AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwester Misiarz, 2017-08-25
Nysa

Zawodowe, Sprawozdania

OPIS I ANALIZA WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +Dokumentacja nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie wymagań kwalifikacyjnych w postępowaniu na stopień nauczyciela dyplomowanegoNysa 2017


OPIS I ANALIZA WYMAGAŃ
NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w .... od 2017r. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpocząłem 01 września 2014r. a zakończyłem 31 maja 2017r. W trakcie odbywania stażu, 01 września 2015r., zostało mi powierzone stanowisko wicedyrektora. Nowe obowiązki i uprawnienia przyczyniły się do mojego dalszego rozwoju zawodowego. W trakcie stażu wypełniałem zadania zaplanowane w planie rozwoju zawodowego. Realizację zadań związanych z planem rozwoju zawodowego podporządkowałem następującym celom:
• Podniesieniu efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych zmierzających do rzetelnego przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego.
• Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Realizacji zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
• Pogłębieniu wiedzy i umiejętności służącym własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie i przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju napisałem zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)
Opis i analizę realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłem według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§8ust.2pkt 1
Opis i analiza uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


STAŁE DOSKONALENIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
Uważam, że od umiejętności nauczyciela zależy jakość pracy szkoły oraz rozwój dzieci i młodzieży. Mając tego świadomość staram się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, które są adekwatne do potrzeb placówki, której jestem pracownikiem. W efekcie jestem w tanie rozwijać swoje zainteresowania, podnosić swoje umiejętności pedagogiczne oraz korygować metody nauczania i dobór środków oraz narzędzi dydaktycznych. Dzięki podejmowanym staraniom mogę również planować przyszłe inicjatywy mając do tego potrzebny zasób wiedzy i umiejętności.
Przez cały okres swojej pracy zawodowej samokształciłem się korzystając zasobów Internetu oraz literatury fachowej, czasopism branżowych i innych informacji medialnych. Aktywnie poszerzałem swoją wiedzę i umiejętności poprzez analizę podejmowanych działań, weryfikowałem i dokonywałem także kolejnych ewaluacji. Samodzielnie lub przez stały i aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych, opracowywałem dokumentację i podejmowałem działania opiekuńczo-wychowawcze oraz pracę dydaktyczną z uczniami. Mogłem dokonywać również analizy własnej działalności zawodowej - autorefleksji. Sporządzenie samooceny było więc działaniem, mającym na celu uświadomienie mi moich mocnych i słabych stron. Wynik zaś stał się swoistą mapą obszarów, wymagających ode mnie jeszcze większego zaangażowania i poprawy stanu rzeczywistego. Korzystałem również z doświadczeń innych nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli dyplomowanych. Natomiast udział w wewnętrznym i zewnętrznym procesie doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb placówki - uzależniałem od potrzeb własnych, ponieważ prawidłowy proces zmian gwarantował mi nie tylko własny rozwój, ale i był czynnikiem koniecznym w procesie podnoszenia jakości pracy placówki.
Mając dość szerokie spektrum zainteresowań zdobywałem nowe umiejętności z różnych gałęzi wiedzy, aby dbać o wszechstronne wykształcenie. W celu poszerzenia swoich kwalifikacji ukończyłem:
• Kurs doskonalący „Neurony na rzecz ucznia i szkoły -przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku" zorganizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, zainspirował mnie do wprowadzania nowych rozwiązań w toku zajęć edukacyjnych, zmienił w wielu obszarach mój sposób planowania tych zajęć.
• Kurs doskonalący „Metodyka pracy w nauczaniu – uczeniu się osób dorosłych z elementami zarządzania czasem przez nauczyciela” zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie we współpracy z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
• „Profilaktyka zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród młodzieży oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole", a także „Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", które ukończyłem w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
• Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu e formie elektronicznej potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” zorganizowane przez CKE w Warszawie.
Brałem również udział w:
• Warsztatach w ramach sieci „Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej” organizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
• Seminarium „Organizacja Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szkole Zawodowej” zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
• Seminarium „Standard jakości montażu układów elektronicznych w szkolnych pracowniach zawodowych” zorganizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
• Konferencji edukacyjno-metodycznej „Narkotyki i dopalacze” – Zagrożenia zdrowotne i społeczne – rozpoznawanie zachowań. Podstawy pierwszej pomocy medycznej. Przygotowanej przez Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku i Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
• Konferencji metodycznej „Planowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji i podstawy programowej kształcenia w zawodach" organizowanej przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
• Konsultacjach grupowych „Tworzenie prezentacji w PREZI, jako sposób na ciekawsze lekcje kształcenia zawodowego" organizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.
• Konferencji „Pracownie zawodowe w szkole” zorganizowanej przez przedsiębiorstwo RENEX we Włocławku.
Uzyskane efekty:
• profesjonalne przygotowanie do prowadzenia zajęć,
• poszerzenie swoich umiejętności zawodowych,
• właściwy dobór zadań do indywidualnych potrzeb uczniów,
• świadome kierowanie rozwojem młodzieży,
• umiejętność podjęcia odpowiednich kroków w razie sytuacji problemowych na zajęciach,
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
• usuwanie lęku i obaw przed bezużytecznością w życiu młodego człowieka,
• utrwalenie umiejętności, które uczeń wykorzysta w przyszłym dojrzałym życiu,
• umożliwienie uczniom poznania otaczającego świata.
INSPIROWANIE UCZNIÓW DO AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ
Pracując z młodymi ludźmi cały czas zastanawiam się jak inspirować uczniów zdolnych do aktywności twórczej i oryginalności myślenia. Swoje działania dydaktyczne prowadzę w kierunku aktywnego rozwijania zdolności moich podopiecznych. Zauważyłem, że w miarę nawiązywania więzi emocjonalnej, w trakcie pracy, uczeń widząc mój zapał, zaangażowanie, a także serce i pasję, staje się coraz bardziej zainteresowany przedmiotem. Staram się, aby motywacja ucznia wynikała nie z chęci osiągnięcia sukcesu, lecz ze zwykłej jego ciekawości świata. Pozwala to na rozwijanie sympatii do przedmiotu. Jestem zdania, że podczas przygotowań do różnego rodzaju konkursów ważnie jest wyrabianie nawyku systematycznej nauki, pogłębianie wiedzy i zainteresowań oraz nawiązywanie i rozwijanie wielkiej wartości, jaką stanowi wzajemna sympatia - ucznia i nauczyciela - oraz twórczego sposobu spędzania czasu. Może to zaowocować sukcesem w konkursach, a na pewno przyczynić się do sukcesu w zakresie rozwoju osobowości ucznia. Moi uczniowie z technikum weterynaryjnego co roku brali udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Produkcja zwierzęca uzyskując tytuł finalisty: Monika Ziemba w 2015r., Natalia Schmidko w 2016r., Jakub Nawrot w 2017r.
Zachęcam również uczniów do przygotowywania pomocy dydaktycznych np.: prezentacji multimedialnych, szkieletów zwierząt czy fantomu cielęcia lub odnawiania już istniejących np. modelu konia, szkieletu zwierząt gospodarskich. Uczniowie bardzo chętnie podejmują się tych zadań podnosząc jednocześnie swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
W okresie trwania mojego stażu byłem współorganizatorem następujących konferencji naukowych dla uczniów technikum, przygotowywanych przez nauczycieli zespołu przedmiotów zawodowych w naszej placówce:
1. „Woda źródłem życia" - na której prelegentami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ich wykłady uświadomiły nam, że woda jest największym skarbem jednak do tej pory niedocenianym przez społeczeństwo.
2. „Czy świat się wyżywi". Tematem był problem głodu na świecie, a prelegentami byli profesorowie i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Uzyskane efekty:
• podniesienie poziomu kształcenia,
• zdobywanie nowych doświadczeń przez uczniów,
• zadowolenie rodziców,
• gruntowne poznanie ucznia, jego możliwości i preferencji a możliwość uzyskania pozytywnych relacji z uczniami,
• możliwość zdobywania i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
• możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów,
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
• udział dzieci i młodzieży w licznych imprezach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• podniesienie jakości pracy szkoły.
ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE OLIMPIAD I PRÓBNYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH.
Aby wzbogacić swój warsztat pracy nauczyciela podejmowałem dodatkowe działania przy współpracy z innymi nauczycielami takie jak organizacja i przeprowadzenie etapów szkolnych i etapów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywności oraz etapów szkolnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Organizując olimpiady zapewniałem uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, rozwijałem zainteresowania zawodem, wdrażałem do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w ten rodzaj aktywności rozwijając wyobraźnię i sferę emocjonalną, ćwicząc umiejętności życia i współpracy w grupie. W każdym swoim działaniu kierowałem się dobrem ucznia i dobrem szkoły.
Organizowałem także i przeprowadzałem próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów technikum weterynaryjnego oraz jako egzaminator OKE sprawdzałem i oceniałem zadania egzaminacyjne. Pozwoliło to na uzyskanie informacji o stopniu przygotowania uczniów do egzaminów i przekazanie uczniom informacji zwrotnej jakie treści programowe musimy jeszcze doskonalić lub opanować.
Uzyskane efekty:
• zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego,
• możliwość uzyskania nowych umiejętności i wiedzy,
• rozwijałem zainteresowania uczniów przedmiotami zawodowymi,
• wdrażałam do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym,
• lepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego,
• możliwość doskonalenia pracy z uczniami.
REALIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH
Wycieczki szkolne stanowią ważny element realizacji programu zarówno dydaktycznego jak i wychowawczego. Dzięki nim uczniowie mogą w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną przyswajaną na lekcjach w szkole, poznawać formy aktywnego wypoczynku. Wycieczka to dla mnie doskonała okazja do przedstawienia uroków wielu dziedzin nauki. Na wycieczkach łączymy teorię z praktyką. W okresie odbywania stażu byłem organizatorem następujących wycieczek dydaktycznych:
wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w Starym Lesie k/Nysy którego celem było zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem gospodarstwa ekologicznego, czyli jak zostać rolnikiem ekologicznym oraz jak w praktyce wprowadzać założenia w/w gospodarstw w gospodarstwie rodziców,
wyjazd do stadniny koni ANTONIÓWKA w Mańkowicach, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem i pracą w stajni oraz oceny warunków dobrostanu i wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt,
wyjście do PWSZ w Nysie na wykład i warsztaty „Ocena stanu odżywiania Z wykorzystaniem badań antropometrycznych", które pozwoliło na poszerzenie wiedzy uczniów na temat pomiarów ciała ludzkiego, urządzeń, które są wykorzystywane do badań i ułożenie odpowiedniego programu dietetycznego. Badania na analizatorze składu masy ciała TANITA,
wyjazd do gospodarstwa DUTRA w Goświnowicach do obory krów mlecznych oraz Stadniny koni w Prudniku ferma krów mlecznych w Wierzbcu w celu zapoznania się z funkcjonowaniem i pracą w oborze oraz oceny warunków dobrostanu zwierząt, a także zapoznanie się z metodami doju.
Przygotowane przeze mnie wyjazdy były doskonałym terenem, na którym mogłem lepiej poznać swoich uczniów. Tych, którzy są zdyscyplinowani, podporządkowują się regulaminowi oraz tych, którzy pragną zaznaczyć swoją niezależność i odrębność. Mogłem poznać ich cechy charakteru, a także postawę społeczną. Stanowiły również doskonałą okazję do kształtowania u młodych ludzi pozytywnego stosunku do przyrody, szacunku wobec otaczającego świata, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Uzyskane efekty:
• kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku
• wzrost zainteresowania walorami turystycznymi swojego regionu i kraju
• udział w życiu kulturalnym regionu
• kształcenie umiejętności współdziałania z innymi ludźmi
możliwość rozwijania zainteresowań
• integracja zespołów klasowych
• integracja całego środowiska szkolnego
• uatrakcyjnienie działań szkoły wobec uczniów
• wzbogacenie doświadczeń i przeżyć młodzieży
• możliwość zawarcia nowych przyjaźni
• możliwość aktywnego spędzenia czasu wolego
• kształtowanie umiejętności pracy.


WZBOGACANIE WARSZTATU PRACY.
Przez cały okres stażu organizowałem i wzbogacałem swój własny warsztat pracy tworząc biblioteczkę, w której znajdują książki i podręczniki do nauki zawodu z zakresu chowu i hodowli zwierząt oraz czasopisma tematyczne m.in.: Pszczelarstwo, Przegląd hodowlany, Hoduj z głową, które wykorzystywane są przeze mnie na lekcjach jako materiał uzupełniający, pozwalający na bieżąco uaktualniać zmieniające się metody chowu zwierząt. Gromadzę także testy i zadania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które wykorzystuję do dodatkowych ćwiczeń w celu udoskonalania i utrwalanie przerabianego zakresu materiału. Większość uczniów bardzo chętnie wykonuje dodatkowe ćwiczenia, gdyż dzięki nim uzyskują wyższe wyniki ze sprawdzianów i testów oraz na egzaminach zawodowych.
Wyszukuję w zasobach Internetu i gromadzę filmy edukacyjne oraz przygotowuję prezentacje multimedialne z zakresu chowu i hodowli oraz rozrodu zwierząt, które wykorzystuję do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych.
W trakcie prowadzonych zajęć stosowałem różne techniki przekazywania wiedzy, dostosowując tym samym przekazywane wiadomości do możliwości intelektualnych uczniów, uwzględniałem naturalne zdolności psychofizyczne młodzieży. Preferowałem pracę w grupach lub w parach, wykorzystując również pracę indywidualną . Pod uwagę brałem zróżnicowanie poziomu i tempa pracy poszczególnych uczniów poprzez urozmaicanie form pracy, gdyż uczniowie wykonują prace w szybszym tempie, w związku z czym konieczna staje się większa indywidualizacja pracy (w odniesieniu do tempa i treści programowych).
Doskonalenie warsztatu pracy poległo również na wzbogacaniu go poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod. Dlatego też postanowiłem, obok stosowanych przeze mnie tradycyjnych metod pracy, wdrażać metody aktywizujące. Najczęściej stosowane przeze mnie na moich zajęciach metody aktywizujące to:
• burza mózgów
• praca projektowa
• lekcje z filmem
• lista pytań
W swej pracy starałem się również rozpoznawać na bieżąco indywidualne potrzeby ucznia poprzez własną obserwację lub analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a następnie wdrażać rozwiązania adekwatne do danego problemu edukacyjnego.
Aby zaspokoić potrzeby edukacyjne uczniów, jakie diagnozowałem w swojej pracy, indywidualizowałem swój warsztat pracy poprzez podejmowanie następujących czynności:
Stosowałem oddzielne lub dodatkowe ćwiczenia i zadania dla uczniów zdolnych, którzy mogli w czasie lekcji szkolnych efektywniej rozwijać swe umiejętności i zainteresowania wychodzące poza zakres programu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej.
Wdrażałem indywidualne zasady pracy z uczniami dyslektycznymi oraz mającymi trudności w nauce. Zastosowane przeze mnie modyfikacje, ogólnie rzecz ujmując, dotyczyły głównie form sprawdzania i oceniania wiedzy, a nie treści i miały na celu uniknięcie karania uczniów za błędy i niedociągnięcia wynikające z występujących u nich dysfunkcji. Poprzez swe poczynania realizowałem zalecenie o dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych. W efekcie zastosowanych metod i form pracy oraz modyfikacji w sposobie oceniania tych uczniów, uczniowie ci stali się aktywniejsi, z ochotą podchodzili do nauki przedmiotów zawodowych, zaczęli wierzyć w swe możliwości pomimo istniejących dysfunkcji utrudniających naukę, a co najważniejsze i najbardziej wymierne, ich oceny uległy znacznej poprawie.

Uzyskane efekty:
• właściwa realizacja programów nauczania,
• lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych
• poszerzenie mojej wiedzy, która zainspirowała mnie do modyfikowania form i metod pracy,
• opracowanie odpowiednich narzędzi do diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów, badania przyrostu ich umiejętności oraz ich aktywizowania.
• podniesiona jakość pracy szkoły.PEŁNIENIE FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ORAZ WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI REALIZUJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY.

W okresie stażu nie została przydzielona mi funkcja wychowawcy klasy. Funkcję opiekuńczo-wychowawczą sprawowałem jako nauczyciel przedmiotu dbając na co dzień i troszcząc się o emocjonalny i społeczny rozwój uczniów oraz ich bezpieczeństwo zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i podczas sprawowanych dyżurów śródlekcyjnych. W trakcie zajęć lekcyjnych stale pracowałem nad budowaniem w każdej klasie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania ograniczając i zapobiegając wszystkim negatywnym zjawiskom w klasach. Działania moje obejmowały aktywny udział w zebraniach i spotkaniach indywidualnych z rodzicami oraz uczniami. Zgodnie z harmonogramem uczestniczyłem w konsultacjach zorganizowanych dla rodziców uczniów, na których to szczegółowo przedstawiałem rodzicom i omawiałem sytuacje ucznia z uwzględnieniem potencjalnych przyczyn danej sytuacji oraz wskazań do dalszej pracy nad ewentualnym poprawieniem wyników w nauce. Zachęcałem moich uczniów do brania udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych (konkursy, apele, projekty) oraz do podejmowania działań na rzecz promowania szkoły (działalność w samorządzie szkolnym).
Ściśle współpracowałem z pedagogiem szkolnym oraz z innymi nauczycielami – wychowawcami wspólnie analizując sytuację rodzinną wychowanków w poszukiwaniu przyczyn powstawania ich trudności wychowawczych i dydaktycznych oraz ich rozwiązań.
Funkcję opiekuńczo wychowawczą sprawowałem również podczas organizowanych rajdów dla klas pierwszych, imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek a także podczas rekolekcji.

Uzyskane efekty:
• kształtowanie w uczniach umiejętności rozumnego podejmowania decyzji i przeciwstawiania się niepożądanym społecznie zachowaniom innych osób,
• wdrażanie wychowanków do ciągłego analizowania własnego postepowania i trafnego wyciągania wniosków
• kształtowanie u młodzieży odpowiedzialności za siebie i innych.
• rozbudzanie w młodzieży uczucia empatii w stosunku do innych ludzi i ich trudnych sytuacji życiowych.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Opis i analiza wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

Jednym z ważniejszych elementów działalności dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela jest porozumiewanie się – komunikacja, za pomocą współczesnych środków, urządzeń technicznych i mediów. Współczesne komunikowanie za pośrednictwem mediów (komputera i innych) wymaga od nauczyciela znajomości zaawansowanych technologii informatycznych, które następnie nauczyciel wykorzystuje w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Posiadam Certyfikat ECDL Start. Ukończyłem również szkolenie: „Tworzenie prezentacji w PREZI, jako sposób na ciekawsze lekcje kształcenia zawodowego", dzięki któremu poznałem nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego


WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH ORAZ INTERNETU JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY METODYCZNEJ W PRACY DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZEJ.

Systematycznie śledzę informacje związane ze szkołą, jako instytucją oraz z prawem oświatowym korzystając z następujących stron internetowych: www.menis.pl, www.kuratorium.opole.pl, www.oke.wroclaw.pl, Szczególnie w ostatnim czasie, kiedy w ramach stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego najpierw konstruowałem plan rozwoju zawodowego, potem realizowałem kolejne jego etapy. Przeglądałem też uważnie publikacje innych nauczycieli zamieszczane na popularnych stronach internetowych, takich jak: www.eduinfo.pl, www.profesor.pl, czy www.literka.pl.
Korzystam także z informacji zamieszczanych na portalach związanych z rolnictwem i hodowlą zwierząt m.in.: www.ppr.pl, www.farmer.pl, www.agrofakt.pl, www.odr.pl co pozwoliło mi na bieżąco zapoznać się z nowościami i zmianami zachodzącymi w rolnictwie i hodowli zwierząt.
Korzystając z komputera prowadziłem całą dokumentację związaną z awansem zawodowym.

Stałym narzędziem mojej pracy jest komputer. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej jest bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno-wychowawczych. W trakcie trwania stażu jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły.
ZAMIESZCZENIE PUBLIKACJI W INTERNECIE

Opublikowałem swój Plan Rozwoju Zawodowego w serwisie edukacyjnym www.profesor.pl Po zakończeniu stażu 31.05.2017r. przekazałem do opublikowania moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego również na tym samym portalu internetowym. Udostępnione przeze mnie materiały mogą być szczególnie przydatne nauczycielom młodszym stażem. Natomiast pozostali mogą dokonać porównań tworząc własne opracowania.
Uważam, że udostępnione przeze mnie materiały mogą być szczególnie przydatne nauczycielom młodszym stażem. Natomiast pozostali mogą dokonać porównań tworząc własne opracowania.


WYKORZYSTANIE INTERNETU I TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ JAKO ŹRÓDŁA CIEKAWYCH ĆWICZEŃ W PRACY Z UCZNIAMI.

Przeprowadziłem lekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, materiałów filmowych z serwisu YouTube oraz zdjęć i informacji pozyskanych z zasobów Internetu w celu przybliżenia uczniom zasad i możliwości korzystania z dobrodziejstwa Internetu oraz uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych.
Zachęcałem również uczniów do wykorzystywania komputera w celu przygotowywania materiałów na zajęcia, prac domowych, w pracy metodą projektu.
Efektami powyższych działań jest biegłe posługiwanie się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem, oraz nawyk właściwego obchodzenia się ze zbiorami danych, nabyciu umiejętności korzystania z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu jednocześnie poszerzając zbiór pomocy dydaktycznych o prezentacje multimedialne. Wykorzystanie narzędzi IT w pracy z uczniami uatrakcyjniło prowadzone przeze mnie zajęcia. Podejmowane działania w zakresie uatrakcyjniania zajęć, stworzenia możliwości w praktyce realizowania nabytych wiadomości przy użyciu komputera na co dzień, zarówno przeze mnie, jak i uczniów, miało wpływ na efektywność nauczania, a zarazem na podwyższenie jakości pracy szkoły.TWORZENIE NARZĘDZI DO POMIARU JAKOŚCI NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I ORGANIZACJA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ.

W trakcie odbywania stażu tworzyłem własny warsztat pracy przy użyciu technik komputerowych. Korzystając z technik komputerowych przygotowałem m.in. rozkłady materiału, Przedmiotowy System Oceniania, scenariusze lekcji, sprawozdania, wnioski, narzędzia pomiaru dydaktycznego w postaci testów, sprawdzianów, kartkówek, materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Przygotowanie materiałów techniką komputerową usprawniło moją pracę oraz podniosło jej efektywność. Umożliwiło mi stworzenie bazy np. scenariuszy, dodatkowych ćwiczeń, jak i materiałów powtórkowych do egzaminu zawodowego, sprawdzianów oraz testów, które wykorzystuję w swojej pracy. Podniosło to skuteczność mojego procesu dydaktycznego, gdyż estetycznie i czytelnie przygotowane materiały, zestawy zadań itp. są niewątpliwym atrybutem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, uatrakcyjniają oraz pomagają w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Opis i analiza umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęćPROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH
Zajęcia otwarte służą wzajemnej wymianie doświadczeń i pomysłów na lekcje, by jeszcze bardziej zaktywizować uczniów i uatrakcyjnić przebieg procesu dydaktycznego, a co za tym idzie podniesieniu poziomu nauczania przedmiotów zawodowych w szkole.
Przeprowadziłem zajęcia otwarte dla nauczycieli w których uczestniczyli Grzegorz Chodyniecki – nauczyciel języka angielskiego, Aneta Adamczyk, Emilia Maciuszek – nauczyciele przedmiotów zawodowych. Przeprowadziłem także zajęcia lekcyjne hospitowane przez panią wicedyrektor Danutę Zając.
Obserwowane wzajemnie lekcje nie kończą się jedynie na opisie tego, co zostało dokonane. Istotne jest wskazanie wszystkich zauważonych walorów i braków, które służą pokazaniu aspektów sprzyjających podnoszeniu jakości pracy nauczyciela, a w konsekwencji i szkoły.
W okresie stażu przeprowadziłem także lekcje otwarte dla praktykantki Urszuli Pawlik studentki Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie filia w Nysie z przedmiotu Inseminacja zwierząt oraz Chów i hodowla zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących i Pracowni anatomiczno-zootechnicznej. Obserwowałem także zajęcia lekcyjne przez nią prowadzone.
W trakcie stażu obserwowałem także zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli ZSiPO w Nysie, w ramach hospitacji zajęć lekcyjnych przez dyrekcje szkoły, które wzbogaciły moją wiedzę z zakresu różnorodności metod aktywnych, korelacji między przedmiotowej, wykorzystania podczas lekcji środków dydaktycznych. Spostrzeżenia te pozwoliły mi zastosować wiedzę w swojej pracy.

Uzyskane efekty to:
• doskonalenie warsztatu pracy
• możliwość zmian metod pracy
• wzajemna wymiana doświadczeń
• skuteczna analiza zajęć
• podniesienie poziomu kształcenia.DZIELENIE SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIAMI Z INNYMI NAUCZYCIELAMI
W prawidłowym funkcjonowaniu szkoły nieodzowne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Nie powinno to wynikać wyłącznie z obowiązku i konieczności, lecz przede wszystkim z potrzeby pomocy i współpracy. Korzyści z tego płynące przyczyniają się do efektywności pracy danej placówki. Mając na uwadze obopólne dobro chętnie dzieliłem się swoimi doświadczeniami wynikającymi z praktyki zawodowej, udostępniałem innym nauczycielom scenariusze zajęć , konspekty lekcyjne, oraz wszystkie inne pomoce dydaktyczne opracowane we własnym zakresie w procesie tworzenia warsztatu pracy. Systematycznie dzieliłem się wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami uzyskanymi podczas kursów i szkoleń.
Staram się aktywnie uczestniczyć w pracy statutowych organów szkoły, przede wszystkim Rady Pedagogicznej i Komisji Nadzorujących Egzaminy Maturalne i Potwierdzające Kwalifikacje w Zawodzie.
Co roku przeprowadzam szkolenia Rady Pedagogicznej z procedur przebiegu i organizacji egzaminów zawodowych oraz wyznaczam przewodniczących i członków zespołów nadzorujących egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Pełniąc tą rolę dzielę się z pozostałymi nauczycielami wiadomościami uzyskanymi na szkoleniach prowadzonych przez OKE we Wrocławiu oraz doświadczeniem i umiejętnościami nabytymi w pracy egzaminatora co przyczyniało się do poprawnego przeprowadzania egzaminów.
Uzyskane efekty to:
• przenoszenie dobrych doświadczeń do pracy w klasie,
• wspieranie posiadanych i aktualizacja już uzyskanych kwalifikacji,
• rozwój komunikacji w radzie pedagogicznej,
• wspólne rozwiązywanie problemów szkolnych,
• uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
• podniesienie efektywności nauczania i wychowani wzajemna wymiana doświadczeń,
• uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
• możliwość dokonania samooceny własnych poczynań i osiągnięć,
• realizowanie wspólnych przedsięwzięć,
• doskonalenie jakości pracy szkoły - analiza i ocena stopnia osiągania
założonych celów,
• możliwość odpowiedniego doboru metod i środków dydaktycznych,
• ułatwiłem praktykantce start zawodowy poprzez stopniowe wprowadzenie w pracę nauczyciela i branie odpowiedzialności za wszystkie aspekty dydaktyczn–wychowawcze oraz opiekuńcze, jak również obowiązki pozalekcyjne.

PRACA W ZESPOLE PRZEDMIOTOWYM
Czas stażu to także okres mojego uczestnictwa w pracach zespołu przedmiotowego, którego celem było między innymi ustalenie kryteriów PSO, oraz analiza wyników nauczania po przeprowadzanych próbnych i zewnętrznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie co pozwala wyciągnąć wnioski do dalszej pracy z uczniami w technikum. W ramach współpracy w zespole na bieżąco wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć, konsultowaliśmy wybór podręczników do realizacji w danym oddziale, a także wyniki uzyskiwane przez uczniów formułując wnioski do dalszej pracy w każdej klasie. Zasadnicze cele, nad którymi pracowaliśmy w zespole przedmiotowym to wyznaczenie kierunków współpracy i planowanie działań na dany rok szkolny. Konsultowaliśmy udział uczniów w konkursach, poruszaliśmy kwestie współpracy i pedagogizacji rodziców, rozwiązywaliśmy zaistniałe problemy wychowawcze i dydaktyczne. Ponadto skupialiśmy się nad opracowaniem form pomocy uczniom zdolnym czy słabym.
Uczestniczę również w pracach zespołu wychowawczego. Biorąc udział w spotkaniach zespołu kształcę swoje umiejętności pedagogiczne, poszerzając je o doświadczenia kolegów i koleżanek. Wspólnie przygotowujemy harmonogram działań ujętych w planie wychowawczym szkoły oraz zadania priorytetowe na dany roku szkolny. Na spotkaniach zespołu wychowawców omawiamy również zagadnienia związane z zasadami i funkcjonowaniem szkoły, sprawy bieżące oraz rozwiązujemy szczególne problemy wychowawcze.
Współpracowałem również z innymi wychowawcami klas podczas organizacji wycieczek, opieki nad młodzieżą w czasie imprez pozaszkolnych, wyjazdów.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami oraz przepływ informacji, poszerzył mój warsztat pracy, który skutecznie służy moim uczniom oraz jest elementem konkurencyjności naszej szkoły. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. Praca zespołowa wpływa na podnoszenie jakości pracy placówki, tworząc miłą, serdeczna atmosferę, uczy tolerancji , wyrozumiałości oraz rozwija zdolności interpersonalne.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opis i analiza opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

OPRACOWANIE PROGRAMU EDUKACYJNEGO „Promujemy pszczelarstwo”
Projekt zakładał ochronę i promocję pszczelarstwa we współczesnym świecie. Skierowany był do uczniów technikum weterynaryjnego i rolniczego. Celem projektu było rozwijanie pasji i zainteresowań pszczołami poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat życia i zagrożeń dla pszczół oraz wzrost wiedzy na temat produktów pozyskiwanych od pszczół i ich zastosowaniu szczególnie w medycynie niekonwencjonalnej.
Projekt był realizowany od lutego do maja tego roku szkolnego. W czasie zajęć, które trwały 20 godzin, uczniowie m.in.
■ uczestniczyli w zajęciach poszerzając swoją wiedzę z zakresu znaczenia pszczół dla człowieka i ich roli w przyrodzie, a także zagrożeń dla pszczół,
■ uczestniczyli w zajęciach poszerzając swoją wiedzę z zakresu biologii i funkcjonowania rodziny pszczelej oraz gospodarki pasiecznej,
■ uczestniczyli w warsztatach w pasiece i pasieczysku pana Kluski i pana Poterały, podczas których mogli obserwować prace w pasiece i pozyskiwać produkty pszczele takie jak miód czy wosk.
■ zapoznali się z zastosowaniem produktów pszczelich w Apiterapi – medycynie niekonwencjonalnej
Proponowany projekt edukacyjny dzięki różnorodności przekazu informacji o pszczołach i pszczelarstwie (prezentacje multimedialne, filmy, warsztaty w pasiece) pozwolił w efekcie rozwinąć zainteresowania, hobby i dalszą drogę zawodową dzięki spotkaniu z pszczelarzami w pasiekach. Uczniowie pogłębili i utrwalili wiedzę na temat życia pszczół i ich roli w przyrodzie oraz znaczenia dla człowieka.


§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Opis i analiza wykonywania zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z centrum edukacji artystycznej.

WYKONYWANIE ZADAŃ EGZAMINATORA OKE Z ZAKRESU EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.
W lutym 2013r. ukończyłem szkolenie na egzaminatora do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zostałem wpisany do ewidencji egzaminatorów OKE we Wrocławiu w zakresie egzaminu zawodowego – technik weterynarii pod numerem ewidencyjnym 8-02935.
W kwietniu 2013r. odbyłem szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Od tego czasu jestem corocznie powoływany do pracy jako egzaminator w Zespole Egzaminatorów w sesjach egzaminacyjnych letnich i zimowych. W trakcie odbywania stażu jako egzaminator cztery razy pracowałem przy sprawdzaniu i ocenie prac egzaminacyjnych w OKE we Wrocławiu oraz trzy razy w roku 2015 i trzy razy w roku 2016 jako egzaminator obserwujący i oceniający część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie m.in. w Szkole Policealnej w Legnicy, „Awangarda” w Opolu oraz TEB Edukacja w Opolu czy AP Edukacja we Wrocławiu oddział w Kędzierzynie-Koźlu.
Praca jako egzaminator pozwoliła mi dokładne zapoznać się z wymaganiami egzaminacyjnymi, standardami edukacyjnymi, oraz dała możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych. Rozwinąłem moje umiejętności trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych oraz oceny części praktycznej egzaminów przy zastosowaniu ustalonych kryteriów oceniania i przyjętych schematów punktowania.
Zdobytą wiedzę i umiejętności jako egzaminator wykorzystuję do lepszego przygotowania swoich uczniów do egzaminów zawodowych co odzwierciedla się w coraz lepszą zdawalnością egzaminów zewnętrznych. Co roku sprawdzam i oceniam próbne egzaminy zawodowe w naszej szkole oraz dokonuje analizy wyników i formułuje wnioski przydatne do mojej dalszej pracy z uczniami. Wiedzę z zakresu organizacji i przebiegu egzaminów zawodowych wykorzystuję także podczas szkolenia Rady Pedagogicznej a szczególnie przewodniczących i członków zespołów nadzorujących co przyczyniało się do poprawnego przeprowadzania egzaminów.

Wielokrotnie pełniłem funkcje członka szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego pisemnego z różnych przedmiotów w naszej szkole, a także w I Liceum Ogólnokształcącym Carolinum w Nysie.

Ukończenie kursu i praca jako egzaminator umożliwiło mi dokładne zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi, standardami edukacyjnymi, oraz dało możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych. Doświadczenie to umożliwiło mi również wprowadzenie oceniania zewnętrznego w mojej pracy dydaktycznej.
Stosując na bieżąco umiejętności i wiedzę zdobyte podczas obserwowania i oceniania egzaminu zawodowego mogę właściwie kształtować programy i stosować odpowiednie metody nauczania co ułatwia mi przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych i bezpośrednio wpływa na jakość pracy a tym samym wyniki uczniów. Przeprowadzana corocznie diagnoza wyników egzaminów próbnych i zewnętrznych pozwalała na określanie słabych i mocnych stron uczniów, a tym samym pomagała w podjęciu przeze mnie konkretnych działań w celu uzyskania przez uczniów jeszcze lepszych wyników na egzaminie zawodowym w technikum weterynaryjnym.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Opis i analiza poszerzenia zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Główny cel promocji szkoły to przede wszystkim zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności i przychylności środowiska, budowanie wizerunku szkoły zewnętrznego i dydaktyczno-wychowawczego oraz kształtowanie dobrej opinii o niej w środowisku. Aktywnie uczestniczyłem w Dniach Otwartych organizowanych w naszej placówce. Moim zadaniem najczęściej jest przygotowanie stoisk z ofertą tematyczną oferowaną przez Technikum obecne w naszym Zespole, później dodatkowo planowanie i nadzorowanie przygotowania stanowisk promocyjnych. Opracowując wystrój oraz tematykę stanowisk zwracam szczególną uwagę na kształtowanie pozytywnego wizerunku w oczach rodziców, uczniów i mieszkańców odwiedzających nas w szkole.
Inną formą otwarcia się naszej placówki na zewnątrz jest udział w organizowanym w naszym mieście Święcie Gmin Powiatu Nyskiego, znanym jako Dni Herbowe. Jest to coroczne święto powiatu nyskiego na które przygotowujemy, wspólnie z koleżankami i kolegami, stoisko promujące naszą szkołę. Uczestniczę w planowaniu i przygotowaniu stanowiska promocyjnego oraz angażuję młodzież do udziału w Festiwalu Zawodów i Nauki organizowanego przez Powiat Nyski gdzie mamy możliwość w ciekawy i atrakcyjny sposób przedstawić gimnazjalistą i ich rodzicom ofertę Naszej Szkoły i zainteresować zawodem. Pierwszy Festiwal odbył się w maju 2016r., a drugi 26 kwietnia 2017r.
Jeżeli uważamy, że celem edukacji jest lepszy start w życiu, to Targi Edukacyjne są tego dowodem. Bogata oferta edukacyjna, bezpośrednie rozmowy z uczniami, atrakcyjne i ciekawe prezentacje szkół - to wszystko daje młodym ludziom wskazówki w odpowiedzi na pytanie „co dalej?" Mając to na uwadze aktywnie włączyłem się w promocję Naszej Szkoły, która miała formę takiego wydarzenia w następujących placówkach naszego powiatu:
• Giełda Zawodów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach – w 2015r. oraz 25 luty 2016r.
• Targi edukacyjne w Gimnazjum w Korfantowie – 14 marca 2016r. oraz 3 marca 2017r.
• Targi edukacyjne w Gimnazjum w Skoroszycach – w kwietniu 2015r i 11 kwietnia 2107r.
Podczas których mieliśmy możliwość w ciekawy i atrakcyjny sposób przedstawić gimnazjalistą i ich rodzicom ofertę Naszej Szkoły i zainteresować zawodem.
Wielu uczestników wyszło z Targów pewnych swoich wyborów i śmiało patrzących w przyszłość, a nasza szkoła pozyskała wielu nowych uczniów.

Aktywnie uczestniczę również w projekcie „Szkoła Współpracy" poprzez zaangażowanie przy organizacji corocznego Pikniku Szkolnego. Jego celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz poszukiwanie nowych form współpracy między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Podczas festynu odbywają się m.in. gry logiczne, konkurs „Mam talent", rozgrywane są różne konkurencje sportowe np. turniej piłki nożnej, bieg „Rolnika”, w których uczestniczą zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Podczas festynu są zbierane fundusze na cel charytatywny, głównie ze sprzedaży w kawiarence ciepłych i zimnych napoi, ciast, naleśników, tostów itp. przygotowanych przez uczniów oraz ich rodziców. W trakcie Pikniku odbywają się także koncerty charytatywne zespołów muzycznych w których głównie grają i śpiewają nasi obecni lub byli uczniowie. W tym roku byłem współorganizatorem takiego koncertu. Radosny nastrój festynu generuje świetne humory gospodarzy i gości Rolnika.

Uzyskane efekty:
• kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
• ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej,
• kształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą,
• przygotowanie młodych ludzi do właściwego wykorzystywania swoich umiejętności,
• rozwijanie uzdolnień twórczych uczniów,
• wzrost zaangażowania uczniów w życie szkoły,
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
• zainteresowanie lokalnej społeczności szkołą i jej oferta edukacyjną,
• promocja placówki na zewnątrz.


POSZERZANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY POPRZEZ WSPÓŁPRACE Z INSTYTUCJAMI

Jako koordynator kształcenia zawodowego i nauczyciel wdrażający współpracuję z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przy realizacji w Naszej Szkole projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, który jest innowacją pedagogiczną w zakresie kształcenia zawodowego, zatwierdzoną przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018. Uczniowie technikum informatycznego chętnie zaangażowali się w zadania projektowe, dzięki czemu mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz pogłębiać swoją wiedze i umiejętności choćby poprzez odbywanie 4 tygodniowych staży w firmach informatycznych czy pracę w grupie kreatywnego myślenia „Design thinking” – ich innowacyjny projekt dla firmy Weegree zajął 2 miejsce w województwie opolskim. Uczniowie mogli także poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności na dodatkowych zajęciach z zakresu multimediów czy warsztatach w laboratorium branżowym w RZPWE w Opolu, gdzie młodzież mogła wykonywać ćwiczenia z chemii i fizyki oraz skorzystać z symulatora jazdy samochodem ciężarowym. Z funduszy projektu wyposażyliśmy pracownię komputerową w nowe komputery Mac, co poprawiło standard nauczania przedmiotów informatycznych. W ramach projektu także nauczyciele będą mogli podnieść swoje kompetencje i zdobyć nowe doświadczenie dzięki stażom w firmie Maxcom w Gdańsku, co na pewno wykorzystają w procesie nauczania młodzieży.

W styczniu 2017 roku uczestniczyłem w nawiązaniu współpracy z Fundacją Rozwoju Talentów z Poznania i od tego czasu, wspólnie z panią Anną Dyl z Fundacji, koordynuję realizację działań na rzecz wprowadzenia uczniów na konkurencyjny rynek pracy w formie praktyk i staży, w ramach programu „Przyszłość”. Dołożyłem wiele starań zachęcając uczniów do udziału w zorganizowanych spotkaniach z przedstawicielami Fundacji oraz udziału w warsztatach, które odbyły się w firmie Masfrost w Ziębicach, uświadamiając im sens i potrzebę uczestnictwa oraz korzyści z tego płynące, szczególnie możliwości podniesienia swoich umiejętności.

Nawiązałem także współpracę z Opolską Wojewódzką Komendą OHP, która przy współudziale Biura Karier PWSZ w Nysie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie zorganizowała:
• Targi Edukacji i Pracy – PRZYSZŁOŚĆ ŻAKA 2016 w dniu 21 kwietnia 2016 roku oraz
• Targi Edukacji i Pracy – PRZYSZŁOŚĆ ŻAKA 2017 w dniu 24 kwietnia 2017
w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie. Dzięki współpracy i bezpośrednim kontaktom z panią Joanną Taramina otrzymałem z dużym wyprzedzeniem plakaty reklamowe, harmonogram organizowanych warsztatów edukacyjnych oraz listę partnerów biorących udział jako wystawcy swoich ofert edukacyjnych oraz zatrudnieniowych, dzięki czemu mogłem bezpośrednio dotrzeć do uczniów zachęcając ich do udziału w organizowanych Targach Pracy, uświadamiając im sens i potrzebę uczestnictwa oraz korzyści z tego płynące. Wśród młodzieży bowiem istnieje niestety zbyt mała świadomość korzyści z udziału w tego typu imprezach, które dają przecież możliwości podniesienia swoich umiejętności.
Z myślą o młodzieży szkół ponadgimnazjalnych naszego rejonu przygotowany został bowiem moduł edukacyjny, w ramach którego młodzież uczestnicząca w Targach miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych PUP w Nysie na temat:
• „Autoprezentacja Skutecznym narzędziem wejścia w nowe środowisko”.
• „Otwórz drzwi do kariery”.
• „Dlaczego nie odpowiadają na moje podanie o pracę – czyli jak stworzyć CV idealne”.
• „Budowanie ścieżki zawodowej – paleta możliwości”
• „Predyspozycje a wybór drogi edukacyjno-zawodowej”
Współpracując także z panią Joanną Terenda z Młodzieżowego Centrum Kariery przy OHP w Nysie przeprowadziliśmy w kwietniu 2017r. badania ankietowe wśród młodzieży ostatnich klas ZSiPO w Nysie dotyczące ich przygotowania i podjętych przez młodzież wyborów co do dalszej drogi zawodowej.
Wszelkie podjęte działania przyczyniły się do wzbudzenia w świadomości uczniów potrzeby dalszej edukacji z naciskiem na naukę zawodu oraz znajomości potrzeb na rynku pracy w celu dokonania prawidłowego wyboru ścieżki kariery zawodowej.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Opis i analiza umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W okresie stażu podejmowałem działania w ramach pracy wychowawczej. Na bieżąco współpracuję w zakresie diagnozowania, a następnie rozwiazywania problemów wychowawczych moich uczniów.
Sporządziłem opisy i analizę dwóch przypadków wychowawczych.
• Przypadek I – uczeń zdolny – wyzwanie czy problem?
W każdej klasie spotyka się uczniów zdolnych, interesujących się określonym przedmiotem, mających zainteresowania wykraczające poza program nauczania. Obowiązkiem szkoły i nauczycieli jest takie zorganizowanie pracy z tymi uczniami by mogli we właściwy sposób rozwijać swoje zdolności. Jakie szanse na rozwój uzdolnionych daje szkoła? Zajęcia pozalekcyjne czy koła zainteresowań funkcjonują często dzięki społecznemu zaangażowaniu nauczycieli pojmujących swoją pracę jako coś więcej niż wykonywanie wyuczonego zawodu.
Identyfikacja problemu
Podczas lekcji w II klasie technikum weterynaryjnego zauważyłem, że jeden z uczniów – Jakub N. - wyróżnia się ponadprzeciętnymi umiejętnościami i wiedzą zarówno na tle klasy, jak i biorąc pod uwagę zakres materiału nauczania w technikum weterynaryjnym obowiązujący w szkole. Uczeń zawsze zna odpowiedź na moje pytania zadawane uczniom w klasie, posiada wiedzę wychodzącą poza zakres materiału nauczania. Chętnie podejmuje się dodatkowych zadań i ćwiczeń. Wykazuje duże zainteresowanie przedmiotami zawodowymi. Wszystkie zaobserwowane fakty wskazywały na to, iż mam do czynienia z uczeniem zdolnym. Zatem, wyzwaniem dla mnie stał się problem, jak zorganizować pracę z klasą, aby realizując program obowiązujący wszystkich uczniów, rozwijać jednocześnie zainteresowania i umiejętności ucznia uzdolnionego.

Geneza i dynamika zjawiska
Cechy wyróżniające ucznia zdolnego to zdolność do rozumowania abstrakcyjnego, łatwość uczenia się, duża zdolność obserwacji, inicjatywa i oryginalność w pracy intelektualnej, wielostronne zainteresowania.
Uczeń Jakub pochodzi z rodziny, która posiada własne gospodarstwo rolne i prowadzi chów zwierząt gospodarskich a sam Jakub zajmuje się chowem królików i pszczół oraz łowi ryby. Chętnie pomaga rodzicom w gospodarstwie. Wykazuje także dużą wiedzę w zakresie swoich zainteresowań. Po rozmowie z jego wychowawczynią dowiedziałam się, że uczeń odnosi sukcesy jeśli chodzi o inne przedmioty zawodowe nauczane w szkole, co świadczy o jej ogólnym wysokim poziomie intelektualnym i łatwości przyswajania informacji. Oba powyższe fakty w połączeniu doprowadziły do zastanej przeze mnie sytuacji: obecności w klasie uczenia o zakresie wiedzy wykraczającym w niektórych dziedzinach poza program nauczania.
Znaczenie problemu
Praca z uczniem zdolnym nabiera obecnie coraz większego znaczenia w działalności nauczyciela i szkoły. Należy poszukiwać nowych, efektywnych form nauczania, które mogą przyczynić się do pełnego rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów. Obowiązkiem nauczyciela jest dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia. W przypadku zdiagnozowania potrzeby edukacyjnej należy podejmować próby zaspokojenia jej poprzez zastosowanie właściwych metod pracy. Niepodjęcie prób zindywidualizowania warsztatu pracy zgodnie z potrzebami ucznia doprowadzi do braku przyrostu wiedzy, pomimo uzyskiwania ocen bardzo dobrych. Zjawisko ma też wpływ na prowadzenie zajęć lekcyjnych, gdyż należy pogodzić standardowy program nauczania języka angielskiego z pracą wykonywaną z uczniem zdolnym. Problem ma również znaczenie dla własnego rozwoju nauczyciela i doskonalenia jego warsztatu, gdyż skłania go do modyfikacji i indywidualizowania warsztatu poprzez uwzględnianie potrzeb rozwojowych ucznia i ich zaspokajanie.
Prognoza negatywna
W przypadku nie uwzględnienia potrzeb edukacyjnych ucznia zdolnego i nie podjęcia odpowiednich działań nastąpi:
• brak przyrostu wiedzy pomimo nadprzeciętnych zdolności językowych
• zatrzymanie procesu rozwoju uzdolnień
• obniżenie własnej samooceny
• osiąganie wyników poniżej intelektualnych możliwości
• brak aktywności i inicjatywy
• odmowa udziału w konkursach
• zahamowanie rozwoju społecznego
Prognoza pozytywna
Wdrożenie odpowiednich metod pracy z uczniem zdolnym spowoduje:
• dalszy przyrost wiedzy i rozwój zdolności językowych ucznia
• wszechstronny rozwój intelektualnych uzdolnień
• wzrost poczucia własnej wartości, wysoka samoocena
• udział w konkursach
• osiąganie wysokich wyników
Propozycje rozwiązania problemu.
Tradycyjna lekcja nie zawsze daje możliwość wykorzystania uczniów zdolnych, lecz i tu wprowadzałem nowe formy pracy aktywizujące takie jednostki np. praca w grupie. Mimo to uczeń odczuwał pewien niedosyt i chociaż pracował w szybszym tempie i był bardziej dociekliwy to jednak często przeszkadzał i nie zawsze zaspakajał swoją ciekawość. Prawdziwy klimat poszukiwań i możliwość kierowania rozwojem ucznia dawała indywidualna praca z uczeniem.
Głównym celem moich działań będzie rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych uczenia uzdolnionego ponad poziom obowiązujący wszystkich uczniów, w celu przygotowania go do olimpiady zawodowej OWiUR
Wdrażanie oddziaływań
Starałem się jak najczęściej angażować Jakuba podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych powierzając mu np. rolę asystenta sprawującej opiekę nad zespołem podczas pracy w grupach. Służąc radą i pomocą uczniom słabszym był inaczej postrzegana przez klasę, nie jako zawsze lepszy i mądrzejszy, ale jako kolega wyciągająca pomocną dłoń. Z moich obserwacji wynika, że potrafił łatwo przystosować się do współpracy z kolegami i koleżankami. Czasami powierzałem mu prowadzenie fragmentów lekcji, co wymagało wcześniejszego przygotowania się i wyszukania dodatkowych materiałów. Aby nie doprowadzać do sytuacji, gdzie uczeń nudzi się w trakcie lekcji, zawsze dostarczałem mu zadania dodatkowe na poziomie odpowiadającym jego możliwościom lub gdy zagadnienie omawiane w klasie było dla niego zbyt łatwe i nie wymagało dalszych ćwiczeń, gdyż miał je doskonale opanowane, proponowałem mu materiały z zagadnieniami wykraczającymi poza program. Bardzo często polecałem mu rozwiązywanie w domu ćwiczeń, które pojawiały się w latach poprzednich na olimpiadach, aby zapoznać i oswoić go z praktykowanymi tam formami zadań. Kolejną formą rozwijającą umiejętności zawodowych uczenia było korzystanie przez niego z czasopism i książek poszerzających jego wiedze z zakresu hodowli i chowu zwierząt . Podczas sprawdzianów uczeń w miarę możliwości otrzymywał zadania dodatkowe wymagające posiadania wiedzy i umiejętności na wyższym poziomie niż reszta klasy.
Efekty oddziaływań
Podjęte przeze mnie działania przyczyniły się do rozwoju intelektualnego ucznia. Pogłębił on swoją wiedzę oraz rozwinął zainteresowania, wziął udział w Olimpiadzie Umiejętności i Wiedzy Rolniczej i uzyskał tytuł finalisty w czerwcu 2017r. Praca z uczniami zdolnymi nie jest zadaniem łatwym. Wymaga ona doświadczenia, zaangażowania, pochłania wiele czasu. Jest to jednak praca przynosząca mi najwięcej satysfakcji, motywuje mnie ciągle do wytężonej pracy i samokształcenia. Bardzo dobre efekty obserwowałem jeśli chodzi o pomysł wykorzystania ucznia do nauczania kolegów i koleżanek w klasie. Ta forma pracy dawała mu dużo satysfakcji i była dobrą metodą przypominania i utrwalania zdobytej przez niego już wcześniej wiedzy. Poza tym, okazała się metodą aktywizującą resztę klasy, która chętniej i z większym zaangażowaniem uczestniczyła w lekcji, a w rezultacie lepiej pamiętała omawiany materiał. W efekcie podjętych działań uczeń systematycznie rozwijał swe zdolności zawodowe i poszerzał i tak szeroką już wiedzę, mając poczucie, iż nie traci, lecz efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na naukę. Był nagradzany wysokimi ocenami cząstkowymi i końcowymi, ale nie za posiadanie wiedzy, którą przyswoiła już wcześniej, na zajęciach pozaszkolnych, lecz za faktyczny przyrost umiejętności i czynione postępy w procesie realizacji zadań zaplanowanych przez nauczyciela zgodnie z jego rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

• Perzypadek II - wagary – przyczyna niepowodzenia w szkole
Na niepowodzenie w nauce składa się wiele wzajemnie powiązanych ze sobą czynników. Są to czynniki społeczno-ekonomiczne, atmosfera w domu, poziom umysłowy ucznia, właściwości psycho-fizyczne oraz wpływ środowiska w którym obraca się uczeń.
Identyfikacja problemu
Podczas prowadzenia zajęć w 2016r. zwróciłem uwagę na to, że jedna z uczennica I klasy technikum weterynaryjnego Magda K. nie realizowała regularnie obowiązku szkolnego i tym samym nie uzyskała promocji do następnej klasy. Początkowo były to ucieczki z pojedynczych lekcji, z czasem jednak przybrały formę regularnych wagarów. Uczennica stała się gościem w szkole.
Geneza i dynamika zjawiska
Już w pierwszych tygodniach nauki zaczęły pojawiać się pierwsze nieobecności, zwłaszcza wtedy, gdy miała być klasówka czy sprawdzian. Magda twierdziła, że zapomniała zeszytu, pracy domowej, czy nauczyć się, była nieprzygotowana do zajęć. Pojawiły się pierwsze oceny niedostateczne. Ustne uwagi i rozmowy nie przynosiły spodziewanych rezultatów.
Początkowo starałem się ją traktować raczej liberalnie, dać jej czas na zapoznanie się z nową sytuacją. Niemniej z chwilą, gdy uwag było coraz więcej, a oceny wskazywały, że uczennica ma poważne kłopoty w nauce, postanowiłem przyjrzeć się bliżej tej sytuacji, by móc wyjaśnić powody takich postaw i podjąć odpowiednie oddziaływania wychowawcze. Wydawało się to jak najbardziej zasadne, gdyż środki doraźne w postaci zwracania uwagi ustnie bądź pisemnie, rozmowy z wychowawcą czy pedagogiem szkolnym, nie przynosiły rezultatów.
Obawiałem się, że jej wagary stanowić mogą niewłaściwy wzorzec do naśladowania dla innych uczniów, zwłaszcza tych, którzy są podatni na tego typu naśladownictwo.
Matka Magdy kontaktowała się ze szkołą, przychodziła na zebrania i wezwania do szkoły, ale wychowując córkę samotnie nie potrafiła wpłynąć na jej postępowanie i zachowanie. Ojciec uczennicy mieszka i pracuje za granicą i też nie miał możliwości większego wpływu na córkę. Główną przyczyną nieobecności uczennicy w szkole okazała się bliska znajomość z chłopakiem ze środowiska Romów.


Znaczenie problemu
Wagary są instytucją starą jak szkoła. To zjawisko z dziedziny patologii życia szkolnego, polegające na samowolnym opuszczaniu przez uczniów zajęć szkolnych i spędzaniu poza domem i szkołą czasu przeznaczonego na naukę. Ważne jest, aby w porę dostrzec niepokojące objawy, gdyż nie zlikwidowane, a narastające trudności w uczeniu się prowadzą do trudności wychowawczych. Młody człowiek spotykający się z dezaprobatą na skutek trudności w uczeniu się bądź spostrzegający i dotkliwie odczuwający swoją odmienność i wyobcowanie przeciwstawia się obowiązującym normom i systemowi, w którym te normy panują. Powstająca na skutek tego trudność wychowawcza z reguły pogłębia trudność w uczeniu się. Z kolei uczeń, który nie czyni zadawalających postępów w szkole, popada w różnego rodzaju konflikty (z rodzicami, nauczycielami), z reguły pogłębiające istniejące już trudności wychowawcze. A stąd już łatwo o wagary, drugoroczność, kradzieże, wybryki chuligańskie, przestępczość.
Prognoza negatywna
• uczennica będzie otrzymywać kolejne oceny niedostateczne, a to spowoduje nasilenie się wagarów,
• nie otrzyma promocji do następnej klasy,
• porzuci szkołę,
• jej stosunek do nauki i obecności w szkole staną się wzorem do naśladowania dla innych,
• nastąpi dalsza demoralizacja uczennicy.
Prognoza pozytywna
• zredukuje, a w dalszej pracy wyeliminuje wagary,
• uczennica opanuje materiał programowy,
• otrzyma promocję do następnej klasy,
• zmieni nastawienie do nauki szkolnej,
• podniesie swoją samoocenę.
Propozycje rozwiązania problemu.
Terapia, stanowiąca swoistą interwencję wychowawczą zmierzała do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i trudności uczennicy miało wyeliminować wagary i niepowodzenia szkolne oraz ich ujemne konsekwencje. Głównym celem działań było przywrócenie prawidłowych postaw uczennicy do obowiązku szkolnego i usunięcie przyczyn tej sytuacji oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczennicy. Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniem w celu dowartościowania go, podkreślania jego osiągnięć i uświadomienia konieczności zdobywania wiedzy i ukończenia szkoły. Skierowanie uczennicy na zajęcia wyrównawcze prowadzone w szkole. Konsultacje z pedagogiem i zawarcie kontraktu z uczennicą. Stała współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, omawianie problemów uczennicy oraz metod pracy z nią.
Wdrażanie oddziaływań
Przeprowadziłem indywidualne rozmowy z Magdą oraz w obecności matki. Z uczennicą rozmowy prowadzili również pedagog szkolny, wychowawca, dyrekcja szkoły. Magda zawarła nawet kontrakt w którym zobowiązała się do chodzenia do szkoły i że postara się nadrobić zaległości. Starałem się także dużo rozmawiać z uczennicą o nieobecnościach oraz aby ją poznawać i co motywuje ją do takiego zachowania. Praca wychowawcza i wszelkie zabiegi naprawcze nie koncentrowały się jedynie na osobie uczennicy, ale objęły również całą klasę, aby nie stała się biernym obserwatorem poczynań koleżanki i nie naśladowała jej zachowania.
Efekty oddziaływań
Prowadzone przeze mnie wszelkie oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze miały na celu wprowadzenie zauważalnych zmian zarówno w sytuacji dydaktycznej jak i wychowawczej uczennicy. Magda pojawiała się falami w szkole. Po kolejnych rozmowach wydawało się, że będą pozytywne efekty naszych działań. Uczennica jednak nie nadrabiała zaległości, pomimo życzliwości nauczycieli i dania jej wielu szans uzupełnienia wiedzy. W dalszym ciągu znikała ze szkoły. Niestety nie otrzymała promocji do kolejnej klasy. Od nowego roku szkolnego rozpoczęła naukę w pierwszej klacie TUG i niestety sytuacja zaczęła się powtarzać z poprzedniego roku. W trakcie prowadzonych kolejnych rozmów uczennica wykazywała chęć poprawy, ale niestety okazało się, że było to zwodzenie matki, nauczycieli, wychowawcy, dyrekcji szkoły. Magda po uzyskaniu pełnoletności w trakcie pierwszego semestru zrezygnowała ze szkoły i przeniosła się na wydział zaoczny w innej szkole, którą też porzuciła z powodu ciąży.
W czasie trwania stażu udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłem swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Dzieląc się swoim doświadczeniem i umiejętnościami rozwinąłem swoje umiejętności interpersonalne. Realizacja założonych wymagań sprawiła mi ogromna satysfakcję, a wyniki ich realizacji przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.