Katalog

Magdalena Bochniak, 2017-08-25
Jarosław

Informatyka, Różne

Analiza przypadku ucznia z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi (ADHD)

- n +

WSTĘP
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych to zadanie każdego nauczyciela pracującego w szkole. W całej swojej karierze zawodowej, w tym również w okresie stażu wielokrotnie dokonywałam analizy różnych zachowań uczniów oraz podejmowałam różne, stosowne do sytuacji działania. W tym miejscu chciałabym przedstawić analizę przypadku ucznia z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi Michała.
IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Chłopiec, którego sytuację chcę przedstawić to uczeń klasy szóstej, przejawiający ogromne trudności wychowawcze i dydaktyczne. Jest to poważny problem w szkole, ponieważ dotyczy nie tylko niewłaściwego zachowania ucznia ale również negatywnego wpływu na pozostałych uczniów w klasie.
Uczeń od początku nauki sprawiał problemy, miał kłopoty z koncentracją uwagi. Chłopiec wymaga szczególnej opieki i uwagi wychowawczej, indywidualnego podejścia i podjęcia wielu działań zaradczych. Dlatego właśnie Michała wybrałam do niniejszej analizy.
Z uczniem miałam okazję pracować od klasy czwartej. Od samego początku dał się poznać jako chłopiec mający problemy z przestrzeganiem zasad panujących w zespole klasowym (był ruchliwy, nie potrafił usiedzieć w ławce, przeszkadzał dzieciom w trakcie zajęć, dekoncentrował klasę i nauczyciela prowadzącego). Sprawiał duże kłopoty w czasie przerw, nie reagował na uwagi nauczycieli dyżurujących. Zdarzały mu się ucieczki z ostatnich lekcji. Do tego dochodziły problemy związane z nauką. Często wypowiadał się nietematycznie do lekcji co rozpraszało i rozbijało pracę nauczyciela. Uczeń generalnie był nieprzygotowany do zajęć a jego zeszyty bardzo niestaranne i z wieloma różnorodnymi błędami. Nie nadążał za tokiem lekcji, nie wiedział, które ćwiczenia należało wykonywać lub co zanotować. Zadania najczęściej rozwiązywał przy pomocy nauczyciela.
W związku z zaistniałą sytuacją, podjęłam kroki w celu dokonania diagnozy jego problemów. W porozumieniu z pedagogiem szkolnym dokonałam wywiadu z jakiego środowiska pochodził chłopiec i w jakim się wychowywał. Michał pochodzi z pełnej rodziny, ma starszego brata a ojciec pracuje za granicą. Michał pozostawał wraz bratem pod opieką jedynie matki, która nie pracuje zawodowo. Matka była w sporadycznym kontakcie ze mną najczęściej wtedy, gdy uczniowi groziła ocena niedostateczna na semestr. Rozmowy i ustalenia przeprowadzone ze mną działały krótko i nie przynosiły większych efektów.
Po konsultacji z pedagogiem oraz wychowawcą Michała postanowiono skierować ucznia do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na badania (uczeń był pod jej opieką od 2015 roku z powodu trudności w opanowaniu materiału). Diagnoza wskazywała na nieharmonijny rozwój procesów poznawczych i trudności w koncentracji uwagi w konsekwencji ADHD, co skończyło się przyznaniem indywidualnego toku nauczania z przedmiotów wiodących. Poradnia zaleciła dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb chłopca oraz wymieniła szereg wskazań do pracy z nim. Nauczyciele zaczęli dostosowywać wymagania edukacyjne, przyjęli inne kryteria oceniania, starali się usprawnić procesy poznawcze oraz doskonalić jego możliwości w nauce. Mimo to z miesiąca na miesiąc trudności narastały (wychowawcze i dydaktyczne). Michał zaczął jawnie lekceważyć obowiązki szkolne, w dalszym ciągu przychodził nieprzygotowany i lekceważący w stosunku do nauczycieli. Michał nie pogłębiał wiedzy ogólnej a zaległości wciąż się utrzymywały, nie radził sobie z opanowaniem materiału nauczania.
ZNACZENIE PROBLEMU
Michał w indywidualnym kontakcie był grzeczny i na miarę możliwości uczestniczył w zajęciach. Nie potrafił jednak samodzielnie korzystać z toku lekcji i potrzebował pomocy nauczyciela, miał duże trudności z koncentracją uwagi. Nie radził sobie z emocjami, jego słaba koncentracja nie pozwalała na płynną pracę.
PROGNOZA POZYTYWNA
Podjęcie wieloaspektowych oddziaływań daje szansę przynieść pozytywne efekty w odniesieniu do funkcjonowania Michała. Chłopiec powinien przestrzegać zasad panujących w szkole i poprawić swoje wyniki dydaktyczne.
PROGNOZA NEGATYWNA
Michał pozostawiony sam sobie i bez wsparcia, będzie miał coraz większe kłopoty w szkole i nie tylko. Będzie wzrastał jego poziom złych zachowań i nawyków oraz poziom nauczenia i funkcjonowania w klasie.

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Cele:
Zmiana postawy chłopca
Wzmocnienie poczucia wartości
Nauczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Usprawnienie koncentracji uwagi
ZADANIA
Praca indywidualna
Stałe kontakty z matką i pedagogizacja jej
Praca z zespołem klasowym
WDRAŻANIE ODZIAŁYWAŃ
Od początku pojawienia się trudności dydaktycznych i wychowawczych u Michała podejmowałam działania związane z nauką mojego przedmiotu tak, aby chłopcu jak najprościej i dokładniej przedstawić pewne zadania.
Nawiązałam stałą współpracę z matką, systematycznie kontaktowałam się z wychowawcą klasy. Odbywałam wiele rozmów w celu udzielenia porad odnośnie postępowania z synem oraz przekazywałam w bardzo jasny sposób jak należy pracować w domu z chłopcem z przedmiotu, którego nauczam.
Systematycznie prowadziłam z uczniem rozmowy indywidualne, które mogłyby mu pomóc bardziej kontrolować swoje zachowania i skupienie w trakcie lekcji.
UZYSKANE EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
Szeroka gama działań zorganizowanych przeze mnie w stosunku do Michała niewątpliwie dała pozytywny efekt. Przede wszystkim forma nauczania indywidualnego pozwoliła dostosować wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych chłopca. Indywidualna praca umożliwiła stałą kontrolę nad uczniem i podnoszeniem jego motywacji do pracy. Częste powtarzanie i dodatkowe wyjaśnianie trudniejszych zagadnień pozwoliło chłopcu poprawić się w pracy dydaktycznej.

Michał powoli nadrabia zaległości z przedmiotów wiodących, chłopiec zaczął otrzymywać pozytywne oceny, przez co wzmocnił poczucie własnej wartości i podniósł swoje ego. Michał ma kontakt z rówieśnikami, gdyż na niektóre przedmioty chodzi razem z klasą. Uczeń uczestniczy w życiu klasy. Zachowanie również uległo zmianie i nie sprawia takich problemów jak wcześniej.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.