AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Weronika Piłat, 2018-01-05
Starogard Gdański

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz.1189).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

§7 ust.2. pkt. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego.
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego.
• Napisanie planu rozwoju zawodowego.
• Czytanie publikacji na temat awansu zawodowego nauczycieli.
• Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
• Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

2. Wstępna ocena własnych umiejętności.
• Analiza autorefleksja własnych umiejętności i potrzeb.

3. Współpraca z opiekunem stażu.
• Rozmowa, stworzenie kontraktu określającego zasady współpracy.
• Spotkania, konsultacje, ustalenie harmonogramu hospitacji oraz obserwacji zajęć.
• Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu.

4. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły.
• Poznawanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Statutu Szkoły, Programów profilaktyczno-wychowawczych.

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
• Obserwacja i jej omówienie.

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora szkoły.
• Omówienie lekcji z sformułowaniem wniosków do dalszej pracy.

7. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie własnego działania: prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania fizycznego, dostosowanie rozkładów materiału nauczania, prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych, gromadzenie zaświadczeń, certyfikatów, scenariuszy, konspektów, zdjęć, dyplomów, podziękowań, itp.
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w serwisie edukacyjnym.

8. Utworzenie własnego warsztatu pracy: biblioteczki metodyczno- przedmiotowej oraz różnorodnych materiałów dydaktycznych.
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotowej.
• Analiza nowej podstawy programowej.
• Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
• Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
• Przygotowanie materiałów wzbogacających gazetki szkolne.

9. Podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego poszerzającą wiedze z zakresu nauczanego przedmiotu.
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego:
warsztaty, kursy doskonalące, konferencje metodyczne, szkolenia, kursokonferencje, studia
podyplomowe.

10. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Szczegółowy opis realizacji zaplanowanych zadań w planie oraz dogłębna samoocena, autorefleksja.
• Tworzenie cząstkowych sprawozdań.
• Napisanie sprawozdania końcowego.

11. Aktywizacja dzieci w kierunku aktywności fizycznej oraz współdziałania
w grupie.
• Zawody szkolne, międzyszkolne, imprezy masowe o charakterze rekreacyjno-sportowym (biegi masowe), festyny.
• Zajęcia pozalekcyjne z gier sportowych dla chłopców klas IV-VI.
• Prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego z programem innowacyjnym: „Od zabawy do gry w piłkę ręczną” .
• Organizowanie oraz współorganizowanie imprez sportowych przy szkole.
• Popularyzacja piłki ręcznej w szkole.
• Współpraca jako trener piłki ręcznej przy Starogardzkim Klubie Sportowym sekcji piłki ręcznej dziewcząt.

12. Ewaluacja własnych metod pracy.
• Analiza wyników uzyskiwanych przez uczniów.
• Indywidualizacja, intensyfikacja materiału dostosowanego do uczniów z opiniami poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Współtworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w klasach integracyjnych dla poszczególnych uczniów (IPET).
• Ewaluacyjna ankieta dla uczniów.


§7 ust.2, pkt. 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Dochodzenie
potrzeb rozwojowych uczniów oraz monitorowanie sytuacji rodzinnej.

• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych oraz pozaszkolnych, zachowanie w grupie oraz poza nią, indywidualne rozmowy z uczniem.
• Współpraca z wychowawcami klas oraz konsultacje z innymi nauczycielami, indywidualne rozmowy z rodzicami, rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
• Przygotowanie uczniów do testów i sprawdzianów, zawodów szkolnych
i międzyszkolnych, turniejów pozaszkolnych, udział w wycieczkach, obozach, biwakach.
• Wyjścia na piesze imprezy o tematyce sportowo-zdrowotnej.
• Promowanie kultury filmowo-teatralnej- wyjazdy do teatru, kina, noc filmowa w szkole.
• Przeciwdziałanie uzależnieniom w młodym wieku.
• Pogadanki na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu, używania dopalaczy, narkotyków. Uświadomienie uczniom szkodliwości uzależnienia od Internetu.
• Lekcje poświęcone wykładom na temat autoagresji, przemocy psychicznej i fizycznej oraz cyberprzemocy.

3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
• Wdrażanie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego do pracy z uczniami.
• Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.

4.Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych z naciskiem na wspomaganie uczniów z trudnych środowisk domowych.
• Wyróżnienie uczniów zdolnych przygotowanie ich do udziału
w zawodach na szczeblu międzyszkolnym. Wspieranie w szczególności zdolnych uczniów
z trudnych środowisk domowych.
• Wspomaganie ich poprzez prowadzenie zajęcia przygotowujące do zawodów w małej grupie.
• Eksponowanie uczniom zestawów ćwiczeń do samodzielnej pracy bądź kierowanie na zajęcia pozaszkolne do różnych sekcji sportowych.

§7 ust.2, pkt. 3. Umiejętność wykorzystania technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera oraz Internetu w pracy nauczyciela.
• Systematyczne dokumentowanie pracy dydaktycznej w dzienniku elektronicznym.
• Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z nauczycielami
i rodzicami.
• Opracowanie materiałów i dokumentów przy pomocy komputer:
dokumentowanie realizacji planu, napisanie sprawozdań cząstkowych, końcowego
z realizacji planu rozwoju,
• wykorzystanie komputera oraz programów komputerowych do prac dydaktycznych.

2. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera oraz Internetu w pracy trenera.
• Korzystanie z Internetu w celu uzyskania niezbędnych informacji:
zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego, analiza przepisów prawa oświatowego.
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
• Zarządzanie wirtualnym kontem zespołu sekcji piłki ręcznej. Wprowadzenie danych osobowych z załączeniem zdjęcia. Wygenerowanie i wydruk zgody rodzica. Skan dokumentu umożliwiającego uczestnictwo w turniejach meczowych.
• Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej
z sekretarzem Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku.
• Systematyczne odwiedzanie strony informacyjnej PWZPR.
3. Doskonalenie wiedzy dotyczącej obsługi komputera i technologii informacyjnej.
• Udział w szkoleniach i kursach. Konsultacje z nauczycielami informatyki. Umieszczanie na stronie szkoły opracowanych dokumentów.
• Wykorzystanie portali internetowych w samokształceniu.
• Zapoznanie uczniów ze stronami internetowymi, na których mogą znaleźć ciekawe informacje i materiały o tematyce naukowej.

§7 ust.2, pkt. 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Uczestnictwo w kursach i warsztatach z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki.
• Samodzielne studiowanie wybranej literatury w tym zakresie.
• Wymiana uwag i sugestii z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

2. Spełnianie zadań opiekuńczo-wychowawczych.
• Zastosowanie znajomości zagadnień z pedagogiki i psychologii jak
i programu profilaktyczno-wychowawczego w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych.
• Organizacja indywidualnej pomocy uczniom. Wspieranie uczniów ze szczególnymi potrzebami.
• Przeciwdziałanie konfliktom, agresji słownej i fizycznej. Poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie znajomości obowiązków i praw ucznia.
• Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej. Współorganizowanie szkolnych imprez kulturalnych.
• Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
• Opieka nad uczniami zdolnymi biorącymi chętnie udział w turniejach
i zawodach sportowych.
• Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.

3. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (pedagogizacja rodziców/ opiekunów prawnych).
• Ocenianie możliwości uczniów, diagnozowanie problemów w nauce
i ich przyczyn.
• Wybieranie różnych metod i narzędzi w procesie nauczania. Indywidualizacja szczególnie
w klasach integracyjnych. Współtworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w klasach integracyjnych dla poszczególnych uczniów (IPET).
• Rozmowy wychowawcze z uczniami.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.
• Konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

§7 ust.2, pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty, funkcjonowania szkoły.
Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu.
• Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS, Ustawa wprowadzająca Prawo Oświatowe, Ustawa Prawo Oświatowe, Wewnątrzszkolny System Oceniania, regulaminy, dokumenty niezbędne do przepracowania stażu.

2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
• Aktywny udział w radach pedagogicznych oraz spotkaniach przedmiotowych. Współtworzenie planów wychowawczych, rozkładu materiału z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania uczniów
z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
• Diagnoza trudności edukacyjnych, analiza nieadekwatnych zachowań, szukanie rozwiązań.

4. Współpraca z organizacjami, instytucjami, klubami działającymi na korzyść ucznia i edukacji.
• Współpraca z Starogardzkim Klubem Sportowym oraz z Trener ………………………. przy organizacji turniejów sekcji piłki ręcznej.
• Współpraca ze Starogardzką Policją na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa na portalach Internetowych.


Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianie (modyfikacji) w trakcie trwania stażu za zgodą Opiekuna Stażu oraz Dyrektora Szkoły.


Zatwierdzam do realizacji: Opracowała:

………………………………………………. Piłat Weronika Data i podpis Dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.