AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Patrzyk, 2017-07-05
Ziębice

Zawodowe, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego-nauczyciel mianowany

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr inż. Magdalena Patrzyk
2. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Noculak
3. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego, ul. Wojska Polskiego 3,
57-220 Ziębice
4. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
5. Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
6. Nauczane przedmioty: informatyka, przedmioty zawodowe (informatyczne, fryzjerskie, kosmetyczne)
7. Posiadane kwalifikacje:
- Informatyka, studia magisterskie, Politechnika Opolska, dyplom z wyróżnieniem (2008r.)
- Kurs kwalifikacyjny „Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli”, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji w Kłodzku (2010r.)
- Matematyka z informatyką, studia podyplomowe, Uniwersytet Wrocławski (2013r.)
- Nauczanie kosmetologii w technikach, szkołach policealnych i pomaturalnych (2016r.)
- Nauczanie przedmiotów z zakresu fryzjerstwa (2016r.)
8. Data zatwierdzania planu rozwoju zawodowego: wrzesień 2014r.
9. Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2017r.

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele stażu:
1.Poszerzenie zakresu wiedzy;
2.Doskonalenie własnych umiejętności;
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy;
4.Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki;
5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2017 r.

Wstęp
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MEN
z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2014r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Niniejsze sprawozdanie dotyczy pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy
i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji we wrześniu 2014r. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki itp.
Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia.
Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wspierając uczniów w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział w uroczystościach szkolnych czy projektach realizowanych przez szkołę. Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, psychologami, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Małgorzatą Noculak, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 1. pkt 1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
• Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych, w ramach których:
o wspólnie opracowywaliśmy plan pracy zespołu i wytyczaliśmy kierunki działania,
o dokonaliśmy ewaluacji programów nauczania,
o przeprowadziliśmy analizę: egzaminu zawodowego, efektów praktyk zawodowych,
o organizowaliśmy szkolenia,
o opracowaliśmy przedmiotowy system oceniania,
o dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniami.

• W trakcie trwania stażu podejmowałam różnorodne działania, które były związane z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. Jestem osobą aktywną i chętnie angażuję się w nowe zadania i przedsięwzięcia zwłaszcza jeśli są one pożyteczne dla szkoły oraz usprawniają jej pracę.
Najważniejsze działania, w których brałam udział to:
o stworzenie nowej szkolnej strony internetowej (projekt strony, zamieszczona zawartość)
o udział w projekcie w ramach programu „Solidarna Szkoła”, zdobycie wyróżnienia dla szkoły, certyfikatu oraz zestawu książek historycznych.
o przeprowadzanie warsztatów informatycznych oraz kosmetycznych dla młodzieży gimnazjalnej w ramach Dni Otwartych Szkoły.
o udział w pracach zespołu do spraw Promocji ZSP Ziębice.
o udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach.
o udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach - Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną
w procesie nauczania i wykorzystywania jej w nauczaniu problemowym. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia tych umiejętności.
o organizacja wyjazdów na Festiwal Nauki do Nysy oraz Wrocławia.
o organizacja wyjazdów na Międzynarodowe Targi Poznańskie.
o organizacja wyjazdu na Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej „InEnerg” do Wrocławia.
o opieka nad młodzieżą podczas wyjazdów klasowych.
o prowadzenie zajęć informatycznych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
o współpraca z rodzicami w ramach zebrań oraz kontaktów indywidualnych.
o współpraca z Dyrektorem szkoły, gronem pedagogicznym, pedagogiem oraz psychologiem szkoły.
o egzaminowanie uczniów z części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.
o opracowanie dokumentacji związanej z utworzeniem nowego kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kwalifikacji A.62- Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
o przeprowadzenie naboru na kurs kosmetyczny, opracowanie planu zajęć, rozkładów materiału, opieka nad nim.
o utworzenie i przygotowanie pracowni kosmetycznej do zajęć praktycznych.

Pełnione przeze mnie funkcje to:
o członek komisji wnioskowych podczas Rad Pedagogicznych
o opiekun Redakcji ZSP Ziębice
o administrator szkolnej strony internetowej, szkolnego Fanpage na fb oraz Instagramie (zamieszczanie informacji o szkole, wydarzeniach)
o asystent techniczny podczas egzaminów zawodowych informatycznych oraz egzaminu maturalnego z informatyki
o przewodnicząca oraz członek zespołu nadzorującego podczas egzaminów zawodowych oraz maturalnych
o juror w „Konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie w roku 2015” finansowanym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia na Dolnym Śląsku II”

§ 7 ust. 1. pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
• W pracy każdego nauczyciela, jak i pedagoga niezbędne jest kształcenie ustawiczne, poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności wychowawczych tak bardzo potrzebnych w pracy z młodzieżą. Poszerzając swoje umiejętności i doświadczenia uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: zewnątrzszkolnego i wewnątrzszkolnego:
o „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego
i dyplomowanego” - szkolenie przeprowadzone przez Panią Barbarę Gmur- konsultanta Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
o Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, nadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, kwalifikacje E.12-Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13-Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E.14-Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
o „Kształcimy zawodowo 2016.” Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe- konferencja organizowana przez Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne.
o „Wykorzystywanie metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych”- szkoleniowa rada pedagogiczna
o „Narkomania a problem dopalaczy” – szkoleniowa rada pedagogiczna przeprowadzona przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa
o „Indywidualizacja nauczania w szkole ponadgimnazjalnej. Praca z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię
w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia”- szkoleniowa rada pedagogiczna przeprowadzona przez konsultantów DCICiDN w Wałbrzychu
o „Ewaluacja procesu kształcenia z wykorzystaniem egzaminów zewnętrznych”.
o „Praca z uczniem przejawiającym zachowania trudne (wagary, agresja)”- szkoleniowa rada pedagogiczna przeprowadzona przez konsultantów DCICiDN w Wałbrzychu
o „Innowacyjna szkoła”-50 godzinny e-learningowy kurs zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego

• W celu podniesienia swoich kwalifikacji uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym ukończyłam trzy kierunki studiów podyplomowych:
o Matematyka z informatyką na Uniwersytecie Wrocławskim.
o Nauczanie kosmetologii w szkole w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.
o Nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich w szkole - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.
• Aby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe korzystałam z publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.

§ 7 ust. 1. pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
• Pierwszą czynnością, jaką podjęłam, by zrealizować to wymaganie było poznanie procedury awansu zawodowego. Rozpoczęłam ją od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego tj.
o Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz. 393 );
o Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst znowelizowany z 2003 r.);
o Ustawą o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

• Pomocne okazały się także liczne wskazówki dotyczące zasad zdobywania awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury.
• Aby odpowiednio zaplanować swoje działania, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego przeanalizowałam dokumentację szkół: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny System Dyscyplinujący.

Efekty realizacji:
o zapoznanie się z prawnymi podstawami awansu oraz przygotowanie do realizacji stażu;
o zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego;
o prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego;
o opracowanie sprawozdania z przebiegu awansu zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
Na początku roku szkolnego 2014 nawiązałam współpracę z przydzielonym przez dyrektora szkoły opiekunem stażu, panią mgr Małgorzatą Noculak. Na jednym z pierwszych spotkań zawarłyśmy ,,kontrakt’’, w którym wspólnie określiłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy oraz wzajemne zobowiązania.
Pani Małgorzata udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Pod koniec stażu opiekun pomógł mi napisać wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Ważnym elementem naszej współpracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna- korzystając z wiedzy i doświadczenia pedagogicznego pani Małgorzaty pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności, m. in. poszerzyłam swój warsztat pracy. W trakcie stażu uczestniczyłam także w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, obserwowałam lekcje zajęć gastronomicznych, informatycznych oraz z języka angielskiego. Sama również regularnie prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Po każdych obserwowanych zajęciach sporządzałam notatki z uwagami i spostrzeżeniami na temat przebiegu zajęć. Zwracałam uwagę na nowe możliwości i formy stosowane na tych zajęciach,
aby uatrakcyjnić później moje własne lekcje. Obserwowałam, jak nauczyciel wykorzystuje czas na lekcji, jakie pomoce dydaktyczne stosuje. Patrzyłam, jak ocenia, jak indywidualizuje proces nauczania. Zwracałam uwagę także na atmosferę panującą na lekcji oraz stosunek nauczyciela do uczniów. Po każdej lekcji konsultowałyśmy się nawzajem odnośnie danych zajęć. Po każdej lekcji przeprowadzonej przeze mnie także omawiałam jej przebieg. Wyjaśniałam celowość działań, metod i form pracy zastosowanych podczas lekcji oraz stopień realizacji założonych celów. Opiekun stażu przedstawiał mi swoją opinię na jej temat. Dzięki tej analizie wyciągałam wnioski do dalszej pracy, jak również doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć. Na moich lekcjach obecni byli także dyrektor, opiekun stażu oraz inni nauczyciele. Każdą z nich omawiałam ukazując zarówno mocne, jak i słabe strony. Po przeprowadzeniu lekcji zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwujących zajęcia oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu itp. Uwagi osób obserwujących zajęcia, w tym dyrektora szkoły, okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty.

Efekty realizacji:
o poszerzenie moich wiadomości z zakresu metodyki i pedagogiki;
o stosowanie nowych metod pracy;
o poznanie różnorodnych technik prowadzenia zajęć;
o udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
o podniesienie atrakcyjności lekcji;
o nowe pomysły i rozwiązania;
o eliminowanie błędów;
o wzbogacenie doświadczenia zawodowego.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
• Uczestniczyłam w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych na temat:
o „Wykorzystywanie metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych”.
o „Narkomania a problem dopalaczy”.
o „Indywidualizacja nauczania w szkole ponadgimnazjalnej. Praca z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia”.
o „Ewaluacja procesu kształcenia z wykorzystaniem egzaminów zewnętrznych”.
o „Praca z uczniem przejawiającym zachowania trudne (wagary, agresja)”.
• Uczestniczyłam również w kursach, szkoleniach oraz konferencjach na temat:
o „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego
i dyplomowanego” –szkolenie.
o Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, nadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.
o „Kształcimy zawodowo 2016.” Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe- konferencja metodyczna.
o „Innowacyjna szkoła”-50 godzinny e-learningowy kurs.

Wiadomości, zdobyte poprzez uczestnictwo w tych wszystkich formach szkolenia wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną. Pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Dzięki nim udoskonaliłam
też swój warsztat pracy i mam nadzieję, że przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Materiały edukacyjne, które otrzymałam na szkoleniach wykorzystywałam w celu wzbogacenia własnych lekcji. Poprzez studiowanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej starałam się poszerzać swoją wiedzę także samodzielnie. Wybierałam literaturę przedmiotową, rozszerzałam wiadomości z dydaktyki i metodyki nauczanych przeze mnie przedmiotów. Przeglądałam publikacje i portale internetowe dla nauczycieli oraz pogłębiałam i uaktualniałam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli.
Wspólnie w ramach zespołu przedmiotowego opracowałam Przedmiotowe Systemy Oceniania oraz rozkłady materiału z nauczanych przedmiotów dla poszczególnych klas. Dostosowałam również programy nauczania do potrzeb uczniów, którzy wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez opracowanie dla nich Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
Po przeanalizowaniu różnych ofert wydawniczych, wybrałam najlepsze moim zdaniem zestawy podręczników i programów nauczania do poszczególnych przedmiotów. Wiedząc jak bardzo ważny jest warsztat pracy nauczyciela wykorzystywany w celu uatrakcyjniania zajęć nieustannie uzupełniałam zaplecze samodzielnie przygotowywanych pomocy i środków dydaktycznych. Przez cały czas gromadziłam różne pomoce, które pozwalały mi uatrakcyjnić zajęcia: prezentacje, książki, czasopisma fachowe, filmy, płyty z nagranym oprogramowaniem potrzebnym w trakcie edukacji. Na bieżąco opracowywałam narzędzia pomiaru dydaktycznego: testy, sprawdziany, kartkówki, które służyły mi do badania osiągnięć uczniów. Swój warsztat pracy, starałam się wzbogacić także dzięki stosowaniu metod aktywizujących.
Często stosowałam: rozmowę dydaktyczną, gry dydaktyczne, burzę mózgów, ćwiczenia praktyczne.
Efekty realizacji:
o wzbogacenie wiedzy merytorycznej i udoskonalenie warsztatu pracy;
o pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej młodzieży;
o dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy;
o zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych;
o podniesienie jakości pracy nauczyciela i rozwój ucznia;
o podniesienie jakości pracy szkoły.
o poszerzenie wiadomości metodycznych;
o wzbogacenie warsztatu pracy;
o motywacja do dalszej efektywnej pracy;
o podniesienie jakości mojej pracy i pracy szkoły;

3. Publikowanie własnych prac
• Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego umieściłam na stronie internetowej.
Efekty realizacji:
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną: wpisy w dziennikach lekcyjnych, dziennikach kursów fryzjerskich oraz kosmetycznego, dziennikach zajęć pozalekcyjnych: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;.
Efekty realizacji:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły
a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie realizowałam zadania zlecone mi przez panią Dyrektor a wśród nich niestety nie znalazła się dla mnie rola wychowawcy. Mimo tego pełniłam tą funkcję przez okres dwóch miesięcy, zastępując nauczyciela, który był na zwolnieniu lekarskim.
1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
Przez ten krótki czas w roli wychowawcy zdążyłam poznać środowisko powierzonych mi uczniów. Na bieżąco kontaktowałam się, przeprowadzałam rozmowy telefoniczne
z rodzicami uczniów sprawiającymi problemy wychowawcze lub mającymi kłopoty z nauką. Rodzice mieli także możliwość indywidualnych konsultacji ze mną podczas ustalonych wcześniej spotkań lub na ogólnoszkolnych zebraniach. Dzięki tym rozmowom zapoznawałam się z sytuacją rodzinną uczniów, rodzajami problemów, z którymi się borykają. Dowiadywałam się, w jakim stopniu rodzice zaangażowani są w szkolne sprawy swoich pociech i jak wygląda sytuacja materialna poszczególnych uczniów. Mogłam wówczas zadbać o udzielenie im odpowiedniej pomocy, zrozumieć przyczyny
ich zachowania. Starałam się nawiązać jak najlepsze stosunki na linii nauczyciel – uczeń
i zachęcić uczniów do daleko idącej współpracy.
Uczniowie zawsze mogli liczyć na moje wsparcie i pomoc. Wspólne doświadczenia i rozmowy sprawiły, że potrafili mi zaufać i zwrócić się do mnie ze swoimi problemami, zarówno tymi szkolnymi, jak i osobistymi.
Moje działania ukierunkowałam również na to, by uczniowie czuli się komfortowo przebywając wśród kolegów i koleżanek, okazywały sobie szacunek i akceptację.

2. Diagnoza zainteresowań i potrzeb uczniów
Starałam się zapoznać z zainteresowaniami, możliwościami, problemami i potrzebami rozwojowymi moich podopiecznych . Często rozmawiałam z uczniami, obserwowałam
w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych, podczas przerw, imprez szkolnych. Sprawowałam opiekę podczas różnych wyjazdów edukacyjnych oraz integracyjnych, brałam udział
w imprezach klasowych m.in. wigilia klasowa.

3. Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
Na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam się ze zgromadzonymi w szkole opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Podczas rozmów z innymi nauczycielami uczącymi w danych klasach poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy uczniów, po to aby móc dostosować własny warsztat pracy do ich umiejętności.

4. Ukazywanie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Wielokrotnie podczas lekcji przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Na godzinach wychowawczych zrealizowałam tematy, które przedstawiają współczesne problemy społeczne
i cywilizacyjne m.in. szkodliwości alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz dopalaczy.

5. Opieka nad uczniami zdolnymi i uczniami mającymi trudności w nauce.
Organizowałam zajęcia dodatkowe dla uczniów. Dzięki zajęciom konsultacyjnym, które odbywały się co tydzień uczniowie mający trudności w nauce mogli nadrobić zaległości, poprawić kartkówki, sprawdziany co pozwoliło mi rozwijać swoje umiejętności oraz poprawiać ich samoocenę. Proces wychowawczo– dydaktyczny indywidualizowałam nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych.
Jako nauczyciel starałam się poszerzać wiedzę i umiejętności uczniów w dziedzinie informatyki. W ramach, pracy z uczniem zdolnym w poszczególnych szkołach prowadziłam zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia te służyły rozwijaniu pasji, zdolności, zainteresowań.

6. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom.
Dbałam o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas przerw pełniąc dyżury na korytarzach. Sprawowałam nadzór nad salą lekcyjną oraz pilnowałam aby uczniowie mieli zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki do nauki podczas zajęć.

Efekty realizacji:
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców zaowocowało tym że bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Uzyskując informacje o zachowaniu moich uczniów poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery a co za tym idzie było mi łatwiej udzielić im pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Zapoznałam i nauczyłam się korzystać z dziennika elektronicznego „ Librus Synergia”. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z rodzicami, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi ich dzieci.
• Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy.
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. prezentacje, scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe.
• Prowadziłam zajęcia komputerowe. Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów. Na zajęciach tych wykorzystywałam różne formy pracy: indywidualną przy komputerach, pracę
w parach, pracę grupową.
• Opracowywałam dokumentację szkolną np. rozkłady materiałów, szkolne plany nauczania.
• Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą e-mailową.
• Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne.
• Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu.
• Na bieżąco prowadziłam elektroniczny dziennik zajęć lekcyjnych – Librus Synergia.
• Uzyskałam drogą internetową wiedzę na temat szkoleń oraz awansu zawodowego nauczycieli.
• Korzystałam z edukacyjnych serwerów internetowych.
o Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
o Korzystałam m.in. ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.profesor.pl, www.ucze.pl, www.ore.edu.pl, www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych.


Efekty realizacji:
Opanowałam znajomość obsługi dziennika elektronicznego „Librus Synergia”.
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej m.in. wypełnianie kart wycieczek. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami oraz wzięłam udział w wielu e-konferencjach nie tracąc czasu na dojazdy (studia podyplomowe z kosmetologii oraz fryzjerstwa). Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego. Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.

Efekty realizacji:
Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Czytanie fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

• Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
o Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
o Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.
• Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
• Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
• Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
o Statutu szkoły wraz z WSO
o Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły
o Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania

Efekty realizacji:
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań.
Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.

Wnioski
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi
jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich uczniów. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. Praca z młodzieżą i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.