AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Zosia Krakowiak, 2017-11-17
Rawa Mazowiecka

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego

- n +

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela:
Nazwa placówki:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy


Akty prawne
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami – Karta Nauczyciela (Rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

1.Zadania
2.Sposoby i formy realizacji
3.Termin
4.Dowody realizacji

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1)

Wstępna ocena własnych umiejętności, samoocena
Analiza potrzeb dotyczących doskonalenia posiadanych umiejętności i kwalifikacji, opanowania nowych – określenie kierunku doskonalenia
Sierpień, wrzesień 2014
Zredagowanie Projektu Planu Rozwoju Zawodowego

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
W okresie trwania stażu
Notatki własne, spis przeanalizowanych dokumentów
Śledzenie zmian dokonywanych w sprawie awansu zawodowego, korzystanie z informacji zamieszczanych w Internecie w serwisie MENiS.
W okresie trwania stażu
Wydruk zmian, notatki
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego
W okresie trwania stażu
Zaświadczenia o ukończonych formach

Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola
Analiza dokumentacji: statutu, podstawy programowej i zestawów programów nauczania dla przedszkoli, planu pracy, programu rozwoju przedszkola
W okresie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora

Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola
W okresie trwania stażu
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych
Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
W okresie trwania stażu
Notatki własne, wykaz lektur

Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych
Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie aktywnych metod pracy
W okresie trwania stażu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
Organizowanie wycieczek w ciekawe miejsca
W okresie trwania stażu
Wpisy w dzienniku
Pedagogizacja rodziców
W okresie trwania stażu
Opracowane referaty

Organizacja imprez i udział w konkursach przedszkolnych
Organizacja imprez grupowych i ogólnoprzedszkolnych
W okresie trwania stażu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
Udział w konkursach organizowanych w placówce i poza nią
W okresie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora, podziękowania
Organizacja konkursów plastycznych
W okresie trwania stażu
Opracowane regulaminy, zdjęcia

Pełnienie dodatkowych funkcji w placówce
Dokumentowanie wydarzeń z życia przedszkola
W okresie trwania stażu
Kronika
Sprawowanie funkcji lidera WDN
W okresie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora
Prace w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej W okresie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora

Kontakt z lokalnymi mediami w celu promowania wizerunku przedszkola
Informowanie mediów lokalnych o uroczystościach odbywających się w przedszkolu oraz zachęcanie do tworzenia reportaży z tych uroczystości
W okresie trwania stażu
Opublikowane artykuły w prasie i w Internecie

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym
W okresie trwania stażu
Opracowane dokumenty
Przygotowanie pomocy dydaktycznych
W okresie trwania stażu
Pomoce dydaktyczne własnoręcznie wykonane
Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców (w formie papierowej i na stronie przedszkola)
W okresie trwania stażu
Kącik informacyjny dla rodziców
Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych
W okresie trwania stażu
Scenariusze zajęć
Opracowanie prezentacji multimedialnych na podsumowania działań związanych z realizacją programu: „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
W okresie trwania stażu
Przygotowane prezentacje

Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
W okresie trwania stażu
Lista najczęściej używanych programów edukacyjnych
Śledzenie aktualności na portalach internetowych
W okresie trwania stażu
Lista najczęściej odwiedzanych portali
Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym
W okresie trwania stażu
Posty umieszczone na danych serwisach edukacyjnych
Systematyczne uaktualnianie strony internetowej przedszkola
W okresie trwania stażu
Strona internetowa

Publikacje w Internecie
Opracowanie i opublikowanie w Internecie scenariuszy zajęć, referatów
W okresie trwania stażu
Potwierdzenie publikacji

Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy
Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera
W okresie trwania stażu
Notatki własne, potwierdzenia o ukończeniu kursów

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt 3)

Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na jej posiedzeniach
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli i praktykantów
Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
W okresie trwania stażu
Scenariusze zajęć, listy obecności na zajęciach

Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami
W okresie trwania stażu
Materiały dydaktyczne

Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli w ramach WDN- u
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej
W każdym roku szkolnym trwania stażu
Opracowany referat, Sprawozdanie z realizacji WDN w placówce

Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców
Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców
W okresie trwania stażu
Scenariusze zajęć, zdjęcia umieszczone na stronie przedszkola i w kronice

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

Opracowanie i wdrożenie projektu: „Integracja w grupie przedszkolnej”
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego we własnej grupie
Rok szkolny 2014/2015
Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami
Opracowanie i wdrożenie programu we własnej grupie
Okres trwania stażu
Program współpracy, potwierdzenie dyrektora

Koordynowanie i wdrożenie programu edukacyjnego
Realizowanie treści programu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
W okresie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora, Certyfikat

Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Adaptacja dzieci trzyletnich”
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego we własnej grupie
Rok szkolny 2015/2016
Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora

Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Mały Artysta”
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego we własnej grupie
Rok szkolny 2016/2017
Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c)

Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
Zachęcanie rodziców do współpracy, poszukiwanie sponsorów
W okresie trwania stażu
Pomoce dydaktyczne, zabawki zakupione przez rodziców

Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców
Przygotowanie dla rodziców referatów i artykułów na interesujące ich tematy, zamieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola
W okresie trwania stażu
Opracowane materiały
Udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych (gromadzenie przepisów prawnych, literatury), współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
W okresie trwania stażu
Dokumentacja związana z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Angażowanie rodziców w życie grupy i przedszkola
W okresie trwania stażu
Program współpracy z rodzicami

Udział w akcjach charytatywnych
Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach Caritas, Góra Grosza, Szlachetna Paczka
W okresie trwania stażu
Protokoły ze zbiórek, Podziękowania, Certyfikaty

Realizacja zadań wynikających z przystąpienia przedszkola do konkursów zewnętrznych
Nawiązanie współpracy z innymi placówkami na terenie naszego miasta
W okresie trwania stażu
Dyplomy, Podziękowania

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w kierunku: „Nauka języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym”
W okresie trwania stażu
Dyplom, Świadectwo

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci
Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami w całej Polsce - udział dzieci w różnych konkursach
W okresie trwania stażu
Wyróżnienia, Dyplomy

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni, korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych
W okresie trwania stażu
Dokumentacja związana z pomocą psychologiczno -pedagogiczną

Współpraca z Biblioteką Publiczną
Poznanie pracy bibliotekarza, organizowanie cyklicznych spotkań pod hasłem „Czytamy bajki”
W okresie trwania stażu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

Współpraca z Policją
Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat: „Bezpieczna droga”
W okresie trwania stażu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

Współpraca ze Strażą Pożarną
Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej, zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru
W okresie trwania stażu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

Współpraca z pielęgniarką przedszkolną
Współpraca z pielęgniarką przedszkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej
W okresie trwania stażu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w naszej placówce
Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy i psychologiczne u dzieci mających problemy rozwojowe
W okresie trwania stażu
Dokumentacja związana z pomocą psychologiczno –pedagogiczną

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)

Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych
Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
W okresie trwania stażu
Opracowane materiały
Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
W okresie trwania stażu
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
W okresie trwania stażu
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe
W okresie trwania stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.