Katalog

Iwona Walaszek, 2017-07-05
Dukla

Zajęcia pozaszkolne, Sprawozdania

raport z ewaluacji- dzieci są aktywne,wykorzystywane sa zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

- n +

RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Wymaganie 10:Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Celem badania było zdobycie wiedzy czy przedszkole podejmuje aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz jakie korzyści czerpią strony z tej współpracy na rzecz wzajemnego rozwoju.

Przebieg ewaluacji.


Metody i narzędzia badawcze:
• Ankieta wśród nauczycieli
• Obserwacja (arkusze obserwacji)

Wnioski analizy dokumentów:
Analizie zostały poddane dzienniki zajęć oraz zapisy na stronie internetowej przedszkola dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym i innymi partnerami zewnętrznymi.
Z analizy tych danych wynika, że prowadzi szerokie działania na rzecz środowiska przyrodniczego, społecznego oraz bierze udział w rożnych akcjach i projektach zewnętrznych (konkursy, akcje charytatywne itp.)
Wnioski analizy ankiet dla nauczycieli:


RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wymaganie 4: Dzieci są aktywne

Cel ewaluacji:
Celem badania było zdobycie wiedzy czy nauczyciele stwarzają warunki do podejmowania różnorodnych aktywności oraz czy dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i czy są wdrażane do samodzielności. Ponadto sprawdzano czy dzieci podejmują działania na rzecz własnego rozwoju oraz czy uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Przebieg ewaluacji:

Sierpień- wybór wymagania do badań ewaluacyjnych na rok 2016/2017
Październik- opracowanie harmonogramu ewaluacji i zatwierdzenie u pani dyrektor
Listopad- przygotowanie narzędzi do badawczych
Kwiecień – przeprowadzenie badań
Maj – analiza materiału badawczego i tworzenie raportu końcowego z wyników ewaluacjiMetody i narzędzia badawcze:
• Ankieta dla nauczycieli
• Ankieta dla rodziców
• Obserwacja (arkusze obserwacji)

1. Wnioski z analizy ankiet dla nauczycieli:
W ankiecie wzięło udział dwanaście nauczycielek z siedmiu grup przedszkolnych. Respondentki odpowiedziały na siedem pytań w tym sześć półotwartych i jedno pytanie otwarte. Głównym celem ankiety była odpowiedź na pytania, czy nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności, czy dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą, czy dzieci są wdrażane do samodzielności.
Z analizy ankiet dla nauczycieli wynika:
Wszyscy nauczyciele pobudzają aktywność dzieci w czasie dowolnym poprzez inicjowanie zabaw tematycznych i konstrukcyjnych, organizowanie zabaw ruchowych, korzystanie z literatury dziecięcej, uczenie gier, zabawy na świeżym powietrzu.
• Rola nauczyciela podczas zabaw w czasie dowolnym ogranicza się do inspirowania i ustalania zasad zabawy a przede wszystkim do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci.
• Zdaniem wszystkich nauczycieli dzieci chętnie podejmują aktywność w czasie dowolnym.
• Dzieci najchętniej w czasie dowolnym podejmują się zabaw tematycznych, konstrukcyjnychi twórczych , rozwijających wyobraźnię np. plastycznych.
• Najrzadziej podejmowane aktywności to gra na instrumentach oraz gry planszowe, poprzez co wnioskować można, że dzieci niechętnie w czasie dowolnym podejmują się zabaw opierających się na ścisłych zasadach i regułach gry.
• Wszystkie nauczycielki stosują metody aktywizujące, stosują zabawy muzyczno-ruchowe, wprowadzają elementy współzawodnictwa- konkursy, nagrody, zagadki oraz inspirują dzieci literaturą dziecięcą.
• Wszystkie nauczycielki wraz z dziećmi brały udział w akcjach charytatywnych na rzecz społeczności lokalnej m.in. „Góra Grosza”, „Kiermasz Bożonarodzeniowy”, zbiórka nakrętek i inne. Wykonywały również upominki dla osób bliskich oraz gości współpracujących z przedszkolem. W przedszkolu nie zabrakło również licznych uroczystości rodzinnych oraz związanych z Rocznym Planem Rozwoju Przedszkola.

2. Wnioski z analizy ankiet dla rodziców:
W badaniu wzięło udział 126 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Respondenci odpowiedzieli na pięć pytań w tym cztery pytania półotwarte i jedno otwarte. Głównym celem ankiety było uzyskanie odpowiedzi na pytanie , czy przedszkole stwarza warunki do aktywności dzieci na rzecz ich własnego rozwoju.
Z analizy ankiet dla rodziców wynika:
• rodzice twierdzą, iż nauczyciele angażują dzieci do podejmowania aktywności przez udział w przedstawieniach, organizując konkursy oraz inicjując zabawy tematyczne, konstrukcyjne i ciekawe gry,
• rodzice są przekonani, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych wg. nich świadczy o tym fakt, że dzieci równie chętnie uczęszczają do przedszkola, samowolnie podejmują rozmowy w domu na temat życia przedszkolnego i wykonują różnorodne, pomysłowe prace plastyczne,
• rodzice wiedzą, że nauczyciele wdrażają dzieci do samodzielności przez codzienne i samodzielne wykonywanie przez dzieci czynności samoobsługowych i higienicznych oraz przez współpracę z nimi,
• rodzice są świadomi , że ich dzieci uczestniczą w życiu społeczności lokalnej przez branie udziału w akcjach charytatywnych, udział w konkursach i kiermaszach świątecznych,
• chwalenie dzieci, nagradzanie, stosowanie ciekawych pomocy dydaktycznych, zapraszanie interesujących osób, prowadzenie zajęć ruchowych i plastyczno-technicznych to proponowane działania przez rodziców celem angażowania dzieci do podejmowania aktywności podczas zajęć.

2. Wnioski z obserwacji - arkusze obserwacji:

Pani Dyrektor na podstawie hospitacji nauczycieli podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych wypełniła arkusze obserwacji, z których wynika , że nauczyciele:
• podczas prowadzenia zajęć starają się angażować wszystkie dzieci do brania czynnego udziału w zajęciach stosując metody aktywizujące i ciekawe pomoce dydaktyczne,
• wykorzystują propozycje, pomysły dzieci podczas prowadzenia zajęć np. przy prowadzeniu zabaw muzyczno - ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, indywidualnych i grupowych prac plastycznych ,
• zwracają szczególną uwagę na dzieci, które nie są zaangażowane w prowadzonych zajęciach, udzielają im potrzebnego wsparcia i zachęty.


Mocne strony:
 Z analizy badań wynika, że dzieci chętnie podejmują się różnych aktywności podczas zajęć i zabaw swobodnych. Chętnie uczestniczą w zajęciach w przedszkolu oraz rozszerzają swoją działalność na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 Nauczyciele wykazują się szeroką kreatywnością w prowadzeniu zajęć, stosują różnorodne metody pracy i dbają by ich praca pobudzała w jak największym stopniu aktywność dziecięcą.
 Dzieci samodzielnie organizują sobie czas wolny. Nie potrzebują w tym czasie większego wkładu i pomocy nauczyciela. Sytuacja ta spowodowana jest tym, iż nauczyciele pobudzali dzieci do aktywnego spędzania czasu swobodnego w przedszkolu.
 Zadowalającą rzeczą jest to, iż większość rodziców zauważa, że ich dzieci chętnie chodzą do przedszkola i są zadowoleni z przebiegu i organizacji przedszkolnego dnia. Informacje na ten temat rodzice czerpią z przeprowadzonych z dziećmi rozmów oraz z ich wytworów dziecięcych.
Słabe strony:
 Z wniosków wynika, że należy poświęcić więcej czasu na wdrażanie do samodzielnego korzystania z gier dydaktycznych przez dziecko.
 Zapewnić w salach bogate i dostępne wyposażenie kącików muzycznych i przyrodniczych.
 Poświęcić więcej czasu na pedagogizację rodziców dotyczącą przebiegu zajęć oraz czasu wolnego dziecka w przedszkolu.Rekomendacje:
 - zachęcanie rodziców do większego zaangażowania w badaniach ewaluacyjnych,
 w dalszym ciągu wspomagać aktywność u dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań podczas zajęć i zabaw swobodnych,
 prowadzić pedagogizację poprzez dalszą aktualizację strony internetowej w zakładce poświęconej rodzicom, podczas zajęć dydaktycznych i zabaw swobodnych,
 zwiększyć ilość czasu podczas zebrań z rodzicami na dokładne zapoznanie ich z harmonogramem dnia, przebiegiem zajęć i stosowanymi metodami,
 umieszczać w miejscach widocznych dla rodziców „kodeksy grupowe” ponieważ większość rodziców nie jest świadoma o istnieniu wyżej wymienionych ustaleń grupowych,
 angażować, wspierać i wykorzystywać pomysły dzieci, jak również prowadzić dialogi szczególnie zwracając uwagę na dzieci, które nie wykazują zainteresowania.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.