Katalog

Małgorzata Wolniak, 2018-02-14
Biała

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Jan Paweł II – wielki Polak

- n +


Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III


Temat bloku: Nasza Ojczyzna
Temat dnia: Jan Paweł II – wielki Polak
Cel ogólny
- zapoznanie uczniów z wybranymi faktami z życia wielkiego Polaka Jana Pawła II,
- ćwiczenia przygotowujące uczniów do egzaminu trzecioklasisty.
Cele szczegółowe
Uczeń:

- systematyzuje swoje wiadomości o życiu i działalności Karola Wojtyły,
- układa fakty z życia Karola Wojtyły na linii czasu,
- wykonuje symboliczne rysunki opisujące zajęcia i pracę papieża wg wskazówek nauczyciela
- zaznacza na osi liczbowej daty kolejnych pielgrzymek papieża do Polski,
- oblicza, ile lat mijało między kolejnymi pielgrzymkami papieża,
- oblicza, ile dni trwała każda pielgrzymka papieża do Ojczyzny,
- wykonuje plakat, na którym znajdą się informacje, wyszukane w tekście opowiadania, będące odpowiedzią na pytanie: Dlaczego Jan Paweł II jest uważany za niezwykłego papieża?
- koloruje obrazek z papieżem,
- czyta ze zrozumieniem zdania opisujące herb papieski,
- koloruje herb papieski zgodnie z instrukcją,
- orientuje się na mapie Polski, wyszukuje miasta, w których mieszkał Karol Wojtyła,
- samodzielnie redaguje odpowiedzi na zadane pytania,
- czyta ze zrozumieniem,
- wzbogaca swoje słownictwo,
- kształtuje umiejętności budowania logicznej i poprawnej gramatycznie wypowiedzi,
- potrafi korzystać z wyszukiwarki internetowej oraz encyklopedii internetowej w celu pozyskania informacji o papieżu,
- wykonuje obliczenia w zakresie czterech działań matematycznych do 100,
- porządkuje wyniki działań od największego do najmniejszego,
- układa zdania z rozsypanki literowej,
- wykonuje zadania samodzielnie i we współpracy z innymi.

Formy, metody nauczania oraz środki dydaktyczne

1 Formy nauczania: indywidualna, zbiorowa, grupowa zróżnicowana.

2 Metody nauczania: poszukująca - problemowa, podająca - praca z tekstem, pogadanka, rozmowa, ćwiczeniowa, pokaz – prezentacja multimedialna, obserwacja, aktywizujące: burza mózgów, linia czasu, praca w grupach, praca z komputerem, metody aktywności kreatywnej: rozsypanka literowa, kolorowanki tematyczne.

3 Środki dydaktyczne: podręcznik - opowiadanie W. Widłaka pt.: „Wielki Polak”, karty pracy z zadaniami, ćwiczenie do języka polskiego, rozsypanka literowa, ilustracje i zdjęcia Karola Wojtyły, prezentacja multimedialna, komputer z dostępem do Internetu, tablica interaktywna, plakat, skakanki, magnesy, mapa Polski, kalendarz, kartki A3, kartoniki z faktami z życia papieża, kolorowanka, kredki, klej, kolorowe długopisy.

Przebieg zajęć

1. Powitanie dzieci, czynności organizacyjne.

2. Wprowadzenie do tematu zajęć - ułożenie hasła z rozsypanki literowej: Jan Paweł II. Dzieci rozwiązują działania na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100 oraz dodawanie z zakresie 1000 (przygotowanie do egzaminu trzecioklasisty). Wyniki ułożone od liczby najmniejszej do największej dadzą hasło, będące wprowadzeniem do tematu zajęć.

3. Wyszukiwanie przez uczniów informacji w encyklopedii internetowej na temat Jana Pawła. Przybliżenie sylwetki papieża na podstawie zdobytych informacji (korzystanie z wyszukiwarki internetowej oraz encyklopedii internetowej) - narracja nauczyciela.
Pokaz na mapie miejsc urodzenia i życia Karola Wojtyły – praca uczniów z mapą.

4. Zapoznanie z treścią opowiadania W. Widłaka pt.: „Wielki Polak” – ciche czytanie ze zrozumieniem (przygotowanie do egzaminu trzecioklasisty).
5. Praca w grupach.
Uczniowie zostaną podzieleni na 4 grupy. Każda grupa dostaje inne zadanie do wykonania.

GRUPA I

Sprawdzenie rozumienia tekstu „Wielki Polak” – ułożenie faktów z życia Karola Wojtyły na linii czasu. Na kartce A3 jest narysowana symboliczna linia życia Jana Pawła II. Dzieci otrzymuje kartoniki, na których zapisane są etapy z życia Karola Wojtyły. Zadaniem dzieci jest ułożenie ich na linii życia we właściwej kolejności, w oparciu o przeczytany przez nich tekst z podręcznika. Dodatkowo uczniowie wykonują symboliczne rysunki opisujące zajęcia i pracę papieża według podanych wskazówek nauczyciela.

GRUPA II

Wykonanie kalendarza pielgrzymek Jana Pawła II.
- zaznaczanie na osi liczbowej dat kolejnych pielgrzymek papieża do Polski,
- obliczanie upływu czasu między kolejnymi pielgrzymkami z wykorzystaniem osi liczbowej,
- obliczanie, ile dni trwała każda pielgrzymka papieża do Ojczyzny.

GRUPA III

Wykonanie plakatu, na którym znajdą się informacje, wyszukane w tekście opowiadania, będące odpowiedzią na pytanie:
Dlaczego Jan Paweł II jest uważany za niezwykłego papieża?
Pod informacją zamieszczony zostanie obrazek papieża pokolorowany przez dzieci.

GRUPA IV

Ciche czytanie ze zrozumieniem zdań opisujących herb papieski.
Kolorowanie herbu zgodnie z instrukcją z tekstu.

6. Prezentacja pracy uczniów.

7. Samodzielna praca z tekstem – karty pracy.
Ustalenie odpowiedzi na pytania dotyczące opowiadania. Dzieci zapisują odpowiedzi, korzystając z tekstu W. Widłaka oraz wiadomości zgromadzonych na linii życia.
Jak koledzy nazywali małego Karola Wojtyłę?
W jakim mieście studiował Karol Wojtyła? Co jeszcze wtedy robił?
Kiedy Karol Wojtyła wstąpił do seminarium duchownego?
Czym między innymi zajmował się Karol Wojtyła, kiedy był księdzem?

8. Utrwalenie zdobytych informacji - prezentacja multimedialna.

9. Ewaluacja: Dzieci, którym podobały się zajęcia machają do nauczyciela, dzieci, którym zajęcia nie przypadły do gustu machają do siebie nawzajem.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.