AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Trzaskowska, 2017-09-28
Bydgoszcz

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego


Nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Katarzyna Trzaskowska

Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r.

Data ukończenia stażu: 31 maja 2016r.
CELE STAŻU:

Poszerzenie zakresu wiedzy.
Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Podniesienie poziomu pracy szkoły.
Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
Wzbogacenie wiedzy na temat oceniania zewnętrznego i wewnętrznego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

I. Poznanie procedury awansu zawodowego.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego

II. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

1. Analiza dokumentacji szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminu szkolnego systemu oceniania i promowania, ... .
2. Kontynuacja aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentów szkoły w oparciu o wymagania reformy oświaty.
3. Prowadzenie dokumentacji wynikające z obowiązków nauczyciela (wychowawcy klasy i przedmiotu).

III. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

1. Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


I. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

1. Analiza własnych umiejętności.
2. Aktywny udział w zadaniach związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły.
3. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
4. Organizacja konkursów matematycznych (Szkolne konkursy klasowe: Mistrz rachunków, Diagramy procentowe, Mozaiki, Symetrie oraz współorganizacja Ligi Zadaniowej, Kangura, Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki).

II. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.

1. Studiowanie literatury fachowej , udział w warsztatach,
szkoleniach, śledzenie fachowych stron internetowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych.

III. Opracowanie programu i prowadzenie kółka matematycznego.

1. Prowadzenie zajęć (kółko matematyczne)
2. Prezentacja osiągnięć na apelach szkolnych, uroczystościach szkolnych.

IV. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

1. Prowadzenie zajęć przygotowawczych do konkursów.
2. Przygotowanie środków dydaktycznych. (prezentacje multimedialne, karty pracy z zadaniami matematycznymi).

V. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.

1. Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Szkolnego Systemu Oceniania.
2. Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.

VI. Wzbogacanie metod i form pracy o nowe metody aktywizujące.

1. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
2. Systematyczne doposażenie pracowni.
3. Tworzenie pomocy dydaktycznych.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


I. Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela.

1. Regularne śledzenie przepisów prawa oświatowego.
Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych.
2. Prowadzenie zajęć kółka matematycznego w pracowni komputerowej. (wykorzystanie Excela w matematyce).
3. Udostępnienie rodzicom adresu email w celu kontaktu z wychowawcą.

II. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy.
1. Samodzielne przygotowanie pomocy naukowych na zajęcia.
2. Opracowywanie sprawozdań, planów pracy, programów, analiz, dotyczących pracy własnej, zespołu matematyków, podsumowania wyników egzaminu gimnazjalnego.
3. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

III. Wykorzystywanie urządzeń multimedialnych.


1. Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć.
2. Wyświetlanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych, zebrań z rodzicami, uroczystości szkolnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


I. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców. (Prezentacja wyników projektu „W którym z osiedlowych banków ulokowałbyś swoje oszczędności”.)
2. Konsultacje z innymi nauczycielami.
3. Przekazywanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom
(pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, itp.).
4. Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
5. Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym.
6. Współpraca z rodzicami.

II. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

1. Opracowanie i publikowanie na portalach internetowych własnych materiałów (plan rozwoju, sprawozdanie z realizacji stażu)
2. Przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.


I. Opracowanie i wdrożenie programu koła matematycznego oraz zajęć wyrównawczych.

1. Prowadzenie zajęć koła matematycznego/zajęć wyrównawczych w oparciu o opracowane programy.
2. Praca z uczniami mającymi orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej ( zajęcia wyrównawcze ).
3. Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego – praca z uczniem zdolnym.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej


I. Zdobycie uprawnień egzaminatora

1. Ukończenie szkolenia (kursu) na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


I. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.

1. Opracowanie scenariuszy konkursów (Mistrz Rachunków, Mozaiki, Symetrie, Diagramy procentowe).
2. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach na wszystkich szczeblach (Liga Zadaniowa, Kangur, Konkurs Kuratoryjny z Matematyki).

II. Współpraca z instytucjami kulturalno -oświatowym

1. Udział w imprezach środowiskowych
2. Zajęcia poza szkolą

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi, osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


I. Współpraca z Policją, Strażą Miejską

1. Współorganizacja warsztatów dla uczniów i rodziców (Zagrożenia jakie niesie ze sobą Internet, narkotyki).

II. Współpraca z organizatorami konkursów


1. Udział uczniów w konkursach o zasięgu miejskim, wojewódzkim, międzynarodowym.
2. Praca w komisjach konkursowych

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


I. Współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi.

1. Indywidualne spotkania z rodzicami, dotyczące bieżących problemów w klasie.

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

1. Zapoznanie się z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz sytuacją rodzinna ucznia.
2. Analiza efektywności metod aktywizujących stosowanych w nauce
Przedmiotu.
3. Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.