Katalog

Iwona Walaszek, 2017-07-05
Dukla

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Program rewalidacyjny

- n +

Program do zajęć rewalidacyjnych: imię i nazwisko dziecka

Z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność – słabo widzenie- ………………. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W organizacji kształcenia specjalnego należy zapewnić chłopcu odpowiednie warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, dostosowane do specyfiki funkcjonowania dziecka słabo widzącego. Sprawność intelektualna kształtuje się na poziomie dolnej granicy normy, myślenie pozostaje na poziomie pierwszych prób rozumowania przez analogię. Obniżona jest spostrzegawczość, pamięć, koordynacja wzrokowo- ruchowa, analiza i synteza wzrokowa. Zasób słownictwa jest stosowny do wieku życia dziecka, natomiast mniejszy jest zasób wiedzy ogólnej o otaczającym świecie. ………….. niechętnie wykonuje prace manualne- rysunki są na poziomie bazgroty, sprawność grafomotoryczna obniżona jest w stosunku do wieku życia dziecka. Dziecko słabo koncentruje uwagę szybko się męczy nie pracuje wytrwale. Podczas pracy chłopiec wymaga stałego nadzoru, zachęty, pochwały ciągłego powtarzania poleceń………….. odbiega od norm rozwojowych w stosunku do dzieci w jego wieku. Wymaga ciągłej pracy i wspomagania rozwoju zarówno w sferze pamięci jak i dużej i małej motoryki. Pracuje chętnie ale pośpiesznie i nieuważnie, wymaga dużej uwagi osoby dorosłej szybko rezygnuje z zadań przy napotkaniu drobnych trudności( czy zadań wymagających wytrwałości i cierpliwości). Chłopiec potrafi porównywać zbiory pod względem wielkości, przelicza do pięciu na konkretach, przeprowadza analizę i syntezę wyrazową według sylab( nie potrafi wskazać głoski w nagłosie ani dokonać analizy i syntezy głoskowo- fonemowej prostych słów). Na bardzo niskim poziomie prezentuje się sprawność dłoni w zakresie ruchów precyzyjnych…………….. bez trudu nawiązuje komunikację, zadaje wiele pytań, wypowiada się zdaniami.
CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH:
1.Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania oraz czynności intelektualnych.
2.Kształtowanie umiejętności społecznych i rozwoju emocjonalnego.
DZIAŁANIA REWALIDACYJNE:
1.Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych:
1.1 Ćwiczenia usprawniające pamięć wzrokową:
- pokazujemy dziecku rysunek (30 sekund)następnie zabieramy i zadajemy pytania dotyczące treści obrazka,
-gry typu MEMO(szukanie par obrazków),
-zabawa z pojemnikami (kubki pudełka), wrzucamy kuleczkę do jednego z pojemników następnie zmieniamy ich pozycję a dziecko wskazuje gdzie znajduje się kuleczka,
-wskazywanie różnic w obrazkach,
-składanie obrazka pociętego na części wcześniej oglądanego przez dziecko.
1.2 Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową(analizę i syntezę wzrokową):
-różnego rodzaju układanki, puzzle, kolorowe figury geometryczne, domina,
-rysowanie po śladzie,
-kreślenie kształtów graficznych,
-układanie wzorów z figur geometrycznych, odtwarzanie wzorów,
-wypełnianie konturów farbą, kredką,
-segregowanie takich samych liter, wyszukiwanie ich w tekście,
-wyszukiwanie takich samych wyrazów z rozsypanki wyrazowej,
1.3 Ćwiczenia kształtujące prawidłową orientację przestrzenną:
-utrwalanie, różnicowanie prawej i lewej strony ciała,
-układanie różnych zabawek w stosunku np. do stołu czy krzesła,
-rysowanie obrazka lub np. figur pod dyktando nauczyciela,
-odtwarzanie z pamięci układów przestrzennych uprzednio zaobserwowanych elementów.
1.4 Ćwiczenia usprawniające motorykę dłoni (podnoszące poziom graficzny pisma):
-ćwiczenia rozmachowe-rysowanie w powietrzu dużych kształtów,
-lepienie z plasteliny, wydzieranki, wycinanki,
-oburęczne rysowanie dużych kształtów np. kół,
-ugniatanie z gazet, bibuły małych kulek,
-ćwiczenia palców, naśladowanie gry na fortepianie, ugniatanie małych piłeczek gumowych,
-pisanie po śladzie, pisanie bez odrywania ręki.
1.5 Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową:
-zabawa w rozpoznawanie dźwięków: co upadło, co przejechało czym uderzono itp.
-kończenie słowa przez dziecko,
-segregowanie obrazków według podanej głoski,
-liczenie wyrazów w usłyszanym zdaniu,
-wypowiadamy głoski a dziecko ma odgadnąć co to za wyraz.
1.6 Wspomaganie czynności intelektualnych:
-układanie historyjek obrazkowych w porządku przyczynowo skutkowym,
-wykonywanie poleceń złożonych,
-wnioskowanie o zmianach odwracalnych i nieodwracalnych,
-przeliczanie przedmiotów,
-wybieranie obrazków co do czego pasuje,
-gry dydaktyczno- matematyczne,
-klasyfikowanie klocków według wielkości i kolorów,
-klasyfikowanie przedmiotów według przeznaczenia.
2. Kształtowanie umiejętności społecznych i rozwoju emocjonalnego:
- czytanie opowiadań, rozmowy na temat treści,
-opowiadanie różnych ilustracji,
-wzbogacanie wiedzy dziecka o świecie społecznym i przyrodniczym,
-wdrażanie do skupienia jak najdłużej uwagi na wykonywanym zadaniu,
-zwracanie uwagi na doprowadzanie zadania do końca,
-wyrabianie nawyku pracy w ciszy,
-wdrażanie do staranności, estetycznego wyglądu pracy i cierpliwości.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
W trakcie prowadzonych zajęć nauczyciel będzie podkreślał mocne strony dziecka, pochwałą i aprobatą zwiększał motywacje do wykonywania zadań. Zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.