AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Tomowiak-Stańczak, 2017-11-03
Mosina

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZY

- n +

(pieczątka szkoły)


INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZY

I. Dane osobowe ucznia:
Imię i nazwisko ucznia:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania ucznia:
Klasa: pierwsza
Wychowawca klasy:

II. Podstawa objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr 45/A/16-17, z dnia 18.01.2017 r., wydane przez Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, ul. Słowackiego 54/56 w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu.

III. Rozpoznanie z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
Spektrum autyzmu

IV. Program opracowano na okres:
I etapu edukacyjnego


V. Wstępna Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – z uwzględnieniem diagnozy przedstawionej przez Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

CHARAKTERYSTYKA PSYCHOPEDAGOGICZNA


FUNKCJONOWANIE UCZNIA W SFERACH: POZNAWCZEJ (UWAGA, PERCEPCJA, PAMIĘĆ, JĘZYK, WYOBRAŹNIA, MYŚLENIE), RUCHOWEJ, SENSORYCZNEJ I SAMOOBSŁUGOWEJ

MOCNA STRONA UCZNIA
SŁABA STRONA UCZNIA
- Ogólny poziom funkcji poznawczych kształtuje się na poziomie normy wiekowej.
- Na dobrym poziomie kształtuje się: spostrzegawczość wzrokowa, szybkość manipulacji na materiale konkretnym, integracja wzrokowo- ruchowa, myślenie przyczynowo- skutkowe w oparciu o materiał obrazkowy.
- Na poziomie przeciętnym znajduje się zdolność do tworzenia uogólnień.
- Chłopiec dobrze rozumie proste polecenia.
- Prawidłowo reaguje na swoje imię.
- Ogólna sprawność ruchowa jest prawidłowa.
- W repertuarze zachowań nie obserwuje się tendencji do tworzenia niefunkcjonalnych rutyn.
- Chłopiec jest samodzielny w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych. - Rozwój umysłowy przebiega w sposób nieharmonijny, z istotną przewagą funkcji wykonawczych nad werbalnymi.
- Obniżone względem normy wiekowej są: zasób słownictwa i wiadomości o otaczającym świecie, myślenie logiczne i matematyczne, pamięć słuchowa oraz rozumienie sytuacji społecznych i akceptowalnych społecznie zachowań.
- Uwaga dowolna ulega częstemu rozproszeniu pod wpływem różnych bodźców zewnętrznych.
- Mowa nie jest poprawna pod względem gramatycznym i semantycznym, występują jakościowe deficyty w obrębie jej rozwoju.
- Wypowiedzi ucznia bywają nieadekwatne do stawianych pytań.
- Prozodia wypowiedzi jest zaburzona, występują dźwięki niesłużące komunikacji, echolalie odroczone.
- Chłopiec ma duże trudności z prowadzeniem dialogu i podtrzymywaniem narzuconego tematu oraz w zakresie spontanicznej mowy opowieściowej.
- Zdarza się, że wielokrotnie zadaje to samo pytanie, pomimo uzyskania na nie wcześniejszej odpowiedzi.
- Ma trudności ze rozumieniem złożonych, wieloetapowych poleceń.
- Wspomaganie mowy gestykulacją oraz mimiką jest ograniczone.
- Ma problemy w zakresie przetwarzania sensorycznego, co wiąże się z występowaniem nieadekwatnych reakcji na bodźce zewnętrzne.
- Jest nadwrażliwy na bodźce słuchowe.
- Jest wybiórczy pokarmowo.
- Obserwuje się wzmożoną ruchliwość.
- Obserwuje się autostymulacje i stereotypie ruchowe.

FUNKCJONOWANIE UCZNIA W SFERZE SPOŁECZNO – EMOCJONALNEJ

MOCNA STRONA UCZNIA
SŁABA STRONA UCZNIA
- Chłopiec uczy się przez naśladownictwo społeczne.
Z pomocą nauczyciela i rówieśników próbuje naśladować pozytywne, akceptowalne społecznie zachowania.
- Naśladowanie pozytywnych zachowań sprawia mu przyjemność.
- Dąży do nawiązywania kontaktów społecznych.
- Potrafi nazwać podstawowe emocje przedstawione na zdjęciach lub filmach.
- Próbuje dzielić się swoją pasją z kolegą. Wspólnie ogląda z nim książeczki z klockami Lego.
- Po dłuższym okresie czasu przyzwyczaja się do zmian. - Zdarza się, że jego reakcje emocjonalne są nieadekwatne do zaistniałej sytuacji np. śmieje się z „wypadków” kolegów.
- Ma trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami, obserwuje się brak synchronii emocjonalnej.
- Ma trudności ze zrozumieniem konsekwencji swoich zachowań.
- W sytuacji frustracji pojawiają się u niego zachowania agresywne.
- Nie zawsze rozumie przyczyny występowania emocji.
- Podczas przerw izoluje się od grupy rówieśniczej.
- Nie potrafi zintegrować się z grupą rówieśniczą, dąży do kontaktów z innymi, jednak nie posiada umiejętności do nawiązywania relacji w sposób adekwatny i aprobowany społecznie.
- Ma trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, który w większości jest unikający.
- Źle znosi zmiany, które nie były wcześniej zapowiedziane.
- Słabo rozumie sytuacje żartobliwe, charakterystyczna jest dosłowność w odczytywaniu komunikatów oraz emocji innych.
- Ma trudności z nazywaniem złożonych emocji oraz Teorii Umysłu tzn. umiejętności odczytywania preferencji i stanu umysłu innych osób oraz wprowadzania współrozmówcy w kontekst sytuacyjny.
UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE: CZYTANIE, PISANIE, WYPOWIADANIE SIĘ, LICZENIE

MOCNA STRONA UCZNIA
SŁABA STRONA UCZNIA
- Próbuje dokonywać prostej analizy i syntezy słuchowo - wzrokowej.
- Chętnie głoskuje.
- Wspólnie z innymi dziećmi dzieli proste wyrazy na sylaby.
- Doskonale opanował wszystkie litery, zarówno duże, jak i małe.
- Bardzo chętnie i ładnie pisze poznane litery.
- Próbuje opowiadać o tym, co go zainteresowało.
- Zna wszystkie poznane cyfry.
- Potrafi je zapisać.
- Zapisuje na tablicy numer strony realizowanej w podręczniku.
- Jest otwarty na pomoc i wsparcie nauczyciela podczas liczenia.
- Cieszy się ze swoich sukcesów.
- Stymulowany pozytywnie przez nauczyciela potrafi wytrwać podczas realizacji zadań.
- Ma trudności z analizą i
syntezą słuchowo - wzrokową wyrazów.
- Wymaga pomocy w syntezie wyrazu.
- Trudność sprawia mu czytanie sylabowe.
- Rzadko odpowiada na pytania nauczyciela.
- Ma problem z pełnym zrozumieniem czytanych przez nauczyciela treści.
- Podczas dodawania i odejmowania liczb na liczydle potrzebuje wsparcia nauczyciela.
- Pracuje w wolnym tempie.
- Podczas wykonywania zadań wymaga nieustannej kontroli i wsparcia ze strony nauczyciela.

VI. Dane wynikające z wywiadu z rodzicami.
Rodzice interesują się sytuacją edukacyjną dziecka. Wspólnie zadecydowali, aby uczeń uczęszczał do naszej szkoły. Matka dostrzega i rozumie problemy chłopca. Ojciec dostrzega mocne strony syna np. umiejętności konstrukcyjne. Rodzice rozwiedli się. Dzielą się opieką nad swoimi dziećmi.


VII. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia oraz działania podejmowane przez szkołę oparte na zaleceniach zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


CEL GŁÓWNY: KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
UMOŻLIWIAJĄCYCH INTEGRACJĘ Z GRUPĄ RÓWIEŚNICZĄ

CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W KLASIE, SZKOLE
- Wzbudzanie motywacji do komunikowania się z otoczeniem.
- Kształcenie umiejętności naśladownictwa pozytywnych zachowań.
- Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z grupą.
- Pomaganie w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami.
- Kontrolowanie i monitorowanie aktywności ucznia.
- Pokazywanie właściwych zachowań.
- Pomaganie w zrozumieniu sytuacji i zasad społecznych.
- Stwarzanie warunków do pracy w parze.
- Inicjowanie zabawy w modelowanie i naśladowanie.
- Umożliwienie pracy w małej grupie pod kontrolą osoby dorosłej, w celu wdrażania do współdziałania z rówieśnikami.
- Zachęcanie ucznia do zaangażowania się we wspólne działanie z innymi dziećmi.
- Stosowanie podpowiedzi podczas zabaw i konwersacji.
- Stwarzanie poczucia bezpieczeństwa, wyprzedzanie sytuacji konfliktowych.
- W sytuacjach rozpoznania symptomów nadejścia niepokoju emocjonalnego rozładowanie go, np. zabawą ruchową, ćwiczeniami relaksacyjnymi.

CEL GŁÓWNY: WZMACNIANIE POZYTYWNE UCZNIA

CEL SZCZEGÓŁOWY DZIAŁANIA PODEJMOWANE W KLASIE, SZKOLE
- Motywowanie ucznia do wysiłku umysłowego.
- Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.


-Wprowadzanie w całym środowisku wychowawczym ujednoliconego systemu motywacyjnego adekwatnego do potrzeb i możliwości dziecka.
- Wykorzystanie mocnych stron dziecka.
- Podniesienie jego pozycji wśród rówieśników.
- W celu podniesienia samooceny ucznia minimalizowanie wymagań w przypadku zadań trudnych.
- Chwalenie za konkretne dokonania.
- Proste i jasne sformułowanie pochwały np. „bardzo starannie napisałeś zdanie, ładnie bawisz się z kolegą” etc.
- Kontynuowanie realizacji klasowego systemu motywacyjnego : „Uczeń tygodnia”, „Uczeń Miesiąca”.
- Tworzenie atmosfery wsparcia i akceptacji dla ucznia, otoczenie go szczególna opieką.
- Rozszerzanie zakresu zainteresowań i aktywności dziecka, kształtowanie i rozwijanie mowy potocznej.
- Stosowanie jasnych reguł i zasad postępowania i konsekwentne ich przestrzeganie zarówno na terenie domu jak i szkoły.CEL GŁÓWNY: ORGANIZOWANIE PRACY NA LEKCJACH I EGZEKWOWANIE WIEDZY

CEL SZCZEGÓŁOWY DZIAŁANIA PODEJMOWANE W KLASIE, SZKOLE
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia podczas wszystkich zajęć edukacyjnych
- Stosowanie form przekazu w sposób zrozumiały dla dziecka.
- Zapewnienie uporządkowanego procesu uczenia się.
A. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych podczas wszystkich zajęć edukacyjnych:
- zmniejszenie liczby i stopnia trudności oraz obszerności zadań,
- dzielenie materiału na mniejsze części w celu ich zapamiętywania i odtwarzania,
- wydawanie prostych poleceń ustnych, a także upewnianie się, czy zostały dobrze zrozumiane, w razie konieczności dodatkowe wyjaśnienie,
- odwoływanie się podczas zajęć do konkretu, ilustrowanie treści zajęć za pomocą materiałów wizualnych, ukierunkowywanie w myśleniu, udzielanie wskazówek, nawiązywanie do codziennych sytuacji życiowych,
- wydłużanie czasu na wykonywanie zadania oraz udzielanie odpowiedzi,
- ocenianie prac plastycznych pod względem poprawności graficznej w sposób dostosowany do deficytów rozwojowych dziecka,
- stosowanie podpowiedzi werbalnych podczas zajęć grupowych,
- w sytuacji dekoncentracji ucznia ukierunkowywanie uwagi na treść i zadania oraz zapewnienie przerw w podejmowaniu wysiłku poznawczego.


B. Dodatkowe działania względem dziecka:
- uprzedzanie o planowanych zmianach w rytmie dnia,
- posadzenie ucznia w pierwszej ławce, blisko nauczyciela,
- unikanie złożonych komunikatów,
- upewnianie się czy uczeń dobrze zrozumiał polecenie,
- stopniowe podwyższanie trudności zadań,
- zadania domowe na poziomie klasy I ujednolicone dla całej grupy, dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia,
- stosowanie ujednoliconej oceny literowej i opisowej,
- dbanie o właściwą organizację czasu i przestrzeni, unikanie nadmiaru bodźców, pomoc w odpowiednim organizowaniu obowiązków oraz czasu wolnego.

CEL GŁÓWNY: POPRAWA I REDUKOWANIE DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SZKOLE
- Usprawnienie funkcji poznawczych.
- Wpływanie na rozwój
emocjonalno – społeczny dziecka.
- Rozwijanie zasobu mowy ucznia.
- Niwelowanie nadwrażliwości słuchowej poprzez oswajanie z różnymi źródłami dźwięku.
- Redukowanie zachowań niepożądanych i „budowanie” zachowań alternatywnych.
- Cele realizowane będą podczas zajęć terapeutycznych z psychologiem, zajęć specjalistycznych z pedagogiem specjalnym, z logopedą w PPP.


VIII. Formy i wymiar pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Zajęcia w małej grupie rówieśniczej o charakterze terapeutycznym w celu rozwijania umiejętności społecznych z psychologiem szkolnym, zajęcia specjalistyczne z pedagogiem specjalnym, z logopedą w PPP.


ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PRZEWIDZIANE DLA CHŁOPCA

CZĘSTOTLIWOŚĆ REALIZACJI
Zajęcia w małej grupie rówieśniczej o charakterze terapeutycznym w celu rozwijania umiejętności społecznych z psychologiem szkolnym 45 minut tygodniowoZajęcia specjalistyczne z pedagogiem specjalnym
Informacje będą zawarte w Aneksie dołączonym do IPETZajęcia logopedyczne

Uczeń uczestniczy w terapii logopedycznej poza szkołą. Jest pod stałą opieką specjalisty.IX. Formy i metody pracy z uczniem podczas zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć.
Formy pracy:

• indywidualna (zajęcia specjalistyczne z pedagogiem specjalnym, terapia logopedyczna)
• zespołowa, zbiorowa (zajęcia w małej grupie rówieśniczej o charakterze terapeutycznym w celu rozwijania umiejętności społecznych z psychologiem szkolnym).

Metody pracy:
oparte na praktycznym działaniu, oparte na obserwacji, metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych do wykonania, metoda praktycznego działania, metoda ćwiczeń utrwalających, gry i zabawy dydaktyczne, metoda oparta na naśladownictwie: ruchowym, statycznym, werbalnym, zachowań i postaw, techniki relaksacyjne, trening umiejętności społecznych, elementy socjoterapii, metoda instrumentalna, pokaz, metody aktywizujące, elementy Metody Dobrego Startu, wzmacnianie pozytywne.

X. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, działania wspierające rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz zakres współpracy z instytucjami np. Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

- Stały kontakt nauczycieli, specjalistów z rodzicami: systematyczna wymiana informacji o aktualnym stanie psychofizycznym ucznia, jego funkcjonowaniu, postępach, trudnościach.
- Udzielanie rodzicom porad, wskazówek do pracy edukacyjnej, wychowawczej z dzieckiem w domu, zapewnienie możliwość indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem oraz z pedagogiem specjalnym.
- Przeprowadzenie badania kontrolnego (psychologiczno - pedagogicznego) w Poradni pod koniec I etapu edukacyjnego celem uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny.
- W razie potrzeby konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.


XI. Sposób ewaluacji programu.
- Obserwacja ucznia podczas zajęć.
- Analiza wyników nauczania.
- Wywiad z rodzicami i nauczycielami uczącymi ucznia na temat postępów i trudności (Załącznik 1).

Program opracowały (data i podpis):
...............................

...............................

Podpisy członków zespołu:

...............................

...............................

...............................


Data, podpisy rodziców (opiekunów prawnych) ucznia:

...............................

...............................

Data, podpis dyrektora szkoły:

..............................ZAŁĄCZNIK 1
Analiza udzielonej pomocy – ewaluacja:

Które z wyznaczonych celów zostały zrealizowane?

Których celów nie udało się zrealizować? Z jakiego powodu?Które z realizowanych form i metod były skuteczne?


Które z realizowanych form i metod były nieskuteczne ?


W jakim zakresie nastąpił progres w rozwoju ucznia?


W jakim zakresie nastąpił regres w rozwoju ucznia?Wnioski i wskazania do dalszej pracy.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.