AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Marczak, 2017-11-17
Warszawa

Historia, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego - dyplomowany, historia i wos

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
termin stażu 1.09.2017 r. – 31.05.2020 r.


Nauczyciel: historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie,WARSZAWA

Imię i nazwisko nauczyciela :

Miejsce zatrudnienia:
Nauczany przedmiot: historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie i wychowanie komunikacyjne

Posiadane kwalifikacje:

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 rok

Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 rok

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Cel:
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
- aktywny udział w życiu szkoły
- doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej

Podstawa prawna:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (§ 8 ust. 2 pkt. 1 - 5).
Wymagania

§ 8 ust.2 p.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody
realizacji,
1. Analiza procedury
awansu
zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących rozwoju zawodowego nauczycieli,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego, wrzesień
2017 r. wniosek,
plan rozwoju,
2. Przeanalizowanie
zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły - analiza dokumentów: Statutu Szkoły,
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Program
Profilaktyki, Planu Wychowawczego oraz
regulaminów obowiązujących w szkole, wrzesień
2017 r.,
notatki,
3. Poszerzenie wiedzy i
umiejętności w
procesie aktywnego
udziału
wewnątrzszkolnym i
zewnętrznym
doskonaleniu
zawodowym z
uwzględnieniem
potrzeb nauczyciela
i szkoły - udział w różnych spotkaniach i konferencjach
metodycznych, kursach, warsztatach, seminariach,
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
- studiowanie i gromadzenie literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej i dydaktycznej,
okres stażu zaświadczenia,
dyplomy,
potwierdzenie
dyrektora,
notatki,
adresy stron
internetowych
4. Współpraca z
rodzicami - angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły,
- informowanie rodziców o bieżących postępach
ich dzieci,
- organizacja spotkań z rodzicami, na bieżąco

zdjęcia, notatki,


6. Prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, klasowej - prowadzenie dziennika lekcyjnego: papierowego
i elektronicznego,
- wypisywanie świadectw, innych dokumentów
uczniów, na bieżąco potwierdzenie
dyrektora,

7. Praca w różnych
zespołach/komisjach
w szkole - praca w zespole humanistycznym w szkole
podstawowej,
- praca w zespole humanistycznym w gimnazjum
(m.in. przeprowadzanie próbnych egzaminów
gimnazjalnych – sprawdzanie, analizowanie,
sporządzanie sprawozdań, wdrażanie wniosków), na bieżąco potwierdzenie
dyrektora,

8. Organizacja i
przygotowanie
uczniów do
konkursów
przedmiotowych - organizacja konkursów szkolnych, kuratoryjnych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
- prowadzenie zajęć dodatkowych – przygotowujących uczniów do konkursów, okres stażu zaświadczenia,
sprawozdania,
potwierdzenie
dyrektora,

9. Praca z uczniem
posiadającym
zalecenia lub
orzeczenia z PPP - dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów,
- zachęcanie uczniów do udziału w dodatkowych
zajęciach mających na celu pokonanie trudności
w nauce,
- prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu
gimnazjalnego, na bieżąco
12. Opieka nad
pracownią
historyczną - uzupełnianie wyposażenia pracowni w
pomoce dydaktyczne,
- dbałość o sprzęt i wystrój sali, na bieżąco zdjęcia,
potwierdzenie
dyrektora,
13. Organizacja
wycieczek/wyjść
edukacyjnych i
turystyczno –
krajoznawczych - organizacja wycieczek/wyjść klasowych lub
szkolnych do miejsc pamięci narodowej lub
dziedzictwa kulturowego,
na bieżąco zdjęcia,
potwierdzenie
dyrektora,
14. Współpraca z
pedagogiem
szkolnym - rozmowy indywidualne dotyczące problemów
dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
- udział pedagoga w godzinach wychowawczych,
wyjściach edukacyjnych, na bieżąco notatki,
potwierdzenie
pedagoga,

§ 8 ust.2 p.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody
realizacji,
1. Wykorzystanie
technologii
komputerowej i
informacyjnej w
pracy
pedagogicznej - prowadzenie lekcji i różnych zajęć dodatkowych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej,
- przygotowywanie testów, sprawdzianów, kartkówek,
kart pracy, scenariuszy lekcji/imprez klasowych czy
uroczystości szkolnych,
- tworzenie/zapisywanie różnych planów, sprawozdań,
ankiet ewaluacyjnych w formie elektronicznej,
- systematyczne uzupełnianie dziennika elektronicznego,
- wykorzystanie komputera do pisania różnych
ogłoszeń, świadectw szkolnych, dyplomów,
podziękowań oraz do pisania różnych innych
dokumentów, na bieżąco

zdjęcia,
notatki,
potwierdzenie
dyrektora
2. Wykorzystanie
multimediów w
pracy
pedagogicznej
- tworzenie i prezentowanie prezentacji multimedialnych
w czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych, podczas
prowadzenia apeli, imprez klasowych, w czasie Rad Pedagogicznych oraz w czasie spotkań z rodzicami,
- wykorzystywanie do zajęć różnych filmów
edukacyjnych: historycznych, patriotycznych, z wiedzy
o społeczeństwie, na bieżąco zdjęcia,
notatki,
potwierdzenie
dyrektora,
adresy stron
internetowych,
4. Publikacja
materiałów w
Internecie - publikacja planu rozwoju zawodowego,
- publikacja innych samodzielnie opracowanych
materiałów dydaktycznych w Internecie, okres stażu adresy stron
internetowych,
potwierdzenia,


§ 8 ust.2 p.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody
realizacji,
1. Uczestniczenie w
pracach zespołów - aktywny udział w realizacji planu zespołu
humanistycznego szkoły podstawowej i gimnazjum
(tworzenie planów, sprawozdań, realizacja zadań,
wymiana doświadczeń),
- aktywny udział w realizacji planu zespołu
wychowawczego kl. IV-VI (tworzenie planów,
sprawozdań, realizacja zadań, wymiana doświadczeń),
- aktywny udział w realizacji planu zespołu
ewaluacyjnego (tworzenie planów, analiz, wniosków,
sprawozdań),
- aktywny udział w realizacji planu zespołu
wychowawców świetlicy na bieżąco notatki,
potwierdzenie
dyrektora i
przewodniczą –
cych zespołu
2. Dzielenie się swoją
wiedzą i
doświadczeniem z
innymi
nauczycielami - prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
stażystów i kontraktowych oraz innych
zainteresowanych nauczycieli,
- wymiana doświadczeń z nauczycielami uczących
pokrewnych przedmiotów,
- przekazywanie wybranych materiałów ze szkoleń i
kursów zainteresowanym nauczycielom,
- opracowywanie i udostępnienie w szkole/Internecie
konspektów zajęć, scenariuszy imprez, konkursów,
planów, testów itp.,
- pełnienie funkcji opiekuna nauczycieli stażystów lub
opiekuna praktyk pedagogicznych (w razie potrzeby),
- udostępnianie pomocy dydaktycznych w bibliotece
szkolnej, na bieżąco potwierdzenia,
scenariusze,
plany,
notatki,


§ 8 ust.2 p.4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody
realizacji,
1. Przygotowywanie
uczniów klas
trzecich do
egzaminu
gimnazjalnego - opracowanie i wdrożenie programu i planu działań
przygotowawczych do egzaminu gimnazjalnego,
- rozwiązywanie i analiza zadań egzaminacyjnych, okres stażu plan działań,
dziennik zajęć
pozalekcyjnych
2. Opracowanie
regulaminu
wewnątrzszkolnego
konkursu
historycznego - opracowanie regulaminu wewnątrzszkolnego
konkursu historycznego dla klas IV-VI,
- coroczne przeprowadzanie konkursów, okres stażu zdjęcia,
potwierdzenie
dyrektora,

§ 8 ust.2 p.4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody
realizacji,
1. Organizowanie
wycieczek/wyjść
klasowych,
szkolnych - zorganizowanie i przeprowadzenie różnych
wyjść/wycieczek klasowych lub szkolnych do miejsc
pamięci narodowych, kulturowych, (pełnienie funkcji
kierownika lub opiekuna w zależności od potrzeby), okres stażu potwierdzenie
dyrektora,
3. Organizacja i
poprowadzenie
imprez
klasowych/szkolnych - organizacja imprez klasowych: Dzień Chłopaka,
Mikołajki, Wigilia klasowa, Bal Wszystkich Świętych,
Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet, Jajeczko klasowe,
- pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych, apeli,
- pomoc w przeprowadzeniu festynu szkolnego,
- organizacja i przeprowadzenie akcji charytatywnej okres stażu zdjęcia,
notatki,
potwierdzenie
dyrektora,

4. Działania mające
na celu
popularyzowanie
wiedzy historycznej
i kształtowanie
postaw
patriotycznych - zachęcanie uczniów do udziału w różnych
organizowanych akademiach/uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych np. z okazji Święta Niepodległości,
- zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w grach
historyczno-patriotycznych miejskich i szkolnych,
- zachęcanie uczniów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy historycznej poprzez odwiedzanie miejsc
historycznych (muzea, skanseny, archiwa ) czy strony
Internetowe,
- zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów
biblioteki szkolnej – głównie z księgozbioru o tematyce
historyczno-patriotycznej,
- promowanie wśród uczniów idei wolontariatu,
- zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w akcjach
charytatywnych, okres stażu zdjęcia,
potwierdzenie
dyrektora,
i nauczycieli
bibliotekarzy,
5. Poszerzanie bazy
pomocy
dydaktycznych - systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki o
pomoce dydaktyczne do nauczanych przedmiotów:
filmy, plansze interaktywne, gry planszowe, książki,
animacje, multibooki, okres stażu zdjęcia,
spis pomocy,
potwierdzenie
dyrektora,


§ 8 ust.2 p.4 e Wykonywanie zadań na rzec oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody
realizacji,
1. Współpraca z
Poradnią
Psychologiczno –
pedagogiczną oraz
z pedagogiem
szkolnym - przygotowywanie na potrzeby poradni opinii
dotyczących uczniów,
- rozmowy z pedagogiem nt. bieżących problemów
wychowawczych,
- analiza opinii z poradni i realizacja zaleceń,
- zapraszanie pedagoga na godziny wychowawcze, okres stażu

opinie o
uczniach,
potwierdzenie
pedagoga,


2. Współpraca z
rodzicami - poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków
(rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
współpraca z rodzicami),
- angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły,
- przeprowadzanie spotkań ogólnych i indywidualnych –
według potrzeb, okres stażu

3. Współpraca z
lokalnymi służbami
- zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Policji,
Straży Miejskiej, Straży Pożarnej – prowadzenie
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, okres stażu zdjęcia,
potwierdzenie
dyrektora,
4. Współpraca z
Instytucjami
zajmującymi się
popularyzowaniem
wiedzy historycznej - nawiązanie współpracy z Instytutem Pamięci
Narodowej i innymi muzeami – organizacja warsztatów
edukacyjnych zależności od potrzeby,

okres stażu
zaświadczenia,
zdjęcia,
potwierdzenie
dyrektora,
7. Współpraca z
pielęgniarką szkolną
w zakresie profilaktyki
zdrowotnej, higieny
osobistej oraz
zwolnień uczniów z
zajęć szkolnych - organizowanie spotkań klasowych z pielęgniarką
szkolną,
- konsultacje wychowawcy z pielęgniarką, okres stażu potwierdzenie
pielęgniarki

§ 8 ust.2 p. 5 Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody
realizacji,
1. Opis i analiza dwóch
przypadków
edukacyjnych lub
wychowawczych - zdiagnozowanie dwóch przypadków,
- ustalenie metod pracy z uczniem i propozycja
rozwiązani problemu,
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów,
- podsumowanie i wnioski,
- współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami
i innymi nauczycielami, okres stażuopis i analiza
przypadków,
potwierdzenie
pedagoga,
2. Pogłębienie wiedzy
w zakresie
umiejętności
diagnozowania i
rozwiązywania
problemów
młodzieży - samodzielne studiowanie literatury odnośnie
w/w tematyki oraz publikacji w Internecie,
- udział w spotkaniach, szkoleniach o tej tematyce, okres stażu lista
przeczytanych
pozycji,
zaświadczenia


Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.


Opracowała:

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.