AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Piecha, 2017-11-03
Mikołów

Zawodowe, Sprawozdania

Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Zespół Szkół Społecznych
im. „Wspólnej Europy”
w ŻorachSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Katarzyna Piecha
nauczyciel informatyki, technologii informacyjnej
i przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk


Imię i nazwisko opiekuna stażu: ...................


Jestem nauczycielem z dwunastoletnim stażem pracy.
Posiadam następujące kwalifikacje:
....................................

Staż zawodowy na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2007 roku.
W trakcie realizowania stażu starałam się pogłębiać wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu informatyki, doskonaliłam warsztat zawodowy oraz umiejętności wychowawczo-opiekuńcze. Zapoznawałam się również na bieżąco z prawem oświatowym.
Starałam się do każdego powierzonego mi zadania i obowiązku podchodzić sumiennie, rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem kierując się potrzebami uczniów i szkoły.
Wykonując pracę nauczyciela i wychowawcy zwracałam uwagę na to, aby dawać przykład swoim uczniom.

W związku z zakończeniem odbywanego stażu na stopień nauczyciela mianowanego składam, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r. (z późn.zm.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. Nr 260, poz. 2593 oraz art.9g, ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), sprawozdanie z jego realizacji, w którym odnoszę się do założonych celów opracowanego planu rozwoju.

Założone cele opracowanego na początku stażu planu rozwoju:
• Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracach organów szkoły.
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej problematyki wychowawczej.
• Rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego szkolnictwa ogólnokształcącego.

W okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego zostały zrealizowane następujące działania wg założonego planu rozwoju zawodowego w określonych obszarach:

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580 § 7 ust. 2. pkt 1)
1. Na początku stażu dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności – przeprowadzona została autorefleksja,
2. Doskonalenie zawodowe – brałam udział w wszelkiego rodzaju kursach prowadzonych
w ramach szkoleń wewnętrznych (tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia prawne, dydaktyczno-wychowawcze itp.)
oraz zewnętrznych:
- szkolenie na egzaminatora do przeprowadzania egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk
- szkolenie dotyczące multimedialnej pracowni szkolnej,
- szkolenie dotyczące internetowej pracowni szkolnej,
- szkolenie związane z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych,
- szkolenie związane z podsumowaniem przeprowadzonych egzaminów zewnętrznych
w roku 2008 i 2009,
- szkolenie związane z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych w roku 2009,
- szkolenie na temat zmian w podstawie programowej z informatyki zorganizowane przez wydawnictwo „Nowa Era”,
- warsztaty komputerowe „Grafika komputerowa ma lekcjach informatyki w gimnazjum” – wydawnictwo Nowa Era

3. Przez cały okres stażu brałam aktywny udział w zebraniach RP oraz uczestniczyłam
w działaniach dydaktycznych i wychowawczych RP, ponadto brałam udział w przygotowaniu do ewaluacji podejmowanych przez Radę Pedagogiczną działań –przygotowywanie punktów wytycznych do pracy w celu poprawy odpowiednich obszarów pracy szkoły.
Aktywnie uczestniczyłam w pracy przedmiotowego zespołu zawodowego oraz w pracy zespołów międzyprzedmiotowych, w tym:
- pomagałam w opracowywaniu narzędzi pomiaru jakości pracy szkoły w wybranych obszarach,
- wielokrotnie brałam udział w pracy komisji nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz zawodowego, uprzednio zapoznawałam się ze wszystkimi procedurami obowiązującymi podczas trwania egzaminu,
- przeprowadzałam analizę badań osiągnięć uczniów na egzaminach zewnętrznych (gimnazjalnych, maturalnych, zawodowych)
- realizowałam zadania dotyczące projektów i programów wspierających oddziaływanie dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela,
- dokonywałam analizy wyników nauczania przedmiotów zawodowych, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w stosunku do otrzymanych wyników w innych szkołach na terenie naszego województwa i kraju,
- zapoznałam się z nową podstawą programową z informatyki dla gimnazjum i dokonałam doboru podręcznika dla klasy pierwszej gimnazjum
- zapoznałam się z nową podstawą programową z informatyki oraz technologii informacyjnej dla szkół ponadgimnazjalnych
- przygotowałam i przeprowadziłam próbną (dwukrotnie) maturę dla uczniów klas maturalnych z informatyki w 2009 roku
- przeprowadziłam analizę badań osiągnięć uczniów na podstawie wyników dwukrotnej matury próbnej z informatyki w 2009 roku,
- przygotowałam i przeprowadziłam próbny egzamin zawodowy dla uczniów klasy
IV technikum informatycznego w 2009 i 2011 roku.
- przeprowadziłam analizę wyników nauczania przedmiotów zawodowych na podstawie próbnego testu oraz próbnej części praktycznej w IV klasie technikum informatycznego
w roku 2009 i 2011,
- wraz z zespołem przedmiotowym opracowywałam plan działań naprawczych i wnioski do dalszej pracy – przede wszystkim dotyczących zewnętrznego egzaminu zawodowego
w technikum

4. W czasie całego stażu przeprowadzałam okresowe diagnozy osiągnięć edukacyjnych oraz inne działania, w tym:
- na podstawie programu nauczania redagowałam plany nauczania z informatyki, technologii informacyjnej i przedmiotów zawodowych dla klas poszczególnych typów szkół oraz kryteria oceniania, z którymi na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam uczniów (Przedmiotowy System Oceniania),
- przeprowadzałam korekty i uzupełnienia do planów dydaktycznych nauczanych przedmiotów na podstawie planów naprawczych na początku każdego roku szkolnego,
- określałam zadania strategiczne na początku każdego roku szkolnego,
- dokonywałam wyróżnień w treści planów wiadomości wykraczających poza podstawę programową oraz przeprowadzałam ewaluację rozkładów nauczania z danego przedmiotu na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania, w zależności od tempa pracy uczniów,
- zapoznawałam się z opiniami Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, dotyczącymi specyficznych trudnościach w nauce poszczególnych uczniów i na podstawie tych orzeczeń opracowałam kryteria dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,
- starałam się, aby lekcje przeprowadzane były w sposób atrakcyjny z wykorzystaniem możliwie jak największej ilości narzędzi i procedur,
- gromadziłam na bieżąco dokumenty, zaświadczenia, programy, prace uczniowskie, konspekty lekcji, itp.
- przeprowadzałam prace kontrolne i sprawdziany w poszczególnych klasach,
- opracowywałam własne scenariusze i przygotowywałam wraz z uczniami uroczystości szkolne, w tym:
- przygotowałam wraz z klasą „Andrzejki” szkolne w roku szkolnym 2007/2008
- przygotowałam wraz z klasą „Mikołajki” szkolne w roku szkolnym 2008/2009
- opracowałam scenariusz zakończenia roku szkolnego 2010/2011

5. W okresie całego stażu rozbudowywałam własny warsztat pracy tj.:
- na bieżąco czytałam fachową literaturę, pozycje książkowe, strony internetowe oraz portale z informacjami z zakresu informatyki, takie jak:
http://www.kiss.pl/index.php, http://www.matura.pl/, http://www.szkoly.edu.pl/ , http://www.oeiizk.edu.pl/, http://www.pwi.edu.pl/, http://informatyka.wroc.pl/, http://4programmers.net/,
http://www.delphi.qs.pl, http://www.corelwodlip.opole.pl/, http://www.blender3d.pl, http://www.max3d.pl, http://www.corel.com i wiele innych.

- zapoznawałam się również na bieżąco z informacjami związanymi ze sprawami dotyczącymi nauczycieli korzystając ze źródeł:
www.kuratorium.katowice.pl, http://www.ceo.org.pl/ , http://www.edu.com.pl/ , http://www.eduforum.pl/ , http://www.eduinfo.pl/ , http://www.edukacja.rz.pl/, http://www.edukator.net.pl/ , http://www.edukator.phg.pl/ , http://www.gazeta.pl/edukacja, http://www.gimnazjum.pl/ , http://www.oswiata.org.pl/, http://www.oswiata.2p.pl/, http://www.wsipnet.pl/oswiata/ i wiele innych
- przygotowywałam pomoce dydaktyczne
(prezentacje, strony, kserokopie z zadaniami itp.),
- dbałam o prawidłową funkcjonalność pracowni komputerowej,
- przygotowywałam pracownie komputerowe do przeprowadzenia próbnych matur
z informatyki i próbnych egzaminów zawodowych,
- przygotowywałam pracownie komputerowe zgodnie z zaleceniami OKE do przeprowadzenia matur z informatyki oraz egzaminów zawodowych zewnętrznych,
- brałam udział w pracy komisji nadzorujących egzaminy gimnazjalne, matury oraz egzaminy zawodowe zgodnie z powołaniem,

6. Systematycznie uzupełniałam dokumentację wychowawcy i nauczyciela (dziennik lekcyjny
i dziennik internetowy, sprawozdania, świadectwa oraz arkusze ocen, itp.)
7. W okresie stażu niejednokrotnie korzystałam z doświadczenia swoich kolegów biorąc udział w ich lekcjach.

Ponadto korzystałam z fachowej pomocy opiekuna stażu dotyczącej prowadzenia lekcji i planowania rozkładu czasu na lekcjach. Spotkania z opiekunem stażu odbywały się na bieżąco, zazwyczaj była to forma rozmowy dotycząca problemów wychowawczych, czy też dydaktycznych. Niejednokrotnie zwracałam się do opiekuna o pomoc w rozwiązaniu określonego problemu.
8. Prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu - zajęcia te odbywały się w ramach hospitacji Dyrektora szkoły – funkcję Dyrektora pełni opiekun stażu – dotyczyły przede wszystkim przedmiotów zawodowych takich jak: programowanie strukturalne i obiektowe oraz zajęcia specjalizacyjne z grafiki.
9. W okresie od września 2007 do listopada 2009 roku organizowałam ciekawe zajęcia kółka informatycznego przygotowując plan pracy kółka, prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem różnych ciekawych i nowych narzędzi do tworzenia grafiki komputerowej oraz stron internetowych.
10. Motywowałam i przygotowywałam uczniów do udziału w różnych konkursach, w tym informatycznych oraz wykorzystujących technologię informatyczną:
rok szkolny 2007/2008:
- konkurs w gimnazjum- CyberFair,
- Regionalny Konkurs Międzyszkolny „Czego nie lubi książka – jak szanować książki, jak ich nie niszczyć? – praca graficzna wykorzystująca narzędzia i oprogramowanie komputerowe; organizator: WOM Rybnik oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku – wyróżnienie Remigiusz Rąpała.
- VII Tomaszowski Konkurs Informatyczny – organizator: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – IV miejsce Remigiusz Rąpała.
- II Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Pocztówka z Wrocławia” – organizator: Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO – wyróżnienie Remigiusz Rąpała.
- rejonowy konkurs na projekt znaczka pocztowego „Piękny jest ten świat” – I miejsce – Remigiusz Rąpała,
rok szkolny 2008/2009:
- uczniowie klasy II i III technikum informatycznego brali udział w Ogólnopolskim Konkursie „DialNet Masters”
- uczniowie klasy II technikum informatycznego brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Bóbr”
- uczniowie klasy II technikum informatycznego brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym – „Klucz do bezpiecznego Komputera” – udział w finale w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej.
- udział uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w konkursie na Plakat z okazji 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej – I miejsce Remigiusza Rąpały z klasy IV TI
- przygotowanie konkursu informatycznego z okazji Dnia Zawodów w szkole,
rok szkolny 2009/2010:
- przygotowanie uczniów klasy III technikum informatycznego do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym – „Klucz do bezpiecznego Komputera” – udział w finale w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej,
- przygotowanie uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Bóbr”
rok szkolny 2010/2011:
- przygotowanie uczniów klasy II technikum informatycznego do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Bóbr”,
- przygotowanie ucznia Roberta Gryckiewicza do udziału w konkursie graficznym „Największe moje marzenie…” – organizator Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej,
- przygotowanie uczniów klasy IV technikum informatycznego do konkursu na stronę internetową w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym – „Klucz do bezpiecznego Komputera” – „Komputer jaki jest każdy widzi” – organizator Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej,
11. Uczestniczyłam w czasie całego okresu stażu we wspólnych imprezach z członkami RP
o charakterze integracyjnym (udział w spotkaniach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wspólne Wigilie, festyny szkolne, zakończenia roku szkolnego oraz wiele innych.

12. Pełniłam dodatkowe funkcje w szkole oraz podejmowałam dodatkowe zadania wynikające
z przydziału czynności na dany rok szkolny, ponadto:
- przygotowywałam i drukowałam świadectwa szkolne oraz arkusze ocen dla poszczególnych klas
- byłam odpowiedzialna za aktualizację strony internetowej szkoły itp.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580 § 7 ust. 2. pkt 2)
1. Przez cały okres stażu na bieżąco trwała współpraca z pedagogiem szkolnym p. Sabiną Chyłą, z którą niejednokrotnie rozwiązywałam problemy wychowanków, a przede wszystkim dotyczące uczniów z dużą ilością punktów ujemnych, wagarujących i nie przestrzegających zasad WSO.
Korzystałam również z pomocy pielęgniarki szkolnej, która na moją prośbę przeprowadziła pogadankę na temat higieny osobistej uczniów mojej klasy.
Brałam udział w spotkaniach zespołu wychowawczego.
2. Na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam się z programem wychowawczym szkoły i określałam zadania wychowawcze dla klasy – corocznie opracowywałam plan wychowawczy biorąc pod uwagę tematy związane z problematyką środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych tzn.: z narkomanią, alkoholizmem, uzależnieniem od nikotyny, bulimią, uzależnieniem od komputera i Internetu, problemami z seksualnością wśród młodych ludzi, AIDS, itp.
3. Zapoznawałam rodziców i uczniów z planem wychowawczym, regulaminem i statutem szkoły na początku każdego roku szkolnego.
4. Na początku każdego roku szkolnego określałam wraz z uczniami zasady współpracy
w grupie klasowej i szkolnej. W razie konieczności przeprowadzałam rozmowy wychowawcze indywidualnie i w grupie z uczniami. Według ustalonego planu przeprowadzane były lekcje wychowawcze.
5.Współpraca z rodzicami opierała się przede wszystkim na zebraniach klasowych, które odbywały się wg ustalonego harmonogramu, jak również na rozmowach indywidualnych na konsultacjach oraz rozmowach telefonicznych. Na bieżąco informowałam rodziców o absencji uczniów i postępach w nauce.
6. Wraz z panią pedagog organizowałam pomoc uczniom mającym problemy dotyczące specyficznych trudności w nauce – nawiązanie współpracy z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną
7. Zapoznawałam się z problemami społecznymi i cywilizacyjnymi biorąc udział w różnych szkoleniach organizowanych przez instytucje wspierające pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczo – wychowawczej – między innymi:
- udział w szkoleniu dotyczącym postrzegania świata przez uczniów płci męskiej
i żeńskiej,
- udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych przeprowadzanych pod kątem zachowania nieletnich w szkole
- udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych przeprowadzanych pod kątem praw
i obowiązków ucznia i nauczyciela
- udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych dotyczących narkotyków i narkomanii
- udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych dotyczących tzw. „dopalaczy”
i wielu innych zgodnie z harmonogramem szkoleń RP.
Współpracowałam również przy organizacji zajęć z preorientacji zawodowej, przeprowadziłam
z uczniami szkół gimnazjalnych zajęcia informatyczne.
Byłam współorganizatorem Dni Zawodów w naszej szkole oraz przygotowywałam materiały
do zorganizowania I Żorskiego Dnia Zawodów.
Współorganizowałam również Dni Otwarte w naszej szkole.
Brałam udział w pracy komisji rekrutacyjno – promocyjnej.III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580 § 7 ust. 2. pkt 3)
1. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej miałam możliwość przygotowywania nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole, w tym planów dydaktycznych i wychowawczych.
Wykorzystałam również zaplecze bazy szkolnej do opracowania własnych zajęć, konspektów lekcji, przygotowywania uczniów do konkursów tematycznych i przedmiotowych.
Wykorzystywałam zasoby portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej, jak również czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
2. Wzbogacałam swój warsztat pacy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji oraz zajęć kółka przedmiotowego.
3. Systematycznie prowadziłam dziennik internetowy.
4. W ramach lekcji ze specjalizacji przeprowadziłam projekt grupowy mający na celu realizację witryny internetowej i umieszczenie jej na serwerze internetowym.
5. Przygotowywałam artykuły oraz konspekty lekcji do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych (www.profesor.pl) oraz przygotowałam własna stronę internetową poświęconą zagadnieniom z zakresu informatyki.
6. Na lekcjach przedmiotów informatycznych przygotowywałam uczniów do wykonania prezentacji multimedialnych lub stron WWW i umieszczania ich na serwerach internetowych,
Ponadto prace konkursowe uczniów wykorzystywały wszelkie możliwe techniki i metody technologii informacyjnej.
7. Na lekcjach przedmiotów informatycznych starałam się wykorzystywać wszelkie możliwe narzędzia i środki technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8. Przeglądanie stron internetowych umożliwiło mi doskonalenie swojego warsztatu pracy. Mogłam wzorować się na ciekawych konspektach lekcyjnych oraz na bieżąco przeglądać oferty pedagogiczne na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach bądź Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.


IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580 § 7 ust. 2. pkt 4)

1. Przez cały okres stażu brałam udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy
z zakresu psychologii i pedagogiki.
2. Przez cały okres stażu byłam wychowawcą klas informatycznych i fototechnicznych, dlatego też na początku każdego roku szkolnego w celu poznania swoich uczniów przeprowadzałam rozmowy z uczniami i ich rodzicami.
3. Starałam się o dobry kontakt z rodzicami swoich wychowanków - często kontaktowałam się
z nimi indywidualnie (na konsultacjach czy zebraniach rodziców) lub też telefonicznie.
Celem przeprowadzanych rozmów z rodzicami było rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych pojawiających się w trakcie zajęć lekcyjnych. Rodzice dostarczali mi również istotnych informacji o stanie zdrowia, problemach i zainteresowaniach dziecka. Informacje te były bardzo pomocne w zastosowaniu odpowiedniej metody pracy z danym uczniem.
4. Dzięki rozmowom indywidualnym z uczniami na bieżąco rozwiązywałam pojawiające się problemy wychowawcze.
5. W przypadku zaistniałych problemów wychowawczych przeprowadzałam również konsultacje z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami.
6. Współpraca z pedagogiem szkolnym z reguły polegała na omawianiu zachowań uczniów sprawiających problemy wychowawcze oraz na możliwości pomocy tym uczniom.
7. Brałam udział w wycieczkach organizowanych przeze mnie lub przez innych nauczycieli,
w tym:
- pełniłam rolę kierownika wycieczki w czasie wyjazdów szkolnych na kulig do Istebnej,
- sprawowałam opiekę nad klasami podczas wyjazdów do kina,
- zorganizowałam wycieczki do Wrocławia oraz Ojcowskiego Parku Narodowego,
- zorganizowałam 3-dniową wycieczkę w rejony Gór Świętokrzyskich dla klasy technikum informatycznego – funkcja kierownika wycieczki,
- pełniłam funkcję opiekuna podczas wyjazdu do Teatru do Krakowa

8. Pełniłam funkcję opiekuna samorządu szkolnego w roku szkolnym 2007/2008.
9. W czasie trwania stażu starałam się zapoznać z ustawami, rozporządzeniami oraz przepisami wewnątrzszkolnymi dotyczącymi mojej pracy. Poznawałam przepisy istotne dla wykonywania zawodu nauczyciela.
Na początku roku szkolnego 2007/2008 dokonałam analizy prawa oświatowego dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, w tym:
- Ustawy - Karta Nauczyciela (DZ.U. z 1997r. nr 56, poz. 357)
- Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. nr 70, poz. 825)
W okresie całego stażu brałam aktywny udział w życiu i funkcjonowaniu szkoły w tym: dokonałam analizy Statutu ZSS, studiowałam dokumentację szkolną, zapoznałam się
z regulaminem, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, z kryteriami ocen z zachowania
i programem Profilaktycznym i Wychowawczym – brałam również udział w ewaluacji tych dokumentów.
Korzystałam ze stron internetowych Ministra Edukacji Narodowej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.
10. Samodzielnie studiowałam fachową literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz pomocy społecznej, co zaowocowało pogłębieniem mojej wiedzy z tego zakresu.


V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż
(Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580 § 7 ust. 2. pkt 5)
1. Na początku stażu dokonałam analizy aktów prawnych i poznałam procedurę nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli – opracowałam dokumentację konieczną do rozpoczęcia stażu.
2. Dokonywałam analiz podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich,
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP,
- współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich,
- organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych.
3. Zapoznałam się z wszelką dokumentacją prowadzoną przez szkołę, w której odbywałam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego, brałam udział w pracach zespołu wychowawczego oraz zespołów przedmiotowych.
4. Corocznie dostosowywałam przedmiotowe plany wynikowe oraz przedmiotowy system oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych,
różnorodnych komisji konkursowych,
5. Organizując wycieczki szkolne lub biorąc udział jako opiekun zapoznawałam się z ich prawidłową organizacją.
6. Zapoznawałam się również z procedurami przeprowadzania egzaminów zewnętrznych takich jak: egzaminy gimnazjalne, matury oraz egzaminy zawodowe – przede wszystkim poznawałam zmiany w procedurach organizacji i przeprowadzania tych egzaminów.
7. Brałam udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.


Podsumowanie
Okres stażu pozwolił mi na rozwinięcie swoich możliwości dydaktycznych
i pedagogicznych. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. To co zrobiłam z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak
i umiejętności pedagogiczne.
Szkolenia, warsztaty, kursy i konferencje urozmaiciły mój warsztat pracy i dały możliwość konstruowania własnych metod pracy, dzięki którym mogę lepiej i efektywniej pracować z uczniami. Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i innymi nauczycielami pozwoliło mi na wprowadzenie cennych modyfikacji w konstruowaniu zajęć lekcyjnych
i indywidualnym podejściu do ucznia.
Problemy wychowawcze na jakie natknęłam się w czasie trwania stażu pozwoliły mi na głębsze zrozumienie problemów dorastającej młodzieży i umożliwiły większy kontakt
z uczniami.
Poznając dokumentację szkolną i oświatową zapoznawałam się z organizacją
i funkcjonowaniem szkoły, a to z pewnością zaowocuje lepszą organizacją mojej pracy.
Swą przyszłość zawodową pragnę nadal rozwijać w kierunku związanym z nauczaniem informatyki, technologii informacyjnej oraz informatycznymi przedmiotami zawodowymi.
Nadal będę kontynuować zadania podjęte w okresie stażu gdyż większość moich przedsięwzięć zaplanowałam na dalsze lata i sądzę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji. Zamierzam nadal doskonalić swój warsztat pracy, podnosząc tym samym jakość nauczania, co
z pewnością da mi wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu, uczniów zmotywuje do nauki
i przyniesie wiele korzyści dla naszej szkoły.
Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie równie owocny jak minione
i przyniesie równie wiele satysfakcji.
Podsumowując, myślę, że w pełni zrealizowałam zadania ustalone w planie rozwoju zawodowego, jak i te, które zrodziły się w trakcie odbywanego stażu.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.