachowania w czasie zabaw i ćwiczeń ruchowych na powietrzu i podczas ćwiczeń terenowych
- zapoznanie z zasadami fair play

METODY I FORMY PRACY:

Metody pracy:
Metoda to droga dochodzenia do celu, świadomie podejmowane przez nauczyciela czynności dla osiągnięcia określonego efektu.
Przy realizacji innowacji będą stosowane :
A. METODY TWÓRCZE ( metody kreatywne oparte na naturalnym ruchu
– realizują zadania problemowe wymagające pełnej samodzielności i inwencji twórczej uczniów )
1. Zabawy naśladowcze – naśladowanie ruchów, odtwarzanie w zabawie różnych ruchów.
2. Metoda zabawowo – naśladowcza. Wykonywanie ruchów opisanych słownie
i przywołanie z pamięci dziecka czynności widzianych lub stworzonych
w wyobraźni.
3. Metoda ( zadaniowa ) bezpośredniej celowości ruchu. Wykonywanie przez ucznia szeregu zadań, które stanowią dla niego bezpośredni, zrozumiały
i atrakcyjny cel.
Nauczyciel poleca uczniom proste zadanie w odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej. Metoda ta obejmuje ruchy proste, łatwe, zrozumiałe.
4. Metoda ścisła. Polega na ruchu odwzorowywanym z pokazu lub ruchu wykonanym na podstawie opisu słownego. Ćwiczenia są wykonywane jednocześnie, na komendę lub w podanym rytmie.
5. Metoda programowego nauczania. To metoda daleko posuniętej indywidualizacji przy zachowaniu pozorów samodzielności. Do nauczyciela należy demonstrowanie elementów ruchu, czuwanie nad ich prawidłowym wiązaniem
w całość, korygowanie błędów, objaśnianie.
6. Metoda małych obwodów. Dotyczy doskonalenia lub nauczania umiejętności. Polega na przygotowaniu przez nauczyciela zadań etapowych, które przygotowują ucznia do zadania głównego, polegającego na opanowaniu określonej, złożonej umiejętności.
B. METODY ODTWÓRCZE ( odwołują się do pamięci ćwiczącego,
w której przechowywane są pewne rodzaje ruchów i czynności, lub opierają się na pokazie ruchu przez nauczyciela, czyli odtwarzaniu obserwowanego ruchu )
C. METODY NAUCZANIA RUCHU
1. Metoda syntetyczna. Polega na całościowym nauczaniu zestawów mniejszych elementów, motywów i wreszcie większych zestawów muzyczno – ruchowych.
2. Metoda analityczna. Polega na dzieleniu złożonych
i trudniejszych koordynacyjnie ćwiczeń na fragmenty, które po osobnym opanowaniu scala się w płynny ruch.
3. Metoda mieszana ( syntetyczno – analityczna ). Polega
w pierwszej fazie na nauczaniu częściami tańca a następnie
w pełnej formie.
4. Metoda kompleksowa. Polega na nauczaniu wyodrębnionych przez nauczyciela kompleksów ruchowych danego tańca i jest połączeniem poprzednich metod, stosowanym często w celu korygowaniu błędów w wykonywanym ruchu.
D. METODY AKTYWIZUJĄCE
E. METODA PROJEKTU

FORMY PRACY
- praca zbiorowa i jednolita z całą grupą.
- forma małych obwodów, w której strukturę małego obwodu stanowić
będzie 3 – 5 drobnych zadań ruchowych prowadzących od najprostszego
elementu do ostatniego ogniwa, w którym jest konkretne zadanie.
- praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi uczniami.
- zajęcia będą odbywać się w formie warsztatowej jako zajęcia pozalekcyjne.


-Tematyka innowacji będzie realizowana w toku systematycznej nauki na zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego Kółka Tanecznego Super Stars
(2 razy w tygodniu) oraz na zorganizowanych zajęciach wychowawczych (pogadankach, warsztatach), jak również poza salą taneczną (zajęcia na powietrzu).

-Wycieczki do Domu Kultury w Krapkowicach na spektakle taneczne
- Wyjazdy na turnieje taneczne
- Zajęcia terenowe – biegi, jazda na rowerze, siłownia
- Zajęcia z zastosowaniem aktywnych metod pracy.
- Gry zespołowe.
- Tworzenie krótkich choreografii tanecznych
- Innowacja będzie dokumentowana w postaci albumów fotograficznych, prezentacji multimedialnej .
Nowe rozwiązania organizacyjne

Zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej ale również od czasu do czasu zajęcia prowadzone będą w plenerze. Organizowane będą dodatkowe sobotnie spotkania treningowe – biegi, jazda na rowerze. Organizowane będą również wyjazdy do innych zespołów tanecznych z innych miast na wspólne zajęcia taneczne oraz różnego rodzaju wyjazdy na konkursy i festiwale tańca.


ZAKŁADANE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
Dla uczniów:
-poszerzenie wiadomości oraz zrozumienie szkodliwości sięgania po papierosy, alkohol lub inne środki psychoaktywne
-zaprzestanie używania wulgaryzmów
-podniesienie kultury osobistej
-wzrost zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu
-umiejętność dbania o właściwą i odpowiednio zbilansowaną dietę
w trosce o swoje ciało i zdrowie
-umiejętność pokonywania własnych słabości
-umiejętność współpracy w grupie

Dla szkoły:
-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
-uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych
-budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków
-lepsza współpraca szkoły z rodzicami
-podniesienie jakości pracy szkoły


Dla rodziców
-Ciekawe ale bezpłatne zajęcia
- Komfort psychiczny (dzieci „zagospodarowane”)
-Radość z rozwoju dziecka
-Możliwość aktywnej współpracy ze szkołą

TWORZENIE ŚRODOWISKA SPRZYJAJĄCEGO REALIZACJI INNOWACJI

Środowisko szkolne
Wsparcie dyrektora w realizacji innowacji.
Organizacja imprez z udziałem rodziców, społeczności szkolnej.
Wykorzystywane pomocy audiowizualnych i literatury fachowej.
Wzbogacanie warsztatu pracy własnego i uczniów.

Współpraca z rodzicami
Wspólne ustalenie harmonogramu wycieczek i imprez kulturalnych
Włączenie rodziców do pomocy przy realizacji założonych celów

Współpraca ze społecznością lokalną
Pozyskiwanie osób znaczących i różnych organizacji – Gminny Dom Kultury, Rada Sołecka, policja, pielęgniarka środowiskowa, Sanepid Krapkowice

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczniowie:
-przygotowują akcje prozdrowotne w szkole, propagują zdrowy tryb życia w szkole
-rozumieją szkodliwość wynikającą z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania innych środków psychoaktywnych
-prezentują swój dorobek taneczny na apelach szkolnych,
-znają znaczenie dokładności i precyzji,
-umieją pracować w grupie, wykazują poczucie odpowiedzialności za wynik zespołu,
-dzielą się z uzyskanymi wynikami z innymi,
-maja poprawne poczucie rytmu i prawidłową postawę
w tańcu
-chcą kształcić swoje zdolności i zamiłowania
-potrafią być asertywni oraz radzić sobie z agresją oraz sytuacjami problemowymi,
-znają aplikacje Fitatu i My Fitness Pal, potrafią kontrolować swoją dietę,
-znają tańce i zwyczaje z różnych stron świata, są tolerancyjni
-wykorzystują różne pomoce naukowe
-potrafią projektować własne układy taneczne, są twórczy
i kreatywni
-czują się odpowiedzialni za siebie samych i bliskich prezentując postawę prozdrowotną, pro-koleżeńską
-chcą i potrafią publicznie prezentować swoje osiągnięcia; prezentują szkołę oraz Gminę Strzeleczki na różnego rodzaju imprezach środowiskowych, pokazach, festiwalach
i turniejach
Ewaluacja
Ewaluacja jest zaplanowanym działaniem sprawdzającym, w jaki sposób zostały osiągnięte zakładane przez nauczyciela cele.
Dzięki niej uczeń też może sam ocenić swoją pracę.
Narzędziem ewaluacji innowacji będą:
- ankiety skierowane do uczniów i rodziców,
- obserwacje zachowań i frekwencji uczniów na zajęciach,
- dorobek artystyczny uczniów

PLAN INNOWACJI
Miesiąc Charakterystyka okresu-Działania Wychowawcze -Działania taneczne

I. Miesiące jesieni (wrzesień-listopad)to miesiące
w których uczeń narażony jest na dużo stresu. Już samo rozpoczęcie roku szkolnego wywołuje w uczniach strach przed nowymi wyzwaniami, które czekają na nich w nowym roku szkolnym. Ponadto są to miesiące sprzyjające depresjom; szybko się ściemnia, często pada, jest chłodnawo i mokro, wieje wiatr. W tych miesiącach łatwo o przeziębienie. Dlatego należy wprowadzić szereg działań motywujących dzieci do działania po długich wakacjach, sprawić by czuły się w szkole bezpieczne, nauczyć dzieci asertywności oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych Wspólne opracowanie regulaminu zajęć
tanecznych.

Pogadanka pt „Nie ma takich problemów, których nie da się rozwiązać” na temat radzenia sobie
w trudnych sytuacjach problemowych, konfliktowych, sytuacjach zagubienia w życiu oraz sposobach radzenia sobie
w rozwiązywaniu problemów, proszenia
o pomoc bliskich, informowania bliskich
o niepokojących zdarzeniach, odczuciach- pogadanka
z pedagogiem szkolnym, trenerem tańca (10 września Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom

2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy- pogadanka z trenerem na temat agresywnego zachowania wobec innych, oraz również o tym jak nie stać się ofiarą przemocy, gdzie szukać pomocy- zaprojektowanie i stworzenie gazetki szkolnej „ Stop przemocy” z głównym mottem „Nie pozwól nikomu by gasił twój blask, tylko dlatego, że razi go
w oczy”

Pogadanka na temat papierosów, alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych – policjant, trener- tworzenie ulotek na temat szkodliwości środków psychoaktywnych i rozdanie uczniom- trener tańca (16 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia)- konkurs na wiersz na temat szkodliwości palenia

Pogadanka z trenerem na temat dlaczego warto być asertywnym, jak pozostać sobą- warsztaty z uczniami, tworzenie projektów „ Mam swoje zdanie- Brawo ja!”- publikacja projektów na gazetce szkolnej

Pogadanka na temat właściwego ubierania
w porze jesiennej -trener
Integracja grupy poprzez gier
i zabaw rytmiczno- tanecznych

Nauka tańców wesołych: jive, rock&roll, poleczka


Ćwiczenia rozciągające

Tworzenie choreografii tanecznych na Dzień Nauczyciela oraz zaprezentowanie ich na apelu szkolnym


Zapoznanie
z relaksującym
i uspokajającym działaniem jogi na ludzkie ciało – zajęcia prowadzone prze instruktorkę jogiZapoznanie
z technikami samoobrony – zapoznanie
z elementami Crafmagi – zajęcia prowadzone przez instruktora


Zapoznanie
z wybranymi elementami tańca klasycznego; pozycje taneczne, piruety, obroty po przekątnej; ćwiczenia rozciągające


Hip –hop – tworzenie krótkiej choreografii tanecznej

Wyjazd na zajęcia
z akrobatyki do Zdzieszowic na zaproszenie Stowarzyszenia „Połączeni Tańcem”. Zajęcia prowadzone przez trenera akrobatyki
Wyjazd do Zdzieszowic na wspólny trening
z Zespołem Tańca Nowoczesnego Junipax,

Zajęcia dodatkowe
w soboty –wspólne biegi, siłownia na dworze, tworzenie projektów edukacyjnych


Miesiące zimowe (grudzień,styczeń, luty ) to czas gdy powoli naprawdę potrzebujemy już przerwy. Na dworze jest zimno
i szybko robi się ciemno, co nie sprzyja wychodzeniu z domu ani aktywnościom sportowym. Jest to okres w którym organizm domaga się większej ilości jedzenia, co jeśli niekontrolowane sprzyja otyłości. Jest to również okres
w którym dzieci i młodzież starają się wypełnić nudę ponurych popołudni i wieczorów, nadmiernie korzystają
z aplikacji komórkowych oraz internetu, zwłaszcza portali społecznościowych, co może prowadzić do uzależnień. Dlatego należy wprowadzić szereg działań zachęcających dzieci do aktywności mimo mrozu na dworze, pokazać sposoby aktywnego spędzania czasu w domu (akcja „Wyloguj się do życia”) oraz wskazać sposoby utrzymania zbilansowanej zdrowej diety. Zwrócić uwagę na odpowiednią odzież
w okresie zimowym by zapobiec częstym przeziębieniom (akcja
„ W czapce mi do twarzy”
17 grudnia – Dzień Bez Przekleństw- stworzenie plakatów propagujących dbanie o kulturę osobistą, publikacja plakatówna gazetce szkolnej „Nie przeklinam, jestem cool”

Pogadanka na temat racjonalnego odżywiania,
z trenerem osobistym oraz dietetykiem


Zapoznanie z aplikacjami komórkowymi Fitatu i My Fitness pal – trener tańca


Pogadanka na temat otyłości, spożywaniu pokarmów typu fast food oraz ich szkodliwego działania na ludzkie ciało – trener tańcaAkcja „Wyloguj się do życia” – tworzenie plakatów promujących zdrowy i pełen aktywności sposobów spędzania czasu w porze zimowej; prezentacja plakatów na gazetce szkolnej

8 luty- Dzień Bezpiecznego Internetu- pogadanka na temat zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w sieci- policjant, trener tańca


Pogadanka na temat prawidłowego ubierania
w okresie zimowym oraz bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych – trener tańca, policjant Ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające mięśnie.

Zajęcia z ciężarkami
i taśmami z trenerem crossfitnessNauka tańców standardowych oraz zapoznanie z historia tych tańców – walc angielski, walc wiedeński

Opracowanie krótkich choreografii do piosenek świątecznych oraz zaprezentowanie ich na Kiermaszu Bożonarodzeniowym

Teatr tańca- warsztaty jak wyrażać uczucia
w tańcu- trener tańca

Opracowanie choreografii tanecznych do piosenek uświetniających Dzień Babci i Dziadka

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie – on- line – wskazanie stron internetowych, na których prezentowane są ćwiczenia i programy fitness prowadzone przez sławne osoby

Hip hop- dodawanie nowych kroków do choreografii, wprowadzenie elementów breakdance


Zajęcia dodatkowe:
Umożliwienie uczniom aktywnego spędzania przerw za pomocą Xbox 360 kinect- gry ruchowe, taneczne (zumba)


Zajęcia dodatkowe- gry i zabawy na śniegu, zimowe spacery, wyjazd na lodowisko, nordic walking

Miesiące wiosenne (marzec,kwiecień,maj,czerwiec )to miesiące pełne radości, dzień robi się dłuższy, częściej świeci słońce, jest cieplej. Dzieci i młodzież częściej wychodzą na dwór. Jednakże są to również miesiące, w których każdy chce wyglądać dobrze. W skutek cieplejszej pogody, odsłaniamy więcej ciała, co za tym idzie, bardzo dużo dzieci i młodzieży, głównie dziewczynek zaczyna podejmować drastyczne diety w celu zrzucenia nadmiernych kilogramów
(co w skrajnie drastycznych dietach może prowadzić do anoreksji). Uczniowie nietolerujący własne ciało czasami
i problemy z nim związane (wyśmiewanie przez rówieśników) czasami okaleczają własne ciało (autoagresja).

Pogadanka na temat zdrowego odchudzania – dietetyk


Pogadanka na temat problemu anoreksji; akcja ogólno-szkolna „ Stop anoreksji” – przygotowanie projektów informujących
o chorobie i jej tragicznych skutkach dla naszego ciał
i umysłu; prezentacja plakatów na gazetce szkolnej – pedagog szkolny, trener tańca


29 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Tańca- konkurs taneczny „Tańce wszystkich krajów” dla wszystkich klas, każda klasa proszona będzie o opracowanie wraz w wychowawcą choreografii do wylosowanego tańca
( zorba, poleczka, kankan, hip hop, taniec szkocki, taniec irlandzki, rock & roll, cheer dance, disco dance, breakdance,cha-cha, samba) Konkurs ma na celu pokazać różnorodność różnych krajów, ich tańców, zwyczajów, sposobów ubierania się, ma promować postawę tolerancji oraz uczyć dystansu do siebie.

Akcja „ Inny nie znaczy gorszy” promująca postawę tolerancji wśród uczniów- plakaty na gazetce szkolnej

Pogadanka zachęcająca dzieci i młodzież do aktywnej turystyki górskiej – podróżnik wysokogórski

Opracowanie krótkich choreografii tanecznych do piosenek uświetniających Dni Ziemi

Ćwiczenia redukujące masie ciała- zajęcia
z trenerką fitness

Spacer po Strzeleczkach i okolicach połączony ze zbiórką śmieci

Nauka tańców latyno-amerykańskich: cha-cha, samba,
rumba, salsa

Warsztaty „Jak czerpać radość
z tańca, odreagować złość i zapomnieć
o problemach” – instruktorka zumby(zajęcia otwarte dla rodziców)

Opracowanie krótkiej choreografii tanecznej cheerdance uświetniającej imprezy sportowe

Warsztaty taneczne „Jak wyrażać emocje w tańcu” - trenerka tańca nowoczesnego

Dzień Rodziny (czerwiec) – zaproszenie rodziców do wspólnego tańca latino -fitness


Zajęcia dodatkowe: biegi, siłownia na dworze, przygotowanie uczniów do konkursu „Mam talent”, projekty edukacyjne

Przedstawiony plan innowacji będzie modyfikowany w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci. Zajęcia mają sprawiać dzieciom radość, równocześnie edukując i chroniąc przed zachowaniami ryzykownymi.Bibliografia

1.B Siedlecka, W. Biliński: Taniec w edukacji dzieci i młodzieży. Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu 2003
2. Camille LeFevre: Jak zostać tancerzem, Wydawnictwo Arkady 2013
3. L. i M. Bzowscy : Folkowa zabawa, Wydawnictwo „Klanza” Lublin 2002
4. A. Cichalewska, E. Kolarczyk, A. Arlet: Aerobik. Podstawy teoretyczne i zasób ćwiczeń gimnastycznych, AWF Kraków 1997 (skrypt)
5. E. Grodzka – Kubiak: Aerobik czy Fitness. Podręcznik szkoleniowy, DDK Edition Poznań 2002
6. O. Kuźmińska: Aerobic. Taniec i gimnastyka, SiT Warszawa 1985
7. O. Kuźmińska : Taniec w teorii i praktyce. AWF Poznań 2002
8. M. Młodzikowska, B. Bednarzowa : Tańce – rytm, ruch, muzyka. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1983
9. K. Nowakowska, J. Krawczyk, A. Piotrowski: Rytm – Muzyka – Taniec
w wychowaniu fizycznym, ZNP Kielce 1991
10. J. Siemkowicz: Ćwiczenia muzyczno – ruchowe. Poradnik metodyczny, PZWS Warszawa 1973
11. Pod red. Zbigniewa Szota: Aerobik. Teoria, technika wykonania, metodyka nauczania, przepisy sędziowania, AWFiS Gdańsk 2003
12. A. Sułowska, G. Woźniczko: Tańcz z nami, "Pomorze" Bydgoszcz 1989
13. M. Wieman : Tańce i zabawy ze śpiewem , PZWS Warszawa 1961
14. E. Wójcik : Raz, daw, trzy Baba-Jaga patrzy – gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, Oficyna wydawnicza „Adam”, Warszawa 1999.


Agnieszka Leśniak-NowakZałącznik 1
ANKIETA DLA UCZNIA

Uczestniczyliście w zajęciach kółka tanecznego.
Proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Dzięki niej wyrazicie swoją opinię na temat zajęć, w których braliście udział.
Zaznacz właściwą odpowiedź lub wpisz w miejsce kropek swoje spostrzeżenia.

1. Czy chciałabyś uczestniczyć w tego typu zajęciach ponownie?
a. tak
b. nie
c. obojętnie

2. Jak często chciałabyś uczestniczyć w takich zajęciach ? ............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

3. Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności taneczne
a. poprawiły się
b. pogorszyły się
c. są bez zmian

4. Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności współpracy w zespole:
a. poprawiły się
b. pogorszyły się
c. są bez zmian

5. Co najbardziej podobało ci się na zajęciach i dlaczego?
...............................................................................
...............................................................................

6. Co nie podobało ci się podczas tych zajęć i dlaczego?
...................................................................................
.....................................................................................Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.