Katalog

Magdalena Bochniak, 2017-08-25
Jarosław

Informatyka, Sprawozdania

OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ - DYPLOMOWANY

- n +

Opis i analiza § 8 ust. 2 pkt 1
uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
W okresie od 01.09.2014r. podjęłam starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Przed przystąpieniem do pracy nad planem rozwoju zawodowego dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, aby w ten sposób móc jak najdokładniej i najrzetelniej opisać zakres działań na najbliższe 3 lata. Głównym celem tego działania było zdobycie wyższego stopnia awansu zawodowego oraz określenie kierunku mojego rozwoju zawodowego. Analizowane dokumenty to m.in.:
Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U., 1982, Nr 3, poz.19 z późn. zm), (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U., 2004, Nr 260, poz.2593),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U., 2007, Nr 214 , poz.1580),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
Strony internetowej MEN,
Strony internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
Z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych: www.edu.info.pl, www.menis.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl.

Możliwość ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego był dla mnie okazją zarówno do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego jak i wzbogacenia wiedzy merytorycznej odnoszącej się do procesów nauczania i wychowania oraz organizacji oświaty. Starałam się doskonalić siebie, swój warsztat pracy, zdobywać nowe wiadomości i umiejętności, a zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra uczniów. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i wychowawczych. Cele jakie sobie postawiłam wpłynęły na mój rozwój osobisty jak i zawodowy. Przez cały okres stażu starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami, a jednocześnie rozwijała siły twórcze i zdolności innowacyjne oraz wychowawcze. Był to okres intensywnej pracy w celu sprostania wymaganiom jakie sobie założyłam. Koniec stażu jest okazją do podsumowania moich dokonań. Włożony w nie wysiłek przyniósł mi satysfakcję, zmienił moje spojrzenie na własną pracę i na ucznia, któremu należy poświecić maksimum czasu, uwagi i zainteresowania.

Efekty:
 poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego,
 poszerzenie wiedzy na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,
 opracowanie i wdrożenie do działania planu rozwoju zawodowego.

2. Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i szkoły

W czasie stażu poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz poprzez samodoskonalenie. Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych gdzie zespołowo rozwiązywaliśmy problemy dotyczące sytuacji szkolnych lub uczniowskich, planowaliśmy realizację wspólnych celów i zadań. Następnie starałam się wdrażać nowe wiadomości i umiejętności w swojej pracy pedagogicznej. Poziom własnej wiedzy oraz umiejętności podnosiłam uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, konferencjach, warsztatach, studiując literaturę fachową z dziedziny metodyki nauczania oraz psychologii.
Podczas stażu na nauczyciela dyplomowanego uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:

Wewnątrzszkolne warsztaty i szkolenia Rady Pedagogicznej:
Cykl szkoleń i warsztatów odbywających się w szkole, w latach 2013 – 2015, w ramach projektu realizowanego przez powiat jarosławski, w ramach działania 3.5 kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty w partnerstwie z Instytutem Komeńskiego w Warszawie oraz PCEN w Rzeszowie, pt. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim”:
 „Komunikacja – radzenie sobie z oporem” – szkolenie to miało na celu pokazanie nauczycielom kiedy mają do czynienia z oporem dziecka, jak sobie z nim radzić. W jaki sposób rozmawiać z takim dzieckiem, aby problem rozwiązać.
 „Asertywność w kontaktach z uczniami i rodzicami” - celem szkolenia było podniesienie wiedzy uczestników z zakresu asertywności i technik negocjacyjnych w pracy z uczniami i rodzicami oraz nabywanie umiejętności dostrzegania barier w byciu asertywnym oraz poznaniu narzędzi do ich przezwyciężania. W efekcie, uczestnicy szkolenia nabyli umiejętność różnicowania myślenia i zachowania asertywnego swojego, a także innych od agresywnych i uległych.
 „Projekt edukacyjny w szkole” - 20 godzinne szkolenie miało na celu upowszechnienie metody projektów badawczych jako efektywnego sposobu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, w tym samodzielności i innowacyjności oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Jednym z założeń szkolenia było również przygotowanie nauczycieli do wdrażania projektów edukacyjnych oraz do wspierania ucznia na poszczególnych etapach przygotowania projektu, jego realizacji, publicznego prezentowania rezultatów oraz oceny i monitorowania.
 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” - Podczas szkolenia omówione zostały różnorodne metody i techniki motywujące oraz udzielone zostały wskazówki jak pomóc rodzicom w odpowiednim i skutecznym motywowaniu dzieci do nauki szkolnej. Celem szkolenia było również poszerzenie wiedzy nauczycieli dotyczącej efektywnych metod nauczania i motywowania uczniów, wypracowanie sposobów motywowania uczniów oraz nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, sytuacji i kontekstu.

Dalsze szkolenia Rady Pedagogicznej:
 Szkolenie RP z zakresu profilaktyki uzależnień – celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z ogólną wiedzą o profilaktyce uzależnień w szkole oraz w jaki sposób sobie z nimi radzić.
 Szkolenie RP „Jak postępować na wypadek wystąpienia powodzi, burzy, śnieżyc, mrozów i upałów”
 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy nauczyciela - Problematykę ochrony danych osobowych w szkołach regulują głównie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Duże znaczenie mają również ustawy o systemie informacji oświatowej. Przepisy zawarte we wspomnianych aktach prawnych nakładają na dyrektora szkoły, jako administratora danych osobowych, liczne obowiązki związane z zapewnieniem prawidłowego przetwarzania wspomnianych danych. Jednakże znajomość przepisów dotyczących tej problematyki dotyczy również nauczycieli, którzy powinni wiedzieć kiedy, i w jaki sposób mogą przetwarzać dane osobowe uczniów.
 Szkolenie RP z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ze szczególnym uwzględnieniem zatrucia tlenkiem węgla
 Szkolenie w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w ramach programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczna przyszłość” – organizowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” jest zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym poprzez tworzenie przyjaznego miejsca pracy i nauki oraz pokaznie, w jaki sposób reagować na rodzaj zagrożenia jakim jest terroryzm.
 Szkolenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Pomóc uczniowi, pomóc sobie. O sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów”

Zewnątrzszkolne konferencje, szkolenia i seminaria:
 Kurs kwalifikacyjny na instruktora szachowego i uzyskanie Licencji Szkolnego Instruktora Szachowego Polskiego Związku Szachowego
 Szkolenie zorganizowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia z zakresu programowania w SCRATCH
 Konferencja „Edukacja przez Szachy w Szkole” organizowana przez PCEN w Rzeszowie przy współpracy z Polskim Związkiem Szachowym oraz Uniwersytetem Rzeszowskim
 Seminarium „Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową” zorganizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy PCEN w Rzeszowie
 Szkolenie Baltie I prowadzone przez twórcę programu Buhomira Soukup
 Konferencja nt. „Wdrażanie Nowej Podstawy Programowej 2017 – matematyka” – PCEN Rzeszów
 Konferencja nt. „Wdrażanie Nowej Podstawy Programowej 2017 – muzyka, plastyka, technika” – PCEN Rzeszów
 Konferencja nt. „Wdrażanie Nowej Podstawy Programowej 2017 – informatyka” – PCEN Rzeszów
Kursy internetowe:
 „Jak uatrakcyjnić lekcje matematyki w szkole podstawowej – warsztat narzędziowy” – kurs internetowy z OPERONEM – celem kursu było przedstawienie inspiracji do ciekawych sposobów urozmaicania nauczania matematyki. Pokazanie, jak naukę matematyki ubarwić, jak zaciekawić uczniów i sprawić, że będą się uczyć tego przedmiotu, nie wiedząc, że właśnie to robią. Pokazanie, jak wykorzystać każdy element lekcji czy innych zajęć, aby im to ułatwić.
 „TIK - bujanie w chmurze. Wykorzystanie chmury internetowej w pracy nauczyciela” - kurs internetowy z OPERONEM Celem kursu jest kształtowanie umiejętności korzystania z legalnej, darmowej wersji chmury informatycznej OneDrive w procesie nauczania i przygotowywania materiałów dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów, prac zespołów przedmiotowych i tematycznych oraz wspomagania nauczyciela w procesie awansu zawodowego.

Efekty:

 Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że pogłębiłam wiedzę z dydaktyki i metodyki nauczania.
 Podniesienie kwalifikacji dydaktyczno-wychowawczych oraz przyczynienie się do podniesienia jakości pracy szkoły, na skutek wykorzystania mojej wiedzy i umiejętności sprawiło, że praca z uczniami i nauczycielami stała się efektywniejsza.
 Dzięki uczestnictwu w warsztatach i szkoleniach lekcje stały się ciekawsze i przynosiły lepsze efekty w nauczaniu.
 Zdobycie cennych doświadczeń i nowych umiejętności, pomogły mi wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły oraz prowadzone przeze mnie zajęcia. Będą również pomocne w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych (zagrożenia terroryzmem, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej).

3. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury
Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez studiowanie na bieżąco literatury fachowej z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać w niej podpowiedzi na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Chętnie korzystałam także z sugestii kolegów i koleżanek w sprawie godnej polecenia literatury.
Wśród książek, które zwróciły moją uwagę i dzięki którym uzyskałam wsparcie w swojej pracy są:
 Dyscyplina i kierowanie klasą autorstwa Clifforda H. Edwardsa, która zawiera przegląd rodzinnych, społecznych i szkolnych źródeł problemów z dyscypliną oraz relacjonuje główne problemy dyscyplinarne takie jak: przemoc w szkole czy skutki kulturowego, społecznego i etnicznego zróżnicowania uczniów. Podsuwa również sposoby postępowania i wypracowania własnych metod pracy z uczniami agresywnymi i modelu przeciwdziałania przemocy w szkole.
 Jak zachować porządek w klasie w której autor Hans-Peter Nolting podaje praktyczne sposoby opanowania grupy, uczy jak urozmaicić zajęcia, by nie doszło do problemów z porządkiem, i dowodzi, że praca nawet w licznej klasie może być satysfakcjonująca.
 Napisany z dowcipem poradnik Jak radzić sobie z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni albo po prostu stuknięci, w którym autorka radzi, jak rozmawiać z rodzicami, by zachęcić ich do współpracy w wychowaniu dziecka, jak rozwiązywać trudne sytuacje, jak reagować, gdy rodzice zachowują się …nieracjonalnie.
 Jak nauczyć dzieci myślenia, Roberta J. Sternberga i Louise’a Spear-Swerlinga, to książka w której otrzymałam dużo praktycznej wiedzy oraz która pomogła mi odpowiedzieć na pytania: Na czym polega poprawne myślenie? Jakimi strategiami posłużyć się w nauczaniu?, Jak oceniać myślenie uczniów?
 Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie, Roberta J. MacKenziego książka podpowiada, jak ustalać jasne reguły i konsekwentnie egzekwować ich przestrzeganie. Wprowadzenie tych metod pozwala skutecznie powstrzymać niewłaściwe zachowanie uczniów, nakłania ich do współpracy i dostarcza obustronnej satysfakcji z efektywnej nauki. Autor nieustannie podkreśla, że metody, których używają nauczyciele, są przyswajane i stosowane potem przez ich uczniów. Z tego powodu działania nauczycieli powinny mieć solidne fundamenty, na których ich podopieczni mogą budować swoją przyszłość.
 Konflikty w szkole, Ewy Maksymowskiej i Moniki Werwickiej, książka pokazuje mechanizmy narastania konfliktów w szkole. Wskazuje nie tylko najczęściej pojawiające się rodzaje konfliktów z uczniami i rodzicami, ale także z nauczycielami i Radą Pedagogiczną oraz zawiera wskazówki jak postępować, by druga strona współpracowała na rzecz ich rozwiązania.
Oprócz pozycji książkowych często śledzę artykuły pojawiające się na stronach internetowych oraz korzystam z zasobów stron, m.in.: www.profesor.pl, www. literka.pl, www.nauczyciel.pl, www.edunews.pl, www.scholaris.pl i wielu innych. Często sięgam po nie w przypadku niepewności, poszukuję rozwiązań czy też ciekawych pomysłów na lekcję.

Efekty:
 wzbogacenie wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi,
 poszerzenie wiedzy dotyczącej kontaktów z rodzicami, prowadzenia rozmów, spotkań,
 poznanie nowych metod pracy i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb uczniów,
 rozwijanie umiejętności lepszego planowania własnej pracy,
 podniesienie umiejętności społecznych,
 wprowadzenie wielu ciekawych rozwiązań na lekcjach oraz uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych (np. problem z dyscypliną w niektórych klasach, problem z brakiem motywacji wśród niektórych uczniów czy problem z efektywnym uczeniem się),
 satysfakcja z umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

4. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz kryteriów ocen PSO
Zadaniem każdego nauczyciela jest opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz kryteriów poszczególnych ocen PSO.
Podstawą do opracowania Przedmiotowych Systemów Oceniania był Wewnątrzszkolny System Oceniania. W oparciu o WSO opracowałam, wdrożyłam i ewaluowałam PSO z zajęć technicznych i zajęć komputerowych, jak również z matematyki.
Ocenianie jest nieodłączną częścią procesu nauczania, dlatego starałam się realizować go w sposób rzetelny, obiektywny, zgodnie z ustalonymi kryteriami. Kryteria muszą być jawne i zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych. Każdy uczeń ma prawo być oceniany w poczuciu sprawiedliwości i obiektywności.
Uczniowie byli zapoznawani z Przedmiotowym Systemem Oceniania na pierwszej lekcji z danego przedmiotu w każdym roku szkolnym. Zapisywali w zeszytach przedmiotowych jego część ogólną. Szczegółowy rejestr wymagań na poszczególne stopnie szkolne mieli do wglądu na stronie internetowej szkoły.

Efekty:
 Przygotowane przeze mnie Przedmiotowe Systemy Oceniania jasno i dokładnie określają zakres wymagań nauczyciela, ułatwiają pracę z uczniem na lekcjach i jego ocenianie. Pozwalają na zorientowanie się w możliwościach i indywidualnych potrzebach uczniów. Ułatwiają odpowiednie motywowanie uczniów do dalszej pracy.
 Konsekwentne stosowanie i przestrzeganie tych dokumentów przynosi same pozytywne efekty: niezwykle usprawnia i ułatwia pracę, eliminuje nieporozumienia z uczniami i ich rodzicami, wpływa na lepsze wyniki nauczania motywując uczniów do zwiększonej aktywności na lekcjach. Wszystkie te działania wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły.

5. Praca w komisjach egzaminacyjnych na egzaminach szóstoklasisty oraz egzaminach gimnazjalnych
Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w komisjach egzaminacyjnych na egzaminach szóstoklasisty oraz egzaminach gimnazjalnych pozwoliła mi dokładnie nadzorować przebieg egzaminów, w których brałam udział rokrocznie. Po ich zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki wynikające z funkcji członka komisji: zebranie prac uczniów, kodowanie, spisanie protokołów i przygotowanie sprawdzianów w celu przekazania ich do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zdobytą w ten sposób wiedzę mogę zastosować w przyszłości.

6. Prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie obsługi programów użytkowych pakietu Office i innych
W dzisiejszych czasach obsługa komputera nie powinna stanowić problemów dla nikogo, a szczególnie dla osób, które w swojej pracy są skazane na korzystanie z tego narzędzia.
Zawsze jestem gotowa pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z komputerem i oprogramowaniem, jednakże nie zawsze jestem dyspozycyjna. Przeanalizowałam potrzeby nauczycieli na różnych etapach awansów zawodowych i uznałam, że powinnam przeprowadzić szkolenia i warsztaty w zakresie obsługi programów użytkowych pakietu Office. Skupiłam się szczególnie na edytorze tekstu Word, z którego korzysta każdy nauczyciel i powinien znać zasady edycji tekstu oraz w jaki sposób formatować tekst, aby nie było z nim później problemów. Tworzenie prezentacji jest również umiejętnością, którą każdy nauczyciel powinien mieć. Program PowerPoint był następnym tematem moich szkoleń. Szkolenia odbywały się grupowo lub indywidualnie po lekcjach.

Efekty:
 Bardzo lubię to co robię i dzielenie się tym z innymi nauczycielami po prostu sprawia mi przyjemność.
 Wielokrotnie to ja potrzebowałam pomocy od swoich współpracowników, którzy zawsze służyli mi swoją radą i doświadczeniem. Teraz ja mogłam wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami prowadząc dla nich szkolenia.
 Poprzez kształcenie u nich umiejętności obsługi komputera mogłam podnieść ich jakość pracy co później przekształciło się na jakość pracy szkoły.
 Dzięki takim działaniom zacieśniły się stosunki interpersonalne pracowników szkoły, a tym samym spowodowało to przyjazną atmosferę pracy, oraz lepsze wyniki nauczania dzięki pokaźnym i nowoczesnym zbiorom pomocy dydaktycznych, które nauczyciele tworzą w programach pakietu Office.
 Zdobyte na moich szkoleniach przez nauczycieli umiejętności ułatwiają im codzienną pracę.

7. Praca z uczniem zdolnym. Przygotowywanie uczniów do konkursów informatycznych i technicznych
Kolejnym moim działaniem była praca z uczniem zdolnym, którą prowadziłam na kilku płaszczyznach:
a. prowadziłam zajęcia dodatkowe z zajęć komputerowych i technicznych „Zajęcia rozwijające zainteresowanie informatyczno-techniczne Robotyka” oraz zajęcia koła szachowego,
b. przygotowywałam uczniów do turniejów BRD i z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także do konkursu „Mały mistrz matematyki”,
c. podczas lekcji zapoznawałam młodzież z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania.

Na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania informatyczno-techniczne „Robotyka”, poprzez zabawę, uczniowie mieli możliwość poznawania tajników informatyki i techniki oraz odkrywania nowych dla nich doświadczeń. Każdy z nich znalazł dla siebie coś interesującego, ponieważ program zajęć zawierał elementy programowania oraz podstawy budowy maszyn.
Zajęcia koła szachowego miały na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie: logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości, jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga, a także rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
Przygotowując dzieci do turniejów omawiałam z nimi zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Opracowywaliśmy wspólnie tory jazdy oraz praktycznie ćwiczyliśmy jazdę rowerem i udzielanie pomocy poszkodowanym w zainscenizowanych wypadkach. Opracowałam również zestawy zadań matematycznych rozwijających zainteresowania dzieci zdolnych, co przygotowało ich do udziału w konkursie matematycznym.
Co roku nasza szkoła dostaje wiele ofert dotyczących konkursów organizowanych przez okoliczne szkoły i instytucje, jak również przez instytucje z całej Polski. My również organizujemy u siebie własne konkursy wewnętrzne i zapraszamy do nich szkoły z całego miasta.
W czasie trwania mojego stażu przygotowywałam dzieci do następujących konkursów:
Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Mistrz Recyklingu – Maks porządkuje odpady” – celem konkursu było kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach tego konkursu przeprowadziłam z dziećmi lekcje na temat selektywnej zbiórki odpadów. Podczas zajęć dzieci grały w gry edukacyjne „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady - w nowoczesnej sortowni odpadów”, „Lider Elektrorecyklingu - na temat odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, „Kultura segregacji – na temat złotych zasad segregowania odpadów”, następnie dzieci odpowiedziały na pytania zamknięte. Końcowym etapem konkursu było wykonanie prac w formie prezentacji multimedialnych lub referatów, które były odpowiedzią na pytania otwarte.

Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego organizowany przez Polski Związek Motorowy, do którego co roku są przygotowywane przeze mnie dzieci. Celem Turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego u dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Nasze sukcesy na turniejach:
2015 – I miejsce w turnieju gminnym i III miejsce w powiatowym
2016 – II miejsce w turnieju gminnym
2017 – I miejsce w turnieju gminnym i I miejsce w turnieju powiatowym

Turniej „Pierwsza pomoc - ratownicy są wśród nas” - organizowany przez Urząd Miasta Jarosławia. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W pierwszym etapie turnieju uczniowie rozwiązywali testy teoretyczne, a w drugim mierzyli się z trzema zainscenizowanymi sytuacjami wymagającymi udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym osobom.

Konkurs multimedialny organizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 3 i w Jarosławiu – „Anna Ostrogska – Pani Jarosławia”, konkurs dotyczy wpływu księżnej Anny Ostrogskiej na miasto Jarosław za czasów jej życia:
edycja IV – handel w Jarosławiu w XVI i XVII wieku – dwa pierwsze miejsca dla moich uczniów oraz wyróżnienia dla pozostałych dwóch,
edycja V – „Anna Ostrogska mecenasem kultury i sztuki” – II miejsce dla mojej uczennicy oraz wyróżnienie dla dwóch innych,
edycja VI – „Znaczenie rzeki San za czasów Anny Ostrogskiej i w czasach nam współczesnych” – wyróżnienie dla mojej uczennicy.

Konkurs „Trójwymiarowy świat matematyki”, organizowany corocznie przez ZSTiO w Jarosławiu mający na celu popularyzację matematyki. Polegał na wykonaniu przez uczniów modeli różnych pojazdów, statków kosmicznych oraz statków żeglugowych. Miały one być wykonane z brył figur przestrzennych (graniastosłupów, prostopadłościanów, sześcianów, ostrosłupów, stożków i walców), które uczniowie wykonywali samodzielnie – W konkursie tym moi podopieczni dostali wyróżnienia.

Organizowałam również konkursy szkolne i międzyszkolne:
We współpracy z nauczycielką historii – konkursy multimedialne z okazji świąt państwowych „Odzyskanie przez Polskę niepodległości” oraz „Twórcy konstytucji 3 maja”. Miały one na celu kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, poznanie historii Polski oraz kształtowanie umiejętności pracy z programami komputerowymi.

Międzyszkolny konkurs „Każdy może być fit” – konkurs multimedialny zorganizowany w ramach podsumowania projektu ogólnopolskiego „Teraz Polska trzyma formę”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów zdrowym trybem życia.

Konkurs multimedialny „Piotr Skarga w historii naszego miasta” – zorganizowany w ramach obchodów Święta Szkoły, którego celem było przypomnienie sylwetki naszego wielkiego patrona oraz historii regionu. Kształtowanie u uczniów umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł oraz pracy z narzędziami TIK.


Efekty:

Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosły następujące efekty:
 Wielu moich podopiecznych osiągało wysokie wyniki w konkursach oraz otrzymywało nagrody i wyróżnienia. Bardzo się cieszę z każdego sukcesu moich wychowanków oraz z tego, że mogę im pomóc w rozwijaniu zdolności i umiejętności.
 Dzięki udziałom w licznych konkursach kreowany pozytywnie był mój obraz jako nauczyciela w środowisku lokalnym.
 Podnosiłam swoją jakość pracy i kompetencje zawodowe oraz wartość procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 Dzięki sukcesom, jakie uczniowie zdobywali na konkursach mieliśmy okazje do promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.
 Miałam okazję do współpracy z innymi podmiotami oraz budowania pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami.
 Praca przy przygotowywaniu dzieci do konkursów dała mi wiele satysfakcji, a ich osiągnięcia były dla mnie wielką nagrodą.
 Poprzez udział w konkursach uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, mogli promować własne pomysły i umiejętności.
 Współzawodnictwo dostarczało im pozytywnych doznań i emocji oraz rozwijało właściwą reakcję na sukces i porażkę.
 Konkursy kształtowały u uczniów pozytywne postawy zdrowotne, ekologiczne, estetyczne, patriotyczne, moralne oraz rozwijały wiedzę historyczną na temat własnego regionu oraz Polski.
 Kształtowane były u uczniów umiejętności oraz odwaga w działaniu podczas sytuacji ekstremalnych – pomoc poszkodowanym w razie wypadku.8. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców
Wiedząc, że osoby starsze mają problemy z obsługą komputera postanowiłam wyjść z inicjatywą zorganizowania dla tych osób zajęć z obsługi komputera. W tym celu przygotowałam dla zainteresowanych ankiety, z których wynikało, że takie zajęcia będą bardzo potrzebne.
W roku szkolnym 2015/2016 od listopada do czerwca prowadziłam nieodpłatnie kurs komputerowy dla rodziców i dziadków uczniów naszej szkoły. Celem kursu było to, aby osoby które wcześniej nie miały kontaktu z komputerem, po takim szkoleniu potrafiły sprawnie się nim posługiwać. Uczestnicy zajęć zapoznawali się z działaniem programów do edycji tekstu oraz obsługą poczty elektronicznej i Internetu. Uczyli się sporządzać dokumenty urzędowe, wysyłać i odbierać maile z załącznikami, zapisywać na dysku komputera zdjęcia, wyszukiwać informacje w Internecie i inne. Przekazałam im również informacje, w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje dzieci przed przeglądaniem nieodpowiednich stron internetowych oraz jak sprawdzić co nasze dziecko robi w sieci.
Prowadząc ten kurs miałam na uwadze przede wszystkim pomoc „naszym” rodzicom i dziadkom w przełamaniu barier technologicznych, nabrania śmiałości do korzystania z komputera (większość z nich po prostu bała się, że go zepsuje poprzez nieodpowiednie dotknięcie).

Efekty:
 Dzięki swojemu zaangażowaniu i analizie potrzeb z przekonaniem mogę stwierdzić, że wszelkie działania podjęte w tym kierunku dały efekt podniesienia umiejętności obsługi komputera wszystkim zainteresowanym osobom, a mnie przyniosło wiele satysfakcji.
 Poszerzona została oferta edukacyjna szkoły (planuję w dalszym ciągu prowadzić zajęcia dla osób dorosłych jeżeli będzie na to zapotrzebowanie),
 Osiągnięcie przez rodziców i dziadków naszych uczniów poziomu opanowania obsługi komputera zapewniającego w miarę sprawne użytkowanie go w odniesieniu do spraw życia codziennego,
 rozwijanie w rodzicach i dziadkach uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
 stworzenie rodzicom możliwości zaangażowania w proces edukacyjny ich dzieci poprzez np. pomoc w odrabianiu zadań domowych
 podwyższenie jakości pracy szkoły poprzez poszerzenie zakresu jej działań,
 tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły.

9. Bieżąca analiza własnej pracy (autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrożenia zmian)
Odpowiedzialny nauczyciel musi regularnie ewaluować jakość swojej pracy. Czasem to co sami uważamy za rewelacyjne po praktycznej weryfikacji okazuje się nie raz zupełnie inne dla uczniów. Wyciągnięte wnioski pozwalają wtedy wyeliminować błędy i poprawić jakość pracy nauczyciela i wyniki uczniów.
W swojej pracy pedagogicznej cały czas dokonuję swojej samooceny, aby wyeliminować z niej nieefektywne metody nauczania, ciągle doskonalić swój proces kształcenia, podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom uczniów.
Systematycznie zbierałam informację o przebiegu i wynikach własnej pracy (sprawdzanie wiedzy uczniów poprzez sprawdziany, kartkówki, testy, sprawdzanie zadań domowych, odpytywanie ich przy tablicy – bez oceny podczas rozwiązywania zadań, sprawdzanie postępów uczniów przy rozwiązywaniu zadań na komputerach oraz podczas wykonywania prac wytwórczych, rozmowa z uczniami). Uzyskane w ten sposób informacje pozwoliły mi w planowaniu własnego rozwoju tak, aby podjąć odpowiednie działania, które będą prowadzić do zmian na lepsze:
 Opracowanie i uzgadnianie z uczniami Przedmiotowych Systemów Oceniania, przestrzeganie ustaleń w nich zawartych.
 Zapoznanie uczniów z wymogami edukacyjnymi.
 Poszukiwanie i stosowanie nowych pomysłów mogących pomóc uczniom w osobistym rozwoju.
 Dostosowanie zadań przydzielanych uczniom do ich indywidualnych predyspozycji i możliwości.
 Stosowanie różnych metod i technik pracy z uczniem (staram się aby były one dla niego atrakcyjne).
 Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom uczenie się.
 Współpraca z innymi nauczycielami i dzielenie się z nimi własnymi doświadczeniami.
 Dbanie o własny rozwój zawodowy, korzystanie z zorganizowanych form doskonalenia zawodowego.
 Wypracowanie dobrych relacji z uczniami, przez co uczniowie nabierali do mnie zaufania.
 Wykorzystywanie posiadanej bazy dydaktycznej.
 Uczestniczenie w akcjach i imprezach organizowanych przez szkołę.
 Dbanie o dobre relacje z rodzicami i wszystkimi pracownikami szkoły.

Efekty:
 Analizując na bieżąco efekty swojej pracy oraz wdrażając działania w celu jej polepszenia podnosiłam jakość pracy szkoły oraz swoje kwalifikacje.
 Dzięki wdrażaniu odpowiednich działań mogłam na bieżąco kontrolować postępy uczniów, umożliwiło mi to weryfikację pracy z dzieckiem słabym i uzdolnionym.
 Stwarzanie odpowiednich sytuacji i motywowanie uczniów przez pochwałę wpływało znacznie korzystniej na efekt ich pracy. Starali się bardziej i efektywniej pracować na zajęciach.
 Stosując metodę pracy „Burzę mózgów” starałam się pobudzić w uczniach ich tok myślenia i dochodzenia do wniosków.
 Takie działania podjęte przeze mnie wpłynęły bardzo pozytywnie na relacje między nauczycielem a uczniami, dzięki czemu atmosfera pracy i rezultaty były satysfakcjonujące.Opis i analiza § 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Tworzenie materiałów dydaktycznych i dokumentów z wykorzystaniem programów użytkowych (Word, Excel, PowerPoint)
W mojej pracy komputer jest moim podstawowym narzędziem. Tworzę za jego pomocą testy, sprawdziany, analizy wyników sprawdzianów z matematyki dotyczących testów przeprowadzanych pod koniec roku szkolnego oraz prezentacje multimedialne wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne na zajęciach. Pracuję w programach: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, IrfunView, które umożliwiają mi wykonanie niezbędnych pomocy dydaktycznych.
Zawsze na początku roku szkolnego tworzona jest przeze mnie dokumentacja dotycząca planów wynikowych z nauczanych przedmiotów, przedmiotowe systemy oceniania, kryteria oceniania, programy zajęć dodatkowych.
Od początku swojej pracy zgromadziłam dosyć pokaźną „bibliotekę” pomocy dydaktycznych, którą wykorzystuję na lekcjach zajęć komputerowych, zajęć technicznych jak i matematyki. Są to między innymi: prezentacje, filmy edukacyjne, programy komputerowe, zdjęcia, testy, sprawdziany, karty pracy itp.

Efekty:
 Tworzone przeze mnie sprawdziany i testy pomagają mi sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie przyswoili materiał nauczania z danego przedmiotu oraz umiejętności (sprawdziany praktyczne np. z wykorzystaniem komputerów na zajęciach komputerowych). Jasno przedstawione w testach zadania umożliwiają uczniom sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności w pracy samodzielnej.
 Pod koniec roku szkolnego z matematyki robiłam testy diagnozujące zdobytych przez uczniów wiadomości i umiejętności. Analiza testów, a później wysunięte i wdrażane z niej wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.
 Opracowuję również prezentacje multimedialne stające się środkami dydaktycznymi, które wykorzystuję na lekcjach zajęć komputerowych i technicznych.
 Tworzona przeze mnie dokumentacja ułatwia mi pracę w ciągu całego roku szkolnego. Dzięki planom wynikowym moja praca jest dobrze zorganizowana a PSO i kryteria oceniania z przedmiotu jasno określają zakres wymagań nauczyciela, ułatwiają pracę z uczniem na lekcjach i jego ocenianie. Pozwalają mi na zorientowanie się w możliwościach i indywidualnych potrzebach uczniów. Ułatwiają odpowiednie motywowanie uczniów do dalszej pracy.
 Dzięki zgromadzonym przeze mnie materiałom dydaktycznym lekcje są bardziej atrakcyjne, a uczniowie mogą w łatwiejszy sposób przyswajać przekazywane treści.

2. Opieka nad szkolnym sprzętem komputerowym
Od początku swojej pracy jako nauczycielka informatyki jestem opiekunem pracowni komputerowej. Moim zadaniem jest zarówno dbanie o sprzęt jak i o oprogramowanie, które jest zainstalowane na komputerach lub takie, które musi być zainstalowane (np. programy antywirusowe, opiekun ucznia) oraz programy potrzebne do realizowania poszczególnych zajęć. Z pracowni komputerowej korzystają wszyscy uczniowie szkoły, od tych najmłodszych, więc przygotowuję dla nich pomoce dydaktyczne w formie programów edukacyjnych przystosowanych do ich wieku.
W pracy jestem odpowiedzialna za działanie pracowni komputerowej, z której korzystają wszyscy uczniowie i nauczyciele. Bardzo ważne jest, aby jej stan pozostawał bez zarzutu. Naprawiam drobne usterki, wymieniam zużyte części i elementy zestawu komputerowego, zgłaszam i realizuję zapotrzebowanie na sprzęt, wybierając najlepsze oferty pod względem jakościowym, ale i też finansowym.
Instaluję oprogramowanie na komputerach w pracowni, ale i też pomagam w instalowaniu oprogramowania na komputerach administracji szkolnej.
W szkole pełnię również funkcję Administratora Systemu Informatycznego, którego zadaniem jest nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego, ciągłości działania systemu oraz sprawne realizowanie procedur tworzenia kopii zapasowych, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa i jakości pracy szkoły.

Efekty:
 W szkole jest sprawnie działająca pracowania komputerowa, wyposażona w potrzebne do nauki oprogramowanie, dzięki czemu każdy uczeń ma dostęp do samodzielnego stanowiska pracy na komputerze.
 Nauczyciele i obsługa zawsze mogą liczyć na moją pomoc w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, dzięki temu zachowana jest ciągłość pracy szkoły.
 Tworzone przeze mnie kopie zapasowe ważnych danych administracyjnych dają gwarancję, że w razie awarii szkoła ich nie utraci.

3. Wykorzystanie technik informacyjnych w prowadzeniu zajęć edukacyjnych oraz do gromadzenia danych
Za pomocą komputera opracowuję materiały i pomoce dydaktyczne w formie testów, sprawdzianów, prezentacji, które przechowuję na nośnikach danych, aby mogły mi dłużej służyć. W swojej pracy wykorzystuję również płyty CD zawierające programy i pomoce multimedialne. Wykorzystuję również program „Niezbędnik rowerzysty”, w którym są zawarte zagadnienia dotyczące wychowania komunikacyjnego, gry edukacyjne oraz testy sprawdzające opanowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Często podczas zajęć korzystam z Internetu, który jest kopalnią pomocy dydaktycznych takich jak np. filmy, zdjęcia, mapy itp.
Wszystkie lekcje z zajęć komputerowych prowadzę przy użyciu komputera i rzutnika multimedialnego, za pomocą których prezentuję uczniom sposób pracy z danym programem. Uczniowie łatwiej zapamiętują dzięki temu przekazywane treści oraz kształtują swoje umiejętności. Oprócz wszystkich programów użytkowych (Microsoft Office i programów systemowych), wykorzystuję narzędzia do nauki programowania takie jak Baltie, Logomocja.
Na zajęciach technicznych za pomocą komputera oraz rzutnika lub tablicy interaktywnej prezentuję uczniom dane treści nauczania wyświetlając im prezentacje wcześniej przeze mnie przygotowane lub filmy zgromadzone na nośnikach danych lub w Internecie.
Prowadzę zajęcia z tablicą interaktywną, która również w swoim oprogramowaniu zawiera pomoce dydaktyczne do nauczania między innymi matematyki.
Jestem protokolantem Rady Pedagogicznej, często korzystam z poczty elektronicznej do komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami w sprawie sprawozdań oraz programów. Przesyłane są mi również dokumenty, które szybko należy umieścić na stronie internetowej szkoły.


Efekty:
 Praca podczas zajęć ze sprzętem komputerowym jako środkiem dydaktycznym oraz wykorzystywanie opracowanych i zgromadzonych przeze mnie pomocy dydaktycznych powoduje szersze oddziaływanie na bodźce uczniów, a tym samym lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.
 Uczniowie pracując z programem edukacyjnym mogą samodzielnie korygować swoje błędy, wiedzę i umiejętności.
 Ciekawa forma pracy zachęca uczniów do ćwiczeń umożliwiających całkowite przyswojenie materiału z lekcji.
 Pokaz poprzez rzutnik multimedialny oraz praca ucznia z tablicą interaktywną w znacznym stopniu ułatwia przyswajanie treści, uatrakcyjnia zajęcia i wzbogaca proces dydaktyczny.
 Dzięki poczcie elektronicznej w łatwy i szybki sposób mogę uzyskać potrzebne mi dokumenty, które wykorzystuję w protokołach lub umieszczam na stronie internetowej.

4. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
Korzystam z informacji zawartych na stronach internetowych kuratorium, MEN, OKE. Śledzę zamieszczone w portalach edukacyjnych nowości, programy, koncepcje dydaktyczne i wychowawcze. Uczestniczę w internetowych forach dyskusyjnych na tematy edukacyjne, aktualizuję swoją wiedzę dotyczącą przepisów prawa oświatowego.
Wykorzystuję Internet jako źródło informacji (np. wyświetlając filmy edukacyjne na zajęciach technicznych). Podczas realizacji zajęć komputerowych niejednokrotnie korzystam z uczniami, z Internetu w celu pozyskania informacji potrzebnych np. do stworzenia prezentacji multimedialnych na dany temat. Korzystam również z portalu epodreczniki.pl, na którym znajdują się treści i zadania realizowanych na zajęciach komputerowych tematów.

Efekty:
 Systematycznie śledząc portale edukacyjne doskonalę swoją wiedzę i umiejętności, jestem na bieżąco w sprawach dotyczących realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
 Korzystając z Internetu na zajęciach uczę dzieci tego, że Internet nie służy tylko do rozrywki, ale także jest narzędziem do poznawania nowych wiadomości. Wyświetlanie z Internetu filmów czyni lekcje bardziej atrakcyjne dla uczniów. Omawiany z podręczników materiał jest poparty konkretnymi przykładami. Uczniowie lepiej zapamiętują omawiane treści a w pracy samodzielnej przygotowując referaty i prezentacje korzystają z informacji zawartych w Internecie.
 Wykorzystując portal epodreczniki.pl korzystam z gotowych materiałów edukacyjnych, a uczniowie mają prowadzone zajęcia w mniej konwencjonalny sposób, co je uatrakcyjnia.

5. Przygotowywanie prezentacji, dyplomów, zaproszeń, zdjęć na potrzeby szkoły
Kolejnym aspektem mojej pracy, w którym wykorzystuję komputer są szkolne i międzyszkolne konkursy i imprezy okolicznościowe.
W szkole organizowanych jest wiele uroczystości i konkursów. Opracowuję i przygotowuję prezentacje multimedialne, które wykorzystywane są zarówno na uroczystościach szkolnych (między innymi „Konstytucja 3 maja”, „Jan Paweł II”, „Odzyskanie przez Polskę niepodległości”), jak i stanowią pomoce dydaktyczne (prezentacje: „Metody aktywizujące dla ucznia”, różne prezentacje dotyczące zagadnień z techniki i informatyki wykorzystywane przeze mnie na lekcjach, prezentacja „Bezpieczne wakacje”, którą pokazuję pod koniec roku szkolnego dzieciom. W trakcie pokazu omawiam z dziećmi różne zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie wolnym oraz jak im zapobiegać lub się przed nimi chronić gdy już zaistnieją).
Chcąc nadać każdej imprezie czy konkursowi indywidualny charakter samodzielnie wykonuję materiały stanowiące oprawę uroczystości. Są nimi regulaminy konkursów szkolnych i międzyszkolnych organizowanych przeze mnie, zaproszenia na uroczystości szkolne dla gości z poza szkoły, dyplomy dla uczniów biorących udział w konkursach, zdjęcia i materiały na wystawy okolicznościowe tworzone w programach graficznych, podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów, laurki dla pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia dotyczące różnych przedsięwzięć w szkole itp.
W każde z nich wkładam dużo serca, staram się aby graficznie nawiązywały do uroczystości lub tematu konkursu. Tak przygotowane dokumenty stają się wizytówką szkoły.
Opracowałam także logo szkoły, które wykorzystywane jest w różnych dokumentach, widnieje również na stronie internetowej szkoły i jest jej wizytówką. Opracowałam też logo do projektów ogólnopolskich, w których nasza szkoła brała udział: Projekt „Aktywnie po zdrowie”, „Teraz Polska trzyma formę”. W działania te angażowani byli również uczniowie biorący czynny udział w tych projektach. Opracowywaliśmy wspólnie całą dokumentację tych projektów, pisaliśmy sprawozdania, ankiety oraz ich analizę przy pomocy programu Word oraz Excel. Dzięki temu, że biegle posługuję się komputerem i jego oprogramowaniem wszystkie przygotowania i sprawozdania z realizacji projektów poszły bardzo sprawnie. Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone informacje o projektach oraz prezentacje i zdjęcia, co stanowi znakomitą wizytówkę pracy szkoły.

Efekty:
 Do współpracy przy wszystkich tych działaniach zachęcani są uczniowie, dzięki temu kształtują swoje umiejętności, uczą się sporządzać dokumentację, pisać sprawozdania aktywnie uczestniczyć w pracy szkoły.
 Wszystkie moje powyższe działania mają realny wpływ na pracę szkoły. Pomoce dydaktyczne wykonane za pomocą komputera i przekazane szkole wzmacniają jej bazę dydaktyczną, estetycznie opracowane dokumenty stanowią wizytówkę pracy szkoły. Jest ona promowana w środowisku lokalnym dzięki indywidualnemu charakterowi oprawy graficznej wszystkich imprez.

6. Prowadzenie strony internetowej szkoły
Od początku swojej pracy w Szkole Podstawowej nr 6 w Jarosławiu prowadzę stronę internetową www.sp6jaroslaw.internetdsl.pl, na której umieszczam wszystkie bieżące informacje z życia szkoły, dokumenty dotyczące jej pracy takie jak: plany lekcji, Przedmiotowe Systemy Oceniania z zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkole, dokumenty dla rodziców i wiele innych. Biorąc udział w każdym wydarzeniu robię zdjęcia i umieszczam je w galerii na stronie internetowej.

Efekty:
 W dzisiejszych czasach firma, czy szkoła nie ma prawa bytu, jeżeli nie istnieje w Internecie. Dzięki temu, że nasza szkoła ma własną stronę www jest dla wielu ludzi „widzialna”. Każdy może wejść na stronę i dowiedzieć się jaką jest placówką, jakie zadania realizuje, może porównać ją z innymi szkołami na terenie miasta i zdecydować, gdzie pośle swoje dzieci. Prowadzenie strony internetowej szkoły przyczynia się do promowaniu jej w środowisku lokalnym.
 Na stronie internetowej szkoły aktualizowane są na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, rekrutacji, dostępne są ważne dokumenty, które rodzice mogą pobrać w każdej chwili.

7. Prowadzenie elektronicznego dziennika lekcji oraz pełnienie roli protokolanta Rady Pedagogicznej
Do wszystkich szkół w Jarosławiu w najbliższym czasie mają być wdrażane dzienniki elektroniczne. Dziennik elektroniczny mobilizuje do aktywności internetowej wszystkich: nauczycieli, rodziców, a także uczniów. Ułatwia wszystkim dostęp do ocen. Nauczyciel z domu może wpisywać oceny np. z zadań domowych czy kartkówek i sprawdzianów, rodzic ma całodobowy podgląd na oceny swojego dziecka a uczeń również jest z nimi na bieżąco.
W szkole, w której przez ostatnie lata uzupełniałam etat wprowadzony został dziennik elektroniczny synergia.librus.pl. Moim obowiązkiem było jego prowadzenie jako nauczyciela zajęć technicznych. Dzięki prowadzeniu tam dziennika elektronicznego zdobyłam już pewne doświadczenie, które przyda mi się, gdy w mojej „macierzystej” szkole zostanie on wprowadzony.
Od początku stażu pełnię rolę protokolanta Rady Pedagogicznej. Opracowałam jednolitą formę pisania protokołów, zapoznałam się z przepisami dotyczącymi podejmowania opinii i uchwał przez Radę Pedagogiczną.

Efekty:
 Zdobyłam doświadczenie w prowadzeniu dziennika elektronicznego, przez co będę mogła służyć pomocą nauczycielom mojej szkoły, gdy zostanie on już do niej wprowadzony.
 Przed powierzeniem mi funkcji protokolanta RP protokoły sporządzali wszyscy nauczyciele w kolejności alfabetycznej. Obecnie protokoły pisze jedna osoba, co zapobiega różnorodności ich formy.


Opis i analiza § 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


1. Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów, prezentacji oraz umieszczanie opracowanych przez siebie materiałów w Internecie
W szkole, w której pracuję jestem jedynym nauczycielem zajęć komputerowych i technicznych. Dodatkowo zatrudniam się w innych placówkach, gdzie uczę zajęć technicznych oraz matematyki, jako nauczyciel współuczący tych przedmiotów. We wszystkich szkołach współpracowałam z nauczycielami dzieląc się z nimi wiedzą i doświadczeniem poprzez opracowanie i udostępnianie im różnorodnych materiałów dydaktycznych. Były to konspekty zajęć komputerowych, technicznych, matematycznych, programy zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki, zajęć indywidualnych, karty pracy, sprawdziany i testy. Opracowałam prezentacje multimedialne takie jak „Metody aktywizujące ucznia”, „Bezpieczne wakacje”, prezentacje dotyczące tematów prowadzonych przeze mnie zajęć min.: „Zasady wymiarowania w rysunku technicznym”, „Wymiarowanie łuków i okręgów”, „Utrwalenie wiadomości z rysunku technicznego”. Prezentacje te są udostępnione przeze mnie nauczycielom na portalu internetowym chomikuj.pl. Opublikowałam też opracowane przez siebie materiały związane z awansem zawodowym oraz testy i sprawdziany na stronie profesor.pl oraz chomikuj.pl.
Współpracowałam z nauczycielami w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej:
 z języka polskiego: formy graficzne pism, poprawna edycja tekstu, ortografia, podczas pracy z edytorem tekstu Word;
 z matematyki: wykonywanie działań matematycznych, przedstawienie danych w formie wykresów, podczas pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz kreślenie prostych równoległych i prostopadłych, konstrukcje geometryczne oraz wykorzystanie skali podczas omawiania zasad rysunku technicznego na zajęciach technicznych;
 z historii: opracowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint dotyczących historii Polski w związku z obchodami świąt państwowych. Prezentacje te brały udział w konkursach organizowanych przeze mnie i przez nauczycielkę historii.
 z przyrody: na zajęciach komputerowych uczniowie realizujący temat związany z obsługą programu PowerPoint tworzyli pod moim okiem prezentacje na przyrodę, które następnie były wykorzystywane przez Panią uczącą tego przedmiotu jako materiał dydaktyczny.

Efekty:
 Dzieląc się materiałami i pomysłami z innymi nauczycielami, wymienialiśmy się doświadczeniem i wiedzą, integrowaliśmy się jako zespół nauczycielski.
 Na lekcjach zajęć komputerowych wykorzystywałam korelację między przedmiotami. Dzięki temu uczniowie rozwijali swoje umiejętności dotyczące pracy z programami komputerowymi oraz ich wykorzystywania do pracy na różnych zajęciach szkolnych.
 Uczniowie samodzielnie tworzyli pomoce dydaktyczne, które były wykorzystywane na zajęciach szkolnych z różnych przedmiotów, wzbogacali bazę dydaktyczną szkoły.
 Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy z innymi nauczycielami poszerzałam swój warsztat pracy.

2. Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich
W trakcie trwania stażu, w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, przeprowadziłam kilka lekcji otwartych.

W szkole, w której pracuję jestem nauczycielem zajęć komputerowych w klasach 4-6. W klasach 1-3 uczą tych zajęć moi koledzy i koleżanki. Przeprowadziłam dla nich kilka lekcji otwartych w celu podzielenia się swoim doświadczeniem nauczyciela informatyki.
Starałam się pokazać swoim koleżankom i kolegom, jakie należy stosować metody na lekcjach zajęć komputerowych, aby przyniosły one wymierne skutki w nabywaniu umiejętności przez uczniów.
Zajęcia komputerowe odbywają się zawsze w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie pracują bezpośrednio przy komputerach. Materiał nauczania jest tak zróżnicowany, że niezbędne jest stosowanie różnych metod nauczania. W pracy z uczniami w szkole podstawowej bardzo dobrze sprawdzają się metody nauczania oparte na czynnościach praktycznych, gdyż wymagają one od ucznia zaangażowania i działania. Dzięki temu oswaja się on z zagadnieniami i widzi, że „coś działa lub nie”, uczy się więc przez osobiste doświadczenia. Uważam, że metody praktyczne w odniesieniu do informatyki są jak najbardziej celowe. Komputer to w końcu narzędzie, i najlepszym sposobem na jego poznanie jest używanie go w typowych zastosowaniach.
Uczenie się przez osobiste doświadczenia wdrażam następująco. Najpierw robię krótkie wprowadzenie do tematu i za pomocą rzutnika multimedialnego pokazuję uczniom jak należy wykonać typowe operacje i czynności w danym programie, następnie dostają oni polecenia wykonania określonego zadania. Uczniowie mogą liczyć na moją pomoc, jednakże nie jest ona bezpośrednia. Staram się naprowadzać uczniów na rozwiązanie problemu - nie podaję gotowego rozwiązania „na tacy”. Uczniowie powinni również dostrzec celowość wykonywania danych ćwiczeń. Ważne jest, żeby dotyczyły spraw bliskich uczniom, na przykład spraw klasowych, szkolnych, dotyczących środowiska, w którym żyją.
Analizujemy zawsze z uczniami wyniki ich pracy, omawiamy mocne i słabe strony proponowanych rozwiązań. Dyskusja uczy ich formułować swoje uwagi i wnioski.

Lekcje otwarte, które przeprowadziłam:

1. Praca z edytorem grafiki Paint – zapisywanie rysunku w pliku. (klasa IV)
Celem lekcji było usystematyzowanie informacji na temat edytorów grafiki oraz pracy z dokumentem komputerowym (tworzenie dokumentu i zapisywanie go w pliku) na przykładzie tworzenia rysunku w edytorze grafiki Paint. W trakcie zajęć uczniowie byli zapoznani z pojęciem EDYTOR GRAFIKI. Uczyli się wykorzystywać podstawowe narzędzia do rysowania: Pędzel, Ołówek, Aerograf, Gumka – poznawali ich wzorce. Dowiedzieli się co to jest kolor pierwszoplanowy i drugoplanowy, kiedy i jak się je wykorzystuje. Nauczyli się zapisywać swoje rysunki w pliku w określonym miejscu na dysku komputera.

2. Wstawianie obrazów do tekstu w edytorze tekstu Word. (klasa V)
Celem lekcji było poznanie sposobów wstawiania grafiki do dokumentu tekstowego oraz sposobów otaczania obrazu tekstem. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobami otaczania obrazu tekstem: równo z tekstem, przyległe, ramka, za tekstem, przed tekstem oraz nauczyli się stosować te sposoby w praktyce przy pomocy narzędzia Zawijanie tekstu. Poznali sposoby wstawiania obrazów do tekstu w edytorze Word: wklejanie obrazu poprzez Schowek oraz wstawianie obrazów z wybranego pliku graficznego z dysku komputera. Nauczyli się również wstawiać wbudowane w program obrazy (Cliparty).3. Wprowadzenie do programowania Baltie 3.0. (klasa VI)
Celem lekcji było zapoznanie uczniów z pojęciem program komputerowy oraz z narzędziem do tworzenia programów Baltie 3.0. Uczniowie naprowadzanie przeze mnie pytaniami starali się samodzielnie zdefiniować pojęcie programu komputerowego, aby zrozumieć w jaki sposób komputer wykonuje program wzięli udział w prostej zabawie, która polegała na przeniesieniu przedmiotu z jednego miejsca na drugie. Nauczyli się dzięki temu wydawać ciąg poleceń zrozumiałych dla komputera. Następnie uczniowie zostali zapoznani z narzędziem do programowania Baltie 3.0 i zbudowali swoją pierwszą scenę.

Efekty:
 Prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało mnie do zaprezentowania nowych i ciekawych form pracy, przez co zajęcia były ciekawsze a treści lepiej przyswajane przez uczniów, co w efekcie daje podniesienie jakości pracy szkoły.
 Współpracując z innymi nauczycielami wymienialiśmy ze sobą osobiste doświadczenia, uzyskując wymierne korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć. Uświadamiałam sobie również swoje mocne i słabe strony, jak również doskonaliłam swoje umiejętności komunikacji.
 Dzięki takim zajęciom była budowana atmosfera współpracy i zaufania wśród nauczycieli.
 Zajęcia te umożliwiły uczniom rozwój zainteresowań, uzdolnień i wyrażania emocji. Kształtowana była u nich pozytywna komunikacja i zachowania prospołeczne.


3. Aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych oraz Zespołu do spraw Promocji Szkoły

Podczas spotkań w ramach pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego dokonywaliśmy analizy programów nauczania, wymienialiśmy się doświadczeniami i pomysłami. Omawialiśmy wyniki testów diagnozujących z matematyki oraz sprawdzianu szóstoklasisty. Dyskutowaliśmy na temat indywidualnej pomocy uczniom, mającym szczególne trudności w nauce i zagrożonych ocenami niedostatecznymi. Wspólnie z nauczycielami doskonaliliśmy umiejętności w zakresie wykorzystania tablicy interaktywnej, zajęć z programowania, prostych doświadczeń na zajęciach przyrodniczych.
Na początku roku szkolnego odbywa się spotkanie Zespołu do spraw Promocji Szkoły, którego jestem aktywnym członkiem. Podczas tych spotkań opracowujemy Strategię Działań Promujących Szkołę. Działania te następnie w trakcie roku szkolnego są konsekwentnie realizowane. Wszystkie zadania są umieszczane przeze mnie na stronie internetowej w formie jednolitego dokumentu, gdzie każdy ma do nich dostęp. Poszczególne działania są również relacjonowane na bieżąco na stronie szkoły.

Efekty:
 Stały kontakt z nauczycielami przedmiotów matematyczno – przyrodniczych umożliwił wzbogacanie własnych warsztatów pracy nauczycieli, poprawił efektywność kształcenia w placówce w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, umożliwił poprawę indywidualizacji procesu nauczania i bieżące monitorowanie postępów uczniów.
 Wpłynął również na integrację grona pedagogicznego i poszerzył współpracę między nauczycielami. Praca w zespole przyniosła zatem wspólne korzyści zarówno dla uczniów, jak i uczestniczących w nich nauczycieli.
 Opracowanie przez Zespół do spraw Promocji Szkoły Strategii Działań Promujących Szkołę umożliwia sprawne działania przez cały rok szkolny, dzięki czemu szkoła jest promowana w środowisku lokalnym i globalnym (Internet)

4. Pełnienie roli szkolnego koordynatora do spraw wdrażania programowania
Nowa Podstawa Programowa, jaka ma wejść do szkół we wrześniu 2017 roku, w głównych swoich założeniach ma wprowadzić do szkół naukę programowania jako powszechnego elementu nauczania. Ma to na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, wykształcenie u niego umiejętności: twórczego i logicznego myślenia, projektowania, rozwiązywania problemów i wnioskowania, umiejętności analitycznych i kreatywności, wytrwałości i pracy zespołowej.
W lutym tego roku brałam udział w seminarium „Nauka programowania w Baltiem z lekcją pokazową”, a później w szkoleniu z programowania w Baltiem, dzięki któremu zostałam szkolnym koordynatorem nauki programowania. W tym roku szkolnym przygotowywałam się do tego zadania poprzez lekcje pokazowe organizowane dla nauczycieli. Zainstalowałam program Baltie 3 udostępniony przez jego twórcę Buhomira Soukupa i rozpoczęłam naukę programowania w Baliem w klasach szóstych.
Od następnego roku szkolnego mam zamiar kontynuować prowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli klas młodszych i przeszkolić ich w podstawach programowania w Baltim w takim stopniu, aby mogli samodzielnie prowadzić zajęcia ze swoimi uczniami.
Napisałam również program innowacji pt. „Świat programowania – to mój świat”, który będę wdrażała na zajęciach dodatkowych prowadzonych przeze mnie w szkole. (załącznik nr 1)

Efekty:
 Dzięki szkoleniom, jakie odbyłam z programowania podniosłam swoje kompetencje jako nauczyciela zajęć komputerowych.
 Prowadzone przeze mnie lekcje pokazowe uświadomiły innym nauczycielom, że programowanie nie jest takie trudne, i że tak naprawdę polega ono na uporządkowanych czynnościach w dążeniu do określonego celu.
 Wprowadzenie od przyszłego roku szkolnego innowacji pedagogicznej „Świat programowania – to mój świat” nauczy dzieci umiejętności twórczego i logicznego myślenia, projektowania, rozwiązywania problemów i wnioskowania, myślenia analitycznego i kreatywności oraz wytrwałości i pracy zespołowej.
 Działania te uatrakcyjnią bazę dydaktyczną szkoły oraz podniosą jakość kształcenia.

Załączniki:
Załącznik nr 1: program innowacji edukacyjnej „Świat programowania to mój świat”


Opis i analiza § 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1. Opracowanie i wdrożenie programów zajęć koła informatycznego, szachowego oraz zajęć wyrównawczych z matematyki
W trakcie swojego stażu opracowywałam programy do zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcia pozalekcyjne „Robotyka”, w których wykorzystywałam klocki „Lego Mindstorms NXT”. W ciągu kilku ostatnich lat zajęcia te były prowadzone dla uczniów różnych grup wiekowych. W ostatnim roku prowadziłam je dla chętnych dzieci z klas II i III. Celem tych zajęć była nauka poprzez zabawę. Zajęcia te miały na celu pobudzić wyobraźnię dziecka, zachęcić je do eksperymentów, rozwinąć kreatywność i pobudzić do twórczego myślenia oraz kształtować sprawność manualną i myślenie techniczne. Dodatkowo celem ogólnym tych zajęć jest przygotowanie ucznia do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie z uwzględnieniem obecnego rozwoju cywilizacyjnego oraz rozwój zainteresowania uczniów zagadnieniami technicznymi. W trakcie zajęć dzieci uczyły się pisać programy, które na podstawie sensorów dotyku, podczerwieni, ultradźwięku, koloru itd. uruchamiały poszczególne akcje i silniki robotów, a także badać zależności pomiędzy czujnikami i wykonywanymi akcjami oraz sprawdzać jak zmiany w programie wpływają na reakcję robotów. Udział w zajęciach miał być dla ucznia pierwszym krokiem na drodze od fascynacji techniką (mechatroniką) i informatyką (algorytmiką), poprzez rozwój pasji, aż do świadomego wyboru przyszłej pracy zawodowej.
Pod koniec zajęć dzieci samodzielnie projektowały i budowały roboty, które następnie były przez nie programowane do wykonywania odpowiednich (nieskomplikowanych) czynności. (załącznik nr 2)

W 2015 roku uzyskałam Licencję Szkolnego Instruktora Szachowego PZSz. Uzyskane przeze mnie kompetencje postanowiłam wykorzystać organizując zajęcia pozalekcyjne - „Nauka gry w szachy”. Zajęcia te miały na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie: logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów, kształtowania ważnych cech osobowości, jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga, rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że grając w tę grę, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. W ostatnim roku szkolnym koło szachowe było przeznaczone dla uczniów chętnych z II etapu edukacyjnego.
Pod koniec zajęć w czerwcu, dla dzieci na nie uczęszczających został zorganizowany turniej szachowy, który stanowił formę ewaluacji. Turniej ten pokazał efekty mojej całorocznej pracy. Uczniowie opanowali zasady gry oraz rozwinęli swoje umiejętności strategicznego, logicznego myślenia. (załącznik nr 3)

Matematyka stanowi dla większości uczniów poważne wyzwanie. Jest to przedmiot uważany za trudny przez co niezbyt lubiany. Zwykle z matematyki są słabsze oceny, słabiej wypadają sprawdziany i egzaminy zewnętrzne, większe są zatem trudności i szybciej nawarstwiają się zaległości. Aby zaradzić tej sytuacji należało starać się zainteresować uczniów przedmiotem już od najwcześniejszych etapów kształcenia, a pojawiające się braki i zalęgłości wyrównywać na zajęciach dodatkowych z matematyki.
Pracując w klasach czwartych jako nauczyciel matematyki postanowiłam więc zorganizować dla dzieci z trudnościami w jej nauce zajęcia wyrównawcze. Głównym ich celem była próba zainteresowania matematyką uczniów, którym sprawiała ona najwięcej trudności. Najważniejsze dla mnie było wyrównanie braków edukacyjnych oraz poprawa wyników nauczania, ale też wspieranie rozwoju ucznia mającego trudności w nauce matematyki, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania, rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów, kształcenie umiejętności rozwiązywania typowych zadań matematycznych, rozwijanie umiejętności posługiwania się właściwą terminologią, motywowanie do samodzielnego wykonywania zadań.
Zajęcia te przynosiły pozytywne efekty w nauczaniu matematyki. Uczniowie mający zaległości z odpowiedniej partii materiału nadrabiali je oraz poprawiali swoje wyniki. Dzięki zajęciom wyrównawczym mogłam zapobiec nawarstwianiu się zaległości u uczniów, przez co mogłam spokojnie kontynuować program nauczania i przekazywać uczniom nowe wiadomości. (załącznik nr 4)

Efekty:
 Moje relacje z uczniami uległy polepszeniu. Mają do mnie większe zaufanie.
 Zajęcia dodatkowe prowadzone przeze mnie miały pozytywny wpływ na efekty pracy uczniów na lekcjach.
 Funkcjonowanie takich zajęć uatrakcyjniło ofertę dydaktyczno-wychowawczą, wzmocniło realizację celów programowych szkoły.
 Przyniosły pozytywne efekty w pracy wychowawczej.
 Dodatkowe zajęcia dostarczyły mi i uczniom satysfakcji z powodu osiągniętych sukcesów oraz zwiększyły zaangażowanie uczniów.
 Opracowanie programów pozwoliło mi na wykorzystanie w mojej pracy edukacyjnej umiejętności i kwalifikacji, które zdobyłam podczas tego stażu. Przyczyniło się to do podwyższenia jakości pracy szkoły oraz promowało ją w środowisku lokalnym poprzez nową ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych.

Załączniki:
 Załącznik nr 2: program zajęć rozwijających zdolności informatyczne i techniczne – „Robotyka”
 Załącznik nr 3: program zajęć koła szachowego – „Nauka gry w szachy”
 Załącznik nr 4: program „Zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy 4”

2. Współorganizowanie wycieczek szkolnych
Nie jestem wychowawcą żadnej klasy, co w znacznym stopniu ogranicza mi możliwości organizowania wycieczek. Byłam jednak współorganizatorem wycieczek z innymi nauczycielami i pełniłam na nich funkcję opiekuna. Często wychodziliśmy do kina, teatru, muzeum, zakładów pracy, zakładów rzemieślniczych, odbyliśmy również kilka interesujących dłuższych wycieczek między innymi do Dynowa.

Efekty:
 Dzięki współorganizowaniu wycieczek, w których brałam udział lepiej poznałam swoich uczniów oraz ich rodziców, co przyczyniło się do polepszenia kontaktów między nimi a mną.
 Wycieczki wzbogaciły wiedzę i doświadczenia dzieci, umożliwiły im poznanie swojego regionu.


3. Współpraca z pedagogiem szkolnym (pomoc w przedsięwzięciach dotyczących projektów szkolnych)
Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie, więc dbamy o zdrowy styl życia naszych uczniów i zachęcamy ich do spożywania wartościowych produktów oraz aktywności fizycznej.
Pedagog w naszej szkole, jako Szkolny Koordynator do Spraw Promocji Zdrowia co roku, jesienią organizuje tygodniowe akcje mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej uczniów, tzw. „Tydzień zdrowia”. W ostatnich trzech latach były to projekty:
„Tydzień zdrowego odżywiania” (2014), którego celem było kształtowanie wśród uczniów właściwych nawyków żywieniowych w tym jedzenia śniadania w domu i drugiego śniadania w szkole. Zachęcenie uczniów do spożywania zdrowych, pełnowartościowych produktów żywnościowych. Uzmysłowienie dzieciom, że nie każdy produkt spożywczy jest zdrowy.
„Tydzień dobrego chleba na zakwasie”(2015) - celem naszych działań było promowanie idei chleba żytniego na zakwasie i zdrowego stylu życia wśród uczniów i ich rodziców.
„Surówkowy zawrót głowy – jabłko w roli głównej” (2016) celem tego przedsięwzięcia było uświadomienie uczniom jaki drogocenny wpływ na zdrowie i samopoczucie mają warzywa, owoce i ruch.
Cała społeczność szkolna jest zaangażowana w te projekty. Moje zadania związane są z przygotowaniem projektu od strony technicznej (projekcja filmów i prezentacji oraz przygotowanie dyplomów w związku z konkursami odbywającymi się podczas trwania projektów), a następnie ich promocja w Internecie na stronie szkolnej.

Efekty:
 Prowadząc co roku akcję „Tydzień zdrowia” uczyliśmy całą społeczność szkolną, a nie tylko dzieci zdrowego trybu życia. Kształtowane były prawidłowe nawyki żywieniowe oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
 Szkoła była promowana w środowisku lokalnym, a poprzez uczenie dzieci nowych treści została podniesiona jakość pracy szkoły.

4. Szkolenie dzieci z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową
Istotne jest to, by już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. Często bywa tak, że to właśnie dzieci są jedynymi osobami, które mogą wezwać pomoc. To dzieci i młodzież najczęściej podejmują się udzielania pierwszej pomocy, co potwierdzają lekarze i ratownicy medyczni, którzy po wezwaniu przyjeżdżają na miejsce wypadku. Dlatego dziecko powinno potrafić wezwać pomoc, znać kolejność przekazywanych informacji dyspozytorowi to ma kluczowe znaczenie w szybkości przyjęcia zlecenia i wysłaniu karetki na miejsce. Dzieci powinny mieć odruch sięgania po telefon i zadzwonienia po pogotowie czy powiadomienia jakiejś osoby dorosłej. Dlatego muszą pamiętać, jakie są numery alarmowe, wiedzieć jaki komunikat przekazać, gdy dzwoni się na pogotowie. No i oczywiście, jak udzielić tej pomocy praktycznej, czyli w którym miejscu i w jaki sposób zastosować uciski, jak wykonać wdechy ratownicze i jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej. Tego staram się nauczyć dzieci przeprowadzając szkolenia praktyczne z fantomem. Szkolenia są przeprowadzane co roku w wyznaczonych do tego grupach wiekowych.
Dziecko do lat dziesięciu, może poruszać się po drogach publicznych tylko pod opieką osoby dorosłej, na zasadach określonych dla pieszych. Sporo dzieci z naszej szkoły dojeżdża do niej rowerem, dlatego bardzo ważne jest, aby jak najszybciej nauczyć je podstawowych zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W klasie IV szkoły podstawowej uczniowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi z ruchem pieszych i innych uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzysty.
Co roku pod koniec klasy IV przeprowadzam egzamin na kartę rowerową. Uzyskany przez uczniów dokument formalnie potwierdza nabyte umiejętności teoretyczne i praktyczne, a otrzymujący ją uczniowie stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Efekty:
 Uczniowie w czasie zajęć zapoznają się z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy, rozwijają umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, kształtują postawy gotowości niesienia pomocy innym.
 Wyrabiają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu oraz właściwego reagowania wobec osób poszkodowanych w wypadkach.
 Poprzez poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego uczniowie stają się jego świadomymi i pełnoprawnymi uczestnikami.

5. Opieka nad dziećmi w czasie ferii zimowych
Co roku w naszej szkole jest organizowane tygodniowe zimowisko dla uczniów, na którym pełnię rolę opiekuna i współorganizatora. Dzieci uczestniczą w różnych zabawach, spotykają się z ciekawymi ludźmi, wyjeżdżają na wycieczki, odwiedzają instytucje, gdzie poznają zawody i jaką pełnią one role w społeczeństwie. Jako współorganizator miałam za zadanie przeprowadzenie ciekawych zajęć dotyczących pracy z komputerem i tablicą interaktywną oraz zajęcia uczące podstaw gry w szachy. Jako opiekun, czuwałam nad ich bezpieczeństwem podczas wycieczek i pomagałam przy realizacji różnych zadań, z którymi miały do czynienia.

Efekty:
 Dzięki zajęciom podczas ferii uczniowie mieli zorganizowany czas wolny, zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo.
 Doskonalili swoje zdolności plastyczne, manualne oraz umiejętności pracy z komputerem i tablicą interaktywną w formie zabawy.
 Poszerzali wiadomości dotyczące różnych dziedzin życia.
 Ćwiczyli logiczne myślenie podczas gier planszowych.
 Podczas gier i zabaw ruchowych dzieci doskonaliły swoje umiejętności ruchowe.
 Poprzez szeroką ofertę spędzania wolnego czasu szkoła była promowana w środowisku lokalnym.

6. Rozmowy indywidualne z rodzicami
Zawsze w swojej pracy starałam się, aby moi uczniowie czuli się bezpiecznie w środowisku szkolnym stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom. Podczas indywidualnych spotkań z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów i wywiadów starałam się poznać warunki w jakich żyją moi uczniowie. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, że współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.

Efekty:
 Spotkania z rodzicami pomogły mi w zrozumieniu problemów wychowawczych i edukacyjnych moich uczniów. Dzięki temu byłam w stanie odpowiednio reagować na zaistniałe niepożądane sytuacje oraz pomóc uczniom.
 Rodzice mieli do mnie większe zaufanie, a współpraca z nimi przynosiła wymierne efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami.
 Dobre kontakty z rodzicami miały istotny wpływ na jakość pracy szkoły.


Opis i analiza § 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Stworzenie i prowadzenie profilu szkoły na portalu społecznościowym facebook
Mając świadomość jak wielu uczniów jest aktywnymi użytkownikami serwisów społecznościowych, zdecydowałam się na stworzenie strony facebookowej szkoły. Uczniowie traktują serwisy jako swój naturalny świat, angażują się w różne formy komunikacji i wymiany informacji, prowadzą własne grupy dyskusyjne lub blogi. To bardzo atrakcyjne środowisko oferujące zarówno możliwość autoekspresji jak i budowy przyjaźni. Serwisy społecznościowe są również doskonałym miejscem, gdzie można współtworzyć i współdzielić się wiedzą.
Fanpage na Facebooku przeważa nad tradycyjną stroną szkolną. Pozwala na szybkie rozprzestrzenienie się informacji wśród “lubiących” facebookową stronę, czyli (najczęściej) uczniów, nauczycieli, rodziców, czy absolwentów. Możliwość dodania komentarza do postu na tablicy, czy chociaż kliknięcia “Lubię to” przez fanów strony, sprzyjać będzie integrowaniu się społeczności szkolnej. Ta z kolei będzie wyznacznikiem dla potencjalnego ucznia (rodzica), przemawiającym do niego, że warto się z taką szkołą związać.

Efekty:
 Fanpage na Facebooku umożliwi jednoczesne komunikowanie się całej społeczności szkolnej, przekazywanie bieżących informacji, dzielenie się spostrzeżeniami na dany temat.
 Facebook zgromadzi większą ilość osób niż tradycyjna strona szkoły, dzięki temu informacje dotrą do większego grona jej społeczności.
 Fanpage na Facebooku w znacznym stopniu wpływa na promocję szkoły nie tylko w środowisku lokalnym, ale też globalnym.

2. Promocja szkoły:
a) Udział w różnych projektach i konkursach ogólnopolskich
Konkurs zorganizowanym przez Spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie. Konkurs polegał na opracowaniu przez pracowników spółki wraz z przedstawicielami społeczności lokalnej projektu grantowego w jednej z czterech kategorii: ekologia i ochrona środowiska, edukacja dzieci i młodzieży, aktywność sportowa, pierwsza pomoc. Wraz z trzema swoimi koleżankami byłyśmy odpowiedzialne za wymyślenie i zaplanowanie szczegółowe (wraz z kosztorysem) działań, które miały się odbyć w ramach tego projektu. Zdecydowałyśmy się na kategorię Ekologia i ochrona środowiska tytułując swój projekt: „Ludzie przed ludźmi chronią przyrodę”.
W wyniku podjętych działań projekt opracowany przez Szkołę Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu rywalizując z wieloma społecznościami lokalnymi z całej Polski został jednym z dziesięciu laureatów. W ramach grantu szkoła otrzymała nagrodę o wartości 4 tys. złotych co umożliwiło zorganizowanie ekologicznego pikniku rodzinnego dla dzieci i ich rodziców.
Piknik miał na celu wzrost świadomości ekologicznej uczniów, kształtowanie aktywnych, proekologicznych postaw, poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą. Realizacja założeń projektu rozwijała wśród uczestników odpowiedzialność indywidualną i społeczną za stan środowiska, a także za losy naszej planety. Zakładał działania uczniów wraz z dorosłymi w środowisku lokalnym dla środowiska, w którym żyją. Pozwolił podnieść kompetencje pracy w zespole. Otrzymanie grantu umożliwiło pokrycie kosztów, związanych z realizacją projektu, niemożliwych do sfinansowania ze środków własnych i pozwolił na systematyczny przebieg zaplanowanych przedsięwzięć. W ramach pikniku zostały zasadzone drzewa na terenie szkoły.

„Nasze zdrowie w naszych rękach” – to kolejny projekt, który został przygotowany przez tę samą grupę osób, w ramach konkursu wolontariatu pracowniczego OGP GAZ – SYSTEM S.A. we współpracy z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia. Szkoła nasza należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie i my jako nauczycielki z SP 6 działający przy stowarzyszeniu byłyśmy głównymi pomysłodawcami i wykonawcami całego przedsięwzięcia. Projekt ten również został wybrany z wielu projektów z całej Polski oraz dofinansowany przez GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie.
Celem projektu była idea kształtowania od najmłodszych lat postaw prozdrowotnych jest najlepszym sposobem na to, aby w przyszłości dzisiejsze dzieci stały się zdrowymi i świadomymi dorosłymi, zwiększenie świadomości dzieci i ich rodziców na temat wpływu prawidłowego odżywiania i właściwej aktywności ruchowej na zdrowie. Podczas tego projektu zorganizowana została „olimpiada sportowa” dla dzieci w wieku 5 - 6 lat. Podczas zawodów pełniłam funkcję opiekuna oraz koordynowałam przebieg poszczególnych rozgrywek.

Projekt „Aktywnie po zdrowie” - program edukacyjny Fundacji Banku Ochrony Środowiska, na który składał się szereg poszczególnych projektów. Jego celem była powszechna edukacja dotycząca zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. W ramach projektu realizowanego w SP6 uczniowie utrwalali zdrowe nawyki żywieniowe i dbali o kondycję fizyczną.
Wraz z koleżanką byłyśmy koordynatorkami projektu. Planowałyśmy działania związane z jego realizacją. Wspólnie opracowałyśmy całą dokumentację potrzebną do jego realizacji.
Projekt „Teraz Polska trzyma formę” Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Projekt trwający kilka miesięcy (od lutego do maja) i zawierał wiele działań, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna. W ramach tego projektu uczniowie także utrwalali zdrowe nawyki żywieniowe i dbali o kondycję fizyczną.
W ramach tego projektu planowałam wraz z koleżanką plan jego realizacji. Realizacja była podzielona na wiele działań. Jednym z nich było zorganizowanie przeze mnie i rozpowszechnienie marszu nordic walking po Parku Miejskim. Uczestniczyła w nim cała społeczność szkolna: nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz mieszkańcy miasta zaproszeni na portalach internetowych.
Podczas realizacji projektów odpowiadałam za przygotowanie ich od strony technicznej. Organizowałam konkursy i wystawy prac uczniów. Byłam odpowiedzialna za przygotowanie sprzętu do wyświetlania filmów, prezentacji itp. Wspólnie z koleżanką opracowywałam całą dokumentację projektów. Za zaangażowanie i przygotowanie projektu „Teraz Polska trzyma formę – moja forma świadczy o mnie” zostałam wyróżniona przez Panią Dyrektor nagrodą w Dniu Edukacji Narodowej.

Efekty:
 W ramach projektów uczniowie wykonywali liczne zadania, które kształtowały u nich postawy ekologiczne oraz zdrowotne.
 Poszerzali swoją wiedzę na temat środowiska oraz zdrowego trybu życia.
 Szkoła była promowana w środowisku lokalnym i globalnym.
 Zacieśniła się współpraca z rodzicami i przyjaciółmi szkoły.
 Udział w realizacji projektów przyniósł mi dużo satysfakcji, a moja praca została doceniona przez dyrekcję (nagroda dyrektora) i grono pedagogiczne.

b) Współorganizowanie Święta Szkoły
Co roku w maju obchodzimy Święto Szkoły. Uroczystości te niejednokrotnie są związane z podsumowaniem jakiegoś projektu, który szkoła w danym roku realizowała. Jako współorganizator jestem odpowiedzialna za oprawę techniczną i dokumentowanie wydarzeń.
W 2015 roku podczas obchodów Święta Szkoły odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” organizowanego przez Bank Ochrony Środowiska. Moim zadaniem wówczas było przygotowanie pracowni i projekcja filmu o zdrowym trybie życia.
W 2016 roku było podsumowanie projektu ogólnopolskiego „Teraz Polska trzyma formę – moja forma świadczy o mnie”. Byłam odpowiedzialna za zaprojektowanie i wykonanie zaproszeń. Zorganizowałam także konkurs międzyszkolny „Każdy może być fit”, byłam odpowiedzialna za zorganizowanie nagród i zrobienie dyplomów dla uczestników konkursu. Zwycięskie prezentacje były wyświetlane przeze mnie zaproszonym gościom.
W 2017 roku szkoła uczciła swojego patrona ks. Piotra Skargę. Na uroczystościach uczniowie przedstawili program artystyczny nawiązujący do życia i dziedzictwa Księdza. Uczniowie wcielając się w role rajców miejskich opowiadali o wartościach, które najbardziej cenił Skarga. Zorganizowałam konkurs dla uczniów naszej szkoły dotyczący działalności Ks. Piotra Skargi w naszym mieście.

Efekty:

 Podczas uroczystości Święta Szkoły następowała integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym. Zacieśniła się również współpraca z rodzicami, którzy bardzo aktywnie brali udział w przygotowaniach.
 Uczniowie kształtowali swoje postawy prozdrowotne oraz patriotyczne.
 Szkoła była promowana w środowisku lokalnym oraz globalnym.


3. Opieka nad pocztem sztandarowym i dziećmi w ramach uroczystości miejskich oraz akcji charytatywnych
Pełniłam rolę opiekuna pocztu sztandarowego na uroczystościach miejskich takich jak: obchody 3 maja, obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości, Zlotu Gwieździstego – śladami przeszłości. Byłam opiekunem dzieci na Orszaku Trzech Króli oraz podczas kwestowania na hospicjum w Jarosławiu.

Efekty:
 Dzieci uczyły się szacunku do symboli, historii kraju i regionu. Poprzez poświęcenie wolnego czasu uczyli się odpowiedzialności.
 Akcje charytatywne przyczyniły się do wyrobienia u dzieci wrażliwości na ludzką krzywdę i chęci niesienia pomocy innym, pokrzywdzonym przez los.
 Tworzony był pozytywny wizerunek szkoły, a ja miałam wiele satysfakcji z możliwości pomagania innym.

4. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły (robotyka, szachy)
W ramach godzin z art. 42 prowadziłam dwa razy w tygodniu zajęcia dodatkowe dla dzieci. Były to zajęcia z informatyki, na których dzieci poznawały bardziej zaawansowane narzędzia pracy w różnych programach komputerowych, zajęcia z robotyki (budowa i programowanie robotów z klocków Lego Mindstroms), oraz zajęcia z nauki gry w szachy. Starałam się zainteresować uczniów zdolnych i dać im szansę rozwoju. Prowadziłam również w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2016/2017 zajęcia wyrównawcze z matematyki. Uczestnicy zajęć wyrównawczych uzupełniali braki, doskonalili swoje umiejętności i nabierali właściwych nawyków uczenia się.

Efekty:
 Dzięki uczestnictwu w zajęciach dodatkowych uczniowie zdobywali nowe doświadczenia, wykorzystywali i pogłębiali swoje zdolności i zainteresowania. Podjęte działania służyły przede wszystkim lepszemu procesowi edukacyjnemu, możliwościom indywidualnego rozwoju zainteresowań uczniów i ich uzdolnień w sprzyjającej atmosferze.
 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów naszej szkoły. Dzieci czują się lepiej i pewniej na lekcjach, chętniej angażują się do podejmowania wyzwań, odpowiednia motywacja, chwalenie za najmniejsze sukcesy sprzyja osiąganiu dobrych wyników nauczania na miarę ich możliwości.
 Działania te miały na celu doskonalenie pracy własnej, udzielanie pomocy dzieciom i podniesienie jakości pracy szkoły.

5. Opieka nad Samorządem Uczniowskim
Od dwóch lat pełnię funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Przez ten okres wspólnie ze swoimi koleżankami, które pomagają mi w pełnieniu tej roli zorganizowałam i przeprowadziłam następujące przedsięwzięcia:
 Co roku organizowane są demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie na początku września przeprowadzają kampanię wyborczą, polegającą na tworzeniu plakatów wyborczych, na których przedstawiają najważniejsze punkty swojego programu. Organizowane były też przez nich wiece wyborcze, na których przekonywali swoich wyborców do tego, aby na nich zagłosować. Po kampanii odbywały się wybory. Na przygotowanych przeze mnie kartach wyborczych uczniowie całej szkoły oddawali swój głos na właściwego kandydata.
 Na Dzień Edukacji Narodowej przygotowywałam wspólnie z SU dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły drobne upominki w formie laurek, medali, karteczek z owocami itp. Rozdawane były zawsze pod koniec uroczystego apelu z okazji tego święta.
 Zabawa andrzejkowa, podczas której Samorząd Uczniowski organizował sprzedaż ciastek oraz napojów, a także zbierał za wstęp przysłowiową złotówkę. Za zarobione w ten sposób pieniądze były kupowane materiały, z których wykonywane były ozdoby na kiermasz bożonarodzeniowy.
 „Mikołajkowa Loteria Fantowa” - polegała ona na tym, że uczniowie przynosili do szkoły niepotrzebne, ale nie zniszczone zabawki, książki, maskotki, przybory itp., które następnie były fantami w loterii. Pozyskane pieniądze zasilały kasę Samorządu Uczniowskiego.
 Kiermasz bożonarodzeniowy organizowany co roku, na którym między innymi SU sprzedawał wcześniej wykonane ozdoby.
 Zabawa choinkowa, na której uczniowie z samorządu organizowali konkursy i zabawy. Nagrody w tych konkursach były ufundowane przez Samorząd Uczniowski.
 Co roku Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Orzechowcach.
 W lutym organizowana jest poczta walentynkowa. Każdy uczeń może za pomocą takiej poczty złożyć swojej sympatii życzenia walentynkowe w formie laurki.
 W marcu odbywa się kiermasz z okazji dnia św. Patryka, który organizujemy wspólnie z koleżanką anglistką. Dzieci wtedy przychodzą do szkoły ubrane na zielono i przynoszą przyrządzone w domu desery i ciasta, które są na kiermaszu sprzedawane.
 Kiermasz wielkanocny – wspólnie z samorządem wykonujemy ozdoby wielkanocne, które następnie sprzedajemy, a pozyskane pieniądze zasilają kasę SU, która jest wykorzystywana przez niego do organizowania dalszych akcji. Część pieniędzy przeznaczana jest na dofinansowanie wycieczek klasowych dla ubogich uczniów.
 Samorząd Uczniowski odpowiedzialny jest również za zbiórkę nakrętek, które były sprzedawane, a za uzyskane pieniądze zakupiłam do szkoły aparat fotograficzny i krajalnicę do papieru.

Efekty:
 Działalność Samorządu Uczniowskiego ma ogromne znaczenie. Uczniowie rozwijają demokratyczne formy współżycia, współdziałania z rówieśnikami oraz nauczycielami, kształtują zasady zespołowego działania.
 Dzięki pracy samorządu uczniowie mieli możliwości i warunki do aktywności społecznej, realizacji własnych potrzeb i pomysłów. Uczyli się również pomagać innym, bardziej potrzebującym.

Opis i analiza § 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Pedagogiem Szkolnym
Zadanie to realizowałam poprzez analizę opinii z poradni oraz współpracę z pedagogiem szkolnym – wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ich trudnościach w opanowaniu materiału oraz różnych innych problemach.
Ustalałyśmy metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
Zasięgałam informacji na temat sytuacji uczniów z problemami w nauce, konsultowałam i uzgadniałam sposoby pracy z takimi uczniami. Sugerowałam kierowanie uczniów na badania do PPP.
Na prośbę rodziców sporządzałam opinie pedagogiczne konieczne do rzetelnego badania. Organizując proces dydaktyczno – wychowawczy, zawsze opierałam się na zaleceniach pedagoga, zawartych w opinii opracowanej przez Poradnię.

Efekty:
 Podnosiłam jakość pracy szkoły poprzez rozpoznawanie bieżących problemów i potrzeb uczniów oraz pomoc w tym zakresie.
 Dostosowałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń.
 Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu, współpracowałam z nimi w tym zakresie.
 Doskonaliłam własną wiedzę na temat zagadnień pedagogicznych.

2. Współpraca z policją, ratownikami medycznymi oraz strażą pożarną w ramach akcji Bezpieczne Wakacje, konkursu BRD oraz konkursu „Pierwsza pomoc – ratownicy są wśród nas”
Wykonywanie zadań w trosce o wychowanie, pomoc wychowankom i ich rodzinom oraz systemowa opieka nad powierzonymi uczniami w szkole, byłyby niepełne bez współpracy z innymi instytucjami i podmiotami. Wspólnota celów i zadań łączy i wspiera proces wychowawczy i dydaktyczny uczniów w szkole, a także wpływa na nieustanny rozwój pedagogów, którzy szukają coraz ciekawszych sposobów docierania do ucznia z przekazem wiedzy i wartości. To dzięki instytucjom, osobom i innym podmiotom, stawiającym sobie za cel troskę o rozwój człowieka i podmiotowe podejście do jego problemów, moje oddziaływanie wychowawcze i dydaktyczne mogło być skuteczniejsze.
Współpracowałam z policją oraz strażą pożarną zapraszając ich przedstawicieli do szkoły w ramach prowadzonej akcji „Bezpieczne wakacje”. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach na temat bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi ludźmi i zwierzętami oraz bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu w domu, kiedy nie ma rodziców.
Współpracowałam z policją podczas turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pomagałam policji i organizatorom turnieju we wprowadzaniu danych konkursowych do programu komputerowego.
Współpracowałam z ratownikami medycznymi przed konkursem „Pierwsza pomoc – ratownicy są wśród nas”. Zaproszeni ratownicy organizowali pokazy dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Efekty:
 Współpraca z policją, strażą pożarną i ratownikami medycznymi pozytywnie wpłynęła na proces dydaktyczny i wychowawczy uczniów. Dzięki ciekawym formom przekazu i bezpośrednim kontaktem z osobą pełniącą odpowiednią funkcję w społeczeństwie dzieci znacznie lepiej opanowywały wiedzę na temat postępowania w sytuacjach ekstremalnych.
 Uczniowie kształtowali swoje postawy prospołeczne, uczyli się wrażliwości i solidarności w stosunku do innych osób.
 Ja jako nauczyciel miałam możliwość kształtowania swoich umiejętności organizacyjnych, współpracy i komunikowania się z różnymi instytucjami. Podnosiłam swoje kompetencje zdobywając fachową wiedzę od przedstawicieli policji, straży pożarnej i ratowników medycznych, dzięki temu podnoszona była jakość pracy szkoły, a szkoła była promowana w środowisku lokalnym.

Opis i analiza § 8. ust 2 pt. 4 f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej


1. Zajęcie II miejsca w Konkursie Własną Drogą do Funduszy Europejskich.

Niewątpliwym sukcesem było zdobycie przez uczniów klasy piątej drugiego miejsca w konkursie Własną Drogą do Funduszy Europejskich zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski i Sieć Punktów Informacyjnych w województwie Podkarpackim. Konkurs miał na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat Funduszy Europejskich, oraz sposobów i efektów ich wdrażania w latach 2007-2013.
Pierwszy etap konkursu polegał na przeprowadzeniu przez konsultantów Sieci Punktów w szkole, lekcji nt. Funduszy Europejskich i zasad konkursu.
Drugi etap polegał na przygotowaniu przez klasę, pracy konkursowej – projektu, który mógłby potencjalnie podlegać dofinansowaniu z Funduszy Europejskich i który znalazłby się w naszym mieście. Opiekę nad klasą piątą do której skierowany był projekt, sprawowałam w trakcie konkursu wraz z ich wychowawcą oraz nauczycielką języka angielskiego.
W wyniku dyskusji nad formą projektu oraz potrzebami naszego miasta, doszłyśmy wraz z uczniami do wniosku, że stworzymy makietę Jarosławskiego Parku Wypoczynku i Rozrywki. Pracę nad stworzeniem projektu trwały ponad miesiąc. Każdy z uczniów miał przydzielone zdanie, które musiał wykonać. Elementy niezbędne do powstania makiety uczniowie zazwyczaj wykonywali w domu, samodzielnie lub z pomocą rodziców. Prace wykończeniowe jak np. łączenie elementów czy ich malowanie odbywały się często w szkole pod bacznym okiem nauczycielek. Efekt finalny jakim było umieszczenie wszystkich części Parku Rozrywki na podłożu do złudzenia przypominającym trawę był imponujący. Obok diabelskiego młyna i toru wyścigowego znalazł się tam park z placem zabaw, Multikino, lodziarnia i kawiarenka. Ponieważ było to tak niezwykłe i urokliwe miejsce, postanowiliśmy, iż będzie się nazywało Bajka. Gotową makietę wraz z dokładnym opisem projektu, który zawierał m.in. koszty i efekty wdrożenia projektu, zawiozłam do Rzeszowa, gdzie została poddana ocenie. Po kilku dniach oczekiwania nadeszła informacja o zajęciu II miejsca w województwie spośród 42 nadesłanych prac. Jak się później dowiedzieliśmy, poziom nadesłanych prac był bardzo wyrównany a komisja oceniająca brała pod uwagę pracochłonność, oryginalność projektu i atrakcyjność pracy. Nagrodą dla uczniów był wyjazd do Kina Helios w Rzeszowie na dowolnie wybrany seans oraz słodkie przekąski w trakcie oglądania filmu. 12 czerwca odebraliśmy w Urzędzie Marszałkowskim nagrodę i pamiątkowe dyplomy. Udział w konkursie i zdobycie tak atrakcyjnej nagrody było dla mnie i dla uczniów wielkim niezapomnianym przeżyciem. Kilka dni później dowiedzieliśmy się również, iż nasza praca jako jedyna została umieszczona na wystawie w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie z czego byliśmy wszyscy niezwykle dumni.

Efekty:
 promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 podniesienie wiedzy wśród uczniów na temat funduszy europejskich oraz sposobów i efektów ich wdrożenia,
 prestiż i sukces na miarę województwa, rozgłos w prasie lokalnej i mediach,
 rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
 kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
 odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów,
 motywacja do podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości.

2. Nagrody Dyrektora Szkoły:

Moje działania oraz zdobyta wiedza i umiejętności podnoszące jakość mojej pracy jak i całej placówki zostały zauważone przez panią Dyrektor, która przyznała mi dwukrotnie Nagrodę Dyrektora z okazji DEN:
I. Za doprowadzenie uczniów do sukcesu na poziomie województwa i całokształt pracy pedagogicznej,
II. Za zaangażowanie w przygotowanie i realizację projektu pt.: „Moja forma świadczy o mnie” w ramach ogólnopolskiego projektu „Cała Polska trzyma formę”.
Otrzymałam również wiele podziękowań za wkład pracy w przygotowanie uczniów do konkursów informatycznych i technicznych organizowanych poza placówką oraz za udział w akcjach charytatywnych.

Uczniowie przeze mnie przygotowywani do konkursów zdobyli wiele nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Efekty:
 wzrost motywacji do dalszych działań
 odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów,
 utwierdzenie w przekonaniu o sensie i słuszności podejmowanych działań.

Opis i analiza § 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


W trakcie odbywania stażu, w celu prawidłowej diagnozy funkcjonowania moich uczniów, współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
W ramach realizacji tego paragrafu podjęłam działania, mające na celu rozpoznanie dwóch indywidualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych:
1. Analiza przypadku ucznia z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi (ADHD) (załącznik nr 5)
2. Analiza przypadku ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (załącznik nr 6)
Dzięki podjęciu określonych działań, pomogłam uczniom w uzyskaniu lepszych wyników w nauce, przyczyniłam się do rozwoju ich zainteresowań oraz pomogłam w przezwyciężaniu trudności.


Załączniki :
Załącznik nr 5: Analiza przypadku ucznia z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi (ADHD)
Załącznik nr 4: Analiza przypadku ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych. Cenię uwagi i dobre rady. Relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za dobre. Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły. Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się realizować na bieżąco. W trakcie stażu, niespodziewanie pojawiały się nowe pomysły, którym także postanowiłam dać szanse. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Zrozumiałam, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z nowoczesnymi pomocami naukowymi, komputerem rozbudzają zainteresowania.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu, jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. Staż na nauczyciela dyplomowanego miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

Zakończony staż zainspirował mnie do dalszych działań:
 Doskonalenia swoich umiejętności dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 Stałego podnoszenia umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komputerowej
 Wypracowania nowych atrakcyjnych i skutecznych aktywizujących metod pracy z uczniami
 Podnoszenia kwalifikacji i jakości mojej pracy.Wykonanie podjętych działań nie byłoby możliwe bez życzliwości Pani Dyrektor.
Chciałabym także podziękować moim koleżankom za wsparcie, współpracę dyskusje, które owocowały ciekawymi pomysłami na zajęcia i przedsięwzięcia.

Magdalena Bochniak

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.