Katalog

Kamila Podgórska, 2018-01-22
Kamień Pomorski

Historia, Ćwiczenia

Karta pracy Króleswto Polskie i powstanie listopadowe

- n +

KARTA PRACY Królestwo Polskie i powstanie listopadowe

Uzupełnij zdania:

Na kongresie wiedeńskim podjęto ważne decyzje dotyczące ziem polskich: rozwiązano ………………………………… . Na dawnych terenach Rzeczpospolitej utworzono trzy twory polityczne:
- z Krakowa i okolic utworzono ……………………………………………… zwane też …………………………………., znajdowało się ono pod kontrolą 3 zaborców czyli ………………………………,
- na terenie Wielkopolski utworzono należące do Prus ……………………………………….. mające pewną autonomię,
- z większej części Księstwa Warszawskiego utworzono …………………………………..,

Władcą tego państwa został car Rosji ………………………………. . W 1815 r. nadał on Królestwu …………………………..
Ustanawiała ona ………. …………………………….. między Królestwem Polskim a Rosją, co oznaczało, że rosyjski car będzie jednocześnie królem polskim. Oba państwa miały jednak osobne finanse, urzędy i ……………….. . Językiem urzędowym był ………………………
Polacy mieli także wyłączność w sprawowaniu …………………….. Konstytucja gwarantowała szereg ………………………. obywatelskich np. wolność ……………………, wolność druku, słowa, wyznania. Początkowo car odnosił się z szacunkiem do polskich uczuć narodowych. Chciał zyskać zaufanie ……………….. . Z czasem jednak zaczął ……………...
postanowienia konstytucji. Do Królestwa przysłał Mikołaja ………………………., który został specjalnym komisarzem cesarskim. Kontrolował on sytuację w Królestwie i rozbudowywał tajną ……………….. do zwalczania opozycji. Car na czele polskiej armii postawił swego ………………., wielkiego księcia Konstantego. Nie darzył on Polaków sympatią, był okrutny i bezwzględny. W wojsku znęcał się nad ……………………….. i oficerami (wielu z ich popełniło przez to samobójstwo). Ponadto car rzadko zwoływał ………………….., zawiesił wolność ………………, wprowadził też cenzurę. Po śmierci Aleksandra I w 1825 r. carem Rosji i jednocześnie królem polskim został ……………………
On również łamał postanowienia konstytucji. W związku z tym Polscy postanowili przeciwko temu zaprotestować. Przykładem może być działalność tzw. ………………………… , czyli grupy posłów z województwa kaliskiego pod przywództwem braci Niemojowskich , którzy na sejmie krytykowali politykę cara. Niestety, zostali za to przez cara ukarani. Ponieważ legalna działalność nie była możliwa, Polacy postanowili walczyć ………………………. . Młodzież tworzyła tajne związki, np. Towarzystwo ……………………. czy Filaretów. Podobnie czynili wojskowi. Utworzyli oni np. Wolnomularstwo Narodowe przekształcone później na ………………………………………………………. . Na jego czele stał ……………………………………….. . Także w Szkole …………………. Piechoty w …………………………………. zawiązał się pod koniec lat 20-tych XIX w. spisek na czele którego stanął Piotr …………………………… . Tajna policja kierowana przez Nowosilcowa wpadła jednak na trop tych tajnych organizacji. To przyspieszyło decyzję o wybuchu powstania zwanego później listopadowym. Ważną rolę odegrały także informacje płynące zza granicy, np. o rewolucji lipcowej we ……………….. czy o powstaniu niepodległej …………………. i ……………………..Ponadto car chciał użyć polskiego wojska do tłumienia postania Belgów.Uzupełnij zdania dotyczące przebiegu powstania listopadowego:
- powstanie listopadowe rozpoczęło się nocą z ……… na …….. listopada …………..roku.
- sygnałem do walki miał być pożar ……………… na Solcu, pożar jednak szybko ugaszono i w związku z tym powstanie rozpoczęło się nierównomiernie w różnych dzielnicach Warszawy
- powstanie rozpoczęli młodzi słuchacze Szkoły …………………………. Piechoty w Warszawie, na czele spisku stał ………………………………………..
- powstańcy zaatakowali koszary, Belweder i ……………………. (składnicę broni)
- powstańcy uzyskali poparcie …………………….. i rzemieślników, ale oficerowie i bogaci …………………………….. odmówili udziału w powstaniu, bo nie wierzyli w jego zwycięstwo
- wojska rosyjskie opuściły Warszawę
- poważnym problemem dla powstańców był brak przywódcy, żaden z generałów nie chciał przejąć dowództwa nad powstaniem
- po namowie dyktatorem (przywódcą) został gen. Józef …………………………, ale tylko po to, by jak najszybciej zakończyć powstanie i doprowadzić do ugody z carem
- w styczniu ………………. r. sejm Królestwa Polskiego ogłosił detronizację cara Mikołaja I
- o ugodzie z Rosją nie było już mowy, rozpoczęła się wojna ………….. - …………………
- powstańcy utworzyli ………………………………, na jego czele stanęli dwaj wybitni politycy: książę Adam ………………………… i Joachim …………………………..,
różnili się oni w sprawie chłopskiej (nadać chłopom ziemię na własność czy nie)
- powstańcy nie uzyskali żadnej pomocy ……………………………..
- Rosjanie mieli zdecydowaną ……………………. liczebną
- powstańcom brakowało ………….. i amunicji, mimo to odnieśli kilka zwycięstw m.in. pod Olszynką Grochowską (Grochowem) , ………………………… , Wawrem, Dembem Wielkim i ……………………….. . Było to m.in. zasługą doskonałego generała Ignacego …………………………………….
- powstanie objęło też tereny ………..……….. (tam walczyła m.in. Emilia Plater)
- nowym przywódcą powstania został generał Jan …………………………….. , który nie wierzył w możliwość zwycięstwa
- do decydującej o losach powstania bitwy doszło pod ……………………………….. , Polacy ponieśli klęskę
- rosyjska armia rozpoczęła oblężenie …………………….., której bohatersko bronił m.in. gen. Józef ………………………..(obrona Woli)
- Warszawa skapitulowała we wrześniu 1831 r., powstanie trwało 325 dni


Wypisz przyczyny klęski:
- ……………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………….

Zaznacz skutki powstania:
a) początek rusyfikacji
b) powiększenie terytorium Królestwa Polskiego
c) car zlikwidował autonomię Królestwa Polskiego (zabrał konstytucję, zniósł sejm, rozwiązał polską armię a polskich żołnierzy wcielono na 25 lat do armii rosyjskiej i wysłano na Kaukaz)
d) wielu uczestników powstania straciło swoje majątki, zostało uwięzionych i wywiezionych do Rosji
e) wielu też udało się na emigrację (tzw. Wielka Emigracja)
f) zamknięto uniwersytet w Warszawie
g) odzyskanie niepodległości
h) polskie szkoły zostały przejęte przez rosyjskie ministerstwo oświaty
i) przywrócono cła na granicach
j) wprowadzono rosyjski system monetarny
k) zwiększenie autonomii Królestwa Polskiego
l) podporządkowano Rosji oświatę, administrację, Kościół
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.