Katalog

Kuba Krajewski, 2017-09-28
Warszawa

Język angielski, Artykuły

Rozprawka po angielsku - zasady pisania, przydatne zwroty

- n +

Rozprawka po angielsku za i przeciw (for and against essay) to forma wypowiedzi pisemnej obowiązująca na maturze rozszerzonej z języka angielskiego, której głównym celem jest przekonanie czytającego do postawionej tezy oraz jej uzasadnienie. Musimy w niej znaleźć argumenty za i przeciw danej tezie, lub wady i zalety czegoś (pros and cons essay). Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać rozprawkę za i przeciw po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór rozprawki za i przeciw po angielsku.

Zasady pisania rozprawki za i przeciw po angielsku

Pisząc rozprawkę za i przeciw, czyli taką, która przedstawia plusy i minusy, należy stosować się do zasad poprawnej gramatyki, a nawet wprowadzić bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne. Trzeba również mieć na uwadze rodzaj stylu. W tym wypadku obowiązuje styl formalny. Ważne jest też zachowanie formy bezosobowej i wyrażenie własnej opinii dopiero na końcu eseju. Rozprawka powinna być podzielona na akapity. Limit słów to 200-250.

Elementy składające się na rozprawkę za i przeciw po angielsku

1. Wstęp – wprowadzenie tematu, podanie tezy bez wyrażania własnej opinii.

Everyone think that education is an important matter, but not everyone agrees about the right way to educate children. One question that many people disagree on is whether boys and girls should be taught separately.

2. Rozwinięcie – realizacja tematu, podanie przykładów, szczegółowe omówienie argumentów.

Przynajmniej dwa argumenty za wraz z uzasadnieniem.

There are quite a few pros to single-sex schools. First of all, teachers may use techniques designed specifically to suit the gender of their school. For instance, girls prefer collaborative learning while boys like to dominate teamwork. Secondly, children gain knowledge more effectively. Girls do not get distracted by boys and boys focus on learning instead on girls.

Przynajmniej dwa argumenty przeciw wraz z uzasadnieniem.

However, there are many disadvantages when it comes to single-sex schools. Firstly, such schools may encourage children to make stereotypical choices about their future. It is so because they do not get the chance to try things which are not typical for their gender. What is more, this type of school does not give girls and boys a chance to socialise with each other. Because of that it may be more difficult to adapt in the adult world when they finish school.

3. Zakończenie – podsumowanie zgodne z tematem i treścią wypowiedzi i/lub własna opinia.

To conclude, even though single-sex schools can be a good idea, they also have serious disadvantages. In my opinion, the biggest con is that they do not give young people a chance to get to know each other better.

Przydatne zwroty

Firstly – Po pierwsze

First of all – Po pierwsze

To begin/start with – Poczynając od

The main reason is … – Głównym powodem jest …

Secondly – Po drugie

Thirdly – Po trzecie

The first/One/Another advantage of… is… – Pierwszą/Jedną/Inną zaletą… jest…

The first/One/Another disadvantage of… is… – Pierwszą/Jedną/Inną wadą… jest…

Many/Most/Some people claim that… – Wiele/Większość/Niektórzy ludzie twierdzą, że…

Many/Most/Some people think that… – Wiele/Większość/Niektórzy ludzie myślą, że…

Moreover/What is more/Furthermore – Co więcej

And on top of that … – A na dodatek …

Apart from … – Oprócz …

Last but not least – Ostatni lecz nie mniej ważny

It’s also true that … – Prawdą jest również to że …

And finally, … – I w końcu …

Ultimately, … – Ostatecznie …

For example/For instance – Na przykład

Look at the case of … – Proszę spojrzeć na przypadek …

Look at the example of … – Proszę spojrzeć na przykład …

Let’s consider the case of … – Zastanówmy się nad/rozważmy przypadek …

Let’s consider the example of … – Zastanówmy się nad/rozważmy przykład …

One example of this is … – Jednym przykładem może być …

We can’t deny that … – Nie możemy zaprzeczyć, że …

A brilliant example of … is … – Świetnym przykładem … jest …

I can’t think of a better example of … than … – Nie mogę podać lepszego przykładu na … niż …

One point of view in favour of… – Jednym z punktów widzenia popierającym…

One point of view against… – Jednym z puntów widzenia przeciwko…

Opponents of… argue that… – Przeciwnicy… spierają się, że…

Advocates of… say that… – Obrońcy… mówią, że…

However – Jednakże

Such as – Takie jak

Apart from – Oprócz

On the one hand… – Z jednej strony…

On the other hand… – Z drugiej strony…

I can’t argue with … – Nie zaprzeczę, że …

Even though … – Chociaż …

Although … – Mimo to …

It can be argued that … – Są odmienne opinie że …

In spite of – Pomimo

Despite – Pomimo

Especially – Zwłaszcza

Finally/Lastly – Na koniec

Last but not least – Ostatni, ale nie mniej ważny

In conclusion/Summing up/All in all/To sum up/To conclude – Podsumowując

All things considered – Ogólnie rzecz biorąc

To wrap up, … – Zbierając wszystko w całość, …

In other words, … – Innymi słowy, …

To reiterate, … – W celu powtórzenia, …

In short, … – W skrócie, …

To put it short, … – Krótko mówiąc, …

So what it comes down to is … – A więc sprowadza się to do …

Taking everything into account/consideration … – Biorąc to wszystko pod uwagę …

All things considered, … – Po rozważeniu tego wszystkiego, …

Overall, … – Ogólnie rzecz biorąc, …

Źródło: Speakin.pl
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.