Katalog

Magdalena Bochniak, 2017-08-25
Jarosław

Informatyka, Różne

Analiza przypadku ucznia z upośledzeniem lekkim

- n +

WSTĘP
Każdy dobry nauczyciel stara się traktować ucznia indywidualnie i jeśli zachodzi potrzeba, poznać także jego sytuację rodzinną i inne uwarunkowania osobiste. Takich indywidualnych historii poszczególnych uczniów, czy też sytuacji dydaktyczno-wychowawczych jest wiele i w związku z tym bardzo zróżnicowane są oddziaływania.
Poniżej prezentuję analizę przypadku ucznia klasy szóstej.
IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Uczeń nieśmiały z upośledzeniem lekkim wywodzący się z rodziny patologicznej (alkoholowej).
Obok dzieci, które z łatwością i swobodą nawiązują, a następnie utrzymują kontakty społeczne, spotykamy w szkole również takie, których zachowanie, możliwości intelektualne i obciążenia rodzinne dezorganizują im pracę i funkcjonowanie w grupie społecznej. Mateusza poznałam w czwartej klasie. Od początku był wycofany, nieśmiały, zdyscyplinowany, ale wykazywał trudności w nawiązywaniu kontaktów z nauczycielem i rówieśnikami. Unikał wypowiedzi na forum klasy, a próby jego wypowiedzi kończyły się często fiaskiem, co powodowało frustrację ucznia i występowanie zachowań trudnych (agresja i zacięcie się w sobie). Uczeń często też wycofywał się ze wspólnej pracy i zabawy, a jeśli się do nich włączył był tylko ich biernym uczestnikiem. Starał się pozostawać niezauważony, nie wypowiadał się. Uczeń często wykazywał stany niepewności i zdenerwowania. Najczęstszą oznaką tego było spuszczenie głowy i trwanie w milczeniu. Obserwując Mateusza już od pierwszych dni, doszłam do wniosku, iż muszę poświęcić mu więcej uwagi oraz czasu. Mateusz pochodził z rodziny alkoholowej, był dzieckiem mocno zaniedbanym środowiskowo i wychowawczo, co dało się zauważać po zachowaniu chłopca (słaba mowa, brak znajomości podstawowych pojęć, bardzo niska samoocena oraz idące za tym ogromne kompleksy, chłopiec przejawiaj skłonności do kradzieży).
GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Swoje oddziaływanie skierowane na osobę Mateusza poprzedziłam zebraniem jak największej ilości informacji od jego wychowawcy i pedagoga szkolnego. Z rozmowy z wychowawcą dowiedziałam się, że Mateusz był zawsze dzieckiem z ogromnymi problemami a wynikało to z tego iż pochodził z rodziny patologicznej i niewydolnej wychowawczo.
Wielkim problemem była sytuacja materialna i socjalna rodziny (niepracująca matka i niepracujący ojciec). Pięcioosobowa rodzina korzystała z pomocy społecznej, dodatkowo pomagali sobie zbierając surowce wtórne, co wystarczało im tylko na podstawowe potrzeby. Z wywiadu wynika, że Mateusz był nakłaniany przez rodziców do kradzieży (kradzież pieniędzy i telefonów komórkowych w szkole innym dzieciom).
ZNACZENIE PROBLEMU
Nieśmiałość u Mateusza to złożona przypadłość, która pociąga za sobą całą gamę skutków – od lekkiego uczucia skrępowania, przez nieuzasadniony lęk przed środowiskiem, aż do skrajnej nerwicy. Zmiany te prowadzą do trudności z mówieniem, szybszą męczliwością, pogorszeniem słuchu i wzroku oraz przyswajaniem materiału. Emocje i strach wywołują u niego lęk przed ośmieszeniem, natomiast słaba komunikacja powoduje niezdolność skupienia myśli oraz logicznego i konstruktywnego myślenia. Uczeń często zamyka się przed światem i jest bierny, a to właśnie utrudnia mu czynny udział w zajęciach.
Przyczyny tego upatruje się w uwarunkowaniach biologicznych, osobowościowych jak również w środowisku rodzinnym (upośledzenie chłopca). Rodziny patologiczne o niskich dochodach, odznaczają się kumulacją negatywnych czynników statusu społecznego wraz ze wszystkimi ich konsekwencjami (zdrowie).
Wyrazem tego jest pozbawienie praw opiekuńczych i wychowawczych rodziców Mateusza, którzy nie spełniali tego obowiązku. W trosce o dzieci sąd przyznał prawa rodzicielskie dziadkom ucznia. Ta decyzja miała pomóc dzieciom w dalszym ich funkcjonowaniu i otwieraniu się bardziej na świat.
PROGNOZA POZYTYWNA
Pozytywna decyzja podjęta przez sąd na skutek oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych miała spowodować, że Mateusz pokona lęk, niepewność siebie, wstydliwość, odczuje poczucie bezpieczeństwa i poprawi swoje warunki bytowe. Nauczy się nawiązywać kontakty z rówieśnikami, wzmocni wiarę w swoje możliwości, chętnie będzie uczęszczał do szkoły, przy pomocy nauczyciela podniesie swoje możliwości dydaktyczne a w przyszłości będzie prawidłowo funkcjonował w środowisku.

PROGNOZA NEGATYWNA
W sytuacji niepodjęcia żadnych oddziaływań wychowawczych może nastąpić całkowita izolacja od grupy rówieśniczej, pojawienie się jeszcze większych trudności dydaktycznych oraz trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
Zapobieganie tej trudnej sytuacji wymaga odpowiedniego kształtowania postaw uczniów w stosunku do Mateusza. Zrozumienie specyfiki tych trudności, stworzenia poczucia bezpieczeństwa, udzielania pomocy w przezwyciężaniu poczucia społecznego zagrożenia i przywracania mu wiary we własne siły.
Aby pomóc dziecku przejść przez to wszystko należy zapewnić jednakowe oddziaływanie domu rodzinnego i szkoły. Dlatego konieczne jest nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy między nauczycielem i opiekunami ucznia. Niezbędna jest też szeroko rozwinięta indywidualna praca, dostosowanie programu do możliwości ucznia, zarówno w szkole jak i poza nią.
Ważnym elementem w tej sytuacji będzie nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem w celu zdobycia jego zaufania. Stwarzanie okazji do wykonywania przez dziecko działań, które miałyby na celu podniesienie jego samooceny. Zaangażowanie dziecka w pomoc w przygotowywaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych (udział w konkursach) oraz zorganizowanie pomocy materialnej dla rodziny.
WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ
Moje działania polegały na przekonaniu opiekunów prawnych (dziadków) aby zapisali chłopca na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne koła szachowego prowadzone przeze mnie. Systematycznej współpracy z opiekunami w celu wymiany informacji o postępach dziecka, większe zaangażowanie w wychowanie dziecka, dostrzeganie jego wysiłków i drobnych sukcesów, dodawanie otuchy, wspieranie w trudnych sytuacjach. Podjęcie próby znalezienia dziecku kolegi, który boryka się z podobnym problemem. Prowadzenie podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych zabaw integrujących. Zapewnienie dziecku możliwości udziału w wycieczkach i różnego rodzaju imprezach.

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
W efekcie wdrożonych przeze mnie działań oraz zaangażowania opiekunów zauważyłam efekty postępowania naprawczego. Chłopiec nabierał stopniowo odwagi i stał się pogodniejszy. Udział w cotygodniowych zajęciach koła szachowego pomógł mu otworzyć się na innych, a ich akceptacja sprawiła, że nabrał pewności siebie, uwierzył we własne możliwości. Nawiązał bliską przyjaźń z kolegą, którego poznał na tych zajęciach.
Pobyt w rodzinie zastępczej sprawił, że chłopiec stał się bardziej ufny, zdał sobie sprawę z wcześniej popełnianych błędów (kradzież), był w stanie o tym porozmawiać i wyjaśnić, że było to bardzo złe postępowanie. Zmiana miejsca pobytu chłopca wpłynęła korzystnie na rozwój intelektualny dziecka pomimo jego zaburzenia (upośledzenie w stopniu lekkim). Uczeń jest bardziej aktywny podczas lekcji oraz bierze aktywny udział w życiu szkoły.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.