AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Ciemała, 2017-07-05
Wiślica

Zawodowe, Sprawozdania

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego

- n +

Bielsko-Biała, 31.05.2017r.


Elżbieta Ciemała
Nauczane przedmioty: ekonomiczne i handlowe
Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych
im. Franciszka Kępki
ul. Józefa Lompy 11
43-300 Bielsko-Biała

CZĄSTKOWE SPRAZWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
za okres 01.09.2014 r. – 31.05.2017 r.

Terminarz:
• Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014r.
• Data zakończenia stażu w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych:31.05.2017r.

Opiekun stażu: mgr inż. Karina Gołyszny


Wstęp
Podczas odbywanego stażu w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych byłam nauczycielką przedmiotów handlowych na kierunku sprzedawca w Zasadniczej Szkole Zawodowej, podstaw przedsiębiorczości w Szkole Zawodowej i Technikum, przedmiotów
z zakresu ekonomii i reklamy w Technikum Organizacji Reklamy, a także przedmiotu promocja w Gimnazjum dla dorosłych. Ponadto prowadziłam kursy w klasie wielozawodowej na kierunku sprzedawca w Centrum Kształcenia EDUKACJA oraz byłam nauczycielką rachunkowości w Szkole Policealnej o kierunku Technik Rachunkowości.
W 2008 roku ukończyłam studia na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskałam w 2012 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej.
W 2012 r. uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego złożyłam 01.09.2014 i kontynuowałam do 31.05.2017r.
Przed przystąpieniem do napisania planu zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, przeanalizowałam najważniejsze dokumenty związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły. Moim opiekunem w trakcie odbywania stażu była Pani mgr inż. Karina Gołyszny nauczycielka ucząca przedmiotów zawodowych handlowych.
W okresie stażu starałam się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
 Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
 Indywidualnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe nauczyciela.
 Zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013r.

§ 7 ust.2 pkt1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach (…) .

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu- mgr inż. Kariną Gołyszny

Rozpoczynając staż zapoznałam się i wdrożyłam procedury awansu zawodowego.
Na początku września 2014 roku złożyłam u dyrektora szkoły wniosek o podjęcie stażu na nauczyciela mianowanego jak również plan rozwoju zawodowego.
Konstruując plan rozwoju zawodowego zwracałam uwagę na działania nastawione
w kierunku rozwoju własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły jak również uczniów.
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego jak również dokonałam analizy dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przepisów BHP.
Z dniem rozpoczęcia stażu został przydzielony mi opiekun stażu. Wspólnie omówiłyśmy zasady współpracy. Pani Karina pomogła mi w sformułowaniu wniosku dotyczącego rozpoczęcia stażu jak również udzieliła cennych wskazówek, które okazały się pomocne
w napisaniu mojego planu rozwoju zawodowego. W czasie trwania stażu systematycznie spotykałyśmy się w celu omówienia realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego oraz sposobu ich dokumentowania. Pani Karina służyła mi pomocą
w rozwiązywaniu napotykanych trudności w pracy z uczniami dzieląc się ze mną cennym doświadczeniem z pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Uczestniczyłam w charakterze obserwatora na zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w klasach Szkoły Zawodowej Handlowej. W czasie obserwacji zwracałam szczególną uwagę na metody pracy z uczniami. Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych zajęć przez opiekuna stażu pomogły mi wzbogacić mój warsztat pracy.
3. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora oraz innych nauczycieli.

W trakcie trwania stażu przeprowadziłam lekcje otwarte w obecności, opiekuna stażu, innych nauczycieli pracujących z ZSTiH oraz dyrektora:
„Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe”
„Procedura zakładania własnej firmy”
Przeprowadzone lekcje miały na celu zaprezentowanie innym nauczycielom mojego warsztatu pracy. Wszelkie sugestie oraz uwagi Dyrektora i innych nauczycieli uczestniczących w tych lekcjach były bardzo cenne i skłaniały mnie do refleksji nad własnym warsztatem pracy, pomogły mi też w jego udoskonaleniu.


4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Podczas trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Brałam aktywny udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na bieżąco wdrażając jej postanowienia. Rzetelnie wykonywałam wszystkie zlecone mi przez Dyrektora szkoły zadania.
Współpracowałam z innymi nauczycielami w ramach Komisji Przedmiotów Zawodowych Handlowych. Brałam udział w posiedzeniach Komisji, w opracowaniu przedmiotowych systemów oceniania, w opracowywaniu planów wynikowych do przedmiotów z zakresu reklamy w oparciu o nową podstawę programową dotyczącą zawodu technika organizacji reklamy. Przez cały okres stażu opracowywałam rozkłady materiału do przydzielonych mi przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla zawodu sprzedawca
i technik organizacji reklamy.
Na bieżąco współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami będącymi wychowawcami klas, w których uczyłam. Zasięgałam informacji i rad wychowawczych
w celu rozpoznania i rozwiązywania problemów wychowawczych. Podczas odbywania, stażu pracowałam z osobami posiadającymi opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na podstawie wydanej opinii, dostosowywałam wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. Wymagania ustalałam na takim poziomie, aby uczeń potrafił im sprostać. Często nagradzałam ucznia dobrą oceną lub pochwałą słowną, co miało być bodźcem do dalszej pracy.
Uczestniczyłam również w akcjach promocji szkoły: ”Plakat w gimnazjum” oraz „Giełdy Szkół”, „Targi Edukacyjne”.
Gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy
Przez cały okres stażu gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce przedmiotowej i pedagogicznej. Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania:
1) Rozmowa nauczająca w postaci pogawędki, wykładu – stosowana przeze mnie najczęściej na początku lekcji podczas wprowadzania nowego tematu lub pojęcia.
2) Burza mózgów – metoda wykorzystywana przeze mnie przy wprowadzaniu nowego pojęcia ekonomicznego
3) Mapa myśli – w celu utrwalenia, podsumowania danego działu, organizowałam pracę w grupach z wykorzystaniem arkuszów papieru i kolorowych pisaków.
4) Filmy – dostosowane do przerabianego w danej chwili tematu.
5) Prezentacje multimedialne – w postaci filmu lub narracji, włączane przeze mnie przy wprowadzaniu nowego tematu
6) Praca w grupach
7) Krzyżówki powtórzeniowe w formie konkursu, w którym założona przez mnie ilość pierwszych osób, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę i odgadną hasło uzyskują ocenę bdb.
Opracowałam oraz uzupełniłam swoje pomoce dydaktyczne, tj. testy, sprawdziany, karty pracy, itp.
• Uczestnictwo seminariach, konferencjach, szkoleniach:
Ważną rolę w doskonaleniu moich umiejętności, jako nauczyciela odegrało uczestnictwo
w następujących formach doskonalenia zawodowego:
SEMINARIA
Seminarium Vademecum Młodego Nauczyciela zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej obejmujący tematykę:
 Podstawy prawne funkcjonowania placówki oświatowej
 Awans zawodowy nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego
 Dokumentacja pedagogiczna funkcjonująca w placówce oświatowej
 Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania placówki oświatowej
 Dydaktyczno-wychowawcze aspekty pracy z uczniem
 Praca z uczniem mającym orzeczenie o kształceniu specjalnym
 Reforma edukacji 2017

SZKOLENIA
1) „Obsługa programu Symfonia Handel” zorganizowane przez
Zorius.pl Sp. z o.o.
2) „ Organizacja zajęć, imprez i wycieczek w kontekście odpowiedzialności nauczycieli” zorganizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Kadr w Katowicach
3) „Aspekty prawne pracy nauczyciela w środowisku szkolnym” –szkolenie Rady Pedagogicznej przeprowadzone przez Pana Michała Grada, zorganizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Kadr w Katowicach
4) „Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie-zasady przeprowadzania oraz kierunki przygotowania uczniów do egzaminu”- konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
5) Cykl szkoleń dotyczących ewaluacji wewnętrznej „SORE”

WARSZTATY
1) „ Multimedialne i interaktywne formy kształtowania zachowań finansowych”- warsztaty e-learningowe przygotowujące nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do realizacji programu „Moje finanse” zorganizowane przez Fundacje Młodzieżowej Przedsiębiorczości
2) „Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej”- warsztaty stacjonarne w LO ASNYK Bielsko-Biała dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do realizacji programu „Moje finanse” zorganizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości
3) „ ABC miniprzedsiębiorstwa”- warsztaty e-learningowe przygotowujące nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do realizacji programu „Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo” zorganizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości


• Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych oraz podejmowanie dodatkowych zadań.
1) Uczestniczyłam również w pracach zespołów egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych, jako członek zespołu,
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych jako przewodniczący oraz na egzaminie zawodowym w zawodzie sprzedawca praktyczny, w zawodzie fototechnik praktyczny jako przewodniczący. Dzięki temu poznałam procedury przeprowadzania egzaminów maturalnych i zawodowych.
2) Przygotowywałam uczniów klas Technikum oraz przeprowadziłam Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości
3) Przygotowałam uczniów do Konkursu „Lekcje z ZUS” poprzez przeprowadzenie cyklu czterech lekcji dotyczących wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych, który spotkał się z dużą aprobatą uczniów, dzięki któremu uczniowie znacznie poszerzyli wiedzę
z zakresu zasad funkcjonowania ZUS oraz korzyści płynących z ubezpieczeń społecznych
4) Przygotowałam uczniów do udziału w projekcie „Klikam i Wiem”, którego celem było zapoznanie uczniów ze stroną Głównego Urzędu statystycznego i wyszkolenie umiejętności wyszukiwania danych statystycznych. Uczniowie wykonywali ćwiczenie na zajęciach w szkole.
5) Nawiązałam współpracę z Panem Robertem Michalskim nauczycielem Ekonomii
w praktyce w LO ASNYKA w Bielsku-Białej, który zorganizował warsztaty dla uczniów dotyczące założenia i prowadzenia miniprzedsiębiorstwa szkolnego
6) Pełniłam funkcję opiekuna Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w ramach, którego uczestniczyliśmy w warsztatach oraz odkrywaliśmy tajniki zastosowania wiedzy ekonomicznej w praktyce
7) Nawiązałam współpracę z przedstawicielem Piotrem Staszakiem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości działających na terenie ATH, umożliwiło nam to uczestnictwo w warsztatach doskonalających pisanie biznesplanu
8) Zorganizowała spotkania z doradcą podatkowym oraz przedstawicielami Banku BGŻ PNB PARIBAS przybliżające im wiedzę z zakresu podatków i działalności systemu bankowego
9) Zorganizowałam warsztaty dla członków Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości o tematyce „Sztuka Autoprezentacji”, które zostały przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Myszka-Mikłusiak koordynatora projektów ds.jakości firmy Żywiec Zdrój
10) Założyłam i koordynowałam działalność dwóch miniprzedsiębiorstw szkolnych prowadzonych przez uczniów należących do Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości (DECOUPART i BEFAMA BAG) działające pod patronatem Młodzieżowej Fundacji Przedsiębiorczości. Działalność miniprzedsiębiorstw szkolnych jest prowadzona na wzór spółki jawnej przez okres roku szkolnego. Uczniowie wykonują zadania zgodnie
z pełnionymi w miniprzedsiębiorstwie rolami dyrektora naczelnego, finansowego
i marketingu oraz pozostałych wspólników, przygotowują przedmioty do sprzedaży, samodzielnie wypełniają dokumentację finansową w programie finansowym przygotowanym na potrzeby szkolnego miniprzedsiębiorstwa, podejmują działania marketingowe, dokonują rozliczeń z Radą Rodziców, która pełni funkcję Banku. W prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi wybrani przez członków przedsiębiorstwa szkolnego. Udział uczniów w programie edukacyjnym Miniprzedsiębiorstwo szkolne kończy się uzyskaniem certyfikatu otrzymanego od Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczniowie pełniący funkcję dyrektora naczelnego i finansowego biorą udział w szkoleniu e-learningowym dotyczącym obsługi programu finansowo-księgowego. Szkolenie kończy się również uzyskaniem certyfikatu.
11) Byłam organizatorem i koordynatorem „Dnia Przedsiębiorczości” z okazji, którego chętni uczniowie udali się na praktyki do wybranych przez siebie zakładów pracy. Po zakończonej praktyce potwierdzeniem udziału był wypełniony przez nich dzienniczek praktyk. Praktyki z okazji Dnia Przedsiębiorczości cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów gdyż mieli oni szansę udać się do wymarzonych przez siebie przedsiębiorstw i zweryfikować swoje wyobrażenia o danym zawodzie
z rzeczywistością.
12) Byłam organizatorem Szkolnego Konkursu Przedsiębiorczości, w którym uczestniczyli uczniowie klas LO SMS Podbeskidzie, Technikum Organizacji Reklamy, Technikum
w zawodzie fototechnik, opracowałam test konkursowy, sprawdzałam pracę. Uczniowie za I, II, III miejsce zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami.
13) Zorganizowałam wycieczkę dla klas handlowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Hurtowni „ŁAKOĆ” w Bielsku-Białej- uczniowie poznali specyfikę funkcjonowania magazynu hurtowego od strony praktycznej, mieli również okazję dokonać weryfikacji wiedzy teoretycznej z praktyczną
14) Zorganizowałam spotkanie z przedstawicielem Beskidzkiego Domu Maklerskiego o tematyce „Jak inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych”
5. Publikowanie własnych prac

Dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami publikując w Internecie swój plan rozwoju zawodowego oraz scenariusze lekcji, często korzystając przy tym ze scenariuszy opublikowanych przez innych nauczycieli.
Nawiązałam współpracę z portalem Profesor.pl i Literka.pl.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Podczas trwania stażu nauczyłam się obsługi dziennika elektronicznego Wizjanet, wypełniałam dzienniki nauczania indywidualnego oraz sporządzałam sprawozdania semestralne z działalności Szkolnego Koła Przedsiębiorczości.§ 7 ust.2 pkt2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych .

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

Uważam, że najlepszymi metodami poznawania uczniów jest ich obserwacja w czasie zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych jak również rozmowa z nimi i rodzicami. W związku
z prowadzeniem zajęć z uczniami o indywidualnym trybie nauczania jak również odbywającym terapię w ośrodku leczenia uzależnień „Nadzieja” zapoznawałam się również
z opiniami poradni pedagogiczno-psychologicznej. Szczególną uwagę poświęciłam trudnej młodzieży z którą się spotkałam prowadząc zajęcia w Gimnazjum dla Dorosłych. Starałam się ich poznać oraz rozwiązać problemy wychowawcze a także problemy w nauce będąc
w stałym kontakcie z uczącymi, psychologiem szkolnym oraz dyrektorem.
W okresie mojego stażu nie miałam okazji być wychowawcą w związku, z czym moje kontakty z rodzicami ograniczały się tylko do indywidualnych rozmów w konkretnych przypadkach.

2. Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego Technik organizacji reklamy, Sprzedawca

Prowadząc lekcje z przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej jak również w Technikum przygotowywałam młodzież do egzaminu zawodowego poprzez rozwiązywanie testów egzaminacyjnych z poprzednich lat a także służyłam im pomocą prowadząc w miarę potrzeb konsultacje przygotowujące do egzaminów zawodowych.

3. Praca z uczniem zdolnym

Podczas odbywanego stażu miałam przyjemność pracować również z uczniami zdolnymi.
Moje działania w stosunku do ucznia zdolnego opierały się na:
- indywidualnym podchodzeniu do każdego, starając się kłaść większy nacisk na myślenie twórcze niż odtwórcze
- angażowaniu w prowadzenie lekcji
- zadawaniu dodatkowych zadań domowych o podwyższonym stopniu trudności
- przekazywałam uczniów słabych uczniom zdolnym pod opiekę podczas organizowania pracy w grupach, na lekcjach podstaw przedsiębiorczości lub marketingu
- zachęcałam do udziału w konkursach oraz do uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych
w formie kółka
- zlecałam opracowanie nowego materiału

4. Praca z uczniem słabym

W czasie mojego stażu spotkałam się z uczniami słabymi prowadząc lekcje w Technikum oraz w Szkole Zawodowej, którzy nie osiągali zadawalających wyników w nauce.


Pracując z uczniem słabym starałam się:
 poznać jakie trudności wykazuje
 przeprowadzałam indywidualna rozmowę z uczniem wskazując na jego mocne strony, które pozwoliły mu na pozbycie się lęków i kompleksów
 aby otrzymywał sprawdziany i prace domowe dostosowane do swoich możliwości
 utrzymywać stały kontakt z rodzicami i wychowawcą
 nagradzałam ucznia plusem lub uwagą słowną za niewielkie osiągnięcia
 uczyć systematyczności wykonywania zadań powierzonych przeze mnie
Dla powyższych uczniów organizowałam w miarę potrzeb dodatkowe zajęcia, na których mogli poprawić kartkówki i sprawdziany jak również powtórzyć materiał do sprawdzianu co było dla mnie motywujące.
Szczególną uwagę poświęcałam uczniom mającym indywidualny tryb nauczania, a także uczniom w Gimnazjum dla dorosłych, gdzie mogłam się spotkać z uczniami nie tylko mającymi problemy w nauce a także posiadającymi opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W celu dostosowania wymagań do wyżej wymienionych uczniów starałam się:
 Zindywidualizować podejście, dostosowując metody i formy pracy
 Uwzględnić wolne tempo pracy oraz braki w wiadomościach i umiejętnościach
 Wydłużyć czas potrzebny do opanowania określonych partii materiału.
 Sprawdzać stopień opanowania wiadomości mniejszymi partiami.
 Łączyć teorię z praktyką.
 Objaśniać zagadnienia w prosty i przystępny sposób.
 Stosować zasadę stopniowania trudności.
 Dzielić materiał na mniejsze partie.
 Umożliwić wielokrotne powracanie do tych samych zagadnień.
 Stosować częstsze powtórki, ćwiczenia utrwalające, okazywać cierpliwość przy powtarzaniu tej samej partii materiału.
 Kontrolować stopień zrozumienia przerabianego aktualnie materiału oraz samodzielnie czytanych treści, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wyjaśnień.
 Udzielać dodatkowych wyjaśnień i naprowadzać.
 Mobilizować do pokonywania napotkanych trudności.
 Dostrzegać nawet najmniejsze sukcesy uczennicy w celu budowania poczucia własnych umiejętności.

§ 7 ust.2 pkt 3Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

Okres stażu to okres systematycznego korzystania z technologii informacyjnej
i komputerowej. Internet jest źródłem wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela. Wykorzystywałam komputer podczas opracowywania dokumentacji z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Podczas prowadzenia lekcji często wyświetlałam prezentacje multimedialne oraz filmiki wprowadzające nowe pojęcia ekonomiczne korzystając z zamieszczonych na portalu edukacji ekonomicznej NBPortal, również prowadząc lekcje z marketingu na kierunku organizacja sprzedaży reklamy wyszukiwałam w internecie filmików dotyczących reklamy i pojęć marketingowych. Często na lekcjach z przedsiębiorczości korzystałam z materiałów (scenariuszy zajęć, ćwiczeń, testów, filmików) zawartych na stronie internetowej Młodzieżowej Fundacji Przedsiębiorczości.
Moje umiejętności wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej potwierdza fakt, iż większość dokumentów opracowywałam wykorzystując
w tym celu komputer jako narzędzie pracy.

Przy użyciu technik komputerowych przygotowywałam: testy, karty pracy uczniów, krzyżówki, sprawdziany, testy konkursowe sprawozdania z działalności szkolnego koła przedsiębiorczości oraz plany wynikowe do przedmiotów, które uczyłam. Uczestniczyłam także w szkoleniach e-learningowych oraz posługiwałam się dziennikiem elektronicznym.
Drogą mailową przekazywałam notatki, zdjęcia, informacje o konkursach na stronę internetową szkoły, co przyczyniło się do kreowania pozytywnego wizerunku szkoły.
W celu dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym www.profesor.pl , mając nadzieję, iż pomoże on innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły mi.
§7 ust.2 pkt4Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. Zaspokojenie potrzeb wychowawczych uczniów
W czasie trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki biorąc udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. Na szczególną uwagę zasługuję szkolenie przeprowadzone w ramach ewaluacji wewnętrznej dotyczące bezpiecznego korzystania młodzieży z komputera. Udział w szkoleniu kończył się przeprowadzeniem lekcji w wybranej klasie przygotowaniem ankiety z której można było dowiedzieć się ile czasu młodzież spędza przy komputerze, do czego wykorzystuje komputer, czy zawiera znajomości
w Internecie. Praca odbyła się w dwuosobowym zespole. Lekcja została przeprowadzona przez Panią Annę Maśkę, natomiast ja zajęłam się przygotowaniem i przeprowadzeniem ankiety z wykorzystaniem dokumentów Google.
Wiele cennych rad w rozwiązywaniu problemów natury edukacyjnej lub wychowawczej uzyskałam od pedagoga szkolnego, opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałem.
Problemy z którymi się zetknęłam dotyczyły:
- częstego opuszczania lekcji, wagarowania, ucieczek z lekcji.
- kłopotów z opanowaniem materiału, dużymi zaległościami.
- konfliktów między uczniami - prowadziłam indywidualne rozmowy z uczniami
Współpraca z rodzicami ograniczała się do indywidualnych rozmów dotyczących problemów z poszczególnymi uczniami.

Ponadto sprawowałam opiekę nad uczniami w trakcie wyjścia na warsztaty
(LO ASNYK B-B, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości) lub klas zawodowych do hurtowni spożywczej.
Starałam się również pogłębiać swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii korzystając z takich pozycji książkowych jak:
Barbara L.McCombs, James E.Pope „Uczeń trudny jak skłonić go do nauki”
Alan Carr „Depresja i próby samobójcze młodzieży”
S.Guerin, E.Hennessy „Przemoc i prześladowanie w szkole”
W miarę potrzeb korzystałam również z informacji zawartych w artykułach na różnych portalach internetowych.

§7 ust.2 pkt 5Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż .
1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Wiedzę o zasadach funkcjonowania szkoły jako placówki oświatowej pogłębiałam poprzez analizę następujących dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
- Statutu Szkoły;
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
Ponadto analizowałam następujące przepisy prawa oświatowego:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty oraz szereg rozporządzeń dotyczących różnych dziedzin związanych z oświatą i edukacją, z których utworzyłam sobie podręczną biblioteczkę
w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na nauczyciela mianowanego.
Na bieżąco uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz w pracach komisji egzaminacyjnych maturalnych i zawodowych.
W trakcie odbywanego stażu gromadziłam również plany wynikowe z danych przedmiotów oraz kryteria oceniania.
Kończąc staż złożyłam wniosek o postępowanie kwalifikacyjne oraz sporządziłam sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
AUTOREFLEKSJA

W czasie trwania stażu próbowałam zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy nauczyciela. Swoje zadania zawsze traktowałam poważnie, kierując się dobrem uczniów. Zdałam sobie sprawę, że do każdego ucznia należy podejść w indywidualny sposób, starając się poznać ich psychikę i motywy postępowania.
Uatrakcyjniałam lekcje tworząc prezentacje multimedialne, wyszukując filmiki pozwalające uczniom w lepszym zrozumieniu nowo wprowadzanych pojęć. Starałam się aby lekcje nie były podobne do siebie poprzez stosowanie różnych metod aktywizujących uczniów takich jak: burza mózgów, krzyżówka powtórzeniowa z oceną dla określonej liczby pięciu osób, karty pracy do filmu, pracę w grupach, mapy myśli.
Trzy lata stażu były dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności. Najwięcej satysfakcji osiągnęłam z bycia opiekunem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Początkowo rodziło to we mnie bardzo dużo obaw m.in. czy podołam temu zadaniu, czy znajdę chętnych uczniów, czym zainteresować uczniów aby chcieli uczestniczyć w tego typu zajęciach pozalekcyjnych. Jednak moje obawy szybko zniknęły proponując uczniom udział
w programie szkolne młodzieżowe przedsiębiorstwo. Pomysł spotkał się z dużą aprobatą wśród uczniów. Zaskakującym było dla mnie to ile uczniowie mają pomysłów na prowadzenie biznesu szkolnego. Jestem dumna z tego, że udało mi się utworzyć dwa mini przedsiębiorstwa szkolnego oraz zachęcić tak duże grono uczniów do brania udziału
w szeregu konkursach z dziedziny ekonomii i przedsiębiorczości oraz aktywności przedsiębiorczej z okazji Dnia Przedsiębiorczości.
Zgodnie z celami mojego awansu zawodowego starałam się uczestniczyć w formach doskonalenia zawodowego. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić warsztat własnej pracy.
Staż był dla mnie okresem wytężonej pracy. Utrwalił we mnie potrzebę pracy nad sobą i nieustannego podnoszenia swoich umiejętności, aby stać się dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty
w mojej codziennej pracy.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.