Katalog

Marta Modzelewska, 2018-01-09
Białystok

Lekcja wychowawcza, Konspekty

Białostockie podchody

- n +

Temat: Białostockie podchody.
Czas: 90 minut
Grupa: 1 klasa szkoły podstawowej (16 osób)
Cel główny:
- poznanie zabytków swojego miasta
Cele szczegółowe:
- umie posługiwać się mapą
- wymienia znane zabytki w Białymstoku: ratusz, kamienice, Kościół Farny, Pałac Branickich, Cerkiew św. Mikołaja
- wypowiada się na temat swoich uczuć związanych z miastem
Metody:
- działania praktyczne
- rozmowa kierowana
Formy:
- grupowa
- zbiorowa
Środki dydaktyczne
- mapa (załącznik 1)
- karty pracy (załączniki 2-6)
- szary papier

Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel wita dzieci i zapoznaje je z zasadami i celami gry w podchody
2. Uczniowie uczestniczą w burzy mózgów, której hasłem są ZABYTKI. Dzieci mówią co im się kojarzy z tym słowem Nauczyciel podaje uczniom definicję
Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną.
Dzieci wymieniają zabytki, które znajdują się w Białymstoku. Wszystkie propozycje zapisane są na arkuszu papieru.
3. Uczniowie otrzymują mapę (załącznik1), na której zaznaczona jest trasa podchodów. Z pomocą nauczyciela pokonują trasę, zatrzymując się przy zaznaczonych na mapie stacjach, gdzie mają do wykonania zadanie.
a) Ratusz – Uczniowie układają puzzle zabytków Białegostoku, przyklejają układanki na kartki, a następnie dobierają podpisy do obrazków. (załącznik 3). Nauczyciel odczytuje krótką informację na temat ratusza (załącznik 4). Dzieci powtarzają zapamiętana informacje.
b) Pałac Branickich – Nauczyciel odczytuje krótkie informacje na temat pozostałych zabytków (załącznik 5), natomiast zadaniem uczniów jest określenie o jakich obiektach była mowa.
c) Pomnik Józefa Piłsudskiego – Uczniowie odszukują tablicę informacyjną, a następnie odpowiadają na pytania (załącznik 6):
- Czyją postać przedstawia pomnik?
- Kim była ta postać?
- W jakich latach żył J. Piłsudski?
d) Kościół Farny – Ewaluacja - Omówienie gry. Uczniowie opowiadają jakie zabytki Białegostoku widzieli i jakich informacji o tych obiektach się dowiedzieli. Opowiadają o swoich uczuciach związanych z naszym miastem. Po zakończenia podchodów dzieci z nauczycielem wracają do szkoły.Załącznik 1 (w pomniejszeniu)
Załącznik 2.Załącznik 3 (w pomniejszeniu)

Załącznik 4.
Ratusz w Białymstoku – budowla późnobarokowa usytuowana na Rynku Kościuszki w Białymstoku, zbudowana w latach 1745-1761 z wieżą zegarową z fundacji Jana Klemensa Branickiego według projektu Jana Henryka Klemma. Rozebrana w czasie II wojny światowej, zrekonstruowana w latach 1954-1958 według projektu architekt Krystyny Chojnackiej. Budynek nigdy nie był siedzibą władz miasta. Pierwotnie pełnił funkcje handlowe - mieściły się tu kramy, wnętrze ratusza było wykorzystywane jako hala targowa. W pobliżu stał budynek wagi miejskiej. Wieża była wykorzystywana przez strażaków, którzy obserwowali z niej teren miasta[1]. Obecnie ratusz jest siedzibą Muzeum Podlaskiego (dział archeologii i galerii malarstwa polskiego).

Załącznik 5.
Kościół Farny - zespół świątynny w Białymstoku, złożony z dwóch połączonych ze sobą budynków kościelnych: starego (z początku XVII wieku) oraz nowego (z początku XX wieku). Część starsza późnorenesansowa zbudowana w latach 1617–1625, murowana, wzniesiona z fundacji Piotra Wiesiołowskiego, ukończona przez jego syna Krzysztofa. Wewnątrz późnobarokowe wyposażenie fundowane przez Jana Klemensa Branickiego. Pierwotnie świątynia miała charakter późnogotycki z elementami renesansu mazowiecko-litewskiego. Ołtarz główny drewniany, pokryty białą polichromią ze złoceniami. Nad ołtarzem wisi obraz Wniebowzięcia NMP, namalowany przez artystę barokowego, tworzącego na dworze Branickich, Augustyna Mirysa. Obok Starego budynku znajduje się o wiele większy budynek neogotycki, wzniesiony w latach 1900-1905 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w stylu neogotyku nadwiślańskiego, długi na 90 m i wysoki na 72,5 m (wieże).Wierni dostali od władzy carskiej zgodę tylko na rozbudowę istniejącego kościoła ufundowanego przez Wiesiołowskich, ponieważ w ramach polityki rusyfikacji ludności polskiej nie pozwalano na budowę nowej świątyni. Jednak przybudówka, rozrosła się i to pod okiem władzy, w dużej mierze korumpowanej przez mieszkańców.
Cerkiew św. Mikołaja - Obiekt został wzniesiony w latach 1843–1846 na miejscu starszej świątyni unickiej powstałej najprawdopodobniej w I poł. XVIII w. W roku zakończenia prac budowlanych budynek poświęcił metropolita wileński i litewski Józef. Była to największa z prawosławnych świątyń Białegostoku. W dwudziestoleciu międzywojennym jedna z dwóch czynnych cerkwi w mieście. Od 1951 jest katedrą diecezji białostocko-gdańskiej. Od 1992 przechowywane są w niej relikwie św. Gabriela Zabłudowskiego. Budowla reprezentuje styl klasycystyczny, typowy dla architektury cerkiewnej Imperium Rosyjskiego II poł. XVIII w. i pierwszych dekad XIX w.
Pałac Branickich - zabytkowy pałac w Białymstoku, jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w stylu późnobarokowym określany mianem „Wersalu Podlasia”, „Wersalem Północy”, a także „Polskim Wersalem”[1]. Początki pałacu sięgają XVI wieku. Murowany zamek w stylu gotycko-renesansowym został zbudowany przez królewskiego architekta Hioba Bretfusa. Kompletnie przebudowany w stylu późnobarokowym przez trzech architektów: Tylmana z Gameren, Jana Zygmunta Deybela i Jakuba Fontanę. Pałac został zniszczony w 1944, odbudowany w latach 1946-1960. Od końca II wojny światowej mieści się w nim Akademia Medyczna, obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.


Załącznik 6.
Czyją postać przedstawia pomnik? ……………………………………………………..
- Kim była ta postać?
………………………………………………………
- W jakich latach żył J. Piłsudski?
………………………………………………………..

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.