Katalog

Dorota Lepczyńska, 2017-08-25
Łódź

Informatyka, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE II ROK STAŻU NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


DRUGI ROK STAŻU

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr inż. Dorota Lepczyńska
Pełniona funkcja: Nauczyciel informatyki, zajęcia techniczne
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr A.Nawrocka
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r
Data zakończenia stażu Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach 31.05.2018r
CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W czasie trwania drugiego roku stażu zrealizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 7, ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach:
Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu. Moja samoocena przyjmowała także formę ankiet ewaluacyjnych kierowanych do uczniów. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić lekcje metodami aktywizującymi.
Dokonywałam obserwacji zajęć profilaktycznych prowadzonych przez opiekuna stażu. Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz pani wicedyrektor szkoły. Podczas rozmów pohospitacyjnych dowiadywałam się o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć. Starałam się wykorzystać opinie i wskazówki opiekuna w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dzięki temu doskonaliłam swój warsztat pracy i dokonywałam jego ewaluacji. Przygotowałam ścienne gazetki o tematyce np. cyberprzestępczość, grafika komputerowa oraz sieci komputerowe. Oprócz gazetek ściennych opracowałam również inne pomoce dydaktyczne w postaci testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych. Wykorzystałam również materiały przygotowane przez wydawnictwa do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. Na jednej z lekcji zajęć technicznych zorganizowałam wystawę prac wykonanych przez uczniów klasy IIIa – makiety „Bezpieczna droga do szkoły”. Materiały w postaci tekstu i zdjęć zostały przesłane do szkolnej gazetki NGG, gdzie wraz z nauczycielem angielskiego prowadzę tę gazetkę zajmując się oprawą graficzną.
Wraz z opiekunem stażu nawiązałam współpracę MKPiRPA oraz przeprowadziłam ankietę internetową diagnozującą zagrożenia społeczne uczniów naszego Gimnazjum.
zagrożeń czyhających w szkole i na ulicy „STOP CYBERPRZEMOCY”. Każdy z rodziców otrzymał ulotkę informacyjną na ten temat a prelekcje wzbogaciła wykonana przeze mnie prezentacja wraz z filmem edukacyjnym. Informacja ta została umieszczona w gazecie lokalnej BIS dzięki uprzejmości p. dyrektora M. Gołąbka. Pod koniec maja wraz z p. A. Nawrocką oraz Ż. Wojtyrą przeprowadziłam apel dla młodzieży naszego gimnazjum „Wakacje bezpieczne w sieci – Cyberprzemoc”, który został wzbogacony prezentacją oraz filmami edukacyjnymi poświęconymi tej tematyce.
Wraz z innymi nauczycielami pracowałam w Zespole WDN – przeprowadziłam ankietę oraz opracowałam wyniki ankiety dotyczącej potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz jej wyniki. Pracowałam również w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym, gdzie przedmiotem ewaluacji były efekty nauczania się i uczenia w zakresie informatyki oraz stopień wykorzystania TIK w nauczaniu innych przedmiotów. W trakcie stażu prowadziłam na bieżąco dokumentację szkolną, dziennik lekcyjny LIBRUS oraz dziennik pozalekcyjny – kółko informatyczne.
W okresie II roku stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę
i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Seminarium „Jak skutecznie organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole”.
• Konferencja metodyczna „Rozwiązywanie konfliktów szkolnych drogą mediacji i negocjacji”
• Zajęcia warsztatowe „Kreator stron internetowych weebly” – zaistnieć w sieci WODN Łódź.
• Szkolenie antyterrorystyczne „Procedura postępowania zarządcy obiektu użyteczności publicznej w przypadku ujawnienia podejrzanego pakunku wraz z ewakuacją obecnych w nim osób zakończonego neutralizacją improwizowanego ładunku wybuchowego IED.
• Konferencja „Cyberprzestępczość nowe oblicze przestępczości”.
• Konferencja „Cyberprzestępczość, dopalacze – współczesne zagrożenia oczami młodzieży”.
• Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
• Szkolenie z zakresu „Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych VULCAN”
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania.
Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

§ 7, ust.2, pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Jako nauczyciel informatyki oraz zajęć techniki utrzymywałam stały kontakt z rodzicami
uczniów Kontakty odbywały się podczas konsultacji lub wysyłanie wiadomości przez dziennik LIBRUS. Dzięki temu problemy rozwiązywane były na bieżąco. Korzystałam również z wiedzy i doświadczenia pani pedagog oraz psychologa, nawiązałam z nimi stałą współpracę. Zorganizowałam wyjazd edukacyjny do firmy DELL, gdzie młodzież mogła zapoznać się z technologią montażu oraz instalacją oprogramowania w komputerach
i serwerach. Wyjazd ten pozwolił mi poszerzyć zasób wiedzy w tym zakresie, co
w konsekwencji mogłam wykorzystać na lekcjach informatyki.
W trakcie zajęć uwzględniałam indywidualne możliwości ucznia, przydzielałam trudniejsze zadania uczniom szczególnie uzdolnionym. Przygotowałam ich do konkursu kuratoryjnego –etap Szkolny Konkursu Przedmiotowego z Informatyki. Pomagałam również w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym. Przygotowałam uczniów kończących gimnazjum do przejścia do następnego etapu szkolnego.

§ 7, ust.2, pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Jako nauczyciel informatyki zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dużą rolę w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna czy informatyka. Jest to ogromny przedział, którego całkowite poznanie jest prawie niemożliwe, dlatego zachęcam uczniów do korzystania z różnych źródeł jak: Internet, programy edukacyjne, encyklopedie multimedialne.
Przy użyciu różnych technik komputerowych opracowałam różne narzędzia pomiaru dydaktycznego testy, dokumentacje szkolne, dyplomy. Wykorzystałam zasoby portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej. Przygotowałam scenariusze lekcji, konspekty przy użyciu komputera i Internetu.
W trakcie stażu pomagałam nauczycielom w projektowaniu i drukowaniu dyplomów, zaproszeń związanych z różnymi konkursami uroczystościami organizowanymi przez naszą szkołę. W trakcie stażu wykonałam oraz opublikowałam swoją własną stronę na temat grafiki komputerowej pod adresem grafikakomputerowa.weebly.com. Strona jest przydatna uczniom oraz przeciętnemu użytkownikowi który interesuje się grafiką komputerową.
Ogromną radość sprawia mi również funkcja administratora pracowni oraz konfiguracja sprzętu. W zasadzie przez cały czas trwania stażu, stale pracuję nad jakością pracowni: Instaluję oprogramowanie, konfiguruję sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne czuwając jednocześnie nad ich prawidłowym działaniem oraz bezawaryjną pracą. Komputery mieszczące się w innych salach lekcyjnych również są pod moją opieką. Wszystkie te ciekawe doświadczenia staram się przełożyć na lekcje. Znalezione w Internecie materiały niejednokrotnie wykorzystywałam w czasie swoich lekcji, dzięki czemu zajęcia te stawały się o wiele atrakcyjniejsze.
Technologia informacyjna pozwoliła mi również uzyskać wiedzę na temat awansu zawodowego. Dzięki odpowiednim stronom mogłam dokonać publikacji różnych materiałów związanych z awansem zawodowym, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali. Odwiedzałam strony np. www.edux.pl, www.profesor.pl, www.publikacje.edu.pl itp.
Dodatkowo prowadziłam kółko informatyczne gdzie wraz z uczniami mogłam rozwijać pasje i zainteresowania młodych ludzi z zakresu informatyki i technologii informatycznej.

§ 7, ust.2, pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.


Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam i aktualizowałam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych.
Wiele cennych wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.
Pomagałam dzieciom mającym problemy wychowawcze lub edukacyjne. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców z którymi na bieżąco współpracowałam. Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące problemów z nauką czy też z zachowaniem ucznia, starając się na bieżąco rozwiązywać problemy.
§7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zapoznałam się z poniższymi dokumentami:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, WSO, statut szkoły, regulaminy, programy, ustawa o systemie oświaty. Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet). Przestrzegałam przepisów bhp i zaznajamiałam się z nowymi przepisami. Aktualizowałam wiedzę poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego, stron internetowych MEN http://www.menis.gov.pl/. Przewodniczyłam podczas egzaminów gimnazjalnych. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego rocznej realizacji.
Opracowała:
Dorota Lepczyńska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.