Katalog

Katarzyna Piecha, 2017-11-03
Mikołów

Informatyka, Referaty

Tablice i obiekty w JavaScript - podstawy

- n +

Tablice i obiekty w JavaScript - opracowanie

Deklaracja tablicy:

typ [] identyfikator_tablicy;
np:
int [] tab1;
double [] tab2;
char tab3[]; // deklaracja jak w C/C++

Inicjalizacja elementów tablicy:

int [] array = { 1, 2, 3, 4, 5 };
char []array = {'a','b','c'};


public class Tab
{
public static void main(String[] args)
{
int[] t1 = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int[] t2;
t2 = t1;

for(int i = 0; i < t2.length; i++)
t2++;

for(int i = 0; i < ta1.length; i++)
System.out.println(
"t1[" + i + "] = " + t1);
}
}

Inny sposób deklaracji liczby elementów dla danej tablicy wygląda następująco.

int [] array = new int[20];

double [] tab;
t = new double[100];


public class TabOb
{
public static void main(String[] args)
{
Integer[] a = new Integer[20];
System.out.println("length of t = " + t.length);

for(int i = 0; i < t.length; i++)
{
t = new Integer(i*2);
System.out.println(
"t[" + i + "] = " + t);
} }}Tablice wielowymiarowe

W Javie Script można w prosty sposób utworzyć tablice wielowymiarowe:
int [][] wTab = { { 1, 2, 3 },
{ 4, 5, 6 }
};

int [][] t2 = new int[3][2];

// przechodzenie po elementach wielowymiarowej tablicy t2

for(int i = 0; i < t2.length; i++)
{
for(int j = 0; j < t2.length; j++) {
System.out.print(t2[j]);
}
System.out.println();
}

Trójwymiarowa:

int rTab = (int)((Math.random() * 100) + 0.5);

int [][][] t3 = new int[rTab][][];
for(int i = 0; i < t3.length; i++)
{
t3 = new int[5][];
for(int j = 0; j < t3.length; j++)
t3[j] = new int[3];
}


Tablice typów referencyjnych mogą można tworzyć przy pomocy operatora new:

T2DW [][] arrayOfPoints = {
{new T2DW(2.0, 3.0),
new T2DW(1.0, 0.0)},
{new T2DW(4.0, 1.0),
new T2DW(6.0, 0.0)}};


Klasa jako typ danych

Programowanie zorientowane obiektowo opiera się na pojęciu klasy, które posada strukturę modularną programów.
Klasa jest modułem posiadającym nazwę i atrybuty w postaci pól danych i metod.
Definicja klasy jest definiowana jest jako nowy typ danych w Javie. Posługując się pojęciami klasy, możemy w wygodny i elegancki sposób definiować różnorodne typy danych.
Klasa stanowi narzędzie do tworzenia nowych typów danych, których elementy noszą nazwę obiektów i mogą być przypisywane zmiennym obiektowym.

Definicja klasy przyjmuje następującą formę:

Class nazwa_klasy
{//treść klasy}

W treści klasy definiujemy pola i metody. Pola służą do przechowywania danych, metody do wykonywania różnych operacji.


Kiedy mamy zdefiniowaną klasę możemy zadeklarować zmienną. Deklarujemy jak w przypadku prostych typów danych
np.
short, int, char).typ_zmiennej nazwa_zmiennej;


Następnie musimy utworzyć obiekt klasy i przypisać go do zmiennej. Obiekt tworzymy za pomocą operatora new.

new nazwa_klasy();

Metody klasy

Metody są modułami programowymi przypominającymi funkcje z języka C++. Każda funkcja w Javie jest związana z definicją klasy (spełnia rolę jej metody). Definicja metody ma następującą składnię:

typ_wyniku nazwa_metody(paremetry_metody)
{ //instrukcje metody }

Po umieszczeniu w ciele klasy deklaracja taka będzie wyglądała następująco:

class nazwa_klasy
{ typ_wyniku nazwa_metody(parametry metody)
{ //instrukcje metody}}
Jeśli metoda nie zawraca żadnego wyniku, jako typ wyniku należy zastosować słowo void, jeśli natomiast nie przyjmuje żadnych parametrów, pomiędzy nawiasami okrągłymi nie należy nic wpisywać.


Po utworzeniu obiektu danej klasy możemy wywołać metodę w w taki sam sposób w jaki odwołujemy się do pól klasy.

nazwa_zmiennej.nazwa_metody(parametr metody);

Jeśli dana metoda nie ma parametrów to je pomijamy.

program

class Main
{ public static void main (String args[])
{ Boki prostokat = new Boki();
prostokat.x = 100;
prostokat.y = 100;
System.out.println("bok x = " + prostokat.pobierzX());
System.out.println("bok y = " + prostokat.pobierzY());
}
}


Konstruktory

Klasy posiadają specjalne metody zwane konstruktorami.
Wywoływane są gdy tworzona jest instancja klasy. Konstruktor posiada taką samą nazwę jak klasa i nie zwraca żadnej wartości.
Konstruktory rezerwują zasoby dla tworzonego egzemplarza klasy. Oprócz tego mogą wykonywać różne prace wstępne, np. ustawiać dane, coś obliczać, itd. Jeśli konstruktor nie jest zadeklarowany wówczas Java dostarcza bezargumentowego konstruktora o nazwie takiej jak nazwa klasy.

Metoda będąca konstruktorem nigdy nie zwraca żadnego wyniku i musi mieć nazwę zgodną z nazwą klasy.

Class nazwa_klasy
{nazwa_klasy() {//kod konstruktora}}

W klasie może istnieć więcej konstruktorów (o tej samej nazwie) różniących się liczbą lub typem argumentów.

Program
class Boki
{int x; int y;
Boki()
{ x = 1; y = 1; }
}
Konstruktor nie musi być bezparametrowy, może przyjmować argumenty wykorzystywane, do zainicjowania pól obiektu.

class nazwa_klasy
{ nazwa klasy (typ1 argument1, typ2 argument2, … , typn argumentn)
{}
}
Jeżeli konstruktor przyjmuje argumenty należy je podać i zastosować wywołanie.

nazwa_klasy zmienna = new nazwa_klasy(parametry konstruktora)


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.