AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Tomowiak-Stańczak, 2017-11-03
Mosina

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Indywidualny program naprawczy dla uczennicy klasy drugiej szkoły podstawowej.

- n +

Indywidualny program naprawczy
dla uczennicy klasy drugiej szkoły podstawowej.
Opracowała: M. Tomowiak - Stańczak
I. W skład zespołu naprawczego wchodzą następujący członkowie Rady Pedagogicznej:
1. Wychowawca klasy.
2. Pedagog szkolny.
3. Psycholog szkolny.
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
II. Wnioski z obserwacji dokonanej po semestrze pierwszym.
Uczennica jest dzieckiem ambitnym, zmotywowanym do pracy, chętnie wykonuje wszystkie ćwiczenia, zależy jej na dobrych wynikach w nauce. Niestety mimo ogromnych chęci nadrobienia braków nie poradziła sobie z materiałem, ponieważ nie uzyskała żadnego wsparcia ze strony rodziców. W czerwcu ubiegłego roku rodzice zostali zobligowani przez wychowawcę do zrealizowania w czasie wakacji dodatkowego pakietu kart pracy. Dziewczynka otrzymała warunkową promocję do klasy drugiej. Sadzę jednak, iż opiekunowie nie pracowali z córką. Zarówno w klasie pierwszej, jak i w pierwszych miesiącach semestru drugiego klasy drugiej, uczennica z błahych powodów opuszczała zajęcia lekcyjne. Rodzice nie tylko nie podejmowali wysiłku, ale również nie korzystali z pomocy, jaką ofiarowała im szkoła. Utrudniali córce udział w zajęciach wyrównawczych, w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych. W efekcie tego dziewczynka nie nabyła podstawowych umiejętności i kompetencji. Mimo usilnych monitów ze strony wychowawcy, pedagoga i psychologa rodzice rzadko kontaktowali się ze szkołą. Zespół wielokrotnie przeprowadzał rozmowy z opiekunami uczennicy. Zdarzało się, że rodzice nie stawiali się na wezwanie szkoły. W związku z tym nawiązaliśmy kontakt z kuratorem ojca dziecka, z sądem. W lipcu 2014 roku matka dziecka została pozbawiona wolności, krótko po tym fakcie ojciec znalazł się w areszcie. Sytuacja edukacyjna dziecka poprawiła się znacząco po przejęciu opieki przez ciocię, która nawiązała ścisły kontakt ze szkołą. Dbała o to by dziewczyna nie opuszczało lekcji. Odrabiała z uczennicą wszelkie prace domowe. Uczennica zaczęła regularnie uczęszczać na zajęcia wyrównawcze oraz na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Dzięki intensywnej niespełna dwu miesięcznej pracy z ciocią, ćwiczeniom w szkole dziewczynka rozpoznaje większość liter. Czasami jednak zdarza się, że zamienia lub zastępuje jedne drugimi. Z tego powodu jej wypowiedzi pisemne są niezrozumiałe dla czytelnika. Nadal musi codziennie utrwalać sobie alfabet. Powinna również wykonywać dodatkowe ćwiczenia z pisania ze słuchu. Pisze bardzo starannie, mieści się w liniaturze. Czyta zdecydowanie lepiej i chętniej. Ma spore problemy z czytaniem dłuższych tekstów i poleceń ze zrozumieniem. Radzi sobie z tekstami dostosowanymi do jej możliwości. Podczas czytania rzadziej myli litery. Powinna częściej obcować z literaturą dziecięcą. Rozróżnia części mowy. Umie określić liczbę mnogą i pojedynczą wyrazów. Dodaje i odejmuje na konkretach. Winna utrwalać sobie rachunek pamięciowy w zakresie 30. Zaczęła pracować samodzielnie. W dalszym ciągu wymaga intensywnej pracy w domu. Bez systematycznej pracy, uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w lekcjach dodatkowych nie jest w stanie przejść do klasy trzeciej.
Po wyjściu z więzienia, w styczniu 2015 roku rodzice dziewczynki obawiając się, że mogą utracić prawa rodzicielskie natychmiast skontaktowali się z wychowawcą. Podczas rozmowy obiecali, iż nadal będą korzystać z pomocy i wsparcia cioci dziewczynki. Matka uczennicy obiecała również, że zadba o to, aby córka korzystała z pomocy oferowanej przez szkołę. Zespół nauczycieli stale monitoruje poczynania rodziców.

III. Cele pracy wychowawczo – terapeutyczno - edukacyjnej.
1. Cele główne programu naprawczego.
- Docenianie wytrwałości i pracowitości dziewczynki, motywowanie do dalszej pracy.
- Wzbogacanie kompetencji językowych uczennicy.
- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
- Wyrobienie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.
2. Cele szczegółowe:
- Dostosowanie działań edukacyjnych do aktualnych potrzeb dziewczynki.
- Rozwijanie umiejętności pisania, czytania ze zrozumieniem.
- Rozwijanie umiejętności liczenia pamięciowego, rozwiązywania zadań z treścią.
- Dostrzeganie najmniejszych postępów dziecka.

IV. Metody i formy pracy wykorzystane podczas realizacji programu.
- Metoda 18 struktur wyrazowych.
- Wykorzystanie metody klocków „Pussy” do ćwiczeń kompetencji matematycznych.
- Metody aktywizujące i motywujące uczennicę.
- Metoda kinezjologii edukacyjnej - gimnastyki mózgu.
W pracy terapeutyczno - edukacyjnej wykorzystane będą różne formy: indywidualna, grupowa, praca w parach.

V. Podejmowane przez nauczycieli działania edukacyjno - wychowawcze.

Rozwijanie percepcji słuchowej.
 Usprawnianie słuchu fonematycznego. Wykorzystanie zabaw i gier słuchowych.
 Wyróżnienie wyrazów ze zdań, rozpoznawanie zdań pytających, wykrzyknikowych, oznajmujących.
 Tworzenie wyrazów zaczynających się od danej głoski, synteza i analiza wyrazów podanych ze słuchu.
 Uważne słuchanie głośno czytanych tekstów.

Rozwijanie mowy, zasobu słownictwa dziecka.
 Wzbogacanie zasobu językowego dziewczynki poprzez zastosowanie metody Rodak, Nawrockiej.
 Korygowanie wypowiedzi błędnych pod względem gramatycznym.
 Aktywizowanie dziewczynki do częstych wypowiedzi na forum klasy, do opisywania zdarzeń z własnego doświadczenia, historyjek obrazkowych.
 Omawianie przeczytanych fragmentów tekstu.
 Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu.

Rozwijanie umiejętności estetycznego, poprawnego pod względem gramatycznym i ortograficznym pisania.
 Ćwiczenia umiejętności pisania w oparciu o zabawy i gry kształtujące tę kompetencje.
 Ćwiczenia polegające na pisaniu ze słuchu opracowanego materiału.
 Formułowanie przez uczennicę krótkich wypowiedzi pisemnych na dowolny temat.
 Uzupełnianie luk w wyrazach trudnych pod względem ortograficznym.
 Wspólne sprawdzanie tekstu, korzystanie ze słowniczka ortograficznego.

Usprawnianie techniki czytania, rozumienia sensu przeczytanych treści.
 Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej na materiale literowym, sylabowym i wyrazowym.
 Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale słownym.
 Czytanie ze zrozumieniem poleceń, krótkich tekstów.
 Samodzielne analizowania przeczytanych treści.
 Ćwiczenia skierowane na poprawę jakości, płynności oraz tempa czytania.
 Samodzielne czytanie fragmentów lektur, opowiadań.
 Wspólne analizowanie przeczytanych treści.

Rozwijanie elementarnych umiejętności społeczno - przyrodniczych.
 Utrwalenie dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 Wyróżnianie cech charakterystycznych dla poszczególnych pór roku, próby porównywania.
 Odczytywanie pełnych godzin na zegarze.
 Praktyczne korzystanie z kalendarza.


Rozwijanie elementarnych umiejętności matematycznych
 Nabycie umiejętności obliczania liczby dni w danym miesiącu na kostkach palców.
 Ćwiczenia skierowane na przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów.
 Dodawanie i odejmowanie liczb pamięciowo do 30.
 Porównywanie dwóch liczb w zakresie do 30.
 Uzupełnianie prostych równań typu: 12 + __ = 20,
30 - __ = 17
 Rozwiązywanie prostych zadań pisemnych w oparciu o sporządzoną
przez nauczyciela ilustrację graficzną, przeliczanie na konkretach.
 Ćwiczenia stymulujące myślenie operacyjne.
 Wykonywanie pomiarów długości, szerokości, wagi przedmiotów. Zapisywanie wartości pomiarów. Proste obliczenia.
 Mierzenie i rysowanie odcinków.
 Wykonywanie prostych obliczeń pieniężnych.

Troszczenie się o zdrowie fizyczne i równowagę psychiczną dziewczynki.
 Zachęcanie dziewczynki do zawierania nowych znajomości z dziećmi.
 Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami poprzez aktywny udział w zabawach, imprezach klasowych.
 Udział w zajęciach terapeutycznych z psychologiem szkolnym.
 Wzmacnianie pozytywne najmniejszych dokonań Wiktorii, nagradzanie jej zaangażowania.
 Dbanie o prawidłowe odżywianie się.

VI. Przewidywane efekty oddziaływań edukacyjno - terapeutyczno- wychowawczych.
W zakresie percepcji słuchowej:
- reaguje na polecenia nauczycieli, koncentruje się na ich instrukcjach dotyczących zadania,
- rozpoznaje różne rodzaje zdań,
- dokonuje syntezy i analizy wyrazów podanych ze słuchu,
- uważnie słucha, wyodrębnia fakty.
W zakresie rozwijania mowy:
- wzbogaca zasób słownictwa,
- operuje wyrazami bliskoznacznymi, przeciwstawnymi,
- chętnie wypowiada się na forum klasy,
- stara się, aby jej wypowiedzi przyjmowały poprawną formę gramatyczną,
- dzieli się swoimi doświadczeniami i przeżyciami,
- opisuje zdarzenia zaistniałe w przeczytanych tekstach,
- ustala kolejność zdarzeń,
- wymyśla zakończenie opowiadań.
W zakresie pisania:
- pisze ze słuchu proste zdania,
- pisze z pamięci podane zdania,
- formułuje kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne na zadany temat,
- stara się wykorzystywać w praktyce przyswojone zasady ortograficzne,
- samodzielnie uzupełnia tekst z lukami podanymi wyrazami,
- układa proste zdania z rozsypanek wyrazowych.
W zakresie czytania:
- potrafi przeczytać poprawnie dłuższy tekst, polecenie do zadania,
- rozumie sens przeczytanej treści oraz polecenia,
- poprawia tempo i płynność czytania,
- rozpoznaje w tekście poznane części mowy.

W zakresie umiejętności społeczno - przyrodniczych.
- umie wymienić dni tygodnia, miesiące,
- potrafi podać charakterystyczne cechy pór roku,
- sprawnie posługuje się kalendarzem,
- podaje pełne godziny na zegarze.
W zakresie umiejętności matematycznych:
- sprawnie oblicza liczbę dni w miesiącu, wykorzystuje poznaną metodę,
- przelicza i porównuje liczebność zbiorów,
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 30,
- uzupełnia proste równania,
- wykonuje proste operacje pamięciowe,
- rozwiązuje samodzielnie zadania tekstowe,
- liczy pieniądze,
- rozpoznaje figury geometryczne, umie je narysować za pomocą linijki,
- mierzy samodzielnie odcinki,
- wykonuje proste obliczenia długości, szerokości, wagi.
W zakresie troszczenia się o zdrowie fizyczne i równowagę psychiczną dziewczynki.
- potrafi nawiązywać zdrowe relacje z innymi dziećmi,
- nawiązuje nowe przyjaźnie,
- chętnie pracuje w grupie rówieśniczej,
- angażuje się w wykonywanie zadań,
- jest zmotywowana, wytrwale dąży do celu,
- właściwie się odżywia, bierze udział w akcji pt.: Szklanka mleka, Owoce i warzywa, w rajdzie szkolnym etc.

VII. Oddziaływania szkoły wobec rodziców dziewczynki.
 Zobligowanie rodziców do systematycznego treningu z córką w zakresie czytania ze zrozumieniem i pisania ze słuchu, według zaleceń udzielonych w szkole.
 Skierowanie prośby do rodziców, aby nadal korzystali z pomocy cioci Wiktorii.
 Zachęcenie rodziców do czuwania nad wykonywaniem ćwiczeń zaleconych przez wychowawcę, psychologa etc.
 Zachęcanie rodziców żeby umożliwili córce kontakt z rówieśnikami z tzw. „normalnych rodzin’’.
 Pokazanie rodzicom, w jaki sposób poprzez zabawę należy ćwiczyć rachunek pamięciowy.
 Przypomnienie rodzicom terminów zajęć wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych.
 Zobligowanie rodziców do systematycznego uczestniczenia dziecka w zajęciach szkolnych (obowiązkowych oraz dodatkowych) i reedukacji.
 Uświadomienie rodzicom, że należy systematycznie pracować z dzieckiem w domu, odrabiać zadania domowe.

VIII. Bibliografia
- Nowa Podstawa Programowa, Tom pierwszy: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
- Terapia Pedagogiczna Tom I i II. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Pod redakcją E. M. Skorek
- Zarys terapii dziecka, B. Kaja
- Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, E. Górkiewicz
- Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Usprawnienie funkcji percepcyjno- motorycznych, J. Jastrząb
- Gimnastyka mózgu część I i II, Swietłana Mazgutowa i Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji odruchów (MINK) P. G. Dennison
- Zaburzenia rozwoju ucznia, a niepowodzenia szkolne. H. Spionek
- Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. I. Styczek
- Świat odgłosów - zabawy i gry kształtujące umiejętność pisania i czytania. M. StaniekZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.