AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

An Ku, 2017-08-25
Krosno

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju Zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko:
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Zawodowych
im. św. Jadwigi Królowej
ul. Kazimierza Wielkiego 11
38-340 Biecz
Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany
Zawód wykonywany: nauczyciel biologii i chemii
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
§ 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na
skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
1.1 Analiza przepisów i informacji dotyczących awansu zawodowego

1.2 Wykorzystanie informacji zawartych w Internecie VIII 2014r.


okres stażu Przygotowana dokumentacja

2. Podjęcie decyzji dotyczącej ubiegania się o awans zawodowy
2.1 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

2.2 Opracowanie planu rozwoju zawodowego IX 2014 r.


IX 2014 r.
Przyjęcie przez dyrektora Szkoły wniosku i planu rozwoju

3. Działania
usprawniające pracę szkoły
3.1 Analiza dokumentów szkolnych

3.2 Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy

3.3 Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego i wychowawczego Cały okres stażu
Znajomość aktualnych przepisów szkolnych

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w formie
doskonalenia
wewnątrzszkolnego i
zewnętrznego
4.1 Udział w różnych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły

4.2 Udział w warsztatach
metodycznych Cały okres stażu
Zaświadczenia,
świadectwa

5. Udoskonalanie współpracy z rodzicami
5.1 Włączanie rodziców do prac na rzecz szkoły i klasy

5.2. Pedagogizacja rodziców Cały okres stażu
Informacje o spotkaniach i ich tematyka

6. Podejmowanie dodatkowych działań
6.1 Opieka nad Szkolnym Kołem PCK

6.2 Opieka nad Szkolnym Klubem Honorowych Dawców Krwi Cały okres stażu
Zdjęcia na stronie szkoły

7. Praca z uczniem zdolnym 7.1 Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych Na bieżąco Własne pomoce dydaktyczne
8. Praca z uczniem
mającym trudności w nauce 8.1 Indywidualna praca z uczniem słabym w formie konsultacji

8.2 Przygotowywanie dodatkowych pomocy dydaktycznych dla uczniów słabych Na bieżąco Własne pomoce dydaktyczne
9. Praca wychowawcza
9.1 Spotkania z rodzicami uczniów mających trudności w nauce

9.2 Współpraca z rodzicami
(prowadzenie spotkań, dodatkowe konsultacje, rozmowy telefoniczne)

9.3 Działalność wychowawcza podczas zajęć pozaszkolnych Cały okres stażu
Plany wychowawcze,
notatki

10. Opieka nad pracownia biologiczno-geograficzną 10.1 Wzbogacanie pracowni w nowe pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne

§ 8 ust.2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Organizacja
warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
1.1 Opracowanie testów i sprawdzianów

1.2 Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego

1.3 Prowadzenie dokumentacji szkolnej Cały okres stażu


Na bieżąco

Na bieżąco Przykładowe materiały

Notatki Własne


Uzupełniona dokumentacja szkolna
2. Wykorzystywanie technologii informacyjnej we własnej pracy
2.1 Znajomość internetowych stron edukacyjnych i oświatowych

2.2 Wykorzystanie technologii informacyjnej:
• w pracy dydaktycznej –opracowanie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy ucznia, foliogramów, prezentacji Power Point- samodzielnie lub jako forma współpracy z uczniami.
• w pracy wychowawczej -wykorzystywanie pakietu Office do sporządzania zestawień, wykazów jako materiały dla rodziców.

2.3 Obsługa i wykorzystanie funkcji
„e-dziennika” do kontaktu z
rodzicami i uczniami.

2.4. Wykorzystywanie aparatu cyfrowego do dokumentowania organizowanych uroczystości i imprez szkolnych.

2.5. Elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami, szkołami, instytucjami, wydawnictwami Cały okres stażu


Na bieżąco
Na bieżącoNa bieżąco
Na bieżąco Notatki Własne


Prezentacje multimedialne, foliogramy, karty pracy ucznia
Zestawienia ocen, wykazy frekwencji uczniów

3. Wykorzystanie informacji dostępnych
w Internecie w
praktyce szkolnej i życiu codziennym
3.1 Korzystanie z materiałów znajdujących się na stronach
edukacyjnych

3.2 Przygotowanie własnej bazy danych do zajęć dydaktycznych w oparciu o informacje publikowane na portalach edukacyjnych

3.3 Studiowanie publikacji innych
nauczycieli

3.4 Zasięganie informacji na temat szkoleń, konkursów oraz imprez edukacyjnych Okres stażu
Notatki

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
1.1. Publikacje na szkolnej stronie
internetowej

1.2. Opracowanie i udostępnienie
do wykorzystania chętnym nauczycielom materiałów edukacyjnych (kart pracy, testów, scenariuszy imprez)

1.3. Współpraca z nauczycielami
innych przedmiotów przy organizowaniu i przeprowadzaniu imprez szkolnych. Cały okres stażuZaświadczenia, scenariusze, referaty

§ 8 ust. 2 pkt. 4 Wymagania alternatywne
§ 8 ust.2 pkt, 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań dydaktycznych
1.1 Opracowanie programu nauczania „Koła Biologicznego"

1.2 Wdrożenie programu nauczania
„Koła Biologicznego”

1.3 Opracowanie planów dydaktycznych dla poszczególnych poziomów klas z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego Rok szkolny 2014/2015

Rok Szkolny
2014/2015

Okres stażu

Dokument programu


Plany dydaktyczne dla poszczególnych poziomów w zakresie podstawowym i rozszerzonym

2. Modyfikacja planów dydaktycznych adekwatnie do potrzeb
2.1. Analiza planów dydaktycznych, ich zmiana wraz z pojawiającymi się nowościami w nauczanych przedmiotów
Cały okres stażu
Plany dydaktyczne dla poszczególnych poziomów w zakresie podstawowym i
rozszerzonym
§ 8 ust.2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
1. Poznanie sytuacji
rodzinnej uczniów wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami 1.1 Diagnozowanie środowiska

1.2 Stały kontakt z rodzicami oraz właściwy przepływ informacji

1.3 Współpraca z Poradnią
Pedagogiczno - Psychologiczną Cały okres stażu

Na bieżąco Zapisy w dzienniczku
wychowawcy
2. Organizacja imprez oraz wycieczek szkolnych 2.1 Integrowanie grup klasowych, poprzez edukacyjne wycieczki klasowe,

2.2 Organizowanie akademii i imprez szkolnych

2.3 Udział w promocji szkoły.

2.4. Organizowanie wycieczek dydaktycznych:
- Czarnorzecko–Strzyżowski Park Krajobrazowy,
- Skansen – Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza
– Centrum Dziedzictwa Szkła w
Krośnie
- Laboratorium na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Bieckiej w Gorlicach

2.5 Współpraca z Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Cały okres stażuWedług Planu Pracy Szkoły
Karty wycieczki
sprawozdania, harmonogram, scenariusze

Scenariusze uroczystości

Karty wycieczek, plany wycieczek, regulaminy wycieczek

Zdjęcia i notatki na stronie internetowej szkoły ze zorganizowanych wycieczek, warsztatów, doświadczeń, pokazów, eksperymentów chemicznych i biologicznych, lekcji


§ 8 ust.2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca ze strukturami
samorządowymi
1.1 Współpraca z Burmistrzem Miasta Biecz przy organizacji akcji Honorowego Krwiodawstwa.
Cały okres stażu

2. Aktywna współpraca ze środowiskiem
lokalnym
2.1 Współpraca z Oddziałem Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Gorlicach

2.2 Współpraca ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorlicach

2.3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna w Bieczu

2.4. Współpraca z MPGK w Bieczu i Krośnie Cały okres stażu
Cały okres stażu


Cały okres stażuCały okres stażu Notatki i zdjęcia z organizowanych akcji Honorowego Krwiodawstwa
zamieszczane na Stronie internetowej szkoły

Dyplomy, zaświadczenia


Wpisy w dzienniku

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym
3.1. Organizowanie pogadanek z uczniami

3.2 Organizowanie pomocy dla potrzebujących uczniów Cały okres stażu
Notatki

4. Czynny udział w akcjach charytatywnych i społecznych 4. 1. Organizowanie w szkole akcji Honorowego Krwiodawstwa dla pełnoletnich uczniów. Cały okres stażu Notatki, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju Szkoły
1. Rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych 1.1 Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych na terenie szkoły. Cały okres stażu
Opracowany opis i analiza


Powyższy plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji ze względu na potrzeby szkoły.

Sporządziła:

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.